Документ z1008-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.07.2017  № 3238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2017 р.
за № 1008/30876

Про затвердження Методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Відповідно до пунктів 4 та 5 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про споживче кредитування", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що додається.

2. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби


Ксенія Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
20.07.2017 № 3238


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2017 р.
за № 1008/30876

МЕТОДИКА
розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

І. Загальні положення

1. Ця Методика, розроблена відповідно до статей 5, 8 Закону України "Про споживче кредитування", встановлює порядок обчислення фінансовими установами (крім банків), які відповідно до закону мають право надавати споживчі кредити (далі - кредитодавець), загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит (далі - договір).

2. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про споживче кредитування".

3. Обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором здійснюється згідно з розділами ІІ, ІІІ цієї Методики та базується на обраних споживачем умовах кредитування і на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої зобов’язання на умовах та у строки, визначені в договорі.

ІІ. Розрахунок загальної вартості кредиту для споживача за договором про споживчий кредит

1. Розрахунок загальної вартості кредиту для споживача за договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом за формулою

де

Варт

-

загальна вартість кредиту для споживача за договором про споживчий кредит;


К

-

загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту);


ЗВ

-

загальні витрати за споживчим кредитом.

2. Загальні витрати за споживчим кредитом включають такі витрати споживача:

проценти за користування споживчим кредитом;

платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем (за наявності);

комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, які сплачуються споживачем, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчого кредиту, розраховані на дату укладення договору та є обов'язковими для укладення договору.

3. Платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом.

4. До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

платежі, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором;

платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які споживач зобов'язаний здійснити незалежно від того, укладено правочин з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

ІІІ. Розрахунок реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

1. Реальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту.

2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом згідно з розділом ІІ цієї Методики.

3. Якщо договір містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до загальних витрат за споживчим кредитом при обчисленні реальної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору.

4. Якщо кредит надається на умовах, за яких проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом за споживчим кредитом (тілом кредиту), а основний борг за споживчим кредитом (тілом кредиту) виплачується рівними частинами або в кінці строку дії договору, реальна річна процентна ставка розраховується у процентах за формулою

де

РР

-

реальна річна процентна ставка за договором;


ЗВ

-

загальні витрати за споживчим кредитом, визначені згідно з розділом ІІ цієї Методики;


К

-

загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором (основний борг за кредитом (тіло кредиту));


Т

-

строк користування споживчим кредитом у календарних днях. Строк користування споживчим кредитом рахується від дня, наступного за днем надання коштів за договором споживачеві, до дня повернення такого кредиту (повного погашення основного боргу за кредитом), передбаченого договором.

5. Якщо кредит надається на інших умовах, ніж зазначено в пункті 4 цього розділу, реальна річна процентна ставка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за споживчим кредитом до чистої суми виданого кредиту і розрахунок її здійснюється у процентах з використанням формули

де

РР

-

реальна річна процентна ставка за договором;


К

-

загальний розмір споживчого кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або мають бути надані споживачу за договором у момент видачі кредиту (основний борг за кредитом (тіло кредиту));


t

-

порядковий номер платежу, при цьому t = 1 - порядковий номер платежу (платежів) на початку дії договору (на момент укладання договору);


dt

-

дата платежу на початку дії договору (на момент укладання договору);


dt

-

дата платежу з порядковим номером t;


n

-

кількість платежів, передбачених договором про споживчий кредит;


Kt

-

платіж на погашення основного боргу за споживчим кредитом (тіло кредиту) з датою сплати dt, при цьому ;


ЗВt

-

загальні витрати за споживчим кредитом, визначені згідно з розділом ІІ цієї Методики, з датою сплати dt, при цьому ,


ЗВt

-

загальні витрати за споживчим кредитом із сплатою на початку дії договору (на момент укладання договору), а також під час видачі споживчого кредиту.

6. Розрахунок значення реальної річної процентної ставки методом, встановленим пунктом 5 цього розділу, здійснюється із застосуванням програмного забезпечення.

У разі розрахунку значення реальної річної процентної ставки за допомогою програмного комплексу Microsoft Excel застосовується функція ЧИСТВНДОХ (XIRR).

Директор департаменту
консолідованого нагляду
та методології на ринках
фінансових послуг
В. Логвіновськийвгору