Документ z0929-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2006 N 421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2006 р.
за N 929/12803

Про затвердження форми Розрахунку
частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті
до загального фонду Державного бюджету України
за результатами фінансово-господарської
діяльності в 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності
в 2006 році та Порядку його складання

Відповідно до пункту 6 Порядку і нормативів відрахування
господарськими організаціями до загального фонду державного
бюджету частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності в 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності в 2006 році, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року
N 678 ( 678-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. форму Розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає
сплаті до загального фонду Державного бюджету України за
результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та
щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2006 році
(додається).
1.2. Порядок складання розрахунку частини прибутку (доходу),
що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України
за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та
щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2006 році
(додається).
2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) подати цей наказ
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Оперенка Г.М.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.07.2006 N 421

------------------ |Відмітка про | |одержання (штамп| |ДПІ, дата, | |вхідний N) | ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | РОЗРАХУНОК | |1| частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного | | |бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та щоквартальної | | | фінансово-господарської діяльності в 2006 році | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- ------------------------- ------------------- |2|Звітний| |2005 рік та| | |три квартали | | |2006 | | |період | |I півріччя | | | 2006 року | | |рік | | | | |2006 року | | | | | | | --------------------------------- ------------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |3|Повне найменування підприємства | | |___________________________________________________________________________________________________| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |4|Ідентифікаційний --------------------------------|Код виду економічної ----------------------------| | |код за ЄДРПОУ | || || || || || || || ||діяльності (КВЕД) | || || .|| || || .|| || | | --------------------------------| ----------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |5|Місцезнаходження підприємства |Поштовий --------------------| | | | індекс | || || || || || | | | --------------------| | |---------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | | |Телефон| | | |---------------------------------------------------------------------|-------+---------------------| | | |Факс* | | | |---------------------------------------------------------------------|-------+---------------------| | | |E-mail*| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |6|До державної податкової інспекції (адміністрації) в | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- * За бажанням.
Одиниця виміру: грн., без копійок,
з відповідним округленням за
загальновстановленими правилами ------------------------------------------------------------------ | Показники | Код | Значення | | |рядка| | |-----------------------------------------------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Загальний розмір статутного фонду | 01 | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Розмір державної частки у статутному фонді | 02 | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Доля державної частки у статутному фонді (р.02 | 03 | | |/ р.01) (коефіцієнт) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Норматив відрахування у 2006 році (%) | 04 | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Нормативи відрахування за 2005 рік (%): | 05 | - | |-----------------------------------------------+-----+----------| |норматив відрахування за січень-лютий 2005 року|05.1 | 15 | |(%) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |норматив відрахування за березень-грудень |05.2 | | |2005 року (%) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Дивіденди, нараховані та сплачені до державного| 06 | | |бюджету за результатами фінансово-господарської| | | |діяльності за 2005 рік ** | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Частина прибутку (доходу) за 2005 рік | |----------------------------------------------------------------| |Чистий прибуток (дохід) за 2005 рік, у тому | 07 | | |числі: | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |чистий прибуток (дохід) за січень-лютий |07.1 | | |2005 року | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |чистий прибуток (дохід) за березень-грудень |07.2 | | |2005 року | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), нарахована за | 08 | | |результатами щоквартальної | | | |фінансово-господарської діяльності в 2005 році | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), сплачена за | 09 | | |результатами щоквартальної | | | |фінансово-господарської діяльності в 2005 році | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті | 10 | | |до загального фонду державного бюджету за | | | |результатами фінансово-господарської діяльності| | | |в 2005 році (позитивне значення (р.07.1 х | | | |р.05.1/100 + р.07.2 х р.05.2/100 ) х р.03 | | | |-р.08) | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Частина прибутку (доходу) за звітний період 2006 року | |----------------------------------------------------------------| |Чистий прибуток (дохід) за звітний період | 11 | | |2006 року | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Чистий прибуток (дохід) за звітний період | 12 | | |2006 року, що передбачено у фінансовому плані | | | |на цей період *** | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу) за звітний період | 13 | | |2006 року, що відраховується до загального | | | |фонду державного бюджету відповідно до | | | |фінансового плану на цей період *** | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Співвідношення сум частини прибутку (доходу), | 14 | | |що відраховується до загального фонду | | | |державного бюджету, та чистого прибутку | | | |(доходу), що передбачені у фінансовому плані | | | |(р.13 / р.12) (коефіцієнт) *** | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу) за звітний період | 15 | | |2006 року, що відраховується до загального | | | |фонду державного бюджету (позитивне значення | | | |(р.11 х р.03 х р.04/100 - р.06) або (позитивне | | | |значення р.11 х р.14 - р.06) ***) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), нарахована за | 16 | | |попередній звітний період 2006 року (р.15 | | | |розрахунку за попередній звітний період | | | |2006 року) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті | 17 | | |за звітний період 2006 року (р.15 - р.16) | | | |-----------------------------------------------+-----+----------| |Частина прибутку (доходу), сплачена за | 18 | | |попередній звітний період 2006 року | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- ** Рядок 06 розрахунку заповнюється у разі, якщо значення
рядків 08 та 09 розрахунку співпадають. *** Рядки 12-14 розрахунку заповнюються, і друга формула
рядка 15 розрахунку використовується суб'єктами природних
монополій, підприємствами, обсяг чистого прибутку (доходу) яких
перевищує 50 млн. гривень та суб'єктами господарювання,
засновником яких є Кабінет Міністрів України, відповідно до їх
фінансових планів, затверджених Кабінетом Міністрів України. НАК "Нафтогаз України", її дочірні компанії та підприємства,
а також державні і відкриті акціонерні товариства, господарські
товариства з газопостачання та газифікації, контрольні пакети
акцій яких передані до статутного фонду НАК "Нафтогаз України" і
показники діяльності яких враховані у консолідованому фінансовому
плані Компанії перераховують до державного бюджету частину
прибутку (доходу) у сумі, що визначена їх фінансовими планами на
2006 рік відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 24.06.2006 N 874 ( 874-2006-п ) "Про затвердження
консолідованого фінансового плану Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та основних показників зведеного руху
коштів Компанії на 2006 рік".
Інформація, наведена в розрахунку, є достовірною. -------------------------------------------- | || ||. || || ||. ||2 ||0 || || ||р.| -------------------------------------------- Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства ---------------------------------------- ______________________________________ | || || || || || || || || || | (ініціали та прізвище) (підпис) ---------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)
М.П. Головний бухгалтер ---------------------------------------- ______________________________________ | || || || || || || || || || | (ініціали та прізвище) (підпис) ---------------------------------------- Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)
Директор Департаменту податку
на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.07.2006 N 421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2006 р.
за N 929/12803

ПОРЯДОК
складання розрахунку частини
прибутку (доходу), що підлягає сплаті
до загального фонду Державного бюджету
України за результатами фінансово-господарської
діяльності в 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності в 2006 році

1. Господарські організації (крім підприємств установ,
кримінально-виконавчої системи, державних банків та державного
підприємства "Енергоринок"), які підпадають під дію статті 67
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( 3235-15 ) (далі - господарські організації), заповнюють та
подають до органу державної податкової служби розрахунок частини
прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду
Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської
діяльності в 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності в 2006 році (далі - розрахунок). Розрахунок подається протягом 40 календарних днів, наступних
за останнім календарним днем звітного періоду.
2. Розрахунок подається господарською організацією незалежно
від того, чи виникло у звітному періоді зобов'язання щодо
перерахування частини прибутку (доходу) до державного бюджету чи
ні, а також незалежно від того, чи є господарська організація
платником податку на прибуток підприємств, чи ні.
3. У разі, якщо відповідно до цього Порядку окремий рядок
розрахунку не заповнюється, такий рядок прокреслюється.
4. Рядки 01 та 02 розрахунку заповнюються з прочерком
господарськими товариствами, більше ніж 50 відсотків акцій
(часток, паїв) яких перебуває у статутному фонді інших
господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє
держава.
5. У разі заповнення рядків 01 та 02 розрахунку з прочерком,
у рядку 03 розрахунку зазначається добуток долі державної частки в
статутному фонді господарського товариства, контрольним пакетом
акцій якого володіє держава, та долі цього господарського
товариства в статутному фонді товариства, більше ніж 50 відсотків
акцій (часток, паїв) якого перебуває у статутному фонді
господарського товариства.
6. Значення рядків 03 та 14 розрахунку вказуються з точністю
до п'яти значущих цифр після коми.
7. У рядку 04 розрахунку зазначається норматив відрахування
50 або 15 відсотків.
8. У рядку 05.2 розрахунку зазначається норматив відрахування
50 або 30 відсотків.
9. У рядку 06 розрахунку зазначається сума дивідендів,
нарахованих за результатами фінансово-господарської діяльності за
2005 рік та сплачених до державного бюджету у звітному періоді
2006 року. Рядок 06 розрахунку заповнюється акціонерними, холдинговими
компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді
яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми
підприємствами й господарськими товариствами, більше ніж 50
відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутному фонді
інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких
володіє держава. Цей рядок заповнюється за умови, що зазначені
господарські організації сплатили за результатами щоквартальної
фінансово-господарської діяльності в 2005 році частину прибутку
(доходу) відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) у повному обсязі.
10. Сума чистого прибутку (доходу), що зазначається у рядках
07 та 11 розрахунку, розраховується відповідно до одного з таких
показників: значення рядка 220 Звіту про фінансові результати (форма N 2)
(додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 /із змінами/); позитивного значення рядка 190 Фінансового звіту суб'єкта
малого підприємництва (форма N 2-м) (додаток до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 /із
змінами/); позитивного значення рядка 19 Звіту про фінансові результати
(додаток 7 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 07.12.2004 N 598
( z1660-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
28.12.2004 за N 1660/10259 /із змінами/).
11. У рядках 08 та 09 розрахунку зазначається відповідно
нарахована та сплачена частина прибутку (доходу), за результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2005 році
відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ).
12. НАК "Нафтогаз України", її дочірні компанії та
підприємства, а також державні і відкриті акціонерні товариства,
господарські товариства з газопостачання та газифікації,
контрольні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК
"Нафтогаз України" і показники діяльності яких враховані у
консолідованому фінансовому плані Компанії відповідно до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.06 N 874
( 874-2006-п ) "Про затвердження консолідованого фінансового плану
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та основних
показників зведеного руху коштів Компанії на 2006 рік" заповнюють
лише рядки 12,13 та 15-18.
13. Рядок 16 розрахунку за звітний період I півріччя
2006 року заповнюється з прочерком.
Директор Департаменту податку
на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівськавгору