Документ z1020-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.07.2015  № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1020/27465

Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Відповідно до статей 18 та 63 Закону України «Про телекомунікації» та підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до розділу ІІІ Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462, що додаються.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України
Ю.О. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
31.07.2015  № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2015 р.
за № 1020/27465

ЗМІНИ
до розділу ІІІ Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

1. У пункті 3.5:

1) підпункт 3.5.9 викласти в такій редакції:

«3.5.9. Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством, у тому числі у випадку перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.

Умови дистанційного замовлення за допомогою засобів зв’язку, зміни умов надання, тимчасового припинення та припинення надання послуг, у тому числі перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.»;

2) доповнити підпункт 3.5.11 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«у зв’язку з перенесенням абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій, у тому числі за зверненням споживача, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятим.

2. У пункті 3.6:

1) доповнити підпункт 3.6.2 після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«надання абоненту послуги з перенесення його абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій у порядку, встановленому законодавством;

при перенесенні абонентського номера приймання від абонента заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим;

2) у підпункті 3.6.3:

абзац другий після слів «дострокове розірвання договору» доповнити словами «(крім перенесення абонентського номера)»;

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«при перенесенні абонентського номера можливість подання заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;».

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – шістнадцятим.

3. У пункті 3.7:

1) доповнити підпункт 3.7.2 після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«порядок розрахунків у випадку припинення надання послуг у зв’язку з перенесенням абонентського номера, зокрема строки розрахунків після завершення перенесення абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) підпункт 3.7.3 після слів «надання послуг, які споживач не замовляв,» доповнити словами «у тому числі у разі перенесення абонентського номера».

4. У підпункті 3.9.2 пункту 3.9:

абзац перший доповнити словами «, у тому числі у разі перенесення абонентського номера»;

абзац другий після слів «мають бути визначені» доповнити словами «умови припинення надання телекомунікаційних послуг та припинення сплати абонентної плати за абонентським номером, який переноситься,».

Директор
Департаменту зв'язку


І. Хохотвавгору