Документ z1023-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.03.2016, підстава - z0228-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2009 N 540
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2009 р.
за N 1023/17039

Про затвердження Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин
у атмосферне повітря із котелень,
що працюють на лушпинні соняшнику
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 23 ( z0228-16 ) від 22.01.2016 }

Відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного
повітря" ( 2707-12 ) та Порядку розроблення та затвердження
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2001 N 1780 ( 1780-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють
на лушпинні соняшнику, які додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу
довкілля (Овчиннікова Н.Б.) у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рибалка С.В.
Міністр Г.Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
аграрної політики України І.Д.Демчак
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
13.10.2009 N 540
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2009 р.
за N 1023/17039

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин
у атмосферне повітря із котелень,
що працюють на лушпинні соняшнику

I. Загальні положення
1.1. Визначення термінів Наведені в цих Технологічних нормативах терміни вживаються у
такому значенні: біомаса - продукти, що складаються повністю або частково з
речовин рослинного походження, які можуть бути використані як
паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, зокрема
рослинні відходи сільського і лісового господарства; відходи - будь-які речовини, матеріали та предмети, що
утворюються в процесі людської діяльності, не мають подальшого
використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх
виробник чи власник повинен позбутися шляхом утилізації або
видалення; існуюча установка - теплосилова установка, введена в
експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на
спорудження, затвердженої в установленому порядку до 01.12.2009; лушпиння соняшнику - біомаса у вигляді твердого субпродукту,
що утворюється в результаті переробки насіння соняшнику; модернізація - ремонтно-відновлювальні та реконструктивні
роботи, що проводяться на теплосиловій установці, вартість яких
перевищує 50% вартості нової установки тієї ж потужності та тієї ж
технології, або такі, що забезпечать продовження ресурсу роботи
теплосилової установки на термін не менше 50000 годин; модернізована установка - теплосилова установка, введена в
експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на
модернізацію, затвердженої в установленому порядку після
01.12.2009; нова установка - теплосилова установка, введена в
експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на
будівництво, затвердженої в установленому порядку після
01.12.2009; номінальна теплова потужність - енергетичний вміст палива,
введеного за одиницю часу в теплосилову установку котельні для
отримання встановленої вихідної потужності, що визначається як
добуток нижчої робочої теплоти згоряння палива на витрату
введеного палива за одиницю часу і вимірюється у МВт; теплосилова установка - технологічне устаткування (котельна
установка, включаючи систему газоочищення, газова турбіна), яке
використовується з метою виробітку теплової та/або електричної
енергії шляхом перетворення хімічної енергії палива.
1.2. Сфера застосування Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та
перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря для котелень, оснащених
теплосиловими установками номінальною тепловою потужністю менше
50 МВт і призначених для спалювання лушпиння соняшнику з метою
виробітку енергії, за винятком тих установок, у яких продукти
згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах.
Зокрема, ці Технологічні нормативи не поширюються на: установки, в яких продукти згоряння використовуються для
безпосереднього нагрівання, сушки або будь-якої іншої обробки
об'єктів і матеріалів, зокрема печей для підігріву чи печей для
теплової обробки; установки, в яких спалюються продукти згоряння, тобто
будь-яких технічних апаратів, призначених для очищення
відпрацьованих газів спалюванням; реактори, що використовуються у хімічній промисловості.
1.3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої
речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої
речовини у сухих відхідних газах, приведена до нормальних умов
(температура 0 град.С, тиск 101,32 кПа) та визначеного вмісту
кисню (11% у разі спалювання лушпиння соняшнику). Технологічний
норматив вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів
(мг/куб.м).
1.4. Ці Технологічні нормативи стосуються стаціонарних
режимів роботи устаткування і не поширюються на пуско-зупинні
режими.
1.5. Ці Технологічні нормативи не поширюються на процеси
спалювання відходів спільно з лушпинням соняшнику.
1.6. У разі спільного спалювання лушпиння соняшнику з
газоподібним чи рідким паливом застосовуються ці Технологічні
нормативи.
II. Поточні технологічні нормативи допустимих
викидів для існуючих установок
2.1. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, для
існуючих установок 2.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для існуючих установок, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Тип |Пилоочисна установка| Технологічний норматив | | палива | | допустимого викиду | | | | суспендованих твердих | | | | частинок, | | | | недиференційованих за | | | | складом, мг/куб.м | |------------------+--------------------+------------------------| |Лушпиння соняшнику| Електрофільтр | 100 | | |--------------------+------------------------| | | Циклон | 600 | ------------------------------------------------------------------
2.1.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, що
наведені в таблиці 1, дійсні по 31.12.2017. З 01.01.2018 вміст
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, у
відхідних газах не повинен перевищувати значень, викладених у
пункті 3.1. { Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу
Міністерства екології та природних ресурсів N 23 ( z0228-16 ) від
22.01.2016 }
2.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для існуючих установок Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для існуючих установок, наведених у таблиці 2.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Тип | Технологічний норматив допустимого | | палива | викиду діоксиду сірки, мг/куб.м | |------------------------+---------------------------------------| | Лушпиння соняшнику | 250 | ------------------------------------------------------------------
2.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) для існуючих
установок Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид
азоту) не повинні перевищувати встановлених значень технологічних
нормативів допустимих викидів оксидів азоту для існуючих
установок, наведених у таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Тип | Технологічний норматив допустимого викиду | | палива | оксидів азоту (у перерахунку на діоксид | | | азоту), мг/куб.м | |------------------+---------------------------------------------| |Лушпиння соняшнику| 300 | ------------------------------------------------------------------
2.4. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксиду
вуглецю для існуючих установок Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
оксиду вуглецю для існуючих установок, наведених у таблиці 4.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Тип палива |Спосіб спалювання| Технологічний норматив | | | | допустимого викиду оксиду | | | | вуглецю, мг/куб.м | |------------------+-----------------+---------------------------| |Лушпиння соняшнику|Вихрове | 2250 | | |-----------------+---------------------------| | |Шарове | 750 | ------------------------------------------------------------------
Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксиду
вуглецю, що наведені у таблиці 4 розділу ІІ, дійсні по 31.12.2017.
З 01.01.2018 технологічні нормативи допустимих викидів оксиду
вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.4
розділу ІІІ цих Технологічних нормативів. { Пункт 2.4 розділу ІІ
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 23 ( z0228-16 ) від 22.01.2016 }
III. Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин
для нових і модернізованих установок
3.1. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, для
нових і модернізованих установок Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових і модернізованих установок, наведених у таблиці 5.
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ | Тип | Номінальна теплова |Технологічний норматив| | палива | потужність (Р), МВт | допустимого викиду | | | |суспендованих твердих | | | | частинок, | | | |недиференційованих за | | | | складом, мг/куб.м | |------------------+----------------------+----------------------| |Лушпиння соняшнику| 5 <= P < 50 | 50 | | |----------------------+----------------------| | | P < 5 | 100 | ------------------------------------------------------------------
3.2. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для нових і модернізованих установок Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових і модернізованих установок, наведених у таблиці 6.
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Технологічний норматив допустимого викиду | | | діоксиду сірки, мг/куб.м | |------------------+---------------------------------------------| |Лушпиння соняшнику| 250 | ------------------------------------------------------------------
3.3. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) для нових і
модернізованих установок Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид
азоту) не повинні перевищувати встановлених значень технологічних
нормативів допустимих викидів для нових і модернізованих
установок, наведених у таблиці 7.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Технологічний норматив допустимого викиду | | | оксидів азоту (у перерахунку на діоксид | | | азоту), мг/куб.м | |------------------+---------------------------------------------| |Лушпиння соняшнику| 300 | ------------------------------------------------------------------
3.4. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксиду вуглецю для нових і модернізованих установок Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових і модернізованих установок, наведених у таблиці 8.
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------ | Тип | Технологічний норматив допустимого викиду | | палива | оксиду вуглецю, мг/куб.м | |------------------+---------------------------------------------| |Лушпиння соняшнику| 250 | ------------------------------------------------------------------
{ Розділ ІV виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 23 ( z0228-16 ) від 22.01.2016 }
Директор Департаменту охорони
атмосферного повітря
та моніторингу довкілля Н.Овчинніковавгору