Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії
Фонд державного майна; Наказ, Положення від 13.11.20021997
Документ z0925-02, поточна редакція — Редакція від 01.08.2017, підстава - z0825-17

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2002  № 1997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2002 р.
за № 925/7213

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1765 від 12.11.2007
№ 215 від 16.02.2010
№ 1676 від 15.11.2010
№ 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна
№ 2952 від 14.06.2012
№ 603 від 03.05.2012}

{Зміни до Наказу див. в Наказі Фонду державного майна № 771 від 30.05.2012 - Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012;
Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна № 2965 від 15.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 3403 від 30.08.2012
№ 799 від 10.06.2013 - Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 275 від 03.03.2015
№ 1886 від 09.12.2015
№ 924 від 08.06.2017}

Відповідно до статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою організаційного забезпечення прийняття рішень про видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та про позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (їх анулювання) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (додається).

2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Н.Лебідь) зареєструвати Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Ю.Гришана.

Голова Фонду

О. Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
13.11.2002  № 1997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2002 р.
за № 925/7213

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи Екзаменаційної комісії

{У тексті Положення та додатках до нього, крім пункту 7 розділу V, слова "Державний реєстр оцінювачів", "Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності", "Державний реєстр оцінювачів та Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності" в усіх відмінках змінено словами "Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" у відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон) у частині організаційного забезпечення прийняття Екзаменаційною комісією рішень про видачу або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

2. Склад Екзаменаційної комісії затверджується Фондом державного майна України та формується з числа його представників, представників інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, майнових прав, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів, таким чином, щоб члени Екзаменаційної комісії забезпечили її роботу за всіма спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна. При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії, виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них.

{Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

Головою Екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якої належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі - голова Екзаменаційної комісії).

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

Члени Екзаменаційної комісії від саморегулівних організацій оцінювачів повинні відповідати таким вимогам:

щодо них Фонд державного майна України та (або) Екзаменаційна комісія не приймали рішень, зазначених у абзаці другому пункту 10 розділу IV цього Положення, щодо провадження оціночної діяльності цим оцінювачем;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

вони є членами саморегулівної організації оцінювачів, від якої вони заявлені, про що зазначено в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

вони не є засновниками або керівництвом навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007, № 603 від 03.05.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

3. Відповідно до покладених завдань Екзаменаційна комісія:

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів та за потреби вносить зміни до зазначеного переліку;

приймає рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна за результатами складання кваліфікаційного іспиту;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

приймає рішення щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного документа оцінювача) за спеціалізацією(ями) відповідного напряму оцінки майна з підстав, визначених законодавством;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

забезпечує участь своїх членів у круглих столах, які проводяться під час навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів;

{Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

ініціює розгляд Фондом державного майна України проблем оптимізації навчального процесу, зокрема удосконалення навчальних програм за спеціалізаціями відповідного напряму оцінки майна тощо;

у разі потреби ініціює звернення до відповідних організацій та державних установ з метою вирішення питань, що відносяться до її компетенції;

приймає рішення щодо необхідності проходження підвищення кваліфікації оцінювачем (оцінювачами) за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, до якого були зауваження;

забезпечує рецензування відповідно до статті 13 Закону, у тому числі членами Екзаменаційної комісії, звіту(ів) про оцінку майна, винесеного(их) на розгляд Екзаменаційної комісії, інших звітів, складених тим самим оцінювачем, звіт(и) про оцінку майна якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії, за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, до якого були зауваження.

{Абзац десятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 1886 від 09.12.2015}

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

4. Організаційне та технічне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії за всіма напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів здійснює секретаріат Екзаменаційної комісії, що утворюється Фондом державного майна України з членів Екзаменаційної комісії та працівників Фонду державного майна України. Очолює секретаріат Екзаменаційної комісії заступник голови Екзаменаційної комісії.

{Пункт 4 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007}

II. Процедура підготовки  кваліфікаційного іспиту

1. За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за два тижні до закінчення строку стажування (а у разі, якщо стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами, - впродовж двох тижнів з дня отримання фізичною особою документа про те, що вона навчалася за відповідним курсом навчання за програмою базової підготовки) подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання за відповідними напрямами оцінки майна, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит, за формою згідно з додатком 1. У заяві зазначаються всі напрями оцінки майна та спеціалізації в межах цих напрямів, за якими пройдено навчання за програмою базової підготовки і за якими оцінювач-стажист бажає скласти кваліфікаційний іспит.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

2. До заяви оцінювачі-стажисти додають документи, передбачені пунктом 16 Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.10.2001 № 1996 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 956/6147.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад включає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

4. За відповідними напрямами оцінки майна навчальний заклад формує список оцінювачів-стажистів для складання кваліфікаційного іспиту та надсилає його голові Екзаменаційної комісії для погодження відповідної дати. Загальна кількість оцінювачів-стажистів, які заявлені у списку для складання кваліфікаційного іспиту, не повинна перевищувати 50 осіб за кожним напрямом оцінки майна.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007, № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

5. Голова Екзаменаційної комісії призначає дату проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретаріат Екзаменаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово повідомляє навчальний заклад.

6. Кваліфікаційний іспит проводиться у міру комплектування груп, переважно за наявності не менш як 20 осіб, що мають його складати. У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть брати участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів.

7. Перелік питань кваліфікаційних іспитів підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та на сайті Фонду державного майна України.

Зміни в переліку питань до кваліфікаційного іспиту набирають чинності з дня їх опублікування в засобах масової інформації. Секретаріатом Екзаменаційної комісії розробляються комплекти екзаменаційних білетів окремо для кожного напряму оцінки майна та спеціалізацій в межах напрямів на підставі затвердженого переліку питань.

{Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015}

8. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має забезпечувати можливість індивідуальної підготовки оцінювачами-стажистами відповідей на питання білета та належних умов роботи членів Екзаменаційної комісії.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007}

III. Проведення кваліфікаційного іспиту

1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі навчальних закладів, які можуть забезпечити відповідні умови для організації його проведення.

2. Кваліфікаційний іспит приймається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів за умови особистої присутності на ньому не менше третини персонального складу Екзаменаційної комісії. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007, № 603 від 03.05.2012, № 924 від 08.06.2017}

3. До початку проведення кваліфікаційного іспиту секретар Екзаменаційної комісії або уповноважений Екзаменаційною комісією представник інформує оцінювачів-стажистів, які бажають скласти кваліфікаційний іспит, про персональний склад Екзаменаційної комісії, тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Спірні питання, пов'язані із складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Екзаменаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складання всією групою.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007, № 924 від 08.06.2017}

4. Оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит залежно від кількості напрямів оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, за якими він проходив навчання за програмою базової підготовки та бажає скласти кваліфікаційний іспит.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

5. Відомості щодо складання кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом оцінки майна фіксуються окремо в екзаменаційному листі, який видається оцінювачу-стажисту. При цьому результат кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом оцінки майна та спеціалізаціями в його межах оцінюється як "склав" ("склала") або "не склав" ("не склала"), а результат захисту звіту про оцінку майна або навчального звіту про оцінку майна - як "зараховано" або "не зараховано".

Екзаменаційний лист повинен містити фотокартку оцінювача-стажиста та копію першої та другої сторінок паспорта, як додаток до екзаменаційного листа.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 603 від 03.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007; в редакції Наказу Фонду державного майна № 215 від 16.02.2010}

6. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом надання відповідей на питання, наведені в екзаменаційному білеті. Під час складання кваліфікаційного іспиту оцінювачі-стажисти, які отримали екзаменаційні білети, не мають права самостійно залишити приміщення, у якому складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше складання кваліфікаційного іспиту (погіршення самопочуття тощо).

7. Загальна кількість екзаменаційних білетів, на питання яких має відповісти оцінювач-стажист, залежить від кількості напрямів оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, стосовно яких він складає кваліфікаційний іспит.

У першому білеті кожного напряму оцінки майна містяться два питання, які дають змогу з’ясувати рівень знань оцінювача-стажиста з питань законодавства, яке регулює проведення оцінки майна, та загальних методологічних аспектів оцінки майна. Відповідь на ці питання надається у письмовій та усній формах. Після написання відповіді на аркуші проставляються підпис особи, що давала відповідь, та дата складання іспиту. Письмові відповіді оцінювачів-стажистів зберігаються в архіві секретаріату Екзаменаційної комісії не менше трьох років з дати складання кваліфікаційного іспиту. Неправильні, неповні відповіді на питання першого білета є підставою для прийняття Екзаменаційною комісією рішення про нескладання кваліфікаційного іспиту оцінювачем-стажистом за всіма спеціалізаціями відповідного напряму.

Надалі оцінювач-стажист відповідає на питання в білетах за спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна, щодо яких він бажає скласти іспит. Білети містять по одному питанню і дають змогу визначити рівень знань за певними спеціалізаціями оцінки майна, щодо яких оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит. Відповідь на питання в екзаменаційних білетах надається в усній формі.

Після надання відповідей на всі питання оцінювач-стажист захищає наданий звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна, підготовлений під час стажування за відповідною спеціалізацією оцінки майна. Екзаменаційна комісія може ставити питання оцінювачу-стажисту щодо пояснення ним окремих положень зазначених звітів. Звіти про оцінку майна або навчальні звіти про оцінку майна готуються за кожною спеціалізацією, за якою складається кваліфікаційний іспит. Не зарахований звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна є підставою для негативної оцінки знань оцінювача-стажиста з цієї спеціалізації.

{Пункт 7 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

8. За результатом складання кваліфікаційного іспиту на підставі узагальнення інформації, що міститься в екзаменаційних листах оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит, оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії щодо видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, в якому зазначаються спеціалізації в межах кожного напряму, за якими складено (не складено) кваліфікаційний іспит. Протокол рішення Екзаменаційної комісії підписують усі члени Екзаменаційної комісії, які брали участь у кваліфікаційному іспиті, та зберігається не менше трьох років.

{Абзац перший пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007, № 603 від 03.05.2012}

Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий примірник зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії. До другого примірника додаються екзаменаційні листи оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит.

9. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати попереднього складання. Процедура підготовки та повторного складання іспиту здійснюється у порядку, визначеному цим розділом для підготовки та складання кваліфікаційного іспиту.

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

10. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фонд державного майна України та навчальний заклад видають кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за формою, установленою Фондом державного майна України. Організацію друкування кваліфікаційних свідоцтв оцінювача, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача та (або) проводився іспит. Друк кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу на підставі поданої ним до Фонду державного майна України заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (додаток 2) в двотижневий строк після прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією.

До заяви додаються такі документи:

копія документа про вищу освіту;

копія платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного(их) свідоцтва (свідоцтв) оцінювача;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, відповідно до цього пункту.

Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подаються копії першої - четвертої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

постійно або тимчасово проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно або тимчасово проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання.

Для осіб, визначених статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", крім паспорта громадянина України, також подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Процедура включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності визначена Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469.

{Пункт 10 розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

IV. Порядок прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання)

1. Розгляд питань, пов’язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулюванням), здійснюється за таких умов:

у разі отримання Фондом державного майна України письмового звернення (скарги) заінтересованих осіб (заявників). Звернення (скарга) має містити аргументовані підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача. До звернення (скарги) додаються звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) або належним чином оформлена його копія відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за № 1351/20089, а також одна або декілька рецензій на нього (у разі наявності). До звернення (скарги) можуть додаватися матеріали, які розкривають суть питання, зокрема судові рішення, листування з порушеного питання, інші документи;

в процесі виконання Фондом повноважень, визначених пунктом 2.2 розділу ІІ Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468;

у випадку, передбаченому пунктом 4.4 розділу ІV Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за  № 1351/20089.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

2. Якщо письмове звернення (скарга) не містить звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), Фонд державного майна України листом звертається до суб’єкта оціночної діяльності для отримання такого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна). У разі відсутності у письмовому зверненні (скарзі) рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) Фонд державного майна України забезпечує його рецензування.

Якщо за результатами опрацювання документів з оцінки, в тому числі рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), виявлені грубі порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, визначені абзацами другим - шостим пункту 4 цього розділу, Фонд державного майна України надсилає письмове звернення (скаргу) заявника разом із документами до нього (неї) на розгляд до секретаріату Екзаменаційної комісії.

У разі виявлення грубого порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, передбачених абзацами другим - п’ятим пункту 4 цього розділу, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) надсилається для забезпечення його рецензування експертною радою саморегулівної організації оцінювачів (якщо оцінювач є членом такої організації) або члену Екзаменаційної комісії, якому доручено здійснити рецензування (якщо оцінювач не є членом жодної із саморегулівних організацій оцінювачів).

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

3. Підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача визначені абзацом другим статті 16 Закону.

4. Грубими порушеннями нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності оцінювачем вважаються:

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність;

складання звіту про оцінку (акта оцінки майна), який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті (акті), після виправлення зазначених недоліків, при цьому доопрацювання такого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) є неможливим, оскільки за результатами виконаної оцінки були прийняті управлінські рішення;

складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

складання в процесі консультаційної діяльності документа, який за змістом підсумкового висновку містить інформацію про величину вартості майна, без складання звіту про оцінку майна відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

складання оцінювачем документа з оцінки майна у формі висновку про вартість об’єкта оцінки без складання звіту про оцінку майна;

оформлення результатів досліджень, що проводяться відповідно до процесуального законодавства та стосуються практичної діяльності з оцінки майна, з порушенням вимог щодо кваліфікації та методичного регулювання оцінки майна, встановлених законодавством;

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

невнесення оцінювачем інформації зі звіту про оцінку майна, складеного для цілей визначення оціночної вартості у випадках, передбачених Податковим кодексом України, до єдиної бази даних звітів про оцінку майна, яка ведеться відповідно до вимог законодавства;

складання рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) оцінювачем, який не мав правових підстав проводити рецензування таких звітів (актів) відповідно до статті 13 Закону;

складання рецензії оцінювачем з порушенням вимог законодавства, національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів, якими врегульовано процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься загальний висновок щодо відповідності звіту про оцінку майна абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу четвертому або п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1;

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься загальний висновок щодо звіту про оцінку майна відповідно до абзацу четвертого або п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1;

невиконання рішення Екзаменаційної комісії оцінювачем, питання щодо професійної діяльності якого розглядалося на засіданні Екзаменаційної комісії.

5. Після отримання секретаріатом Екзаменаційної комісії рецензій на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача включається до порядку денного чергового засідання Екзаменаційної комісії.

З цією метою секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає звернення (скаргу) заявника та пакет документів до нього (неї) на розгляд Екзаменаційної комісії. До матеріалів долучаються рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

У двотижневий строк до дати проведення чергового засідання секретаріат Екзаменаційної комісії готує лист на адресу оцінювача, звернення щодо професійної оціночної діяльності якого розглядається, з вимогою надати письмові пояснення з порушеного питання, а також прибути на засідання Екзаменаційної комісії.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

6. Чергові засідання Екзаменаційної комісії відбуваються не рідше одного разу на три місяці.

7. У разі неприбуття оцінювача або уповноваженого ним представника на засідання Екзаменаційної комісії питання щодо професійної оціночної діяльності такого оцінювача розглядається з урахуванням наданих ним письмових пояснень без його присутності. При цьому ненадання оцінювачем письмових пояснень не є підставою для непроведення Екзаменаційною комісією розгляду порушеного питання.

8. Засідання Екзаменаційної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів. Голосування за рішення з питань порядку денного, у тому числі про затвердження порядку денного, відбувається за принципом "за" і "проти".

9. Прийнятим Екзаменаційною комісією вважається варіант рішення, визначений пунктом 10 цього розділу, який набрав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів Екзаменаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів між варіантами рішень, що з’ясовується після опрацювання секретаріатом Екзаменаційної комісії бюлетенів для голосування, такі варіанти виносяться на повторне голосування на черговому засіданні Екзаменаційної комісії з метою прийняття остаточного рішення присутніми на цьому засіданні членами Екзаменаційної комісії. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження з голосування іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

{Пункт 9 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

10. За результатами розгляду питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача Екзаменаційна комісія може прийняти одне з таких рішень (далі - варіанти рішень):

про позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) за наявності підстав, визначених частиною другою статті 16 Закону;

про необхідність позачергового проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачем за відповідним(и) напрямом(ами) з оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах цього(их) напряму(ів) в установлений комісією строк;

про надання методичних рекомендацій оцінювачу для застосування їх в процесі оцінки і професійної оціночної діяльності надалі;

про надання на рецензування звітів про оцінку майна, складених таким оцінювачем протягом встановленого рішенням Екзаменаційної комісії періоду часу, для контролю за якістю таких звітів;

про відсутність підстав для застосування рішень, визначених абзацами другим - п’ятим цього пункту, на професійну оціночну діяльність оцінювача.

{Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

11. Прийняте рішення оформлюється протоколом засідання Екзаменаційної комісії. Невід'ємною частиною протоколу є реєстраційний аркуш учасників засідання Екзаменаційної комісії та бюлетені для голосування.

{Абзац перший пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

Бюлетень для голосування має містити:

дату та місце проведення засідання Екзаменаційної комісії;

варіанти рішень з кожного питання порядку денного засідання, викладені відповідно до пункту 10 цього розділу;

варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти";

місце для письмового викладу власної позиції членом Екзаменаційної комісії з кожного питання порядку денного;

місце для дати, підпису та прізвища члена Екзаменаційної комісії;

застереження про обов'язковість підпису бюлетеня членом Екзаменаційної комісії.

12. Протокол подається до Фонду державного майна України у двотижневий строк від дати проведення засідання з метою реалізації та опублікування рішень Екзаменаційної комісії.

Протокол Екзаменаційної комісії, витяги з протоколу підписуються головою та секретарем Екзаменаційної комісії. Голова та секретар забезпечують достовірність відомостей, внесених до протоколу, витягу з протоколу.

У разі відсутності голови Екзаменаційної комісії її засідання проводить та підписує протокол заступник голови Екзаменаційної комісії.

13. У двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії Фонд державного майна України письмово повідомляє оцінювача та заявника звернення про прийняті Екзаменаційною комісією рішення.

Протокол засідання Екзаменаційної комісії розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

{Абзац другий пункту 13 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

14. Кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача вважається анульованим з дати видання наказу Фонду державного майна України на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії.

{Пункт 14 розділу IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

15. У разі позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) Фонд державного майна України вносить відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

{Розділ IV в редакції Наказу Фонду державного майна № 1886 від 09.12.2015}

V. Прикінцеві положення

1. Фонд державного майна України протягом п’яти робочих днів публікує відповідну інформацію про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) на веб-сайті Фонду державного майна України.

2. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік з дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням.

3. У разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювач звертається до Фонду державного майна України із заявою про видачу дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та вказує навчальний заклад, на базі якого він отримував кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача. Якщо навчальний заклад на момент звернення не має чинної угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України, укладеної відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня  2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  15 листопада 2001 року за № 955/6146, оцінювач вказує навчальний заклад, на базі якого він востаннє проходив навчання за програмою підвищення кваліфікації.

4. Фонд державного майна України перевіряє факт видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача відповідно до наявної у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності інформації і надсилає запит на виготовлення дубліката кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача до відповідного навчального закладу.

5. На підставі запиту Фонду державного майна України відповідний навчальний заклад виготовляє дублікат кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, який підписує керівник такого навчального закладу, і передає його до Фонду державного майна України для підписання і видачі оцінювачу.

6. Інформація про видачу дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), а також інформація про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв’язку з позбавленням (анулюванням) його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) підлягає відображенню в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

7. Оцінювач, який отримав кваліфікаційний документ оцінювача за декількома напрямами оцінки майна в порядку, що діяв до набрання чинності Законом, та зареєстрував його в Державному реєстрі оцінювачів відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1092/6283, за власним бажанням може звернутися до Фонду державного майна України із заявою про розмежування (додаток 4) зазначеного документа на кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за кожним напрямом оцінки майна окремо або за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна. Оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за декількома спеціалізаціями одного напряму в порядку, що діє після набрання чинності Законом, у разі потреби може звернутися до Фонду державного майна України із заявою про розмежування кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна.

8. На підставі заяви про розмежування Фонд державного майна України листом інформує навчальний заклад, визначений відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, про підготовку відповідних кваліфікаційних свідоцтв оцінювача. Навчальний заклад у десятиденний строк з дня отримання листа виготовляє зазначені документи і надсилає їх до Фонду державного майна України. При цьому дати та числова частина номерів кваліфікаційних свідоцтв оцінювача, підготовлених за кожним напрямом оцінки окремо, відповідають даті та номеру кваліфікаційного документа оцінювача, що розмежовується. У разі розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму дати та номери кваліфікаційних свідоцтв оцінювача відповідають даті та номеру кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача в межах напряму оцінки майна із зазначенням через тире його порядкового номера.

9. Видача дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та кваліфікаційних свідоцтв оцінювача після проведеної процедури розмежування здійснюється відповідно до пункту 10 розділу ІІІ цього Положення. Істотною умовою для видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювача після розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача є повернення до Фонду державного майна України оригіналів розмежованих документів одночасно з отриманням оригіналів нових кваліфікаційних свідоцтв оцінювача.

Процедура включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності визначена Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469.

{Розділ V в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}

Начальник Управління
оцінки майна
та фінансово-господарського
аналізу
Н. Лебідь
Додаток 1
до Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про включення до списку осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит

{Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 215 від 16.02.2010, № 1676 від 15.11.2010; в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017}Додаток 2
до Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії
(пункт 10 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

{Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1765 від 12.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 215 від 16.02.2010, № 1676 від 15.11.2010; в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013; в редакції Наказів Фонду державного майна № 275 від 03.03.2015, № 924 від 08.06.2017}Додаток 3
до Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії
(пункт 7 розділу V)

ЗАЯВА
про розмежування

{Положення доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 215 від 16.02.2010; в редакції Наказів Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013, № 275 від 03.03.2015, № 924 від 08.06.2017}вгору