Документ z0999-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.12.2018, підстава - z1409-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.07.2017  № 3117


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 999/30867

Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 5290 від 04.12.2017
№ 2948 від 02.11.2018}

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також з метою забезпечення реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції (далі - Пілотний проект).

2. Встановити, що в рамках Пілотного проекту здійснюється реалізація активів (майна) банків, що ліквідуються, відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), з урахуванням таких особливостей:

1) для цілей Пілотного проекту:

закритою ціновою пропозицією слід вважати суму коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів) (далі - рішення Фонду щодо умов продажу). Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання;

кроком аукціону слід вважати дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду щодо умов продажу, на який під час відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лота або до моменту здійснення ставки учасником, а також надбавку, розмір якої затверджений рішенням Фонду щодо умов продажу та на яку мінімально цінова пропозиція учасника, що зробив ставку, повинна перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції під час періоду внесення цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5290 від 04.12.2017}

мінімальною ціною слід вважати ціну лоту, визначену в рішенні Фонду щодо умов продажу, якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника;

початковою (стартовою) ціною слід вважати ціну лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), визначену у рішенні Фонду щодо умов продажу, з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту;

ціновою пропозицією слід вважати суму коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду щодо умов продажу. Розмір цінової пропозиції повинен перевищувати не менше ніж на один крок розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого в рішенні Фонду щодо умов продажу.

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5290 від 04.12.2017}

Під терміном Фонд розуміється виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - виконавча дирекція Фонду) або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду;

2) порядок розкриття інформації про активи (майно) банків, що ліквідуються (далі - банк):

період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) має становити:

{Абзац підпункту 2 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

не менше 14 робочих днів - для лоту, сформованого з індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу вперше;

{Абзац підпункту 2 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

не менше 3 робочих днів - для лоту, сформованого з пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу повторно;

{Абзац підпункту 2 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

не більше 40 робочих днів - для будь-якого лоту;

{Абзац підпункту 2 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

оголошення, яке розміщується на веб-сайті банку, офіційному веб-сайті Фонду та в електронній торговій системі (далі - ЕТС) повинно містити:

дату оголошення, назву, опис, затверджену початкову (стартову) ціну лоту та іншу інформацію про склад такого лоту;

час та місце особистого ознайомлення зі складом лоту;

поштову адресу, номер телефону, час роботи відповідальної(их) особи (осіб) банку(ів) за продаж активу/пулу активів (майна), що були включені до лоту такого банку(ів);

{Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

банківські реквізити електронних майданчиків для сплати гарантійного внеску;

3) умови та порядок проведення відкритих торгів (аукціону):

продаж активів (майна) банку проводиться на відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі через ЕТС;

банк(и) має (мають) право продати лот зі зниженням його початкової (стартової) ціни до мінімальної ціни, визначеної у рішенні Фонду щодо умов продажу, протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціонів) у їхній кількості, визначеній рішенням Фонду щодо умов продажу;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки;

початкова (стартова) ціна лоту може бути встановлена на рівні не нижче суми мінімальних цін/цін реалізації активів (майна), які включені до складу пулів, що склалися на попередніх відкритих торгах (аукціонах), що не відбулися;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

у разі якщо відкриті торги (аукціон) не відбулися внаслідок невиконання покупцем своїх зобов’язань щодо купівлі-продажу лоту, такі активи/пули активів (майна) банку(ів) підлягають повторному продажу на відкритих торгах (аукціоні). Ціна активів/пулів активів (майна) банку(ів) на таких повторних відкритих торгах (аукціоні) встановлюється на рівні не нижче ціни активів/пулів активів (майна) банку(ів), що склалася на попередніх торгах (аукціоні);

{Абзац шостий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

4) у разі якщо після зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни останні з визначеної рішенням Фонду щодо умов продажу кількості відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) банку(ів), що входили до складу лоту(ів), підлягають продажу у складі пулу(ів), сформованого(их) з активів (майна) банку за цією ознакою, крім випадків:

об’єднання в один пул нерухомого майна, що виставляється на продаж вперше, та інших основних засобів, що виставляються на продаж повторно;

об’єднання в один пул активів (майна), що виставляються на продаж вперше, та пов’язаних з ними активів (майна), що виставляються на продаж повторно;

зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна). У такому випадку на повторний продаж виставляється лот, сформований з індивідуально визначеного активу, суттєві характеристики якого змінилися.

{Підпункт 4 пункту 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2948 від 02.11.2018}

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору