Документ z0952-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2010 N 1150/41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 952/18247

Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Культура"

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), Концепції
реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Культура" (далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Управлінню оплати праці та бюджетних програм Міністерства
культури і туризму України (Солодченко Н.Ю.) - до Міністерства
культури і туризму Автономної Республіки Крим, головних управлінь
культури обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
культури і туризму України Арсірія Я.О.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр культури і туризму України М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства культури
і туризму України
01.10.2010 N 1150/41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 952/18247

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів
у галузі "Культура"*

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Програма| Творчі спілки | | | (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування | | | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 110101) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню | | | і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, | | | розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації | | | досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої | | | праці | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |статутної діяльності | кількість творчих спілок, од.; | | |творчих спілок, | витрати на підтримку проведення культурно-мистецьких заходів | | |відродження нових | творчими спілками, тис. грн. | | |творчих спілок |Показники продукту: | | | | кількість культурно-мистецьких заходів, які проводяться | | | | творчими спілками, - всього, од., | | | | у тому числі: | | | | кількість фестивалів, од.; | | | | кількість конкурсів, од.; | | | | кількість творчих вечорів, од.; | | | | кількість презентацій, од.; | | | | кількість інших культурно-мистецьких заходів, які проводяться | | | | творчими спілками (свята, ювілеї), од.; | | | | кількість учасників культурно-мистецьких заходів, | | | | які проводяться творчими спілками, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні затрати на проведення одного культурно-мистецького | | | | заходу, тис. грн; | | | | середня кількість учасників, які беруть участь в одному | | | | культурно-мистецькому заході, осіб. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів | | | | у плановому періоді відповідно до фактичного показника | | | | попереднього періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Театри (КТКВК 110102) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне | | | виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |інформування і | кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: | | |задоволення творчих | національних театрів, од.; | | |потреб, інтересів | академічних театрів, од.; | | |громадян, їх | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |естетичне виховання, | середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.; | | |розвиток та | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу од.; | | |збагачення духовного | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.; | | |потенціалу | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) робітників, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість вистав, од.; | | | | кількість програм, од.; | | | | кількість нових постановок, од.; | | | | комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.); | | | | кількість глядачів - усього, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, | | | | у тому числі: | | | | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок | | | | коштів місцевих бюджетів, тис. грн; | | | | плановий обсяг доходів, тис. грн; | | | | із загального обсягу планових доходів - доходи від | | | | реалізації квитків, тис. грн; | | | | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та | | | | гастрольної діяльності, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок | | | | бюджету, грн; | | | | середні витрати на одну програму, у тому числі за рахунок | | | | бюджету, грн; | | | | середні витрати на одну нову постановку, у тому числі | | | | за рахунок бюджету, грн; | | | | середня кількість глядачів на одній виставі, осіб; | | | | середня ціна одного квитка, грн. | | | |Показники якості: | | | | середня завантаженість залів на стаціонарі, %; | | | | динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в | | | | плановому періоді відповідно до фактичного показника | | | | попереднього | | | | періоду, %; | | | | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному | | | | спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного | | | | показника попереднього періоду, %; | | | | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих | | | | бюджетів в обсязі валового доходу, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та | | | заходи (КТКВК 110103) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне | | | виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |інформування і | кількість установ - усього, од., | | |задоволення творчих | у тому числі: | | |потреб інтересів | національних колективів, які перебувають у комунальній | | |громадян, їх | власності, од.; | | |естетичне виховання, | академічних колективів, од.; | | |розвиток та | кількість філармоній, од.; | | |збагачення духовного | кількість музичних колективів, од.; | | |потенціалу | кількість ансамблів, од., | | | | кількість інших мистецьких закладів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) артистичного | | | | персоналу, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) | | | | обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | | | видатки загального фонду на фінансову підтримку | | | | мистецьких закладів, тис. грн; | | | | видатки загального фонду на проведення | | | | культурно-мистецьких заходів, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість концертів, од.; | | | | кількість нових постановок, од.; | | | | кількість заходів - усього, од., | | | | у тому числі кількість: | | | | фестивалів, од.; | | | | конкурсів, од.; | | | | творчих вечорів, од.; | | | | презентацій, од.; | | | | кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї), | | | | од.; | | | | комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.); | | | | кількість слухачів у мистецьких закладах - усього, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, | | | | у тому числі: | | | | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок | | | | коштів місцевих бюджетів, тис. грн; | | | | плановий обсяг доходів, тис. грн; | | | | із загального обсягу планових доходів - доходи | | | | від реалізації квитків, тис. грн; | | | | із загального обсягу планових доходів - доходи | | | | від виїздної та гастрольної діяльності, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного концерту | | | | (постановки), грн, | | | | у тому числі за рахунок бюджету, грн; | | | | середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн, | | | | у тому числі середні витрати: | | | | на один фестиваль, грн; | | | | на один конкурс, грн; | | | | на один творчий вечір, грн; | | | | на одну презентацію, грн; | | | | середні витрати на один інший культурно-освітній захід, грн; | | | | середня кількість слухачів на одному концерті, осіб; | | | | середня ціна одного квитка, грн. | | | |Показники якості: | | | | середня завантаженість залів на стаціонарі, %; | | | | динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в | | | | плановому періоді відповідно до попереднього періоду, %; | | | | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих | | | | бюджетів в обсязі валового доходу, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку | | | культури і мистецтва (КТКВК 110104) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Надання фінансової |Показники затрат: | | |підтримки на розвиток| кількість державних програм розвитку культури | | |культури і мистецтва | і мистецтва, од.; | | | | кількість місцевих програм розвитку культури | | | | і мистецтва, од. | | | |Показники продукту: | | | | видатки на державні програми розвитку культури і мистецтва, | | | | тис. грн; | | | | видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва, | | | | тис. грн; | | | | кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних | | | | програм розвитку культури і мистецтва, од.; | | | | кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм | | | | розвитку культури і мистецтва, од. | | | |Показники ефективності: | | | | витрати на реалізацію одного заходу державного | | | | значення, тис. грн; | | | | витрати на реалізацію одного заходу місцевого | | | | значення, тис. грн. | | | |Показники якості: | | | | відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка гастрольної діяльності (КТКВК 110105) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом | | | показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними | | | організаціями, | | | колективами та окремими виконавцями | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Координація |Показники затрат: | | |діяльності театрів, | кількість установ (гастролерів), од. | | |концертних |Показники продукту: | | |організацій, | кількість проведених гастрольних заходів, од.; | | |пов'язаної з | кількість глядачів - усього, осіб, | | |організацією та | у тому числі: | | |проведенням | за реалізованими квитками, осіб; | | |гастрольних заходів | безкоштовно, осіб; | | |на території України;| плановий обсяг валового доходу, тис. грн, | | |забезпечення доступу | у тому числі: | | |усіх верств населення| плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів | | |до творчих здобутків | місцевих бюджетів, тис. грн; | | |театрів, концертних | плановий обсяг доходів, тис. грн; | | |організацій | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, | | | | тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на один гастрольний захід, грн, | | | | у тому числі за рахунок бюджету, грн; | | | | середня ціна одного квитка, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення кількості гастрольних заходів | | | | у плановому періоді відповідно до фактичного показника | | | | попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному | | | | заході в плановому періоді відповідно до фактичного | | | | показника попереднього періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Бібліотеки (КТКВК 110201) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність | | | до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються | | | в тимчасове користування | | | бібліотеками | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |доступності для | кількість установ (бібліотек), од.; | | |громадян документів | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |та інформації, | середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.; | | |створення умов для | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | |повного задоволення | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | |духовних потреб | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | |громадян, сприяння | персоналу, од. | | |професійному та |Показники продукту: | | |освітньому розвитку | число читачів, тис. осіб; | | |громадян, | бібліотечний фонд, тис. примірників; | | |комплектування та | бібліотечний фонд, тис. грн; | | |зберігання | поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників; | | |бібліотечних фондів, | поповнення бібліотечного фонду, тис. грн; | | |їх облік, контроль за| списання бібліотечного фонду, тис. примірників; | | |виконанням | списання бібліотечного фонду, тис. грн; | | | | кількість книговидач, од. | | | |Показники ефективності: | | | | кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.; | | | | середні затрати на обслуговування одного читача, грн; | | | | середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн. | | | | Показники якості: | | | | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Музеї і виставки (КТКВК 110202) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення | | | громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |збереження | кількість установ - усього, од.; | | |популяризації | кількість музеїв, од.; | | |духовного надбання | кількість виставок, од.; | | |нації (розвиток | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |інфраструктури | середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.; | | |музеїв), | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | |забезпечення | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | |виставковою | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | |діяльністю | персоналу, од.; | | | | площа приміщень, кв. м, | | | | у тому числі виставкова площа, кв. м; | | | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності | | | | музеїв, тис. грн; | | | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності | | | | виставок, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість проведених виставок у музеях, од.; | | | | кількість екскурсій у музеях, од.; | | | | кількість екскурсій на виставках, од.; | | | | кількість експонатів - усього, тис. од., | | | | у тому числі буде експонуватись у плановому | | | | періоді, тис. од.; | | | | кількість відвідувачів виставок, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | кількість відвідувачів музеїв, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн, | | | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт.; | | | | плановий обсяг доходів виставок, тис. грн, | | | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середня вартість одного квитка, грн; | | | | середні витрати на одного відвідувача, грн; | | | | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно | | | | до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення задіяних виставкових площ у | | | | плановому періоді відповідно до фактичного показника | | | | попереднього періоду, %; | | | | відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості | | | | експонатів основного музейного фонду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заповідники (КТКВК 110203) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, | | | захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах | | | нинішнього та майбутніх поколінь | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |подальшого розвитку | кількість заповідників, од.; | | |історико-культурних | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |заповідників, | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | |забезпечення | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | |належного рівня їх | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | |збереження | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності | | | | заповідників, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість екскурсій, од.; | | | | кількість відвідувачів - усього, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | плановий обсяг доходів, тис. грн, | | | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середня вартість одного квитка, грн; | | | | середні витрати на одного відвідувача, грн, | | | | у тому числі за рахунок загального фонду бюджету, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому | | | | періоді відповідно до фактичного показника попереднього | | | | періоду, %; | | | | динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |організації | кількість установ - усього, од., | | |культурного | у тому числі: | | |дозвілля населення | палаців, од.; | | |і зміцнення | будинків культури, од.; | | |культурних традицій | клубів, од.; | | | | інших закладів клубного типу, од.; | | | | кількість гуртків, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності | | | | палаців, | | | | будинків | | | | культури, клубів та інших закладів клубного типу, | | | | тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість відвідувачів - усього, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного | | | | дозвілля населення, од.; | | | | плановий обсяг доходів, тис. грн, | | | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середня вартість одного квитка, грн; | | | | середні витрати на одного відвідувача, грн; | | | | середні витрати на проведення одного заходу, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Школи естетичного виховання дітей (КТКВК 110205) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |надання початкової | кількість установ - усього, од., | | |музичної, | у тому числі: | | |хореографічної | музичних шкіл, од.; | | |освіти, з | художніх шкіл, од.; | | |образотворчого | хореографічних шкіл, од.; | | |мистецтва та | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |художнього | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти | | | | тощо), од.; | | | | кількість класів, од.; | | | | видатки на отримання освіти у школах естетичного | | | | виховання - всього, тис. грн; | | | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання | | | | за рахунок загального фонду, тис. грн; | | | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання | | | | за рахунок спеціального фонду, тис. грн, | | | | у тому числі плата за навчання у школах естетичного | | | | виховання, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах | | | | естетичного виховання, - всього, осіб; | | | | середня кількість учнів, звільнених від плати за | | | | навчання, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | кількість учнів на одну педагогічну ставку, осіб; | | | | кількість діто-днів, од.; | | | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту | | | | в школах естетичного виховання, грн, | | | | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного| | | | виховання, грн. | | | |Показники якості: | | | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання,| | | | днів; | | | | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у | | | | школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно | | | | до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного | | | | виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти | | | | у зазначених школах, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Кінематографія (КТКВК 110300) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; | | | збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |присутності | кількість кінопрокатних організацій, од.; | | |українського | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |фільму на | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | |національному | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | |екранному | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | |просторі; | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого | | |забезпечення | та технічного персоналу, од.; | | |формування | кількість кіноустановок, од.; | | |репертуару фільмів | кількість кінокопій - усього, од., | | |затребуваних | у тому числі: | | |українським | широкоформатних кінокопій, од.; | | |суспільством | широкоекранних кінокопій, од.; | | | | кінокопій звичайного формату, од.; | | | | вузькоплівкових кінокопій, од.; | | | | кількість наявних назв фільмів - усього, од.; | | | | у тому числі: | | | | широкоекранних, од.; | | | | звичайного формату, од.; | | | | вузькоплівкових, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість глядачів, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб; | | | | комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.; | | | | кількість сеансів, од.; | | | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, | | | | у тому числі: | | | | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів | | | | місцевих бюджетів, тис. грн; | | | | плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис. грн; | | | | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації | | | | квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб; | | | | середня вартість одного квитка, грн; | | | | середні витрати на одного глядача, грн, | | | | у тому числі за рахунок загального фонду бюджету, грн. | | | |Показники якості: | | | | середня завантаженість залу, %; | | | | динаміка збільшення кількості глядачів до населення у | | | | плановому періоді відповідно до фактичного показника | | | | попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення завантаженості залів у плановому | | | | періоді відповідно до фактичного показника попереднього | | | | періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Інші культурно-освітні заклади та заходи ( КТКВК 110502) | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Підтримка та розвиток|Показники затрат: | | |культурно-освітніх | кількість установ - усього, од., | | |заходів, забезпечення| у тому числі: | | |своєчасного та | централізованих бухгалтерій, од.; | | |якісного технічного | груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним | | |нагляду за | ремонтом, од.; | | |будівництвом та | науково-методичних центрів, од.; | | |капітальним ремонтом,| парків культури і відпочинку, од.; | | |складання і надання | інших культурно-освітніх закладів, од.; | | |кошторисної, звітної,| кількість культурно-освітніх заходів, од.; | | |фінансової | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | |документації, | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | |фінансування установ | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | |освіти згідно із | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | |затвердженими | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | |кошторисами, надання | персоналу, од.; | | |якісних послуг з | витрати загального фонду на забезпечення діяльності | | |централізованого | інших культурно-освітніх заходів, тис. грн. | | |господарського |Показники продукту: | | |обслуговування | кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.; | | | | кількість заходів, од.; | | | | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів | | | | за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн, | | | | у тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного заходу, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді | | | | відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %; | | | | динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому | | | | періоді відповідно до фактичного показника попереднього | | | | періоду, % | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Зоопарки | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення діяльності зоопарків | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+---------------------+-----------------------------------------------------------------| | |Підтримка та |Показники затрат: | | |розвиток зоопарків | кількість установ (зоопарків) - усього, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) - усього, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | | | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | | | | персоналу, од.; | | | | витрати на утримання тварин, тис. грн. | | | |Показники продукту: | | | | кількість відвідувачів - усього, осіб, | | | | у тому числі: | | | | за реалізованими квитками, осіб; | | | | безкоштовно, осіб; | | | | плановий обсяг валового доходу, тис. грн, | | | | у тому числі: | | | | обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів | | | | місцевих бюджетів, тис. грн; | | | | плановий обсяг доходів - усього, тис. грн; | | | | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації | | | | квитків, тис. грн; | | | | кількість реалізованих квитків, шт. | | | |Показники ефективності: | | | | кількість реалізованих квитків, шт.в, осіб; | | | | середня ціна одного квитка, грн. | | | |Показники якості: | | | | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому | | | | періоді по відношенню до фактичного показника попереднього | | | | періоду, %; | | | | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих | | | | бюджетів у обсязі валового доходу, % | --------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.В.Карп
Директор Департаменту фінансів
освіти, науки та культури
Міністерства фінансів України Г.В.Вашека
Начальник управління оплати
праці та бюджетних програм
Міністерства культури
і туризму України Н.Ю.Солодченковгору