Про затвердження Порядку обліку державних цільових програм
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 31.07.2007250
Документ z0944-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.09.2014, підстава - z1022-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2007 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 944/14211

Про затвердження Порядку обліку
державних цільових програм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 511 ( z1089-08 ) від 29.09.2008
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 729 ( z1022-14 ) від 19.06.2014 }

Відповідно до статті 18 Закону України "Про державні цільові
програми" ( 1621-15 ) та пункту 43 Порядку розроблення та
виконання державних цільових програм, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів країни від 31.01.2007 N 106 ( 106-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку державних цільових програм, що
додається.
2. Покласти функції з обліку державних цільових програм на
департамент стратегічного планування розвитку економіки
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 ) від
19.06.2014 }
3. Режимно-секретному відділу забезпечити дотримання вимог
законодавства із збереження державної таємниці при обліку програм,
що містять державну таємницю.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 24.05.2001 N 114 ( v0114557-01 ) "Про
реєстрацію державних цільових програм".
5. Для присвоєння облікових кодів діючим програмам державним
замовникам у місячний строк після набрання чинності цим наказом
подати до Міністерства економіки України документи, указані в
пункті 2 Порядку обліку державних цільових програм.
6. Департаменту державних цільових програм Міністерства
економіки України разом з юридичним департаментом забезпечити
подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України А.К.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
31.07.2007 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2007 р.
за N 944/14211

ПОРЯДОК
обліку державних цільових програм
{ У тексті Порядку слова "Міністерство економіки України" у
всіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 729 ( z1022-14 ) від 19.06.2014 }
1. Цей Порядок визначає єдиний механізм обліку державних
цільових програм (далі - програм).
2. Державний замовник (координатор) у двотижневий строк від
дати затвердження програми подає до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України такі документи: лист на бланку державного замовника за підписом уповноваженої
особи; копію акта, яким затверджено програму, та програму в
друкованому вигляді та електронній формі.
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у
двотижневий строк від дати надходження до нього вказаних
матеріалів видає наказ про присвоєння програмі облікового коду та
визначення структурного підрозділу, відповідального в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України за здійснення аналізу
стану виконання програми, і повідомляє про це листом Міністерство
фінансів України і державного замовника. Структура та значення
розрядів облікового коду програми наведені в додатку.
4. Обліковий код програми використовується: Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для
проведення аналізу стану виконання програм на основі поданих
державним замовником щорічних та проміжних звітів та підготовки
узагальненої інформації про хід виконання програм разом із
пропозиціями щодо подальшого їх виконання; { Абзац другий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 ) від 19.06.2014 } Міністерством фінансів України при підготовці проекту
державного бюджету; державними замовниками при проведенні аналізу і комплексної
оцінки результатів виконання завдань і заходів програм та при
підготовці бюджетних запитів.
{ Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 ) від
19.06.2014 }
5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
надає Міністерству фінансів України за погодженою з ним формою
інформацію щодо обліку та стану виконання програм: за I півріччя -
до 1 серпня поточного року, за рік - до 1 травня наступного року;
Міністерство фінансів України надає Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України інформацію щодо державних цільових
програм, які відображаються у бюджетних запитах, поданих головними
розпорядниками бюджетних коштів при складанні проекту Державного
бюджету України.
Директор департаменту
державних цільових програм
Міністерства економіки України Ю.М.Вітренко

Додаток
до Порядку обліку державних
цільових програм

СТРУКТУРА
та значення розрядів облікового коду
державної цільової програми

Обліковий код державної цільової програми (далі - програма)
складається з 10 розрядів, які мають такі значення: 1-4 розряди - порядковий номер програми з початку її обліку
(реєстрації); 5-6 розряди - дві останні цифри року затвердження програми; 7 розряд - рівень програми: 1 - загальнодержавна; 2 - інші програми. 8 розряд - спрямованість програми згідно із Законом України
"Про державні цільові програми" ( 1621-15 ): 1 - економічна; 2 - наукова; 3 - науково-технічна; 4 - соціальна; 5 - національно-культурна; 6 - екологічна; 7 - оборонна; 8 - правоохоронна; 9 - інша. 9 розряд - уточнення спрямованості (піднапрями) для
економічних та соціальних програм: для економічних: 1 - паливно-енергетичний комплекс; 2 - промисловий комплекс; 3 - агропромисловий комплекс; 4 - транспорт та зв'язок; 5 - будівництво та житлово-комунальне господарство; для соціальних: 6 - соціальний захист населення; 7 - охорона здоров'я; 8 - освіта; для інших програм значення 9 розряду дорівнює 0. 10 розряд - відповідність програми пріоритетним напрямам
інноваційної діяльності згідно із Законом України "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ): 0 - відсутність інноваційної складової; 1 - модернізація електростанцій; нові та відновлювальні
джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології; 2 - машинобудування та приладобудування як основа
високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток
високоякісної металургії; 3 - нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні
технології, телекомунікації; 4 - удосконалення хімічних технологій, нові матеріали,
розвиток біотехнологій; 5 - високотехнологічний розвиток сільського господарства і
переробної промисловості; 6 - транспортні системи: будівництво і реконструкція; 7 - охорона і оздоровлення людини та навколишнього
середовища; 8 - розвиток інноваційної культури суспільства.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства економіки N 511
( z1089-08 ) від 29.09.2008 }вгору