Документ z1014-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - z0959-14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

{Форму первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ » та Інструкцію щодо її заповнення виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014}

АКТ
судово-психіатричного експерта

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1014/23546

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ »

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта №___» (далі - форма № 100/о).

2. Форма № 100/о заповнюється на особу, стосовно якої проводиться судово-психіатрична експертиза (далі - експертиза). Форма № 100/о ведеться в закладах охорони здоров’я, в яких проводиться судово-психіатрична експертиза лікарем судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій, перелік яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 липня 1996 року № 194 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 січня 2010 року № 1).

3. У пунктах 1-3 зазначаються дата, час та місце проведення експертизи. Наприклад, експертиза проведена 15 лютого 2012 року, час проведення - 10 годин 30 хвилин. У пункті 1 проставляється 15022012, а в пункті 2 - 1030.

4. У квадрати пунктів 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 слід вписати необхідну цифру. Інші пункти заповнюються відповідно до вимог, що зазначені в кожному з них.

5. У пункті 4 вказується вид експертизи: судово-психіатрична або комплексна судова психолого-психіатрична. Комплексною експертизою є експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. У разі проведення комплексної експертизи іншого виду, відмінного від комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, її назва вказується у рядку 3 пункту 4.

6. У пунктах 5-7 зазначаються процесуальні ознаки експертизи (первинна, повторна, додаткова), організаційні ознаки експертизи (одноосібна, комісійна) та форма проведення експертизи (амбулаторна, стаціонарна, посмертна).

6.1. Первинною є експертиза, яка призначається у цій справі із зазначених питань уперше.

6.2. Повторною є експертиза, доручена судом іншому експертові (експертам), якщо попередній висновок експерта було визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви у його правильності.

6.3. Додатковою є експертиза, доручена судом тому самому або іншому експерту (експертам), якщо попередній висновок експерта було визнано неповним або незрозумілим.

6.4. Одноосібною є експертиза, що проводиться одним експертом. Комісійною експертизою є експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.

6.5. Амбулаторною є експертиза, що може проводитись в експертному закладі (підрозділі), у кабінеті слідчого, суді, слідчому ізоляторі.

6.6. Стаціонарною є експертиза, яка проводиться у закладі охорони здоров’я в умовах стаціонару.

6.7. Посмертною є експертиза, що проводиться стосовно померлої особи лише за матеріалами справи.

7. У пунктах 8-10 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза, дата її народження та стать.

Заповнення дати народження: наприклад, особа народилася 10 липня 1990 року - у квадратах проставляється 10071990.

8. У пункті 11 зазначається статус особи, стосовно якої проводиться експертиза (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, особа, щодо якої вирішується питання недієздатності, особа, щодо якої вирішується питання обмеженої дієздатності, засуджений, особа, стосовно якої вирішується питання визнання укладеного нею правочину недійсним).

У разі відсутності серед вказаних варіантів необхідної характеристики статусу особи, стосовно якої проводиться експертиза, характеристика вказується у рядку «інший статус» та позначається цифрою «12».

9. У пункті 12 вказуються вид справи, за якою проводиться експертиза (цивільна - 1, кримінальна - 2, адміністративна - 3, господарська - 4), та назва справи.

10. У пункті 13 відмічається підстава для проведення експертизи, вказується орган (слідчий, судовий), що її призначив, зазначається дата винесення процесуального документа, яким призначено експертизу.

11. У пунктах 14, 15 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові експерта (експертів), освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційний клас, стаж експертної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності). Експерт (експерти) засвідчує (засвідчують) підписом (підписами), що він (вони) попереджений (попереджені) про відповідальність за відмову або видачу явно неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України.

12. У пункті 16 перераховуються всі особи, які були присутні при проведенні експертизи (крім особи, якій проводилась експертиза, та експертів). Такими особами можуть бути адвокати, слідчі тощо.

13. У пункті 17 зазначаються запитання, що були поставлені експертові (експертам).

14. У пункті 18 описуються отримані експертом (експертами) матеріали та зазначається, які матеріали були використані при проведенні експертизи.

15. У пункті 19 зазначаються обставини справи, за якою проводиться експертиза.

16. Пункт 20 заповнюється у разі проведення експертизи стосовно особи, яка скоїла злочин та щодо якої винесено рішення суду, яке набрало законної сили. У пункті 20 зазначається характеристика скоєного злочину (додатково вказується найменування суду, яким призначено покарання, статтю, за якою засуджено, строк, на який засуджено, дата, з якої відраховується покарання).

17. У пункті 21 зазначаються відомості, що були отримані при дослідженні поданих на експертизу об'єктів, що стосуються психічного стану особи, стосовно якої проводиться експертиза, а саме: анамнез життя, анамнез хвороби, дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення експертизи, а саме: скарги, психічний стан, неврологічний стан, соматичний стан.

18. У пункті 22 зазначаються обґрунтування та пояснення даних про психічний стан особи та фактів, які встановлені і виявлені при дослідженні об’єктів експертизи.

19. У пункті 23 вказуються відповіді на кожне з поставлених запитань, що були зазначені у пункті 17.

20. У пунктах 24, 25 зазначаються підпис (підписи) експерта (експертів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, освіти, спеціальності, свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційного класу, стажу експертної роботи, наукового ступеня, вченого звання (за наявності), посади та ставиться печатка закладу охорони здоров’я, що засвідчує підпис (підписи) експерта (експертів).

21. Форма № 100/о складається у двох примірниках і підписується кожним з експертів, які проводили експертизу: перший примірник направляється у заклад, що призначив експертизу, другий зберігається у закладі охорони здоров’я, де проводилась експертиза.

22. У разі ведення форми № 100/о в електронному форматі вона повинна включати у себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

23. Строк зберігання форми № 100/о - 25 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.Хобзейвгору