Документ z1031-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.12.2010, підстава - z1219-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2003 N 1212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2003 р.
за N 1031/8352
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 550 ( z1219-10 ) від 11.11.2010 }
Про затвердження Положення про службу дільничних
інспекторів міліції в системі Міністерства
внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005
N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та з
метою вдосконалення діяльності дільничних інспекторів міліції,
підвищення ефективності їх роботи з профілактики правопорушень та
боротьби із злочинністю, створення належних умов для їх роботи,
підвищення авторитету серед населення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про службу дільничних інспекторів
міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України
(додається).
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях та місті Севастополі:
2.1. Забезпечити вивчення зазначеного Положення з дільничними
інспекторами міліції та особовим складом підрозділів органів
внутрішніх справ й організувати роботу згідно з його вимогами.
2.2. Привести штатну чисельність служби дільничних
інспекторів міліції міськ-, райорганів внутрішніх справ у
відповідність до нормативів навантажень, затверджених наказом МВС
України від 16.11.2001 N 1015. З метою створення належних умов для
роботи цих працівників забезпечити їх необхідною кількістю
службових приміщень, транспортом, засобами зв'язку, спецзасобами
та засобами захисту.
2.3. Заборонити використання дільничних інспекторів міліції
поза межами закріплених за ними адміністративних дільниць.
Встановити, що при проведенні оперативно-розшукових, слідчих і
профілактичних заходів дільничні інспектори міліції виконують свої
обов'язки тільки на закріплених за ними адміністративних дільницях
(зонах).
2.4. Визначити в міськ-, райорганах внутрішніх справ по 1-2
базові адміністративні зони, на яких організувати проведення
практичних занять з підвищення професійного рівня дільничних
інспекторів міліції, розробку та впровадження в практичну
діяльність позитивних форм і методів роботи.
3. Наказ МВС України від 06.01.94 N 19 ( z0019-94 )
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.94 N 19/228)
вважати таким, що втратив чинність, а накази від 27.11.96 N 817,
від 14.10.99 N 802 скасувати.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції
Присяжнюка А.Й. та ДАСМ (Савченко О.І.) МВС України.
Міністр
генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
20.10.2003 N 1212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2003 р.
за N 1031/8352

ПОЛОЖЕННЯ
про службу дільничних інспекторів міліції
в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення
1.1. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в
системі Міністерства внутрішніх справ (далі - Положення) визначає
завдання, основні напрямки організації роботи, обов'язки і права
працівників служби дільничних інспекторів міліції.
1.2. Служба дільничних інспекторів міліції в системі МВС
України забезпечує в межах своїх повноважень організацію
профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в
органах внутрішніх справ, щодо попередження вчинення з їх боку
злочинів та інших правопорушень з широким залученням до цієї
роботи населення та громадських формувань з охорони громадського
порядку, формування позитивного іміджу міліції.
1.3. До складу служби дільничних інспекторів міліції входять: 1.3.1.Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту
громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
( Підпункт 1.3.1 пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 ) 1.3.2. Відділи дільничних інспекторів міліції головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві,
Київській області, управлінь МВС України в областях та місті
Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС). ( Підпункт 1.3.2 пункту 1.3 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 )
від 30.07.2005 ) 1.3.3. Відділи (відділення) дільничних інспекторів міліції
міських, районних органів внутрішніх справ (далі - міськ-,
райоргани).
1.4. У своїй повсякденній діяльності служба дільничних
інспекторів міліції керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами МВС України та цим
Положенням.
1.5. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції системи
МВС України здійснюється відповідно до принципів поваги прав і
свобод людини, законності, справедливості, гуманізму, а також при
довірі і підтримці населення, громадських формувань та трудових
колективів.
1.6. До особового складу служби дільничних інспекторів
міліції належать начальники управлінь (відділів, відділень), їх
заступники, старші інспектори (інспектори) з роботи з населенням,
старші дільничні, дільничні інспектори міліції та їх помічники,
які перебувають на відповідних штатних посадах та мають спеціальні
звання.
1.7. Служба дільничних інспекторів міліції при здійсненні
своїх повноважень відповідно до законодавства України взаємодіє з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними установами та громадськими
організаціями.
1.8. На працівників служби дільничних інспекторів міліції у
повному обсязі поширюються пільги, передбачені Законом України
"Про міліцію" ( 565-12 ). Умови і порядок проходження служби
встановлюється Положенням про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України.
2. Основні завдання служби дільничних
інспекторів міліції
2.1. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з
особами, схильними до скоєння правопорушень. Охорона громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки.
2.2. Робота з населенням та громадськими формуваннями на
адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку й
громадської безпеки.
2.3. Попередження злочинів та адміністративних правопорушень.
Участь у розкритті злочинів, учинених на території
адміністративної дільниці.
3. Основні функції служби
дільничних інспекторів міліції
3.1. Всебічно, повно й об'єктивно досліджувати причини й
умови, які сприяють учиненню правопорушень, уносити пропозиції
щодо їх усунення, підвищувати ефективність організації роботи
дільничних інспекторів міліції, забезпечувати правопорядок,
інформувати населення з цих питань у своїх виступах та через
засоби масової інформації.
3.2. Розроблювати й реалізовувати заходи щодо зміцнення
дисципліни й законності серед працівників служби дільничних
інспекторів міліції.
3.3. Вивчати, узагальнювати й рекомендувати до впровадження
позитивний досвід роботи дільничних інспекторів міліції.
3.4. Забезпечувати добір, розстановку й виховання працівників
служби дільничних інспекторів міліції, підвищувати їхню
кваліфікацію та професійну майстерність.
3.5. Організація відповідно до законодавства України розгляду
і вирішення звернень громадян, які надходять для виконання службі
дільничних інспекторів міліції.
3.6. Участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних
дільницях.
4. Організація роботи керівників служби
дільничних інспекторів міліції
4.1. Організаційно-методичне забезпечення і контроль за
діяльністю служби здійснює управління дільничних інспекторів
міліції Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх
справ України (далі - ДГБ МВС України), відділи дільничних
інспекторів міліції ГУМВС, УМВС. ( Пункт 4.1 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
4.2. Управління дільничних інспекторів міліції ДГБ МВС
України, відділи дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС:
( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 ) 4.2.1. Забезпечують контроль за діяльністю підлеглих
підрозділів дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх
справ. 4.2.2. Відповідають за організацію профілактичної роботи
підпорядкованих підрозділів дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ. 4.2.3. Аналізують стан, структуру й динаміку правопорушень за
місцем проживання громадян, а також ефективність заходів органів
внутрішніх справ для їхнього попередження й припинення. 4.2.4. Готують для направлення у встановленому порядку в
органи законодавчої й виконавчої влади інформаційні матеріали з
проблемних питань діяльності служб дільничних інспекторів міліції,
а також пропозиції, з урахуванням аналізу оперативної обстановки,
щодо вдосконалення профілактики правопорушень. 4.2.5. Забезпечують у встановленому порядку взаємодію з
органами державної влади, а також з підрозділами МВС, ГУМВС, УМВС,
громадськими об'єднаннями з питань профілактики правопорушень. 4.2.6. Уносять у встановленому порядку у відповідні органи й
організації пропозиції про усунення причин й умов, що сприяють
правопорушенням. 4.2.7. Готують необхідні матеріали для розгляду їх на
колегіях (оперативних нарадах) МВС, ГУМВС, УМВС, методичні
рекомендації й пропозиції щодо вдосконалення оперативно-службової
діяльності служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ. 4.2.8. Беруть участь у підготовці й проведенні комплексних
операцій з попередження правопорушень. 4.2.9. Здійснюють інспектування, проведення контрольних
перевірок, комплексні й інші виїзди у міськ-, райоргани внутрішніх
справ для вивчення стану оперативно-службової діяльності,
забезпечення фактичного виконання законодавчих актів України та
нормативно-правових актів МВС України, а також надання їм
методичної і практичної допомоги. 4.2.10. Вивчають, узагальнюють і впроваджують у практичну
діяльність служби дільничних інспекторів міліції міськ-,
райорганів внутрішніх справ передовий вітчизняний й зарубіжний
досвід роботи з попередження та профілактики правопорушень. 4.2.11. Проводять службові перевірки за фактами: - порушення дисципліни і законності працівниками служб
дільничних інспекторів міліції; - здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів особами, що
перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ. 4.2.12. Здійснюють заходи з поліпшення добору, розстановки,
виховання й підвищення професійної майстерності працівників служб
дільничних інспекторів міліції. 4.2.13. Організовують перевірки звернень громадян і посадових
осіб, матеріалів засобів масової інформації про недоліки в
діяльності служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ, у межах своєї компетенції вживають необхідних
заходів до їх усунення. 4.2.14. Ведуть у встановленому порядку справи за напрямками
діяльності служби дільничних інспекторів міліції.
5. Начальники відділів (відділень) дільничних
інспекторів міліції міськ-, райорганів внутрішніх справ
у межах своєї компетенції
5.1. Здійснюють керівництво дільничними інспекторами, їх
помічниками, спрямовують і координують їх діяльність з охорони
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки,
проведення профілактичної роботи на адміністративних дільницях.
5.2. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів з
працівниками оперативних служб, органів досудового слідства,
дізнання, інших підрозділів органів внутрішніх справ щодо
попередження правопорушень, охорони громадського порядку,
розкриття й розслідування злочинів, розшуку злочинців, безвісно
зниклих та з інших напрямків оперативно-службової діяльності.
5.3. Систематично контролюють, аналізують і оцінюють
результати діяльності дільничних інспекторів, вживають заходів до
усунення виявлених недоліків, а також вносять керівництву міськ-,
райоргану пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби,
зміцнення взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх
справ, заінтересованими державними органами, громадськими
формуваннями й релігійними організаціями.
5.4. Здійснюють планування роботи відділу (відділення)
дільничних інспекторів, організовують виконання запланованих
заходів, підготовку звітів про результати службової діяльності
дільничних інспекторів, аналітичних матеріалів з основних
напрямків їхньої оперативно-службової діяльності, а також зведень,
що характеризують соціально-економічні, демографічні, інші
особливості території, що обслуговується міськ-, райорганом
внутрішніх справ.
5.5. Представляють при призначенні на посади дільничних
інспекторів (за дорученням начальника міськ-, райоргану) у
державних органах, громадських об'єднаннях та релігійних
організаціях.
5.6. Контролюють і несуть відповідальність за прийняття та
своєчасний і якісний розгляд дільничними інспекторами повідомлень,
заяв, скарг громадян та посадових осіб з питань попередження й
розкриття злочинів, профілактики правопорушень, охорони
громадського порядку.
5.7. Здійснюють контроль і облік службової діяльності
дільничних інспекторів щодо реалізації усіх покладених на них
завдань і функцій, дотримання ними законності при розгляді
звернень громадян, виконання інших службових обов'язків.
5.8. Вносять керівництву міськ-, райоргану внутрішніх справ
пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах дільничних
інспекторів щодо результатів їхньої діяльності.
5.9. Здійснюють гласний й негласний контроль за несенням
служби дільничними інспекторами.
5.10. Щомісяця здійснюють перевірку наявності та ведення
дільничними (старшими дільничними) інспекторами службової
документації, яка міститься в їх службовому приміщенні, з
відображенням результатів перевірки в паспорті дільниці. { Пункт 5.10 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
5.11. Надають допомогу дільничним інспекторам міліції з
питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю,
контролю за особами, що перебувають на профілактичному обліку,
проведення дізнання за матеріалами, підбору позаштатних дільничних
інспекторів міліції, підготовки матеріалів для проведення звітів
перед населенням адміністративної дільниці.
5.12. Не рідше одного разу на півріччя аналізують та готують
пропозиції в органи місцевого самоврядування про стан
матеріально-технічного забезпечення дільничних інспекторів,
потреби в наданні житла, службових приміщень, забезпечення їх
меблями і засобами зв'язку.
5.13. Беруть участь у межах своєї компетенції в роботі з
відбору, навчання, виховання кадрів дільничних інспекторів.
Уносять пропозиції про призначення на посаду, переміщення й
звільнення з посади дільничних інспекторів, заохочення та
притягнення у встановленому порядку до дисциплінарної
відповідальності, а також про заохочення громадян, членів
громадських формувань з охорони громадського порядку, які активно
сприяють міліції в забезпеченні охорони громадського порядку,
профілактики правопорушень і розкритті злочинів.
5.14. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів міліції з
громадськими об'єднаннями правоохоронної спрямованості щодо
охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, а також
з проведення роботи з особами, які перебувають на профілактичному
обліку органів внутрішніх справ.
5.15. Здійснюють заходи щодо підвищення ролі й
відповідальності старших дільничних інспекторів міліції у
безпосередньому керівництві дільничними інспекторами та посиленні
контролю за їх повсякденною службовою діяльністю.
5.16. Уживають заходів щодо закріплення дільничних
інспекторів на адміністративних дільницях, унеможливлення
використання їх не за функціональними обов'язками, а також
створення їм належних умов для праці, забезпечення житлом й
службовими приміщеннями, автотранспортом та засобами зв'язку.
5.17. Розробляють й представляють керівництву міськ-,
райоргану на затвердження графіки роботи підлеглих, приймання ними
громадян, виступів і звітів перед населенням, організовують й
контролюють їхнє виконання.
5.18. Забезпечують повсякденний контроль за діяльністю
дільничних інспекторів з дотримання ними в службових приміщеннях
санітарного порядку й пожежної безпеки.
5.19. Проводять за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких
злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в
органах внутрішніх справ, службові перевірки з виконання
функціональних обов'язків дільничними інспекторами щодо
профілактики злочинності відносно цієї категорії осіб. Порядок проведення службової перевірки щодо дільничного
інспектора міліції за фактами здійснення злочинів особами, які
перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ,
наведено у додатку 2 до цього Положення.
5.20. Забезпечують виконання загальнообов'язкових рішень
місцевих рад, прийнятих ними в межах своєї компетенції.
6. Порядок призначення старших дільничних
(дільничних) інспекторів міліції. Організація роботи
на адміністративних дільницях
6.1. В органах внутрішніх справ вводиться посада старшого
дільничного інспектора міліції, який керує адміністративною зоною,
до якої входить територія дільниць трьох-чотирьох дільничних
інспекторів міліції.
6.2. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції в
Україні є громадянином України, який перебуває на відповідній
штатній посаді начальницького складу органів внутрішніх справ та
має спеціальне звання. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції повинен
мати вищу або середню спеціальну юридичну освіту, необхідний
рівень знань, достатній для здійснення своїх функціональних
обов'язків, і прийняти Присягу працівника органів внутрішніх справ
України. Кількість населення, що обслуговується старшим дільничним
інспектором міліції, та чисельність групи дільничних інспекторів,
якими він керує, установлюються начальником міськ-, райоргану
залежно від стану оперативної обстановки, розмірів території та
інших особливостей дільниці.
6.3. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції
призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника
ГУМВС, УМВС.
6.4. Працівник, уперше прийнятий до органів внутрішніх справ
на посаду дільничного інспектора, допускається до самостійної
роботи на дільниці після початкової підготовки, а призначений на
цю посаду після закінчення навчального закладу системи МВС України
чи з іншого підрозділу, якщо він раніше не працював на такій
посаді, - після проходження тримісячного стажування на закріпленій
дільниці під керівництвом досвідченого дільничного інспектора.
6.5. Використання дільничного інспектора на роботі, яка не
передбачена його службовими обов'язками, визначеними цим
Положенням, категорично забороняється.
6.6. Питання щодо призначення на посади дільничних
інспекторів міліції, випускників навчальних закладів системи МВС,
переведення працівників служби дільничних інспекторів в інші
підрозділи або працівників з інших підрозділів міськ-, райорганів
внутрішніх справ до служби дільничних інспекторів міліції
погоджуються з керівництвом відділів дільничних інспекторів
міліції ГУМВС, УМВС. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від
30.07.2005 )
6.7. Перезакріплення адміністративних дільниць за дільничними
інспекторами міліції здійснюється наказом начальника міськ-,
райоргану лише в крайніх випадках з обов'язковим урахуванням думки
населення та місцевих органів самоврядування.
6.8. Організація роботи дільничного інспектора покладається
на начальника міського, районного органу (управління) внутрішніх
справ, його заступника - начальника міліції громадської безпеки.
Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник
відділення (відділу) дільничних інспекторів та старший дільничний
інспектор. ( Пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
6.9. За дільничним інспектором наказом начальника міськ-,
райоргану закріплюється дільниця, якій надається відповідний
порядковий номер. Розміри та межі дільниці встановлюються наказом
міськ-, райоргану і при потребі переглядаються начальником за
поданням начальника міліції громадської безпеки з урахуванням
чисельності населення, стану оперативної обстановки, особливостей
території та адміністративного поділу району, міста до визначених
розрахунків (3 тис.чол. - у містах, 2,2 тис.чол. - у сільській
місцевості).
6.10. Приймання дільниці проводиться під контролем начальника
міліції громадської безпеки (при потребі інших заступників
начальника міськ-, райоргану) та за участю старшого дільничного
інспектора і в присутності дільничного інспектора, який здає
дільницю. Дільничного інспектора, який приймає дільницю,
знайомлять з її особливостями і станом оперативної обстановки. Про
приймання-здавання дільниці робиться спеціальна позначка в
паспорті на дільницю.
6.11. Дільничний (старший дільничний) інспектор міліції
працює за особистим планом, складеним у Робочому зошиті на кожен
день з урахуванням оперативної обстановки та наявності на
виконанні кореспонденції. Робочий зошит ведеться в довільній формі, реєструється в
секретаріаті (канцелярії) міськ-, райоргану. Аркуші Робочого
зошита повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.
{ Пункт 6.11 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.12. Дільничний інспектор міліції у своїй роботі тісно
взаємодіє з працівниками інших підрозділів міськ-, райоргану
шляхом обміну інформацією, участі в плануванні і реалізації
спільних заходів, що проводяться за вказівкою або за згодою його
безпосереднього керівника, начальника міськ-, райоргану чи
заступника. Залежно від оперативної обстановки, особливостей
території, яка обслуговується, начальник міськ-, райоргану може
зменшувати розміри окремих дільниць.
6.13. Кожний дільничний інспектор міліції веде в
установленому порядку Паспорт на дільницю (додаток 3), у якому
зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні,
демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан,
структуру й динаміку злочинності, організацію охорони громадського
порядку, результати проведення профілактичних заходів, а також
інша інформація, необхідна для виконання покладених на нього
обов'язків. { Пункт 6.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.14. Режим роботи дільничного інспектора міліції
визначається залежно від стану оперативної обстановки на дільниці.
Тривалість робочого часу та відпочинку визначається Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ України. Протягом усього робочого дня дільничний інспектор
зобов'язаний у встановленому начальником міськ-, райоргану або
начальником міліції громадської безпеки порядку підтримувати
зв'язок з черговим по міськ-, райоргану і своїм безпосереднім
керівником, відповідно до організаційної системи контролю за
діяльністю дільничних інспекторів міліції (додаток 4). { Пункт 6.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.15. Установлюються приймальні дні населення на кожній
дільниці у вівторок з 9.00 до 11.00 год., четвер - з 18.00 до
21.00 год. та суботу-одним із дільничних інспекторів міліції
адміністративної зони з 10.00 до 13.00 год. у службовому
приміщенні старшого дільничного інспектора. Всі звернення громадян
реєструються дільничним інспектором міліції в журналі обліку
особистого приймання громадян дільничного (старшого дільничного)
інспектора міліції (додаток 5). Дільничні (старші дільничні) інспектори міліції, які
обслуговують два сільських населених пункти і більше, прийом
громадян здійснюють у визначені дні відповідно до графіка,
затвердженого начальником міськ-, райоргану. Зокрема, якщо дільничний інспектор міліції обслуговує чотири
населених пункти, прийом громадян може здійснюватися так: перший, третій вівторок місяця з 9.00 до 11.00 - у першому
населеному пункті; другий, четвертий вівторок місяця з 9.00 до 11.00 - у другому
населеному пункті; перший, третій четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у третьому
населеному пункті; другий, четвертий четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у
четвертому населеному пункті. { Пункт 6.15 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.16. Дільничний інспектор міліції здійснює поквартирний та
подвірний обхід помешкань громадян, відповідно до порядку
проведення поквартирного (подвірного) обходу (додаток 6), з
обов'язковим врученням візитних карток і пам'яток з профілактики
злочинів. Результати обходу заносить у журнал обліку будинків
дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції (додаток 7)
та використовує їх у повсякденній попереджувально-профілактичній
роботі. { Пункт 6.16 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.17. Одночасно з обслуговуванням закріпленої за ним дільниці
старший дільничний інспектор міліції з метою забезпечення
організації роботи групи дільничних інспекторів і повсякденного
контролю за їх діяльністю здійснює такі заходи: 6.17.1. Щомісяця, з урахуванням оперативної обстановки на
адміністративній зоні, розробляє спільні заходи, які включає до
плану роботи адміністративної зони. 6.17.2. Безпосередньо організовує: - щоденний інструктаж особового складу, задіяного до охорони
громадського порядку на території обслуговування, та контроль за
їх роботою; - взаємодію дільничних інспекторів міліції з працівниками
інших підрозділів міськ-, райоргану, громадськими формуваннями та
населенням у профілактиці правопорушень, охороні громадського
порядку, запобіганні злочинам та їх розкриттю; - відпрацювання кожної дільниці з метою виявлення і взяття на
облік криміногенних осіб, установлення довірчих стосунків з
громадянами, проведення рейдів, інших профілактичних заходів,
спрямованих на виявлення правопорушень, попередження та розкриття
злочинів; - не менше одного разу на місяць перевірку осіб, які
перебувають на обліку дільничних інспекторів міліції; - проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед
населення з питань запобігання злочинам. Забезпечує взаємодію
працівників адміністративної зони з представниками органів
місцевої влади та самоврядування, громадськими формуваннями з
охорони громадського порядку; - співпрацю дільничних інспекторів міліції з працівниками
кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з
питань виконання покарань щодо індивідуально-профілактичної роботи
з особами, засудженими до покарання без позбавлення волі. 6.17.3. Здійснює контроль за підготовкою інформації до
закладів охорони здоров'я щодо осіб, які виявлені під час
проведення профілактичних заходів і складають групу ризику -
соціально небезпечних психічно хворих, носіїв СНІДУ, хворих на
туберкульоз, наркоманію, венеричні захворювання, уживає заходів
згідно із законодавством України з відповідними органами до їх
локалізації та лікування. 6.17.4. Організаційно забезпечує взаємодію дільничних
інспекторів міліції та інспекторів Державної прикордонної служби
України щодо протидії незаконній міграції. 6.17.5. З метою залучення населення до охорони громадського
порядку, профілактики правопорушень уносить пропозиції до органів
місцевої влади та самоврядування щодо створення вуличних,
квартальних та інших органів самоорганізації населення,
громадських формувань. 6.17.6. З урахуванням оперативної обстановки вносить
пропозиції керівництву міськ-, райоргану щодо найбільш доцільної
розстановки сил та засобів, які за єдиною дислокацією
використовуються на адміністративній зоні, їх маневреності та
активності у попередженні та запобіганні порушень громадського
порядку і скоєнні злочинів, насамперед на вулицях та в інших
громадських місцях. 6.17.7. Підтримує постійний зв'язок з черговим по міськ-,
райоргану, орієнтує працівників, закріплених за зоною, про зміни в
оперативній обстановці та обставини скоєних злочинів. 6.17.8. Надає допомогу дільничним інспекторам міліції з
питань підвищення їх професійної майстерності, відбору й
організації роботи позаштатних дільничних інспекторів, зміцнення
взаємодії з населенням та громадськими формуваннями, проведення
індивідуальної попереджувальної роботи з правопорушниками,
своєчасного розгляду скарг, заяв і звернень громадян, виконання
інших службових обов'язків. 6.17.9. Узагальнює й оцінює результати роботи групи
дільничних інспекторів міліції за підсумками роботи за місяць,
квартал, півріччя, рік і доповідає їх з відповідними пропозиціями
начальнику відділу (відділення) дільничних інспекторів. 6.17.10. Вносить начальнику міськ-, райоргану пропозиції з
питань: - удосконалення діяльності дільничних інспекторів міліції,
підвищення їх ролі у профілактичній роботі з особами, які
перебувають на обліках органів внутрішніх справ; - розстановки патрульно-постових нарядів на території
адміністративної зони; - інформування місцевих органів влади про недоліки в
організації роботи громадських формувань з профілактики
правопорушень, усунення причин та умов, що сприяють порушенням
громадського порядку; - режиму роботи дільничних інспекторів міліції на закріпленій
території; - зміни межі дільниці, що обслуговується; - створення дільничним інспекторам міліції необхідних умов
для праці і побуту; - заохочення та накладення на дільничних інспекторів міліції
дисциплінарних стягнень.
6.18. З метою посилення охорони громадського порядку та
громадської безпеки за місцем проживання громадян, створення
резерву на посади дільничних інспекторів міліції в штат служби
дільничних інспекторів міліції вводяться посади помічника
дільничного інспектора міліції. 6.18.1. Помічнику дільничного інспектора міліції присвоюється
спеціальне звання молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ. 6.18.2. Призначення на посаду помічника дільничного
інспектора міліції та звільнення з неї здійснюються начальником
міськ-, райоргану згідно з номенклатурою посад, що визначається
наказом ГУМВС, УМВС України в області. 6.18.3. Чисельність помічників дільничних інспекторів міліції
визначається з розрахунку: у сільських населених пунктах з
кількістю населення три і більше тисячі - одна-дві посади, а в
населених пунктах з кількістю населення до трьох тисяч і складною
оперативною обстановкою - одна посада цих працівників. 6.18.4. Наказом начальника міськ-, райоргану помічник
дільничного інспектора міліції закріплюється за конкретним
дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції. Свою службову
діяльність він здійснює під безпосереднім керівництвом дільничного
(старшого дільничного) інспектора міліції, за яким закріплений. 6.18.5. На помічника дільничного інспектора міліції в повному
обсязі поширюються права й обов'язки, передбачені Положенням.
7. Основні права старшого дільничного
(дільничного) інспектора міліції
7.1. Вимагати від громадян і службових осіб припинення
злочину або адміністративного правопорушення, а також дій, які
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, законній діяльності
громадян.
7.2. Перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що
засвідчують їх особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у
скоєнні злочину або адміністративного правопорушення.
7.3. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають
профілактичному впливу, на підставі та в порядку, що встановлені
законодавством України.
7.4. Отримувати від громадян і посадових осіб пояснення,
відомості, довідки, які необхідні у зв'язку з виконанням службових
обов'язків дільничного інспектора.
7.5. Викликати осіб, які систематично вчинюють порушення
громадського порядку та інші правопорушення, для їх офіційного
попередження щодо неприпустимості протиправної поведінки.
7.6. Доставляти до міськ-, райоргану і затримувати на строк
до трьох годин осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з
метою його припинення згідно із законодавством України, якщо
вичерпані інші заходи впливу.
7.7. Затримувати (у разі відсутності військових патрулів)
військовослужбовців, які порушують громадський порядок або
вчиняють злочини, і доставляти їх до чергової частини міськ-,
райоргану для подальшого передання військовим патрулям,
представникам військової комендатури, військових частин або
військових комісаріатів.
7.8. Викликати громадян і посадових осіб за справами і
матеріалами, які перебувають у його провадженні. У випадках і в
порядку, що передбачені кримінально-процесуальним законодавством і
законодавством про адміністративні правопорушення, здійснювати
приведення громадян і посадових осіб, які без поважних причин
ухиляються від явки за викликом.
7.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення на громадян, які вчинили
адміністративні правопорушення відповідно до статті 177 і частин
першої та другої статті 178 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ).
7.10. Проводити передбачені кримінально-процесуальним
законодавством України дізнання за справами, які перебувають в
його провадженні, а також виконання окремих письмових доручень
прокурорів, слідчих, органів дізнання, постанов суддів і ухвал
судів.
7.11. Вилучати вогнепальну зброю і бойові припаси з
підприємств, організацій, установ (крім воєнізованої охорони) у
разі порушення правил придбання, зберігання, обліку, використання
і перевезення цих предметів, проводити обстеження об'єктів
дозвільної системи, вилучати вогнепальну зброю у громадян при
скасуванні дозволу на право її зберігання і використання.
7.12. Входити безперешкодно в будь-який час доби: а) на територію і в приміщення підприємств, установ і
організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх з метою
припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину або за умов стихійного лиха; б) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під
адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання
встановлених судом обмежень. Забороняється входити на територію і в приміщення посольств,
консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних
громадян, які користуються дипломатичним імунітетом.
7.13. Затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ
відповідно до законодавства України осіб, які підозрюються в
скоєнні злочину або ухиляються від виконання кримінального
покарання чи адміністративного арешту, а також осіб, відносно яких
запобіжним заходом обрано взяття під варту. У разі опору, вчинення протидії вживати заходів до їх
подолання, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
7.14. Використовувати безкоштовно транспортні засоби, що
належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій,
транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до
місця події чи стихійного лиха, доставлення до лікувальних
закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для
переслідування правопорушників та доставлення їх до органів
внутрішніх справ.
7.15. Виносити офіційні попередження членам сім'ї про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї, а також захисні
приписи у випадках, передбачених чинним законодавством. Направляти осіб, які вчинили насильство в сім'ї, до кризових
центрів для проходження корекційної програми. { Пункт 7.15 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ
N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005, N 283 ( z0655-09 ) від
25.06.2009 }
7.16. У невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно
користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам,
установам, організаціям.
7.17. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби та вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом
України "Про міліцію" ( 565-12 ).
7.18. Підписувати і надсилати: 7.18.1. Запити: - в інформаційні центри - щодо громадян, які проходять у
справах про злочини, а також щодо осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота, з метою перевірки на наявність у них
судимості; - за місцем роботи правопорушників - про видачу на них
характеристик, довідок та інших документів, необхідних для
перевірки заяв громадян, виконання запитів підприємств, установ і
організацій, проведення профілактичної роботи; - у наркологічні, психоневрологічні диспансери та інші
установи органів охорони здоров'я - про перебування громадян на
медичному або профілактичному обліку, наявність у них захворювань
хронічним алкоголізмом чи наркоманією, їх ставлення до лікування. 7.18.2. Відповіді на запити підприємств, установ, організацій
про місцезнаходження осіб, які ухиляються від сплати аліментів. 7.18.3. Повідомлення за місцем роботи осіб, які знаходяться
під наглядом міліції, про встановлення щодо них адміністративного
нагляду і пропозиції стосовно закріплення за ними
шефів-наставників. 7.18.4. Пропозиції щодо створення в трудових колективах,
товариських судів, ради громадських пунктів охорони порядку про
обговорення антигромадської поведінки осіб, що перебувають на
профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи.
( Підпункт 7.18.4 пункту 7.18 із змінами, внесеними згдно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від
30.07.2005 ) 7.18.5. Направлення до органів судово-медичної експертизи на
медичне обстеження осіб, яким завдано тілесних ушкоджень, а також
запиту про ступінь тяжкості цих ушкоджень.
8. Загальні обов'язки дільничного інспектора міліції
8.1. Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та
аналізувати оперативну ситуацію на адміністративній дільниці.
8.2. Дільничний інспектор міліції повинен знати: 8.2.1. Територію адміністративної дільниці, її особливості,
систему доріг, розташування та режим роботи підприємств усіх форм
власності, баз складів, інших місць збереження
товарно-матеріальних цінностей, а також місця збереження
вогнепальної зброї та вибухових матеріалів, аптеки, інші місця
збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок
охорони, місця стоянок автотранспорту, а в сільській місцевості -
усі населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви,
заготівельні та переробні організації. 8.2.2. Населення адміністративної дільниці, характер його
зайнятості, етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру. 8.2.3. Кількість скоєних на адміністративній дільниці
злочинів, класифікацію за видами, способом, місцем та часом
вчинення, обставини, які сприяють їх скоєнню, осіб, поведінка яких
контролюється працівниками органів внутрішніх справ, прикмети
осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, злочинців, викрадених
речей та транспортних засобів, які перебувають у розшуку. 8.2.4. Місця концентрації криміногенних осіб. 8.2.5. Сили та засоби, які задіяні для охорони громадського
порядку, попередження й розкриття злочинів та правопорушень. 8.2.6. Порядок огляду місця пригоди, виявлення, закріплення
та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, а також
порядок оформлення процесуальних документів.
8.3. Надавати у межах своєї компетенції допомогу громадянам,
посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям,
громадським об'єднанням та працівникам інших підрозділів міськ-,
райорганів внутрішніх справ у здійсненні їх законних прав і
інтересів.
8.4. Виявляти на території адміністративної дільниці інші
порушення, реагування на які не належать до компетенції органів
внутрішніх справ, про що інформувати органи державної влади та
місцевого самоврядування для вжиття відповідних заходів. { Розділ 8 доповнено пунктом 8.4 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

9. Робота з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони громадського
порядку і громадської безпеки
9.1. У повсякденній службовій діяльності дільничний інспектор
міліції взаємодіє з населенням і громадськими формуваннями з метою
залучення останніх до охорони правопорядку.
9.2. Виступає перед населенням та в трудових колективах з
бесідами про стан правопорядку на закріпленій території. Проводить
серед населення адміністративної дільниці роз'яснювальну роботу
про способи захисту і самооборони від злочинних посягань.
9.3. Забезпечує охорону громадського порядку на території
адміністративної дільниці. З цією метою: 9.3.1. Контролює несення служби патрульно-постовими нарядами
на дільниці. Інформує їх про оперативну обстановку на території
обслуговування. 9.3.2. Спільно з патрульно-постовими нарядами, членами
громадських формувань здійснює патрулювання, обхід дільниці,
перевірку під'їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з
метою виявлення та вилучення криміногенного елементу, припинення
злочинів та інших правопорушень. Під час несення служби надає
рекомендації міліціонерам патрульно-постової служби міліції щодо
форм і методів профілактичної роботи. 9.3.3. У разі необхідності за погодженням з керівництвом
міськ-, райоргану, а за його відсутності - з черговим по міськ-,
райоргану здійснює маневрування патрульно-постовими нарядами на
території дільниці. 9.3.4. При пожежах, катастрофах, стихійних лихах та інших
надзвичайних подіях організовує необхідні заходи щодо спасіння
людей, надання їм першої медичної допомоги, а також з охорони
майна, що залишається без нагляду, своєчасно повідомляє про
обставини чергового по міськ-, райоргану.
10. Організація проведення
індивідуально-профілактичної роботи
10.1. Дільничний інспектор міліції у межах своєї компетенції
здійснює контроль і профілактичну роботу з такими категоріями
осіб: - звільненими з місць позбавлення волі, які відбували
покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не
погашено у встановленому законом порядку; - засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо
яких не пов'язано із позбавленням волі; - які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками
або зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично
допускають порушення громадського порядку. На облік, як п'яниці, ставляться хронічні алкоголіки, а також
особи, що зловживають спиртними напоями, які притягувалися
(стосується обох категорій) до адміністративної відповідальності
два і більше разів протягом року за розпивання спиртних напоїв або
появу в громадських місцях у п'яному стані, вчинення на ґрунті
пияцтва інших порушень громадського порядку; - членами сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї; ( Абзац 6 пункту 10.1
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 )
від 30.07.2005 ) - які були визнані в установленому порядку наркоманами,
токсикоманами або вживають наркотичні засоби чи психотропні
речовини без призначення лікаря; - психічно хворими, які є суспільно небезпечними і
перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я; - неповнолітніми правопорушниками, стосовно яких здійснюється
профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у справах
дітей. { Абзац пункту 10.1 розділу 10 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від
25.06.2009 }
10.2. Контролює поведінку за місцем проживання і роботи осіб,
що взяті на облік. При цьому особливу увагу звертає на тих, хто
неодноразово був судимий або не став на шлях виправлення в місцях
позбавлення волі і після звільнення веде антигромадський спосіб
життя.
10.3. Вносить пропозиції начальнику міськ-, райоргану про
встановлення адміністративного нагляду за раніше судимими,
здійснює контроль за додержанням такими особами правил відповідно
до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) та
встановлених судом обмежень. Вживає заходів щодо притягнення до
адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, які
порушують встановлені правила адміністративного нагляду.
10.4. Виявляє на адміністративній дільниці осіб, які
допускають правопорушення в сім'ях, вживання наркотичних засобів і
психотропних речовин без призначення лікаря, психічно хворих, які
створюють безпосередню загрозу для себе та оточуючих. Вживає до
зазначених осіб своєчасні заходи профілактичного впливу з метою
недопущення вчинення ними злочинів та адміністративних
правопорушень.
10.5. Встановлює місця збору криміногенного елементу, осіб,
які надають приміщення для вживання наркотиків і психотропів,
розпиття спиртних напоїв і розпусти, втягування неповнолітніх у
злочинну діяльність. Вживає заходів щодо притягнення таких осіб до
відповідальності, передбаченої законодавством України.
10.6. З метою своєчасного виявлення осіб, які зловживають
спиртними напоями, вчиняють насильство в сім'ї, наркоманів та
інших правопорушників щомісячно вивчає та узагальнює: - інформацію чергової частини міськ-, райоргану про виїзди
чергових нарядів міліції на побутові конфлікти; - повідомлення травматологічних пунктів, бюро судово-медичних
експертиз, інших установ органів охорони здоров'я про заподіяння
тілесних ушкоджень, пов'язаних з насильством у сім'ї; - скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про
правопорушення, учинені в сім'ях; - матеріали, за якими винесені постанови про відмову в
порушенні кримінальної справи за фактами, що мали місце у сфері
побуту; - матеріали громадських формувань щодо осіб, схильних до
скоєння правопорушень.
10.7. На осіб, які беруться на облік, заводяться алфавітні
картки обліку особи, стосовно якої здійснюється профілактична
робота (додаток 8) (далі - картка), та справи щодо профілактичної
роботи стосовно громадян (далі - справа). Картки та справи реєструються у журналі реєстрації алфавітних
карток та справ щодо профілактичної роботи стосовно громадян
(додаток 9). Журнал реєструється в канцелярії міськ-, райоргану
та зберігається у начальника відділу (відділення) дільничних
інспекторів міліції. Справи заводяться тільки щодо раніше судимих осіб, які
перебувають під адміністративним наглядом, та засуджених до
позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених
два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо
вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання, незважаючи на попередження органів
внутрішніх справ, систематично порушують громадський порядок і
права інших громадян, учиняють інші правопорушення. На інших осіб, які беруться на облік, заводяться алфавітні
картки. ( Абзац 3 пункту 10.7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
У справі зосереджуються: мотивований рапорт щодо постановки
особи на профілактичний облік, розглянутий керівництвом міськ-,
райоргану, та матеріали про допущені правопорушення особою, яка
перебуває на обліку. Справа зберігається у дільничного інспектора
міліції, який здійснює профілактичну роботу з особою, що перебуває
на обліку. Алфавітна картка обліку заводиться на всі категорії осіб та
реєструється в журналі реєстрації алфавітних карток та справ щодо
профілактичної роботи стосовно громадян під одним номером. Картки
розташовуються в алфавітному порядку, формуються в картотеку і
зберігаються у старшого дільничного інспектора. Якщо на особу не заводиться справа, в журналі реєструється
тільки алфавітна картка у двох примірниках, другий зберігається у
дільничного інспектора міліції, який профілактує особу. Якщо особа одночасно належить до декількох категорій
правопорушників (раніше судимий, наркоман тощо), про це вказується
в пункті 9 картки. Картки зберігаються до зняття з обліку особи, після чого
ліквідуються. Про знищення карток робиться відмітка в журналі
реєстрації. У разі переїзду профілактованої особи на нове місце
проживання картка разом із справою надсилається до міськ-,
райоргану за територіальністю. Загальною підставою для зняття з профілактичного обліку всіх
категорій правопорушників є смерть, засудження до позбавлення
волі, переїзд особи на інше постійне місце проживання. Проведення профілактичної роботи припиняється: - відносно раніше судимих - при погашенні або знятті
судимості; - відносно засуджених до мір покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі,- після закінчення строку, визначеного вироком
суду, якщо в період відбуття покарання вони не вчинили нового
злочину; - відносно п'яниць та осіб, які вчиняють насильство в сім'ї,-
у випадку, якщо такі особи протягом року з моменту вчинення
останнього правопорушення не допустили повторних правопорушень; - відносно наркоманів та психічно хворих осіб, які
перебувають на обліку як соціально небезпечні,- після припинення
диспансерного нагляду за такими особами. { Пункт 10.7 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
11. Організація попередження і припинення злочинів
та адміністративних правопорушень. Участь у розкритті
злочинів, скоєних на території адміністративної дільниці
11.1. Здійснює аналіз оперативної обстановки на
адміністративній дільниці і вносить пропозиції керівництву міськ-,
райоргану внутрішніх справ щодо підвищення ефективності
оперативно-профілактичної роботи підрозділів міськ-, райоргану та
поліпшення координації їх діяльності.
11.2. Здійснює заходи щодо попередження та припинення
злочинів і адміністративних правопорушень, виявляє обставини, які
сприяють їх учиненню, і в межах своїх прав вживає заходів щодо
усунення цих обставин. Постійно взаємодіє з працівниками
оперативних та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті
злочинів. Інформує оперативні служби та підрозділи органів внутрішніх
справ про наявність достатньої інформації, одержаної в
установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою
оперативно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами; осіб, які готують або вчинили злочин; розшукуваних злочинців; осіб, безвісно відсутніх. { Пункт 11.2 розділу 11 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
11.3. Встановлює серед мешканців дільниці осіб, які незаконно
виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають і збувають
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або
прекурсори, а також займаються незаконним посівом або вирощуванням
заборонених до вирощування наркомістких рослин. Вживає заходів
щодо притягнення таких осіб до відповідальності, передбаченої
законодавством України.
11.4. Встановлює довірчі відносини з громадянами з метою
отримання інформації, яка сприяє попередженню та розкриттю
злочинів, інших правопорушень, розшуку злочинців та осіб, зниклих
безвісти. У разі отримання від населення інформації про осіб, які
виношують наміри вчинити злочини або їх вчинили, у тому числі
пов'язані з наркоманією, незаконною міграцією, виготовленням
фальсифікованих спиртних напоїв, про місця концентрації
криміногенного елемента, а також при виявленні порушень правил
благоустрою територій, інших правопорушень дільничний (старший
дільничний) інспектор міліції інформує про це відповідні служби та
підрозділи міськ-, райоргану внутрішніх справ, органи державної
влади й місцевого самоврядування для вжиття заходів реагування.
{ Пункт 11.4 розділу 11 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 } Про надання інформації робиться відмітка у Робочому зошиті
дільничного інспектора міліції. { Пункт 11.4 розділу 11 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 283
( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

{ Пункт 11.5 розділу 11 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

11.5. Негайно доповідає в чергову частину міськ-, райоргану
про одержані під час роботи на дільниці заяви і повідомлення
громадян про вчинені правопорушення або злочини, що готуються.
Вживає заходів щодо запобігання злочинам та їх припинення,
затримання злочинців, подання допомоги потерпілим, охорони місця
події.
11.6. До приїзду слідчо-оперативної групи на місці скоєння
злочину уточнює інформацію про час, місце, спосіб його вчинення,
очевидців та свідків, кількість злочинців, їх прикмети та здійснює
охорону місця пригоди. За допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних
працівників міліції та членів громадських формувань організовує
переслідування і затримання злочинців по "гарячих" слідах та
нагляд за місцем їх можливої появи з додержанням заходів безпеки
громадян, своїх помічників та своєї особисто.
11.7. Самостійно займається розкриттям очевидних злочинів
невеликої та середньої тяжкості, а також бере активну участь у
розкритті неочевидних злочинів, учинених на території, яку
обслуговує. З метою розкриття злочину перевіряє на причетність до його
вчинення раніше судимих та інших осіб з антигромадською
поведінкою, які мешкають на закріпленій дільниці. При потребі
доповідає рапортом начальникові міськ-, райоргану про необхідність
перевірки працівниками оперативних підрозділів окремих осіб з
числа взятих на облік.
11.8. За окремими дорученнями працівників оперативних служб
здійснює комплекс пошукових заходів за місцем проживання, навчання
або роботи осіб, які перебувають у розшуку. ( Пункт в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616
( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
11.9. Здійснює досудову підготовку матеріалів за
протокольною формою, провадить дізнання у межах, визначених
кримінально-процесуальним законодавством України. Виконує
процесуальні доручення слідчого та за його постановою застосовує
привід обвинуваченого. Привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і
потерпілих здійснюється працівниками тих підрозділів органів
внутрішніх справ, які займалися розкриттям цього злочину.
12. Організація діяльності
позаштатних дільничних інспекторів міліції
12.1. Згідно із Законом України "Про міліцію" ( 565-12 )
дільничні інспектори міліції органів внутрішніх справ для надання
допомоги у виконанні покладених на них обов'язків мають право
залучати громадян, за згодою останніх, для позаштатної роботи. Примусове залучення громадян до співробітництва
забороняється.
12.2. Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть
бути громадяни України, не молодші 18 років, які позитивно
характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні
за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я
виконувати поставлені перед ними завдання.
12.3. Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських
засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і
сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони
громадського порядку, боротьби із злочинністю, профілактики
правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку
органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань.
12.4. Діяльність служби дільничних інспекторів щодо
керівництва позаштатними дільничними інспекторами міліції
здійснюється відповідно до законодавства України,
нормативно-правових актів МВС України та Положення.
12.5. Забороняється давати позаштатним дільничним інспекторам
міліції доручення, які не відповідають вимогам Положення, а також
знайомити їх з документами, що містять державну або службову
таємницю. Не дозволяється доручати позаштатним дільничним інспекторам
міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є
винятковою компетенцією працівників міліції.
12.6. Організація роботи з позаштатними дільничними
інспекторами міліції і контроль за їх роботою покладається на
начальників міськ-, райвідділів внутрішніх справ, їх заступників -
начальників міліції громадської безпеки та начальників відділів
(відділень) дільничних інспекторів міліції.
12.7. Соціальний захист позаштатних дільничних інспекторів
міліції здійснюється у порядку, встановленому законодавством
України.
12.8. Дільничні інспектори в межах своєї компетенції
зобов'язані контролювати діяльність позаштатних дільничних
інспекторів міліції з виконання покладених на них доручень,
створювати необхідні для цього умови, надавати їм методичну і
практичну допомогу у вирішенні конкретних завдань.
12.9. Порядок оформлення позаштатних дільничних інспекторів
міліції 12.9.1. Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з
числа громадян, які позитивно зарекомендували себе в навчанні,
роботі та за місцем проживання, а також з числа пенсіонерів -
колишніх працівників правоохоронних органів. 12.9.2. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції
перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками
органів внутрішніх справ. Пенсіонери органів внутрішніх справ за
згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з
роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість
залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва з'ясовується
підстава їх звільнення з останнього місця роботи. 12.9.3. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор
доповідає про це рапортом начальнику міськ-, райоргану внутрішніх
справ. До рапорту додаються: особиста заява кандидата з проханням
зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції,
автобіографія, дві фотокартки розміром 3х4 см, довідка про
результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів
внутрішніх справ, а також характеристика за місцем проживання,
роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватись також
рекомендації трудового колективу, навчального закладу, ради
ветеранів. 12.9.4. Рішення про зарахування кандидата позаштатним
дільничним інспектором міліції приймає начальник міськ-, райоргану
внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей
та співбесіди з ним. Кандидату роз'яснюються обов'язки позаштатного дільничного
інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, сприяння
зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого
дотримання законодавства України, ввічливого і уважного ставлення
до громадян, їх пропозицій, заяв та скарг. Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором
міліції провадиться наказом начальника міськ-, райоргану
внутрішніх справ. Наказом визначається також закріплення позаштатного
дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міськ-,
райоргану внутрішніх справ. При зміні дільничного інспектора або з
інших причин наказом може бути здійснено перерозподіл позаштатного
дільничного інспектора міліції в межах одного міста, іншого
населеного пункту, де він проживає. 12.9.5. Позаштатному дільничному інспектору міліції видається
під особистий підпис посвідчення встановленого зразка
(додаток 10). Посвідчення підписує начальник міськ-, райоргану внутрішніх
справ, їх облік, контроль за видачею покладається на начальників
відділів (відділень) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС.
{ Підпункт 12.9.5 пункту 12.9 розділу 12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 )
від 25.06.2009 } 12.9.6. На кожного позаштатного дільничного інспектора
міліції оформляється особова справа, у якій зберігаються
документи, перелічені в пункті 12.9.3 Положення, а також витяг з
наказу про зарахування позаштатним дільничним інспектором міліції,
відомості про заохочення та інші дані, що характеризують
позаштатного працівника і результати його роботи. Особова справа
зберігається в органі внутрішніх справ. 12.9.7. У разі переїзду позаштатного дільничного інспектора
міліції до іншої місцевості начальник міськ-, райоргану внутрішніх
справ за поданням дільничного інспектора, за яким цей позаштатний
дільничний інспектор міліції закріплений, видає наказ про
відрахування останнього. Посвідчення у позаштатного дільничного
інспектора міліції вилучається і знищується за актом. 12.9.8. Позаштатні дільничні інспектори міліції, які
порушують законність, негідно поводять себе або не бажають
працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від
обов'язків через хворобу чи з інших причин, за наказом начальника
міськ-, райоргану внутрішніх справ виключаються із складу
позаштатних дільничних інспекторів міліції. Особова справа позаштатного дільничного інспектора міліції та
його посвідчення при цьому знищуються в порядку, передбаченому
пунктом 12.9.7 Положення. У разі втрати посвідчення позаштатним дільничним інспектором
міліції воно вважається недійсним. За фактом втрати посвідчення
проводиться службове розслідування і приймається відповідне
рішення.
12.10. Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів
міліції 12.10.1. Керівництво роботою позаштатних дільничних
інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори, за якими вони
закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним
дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні
методики та тактики охорони громадського порядку, запобігання й
розкриття злочинів, у проведенні відповідної виховної роботи з
ними. 12.10.2. Доручення позаштатному дільничному інспектору
міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким
він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими
обов'язками дільничного інспектора і не може виходити за їх межі. Даючи доручення, дільничний інспектор інформує позаштатного
дільничного інспектора міліції про оперативну ситуацію на
адміністративній дільниці, спосіб і методи вирішення поставленого
перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії
з іншими працівниками міліції та громадськістю, а також черговою
частиною міськ-, райоргану внутрішніх справ. Особлива увага звертається на необхідність суворого
дотримання законності позаштатними дільничними інспекторами
міліції. 12.10.3. Дільничний інспектор міліції постійно контролює
роботу позаштатного дільничного інспектора міліції, його дії при
виконанні доручення, перевіряє якість, повноту та об'єктивність
складених ним документів і відомостей. 12.10.4. Навчання позаштатних дільничних інспекторів міліції
форм і методів роботи з охорони громадського порядку, боротьби
із злочинністю і профілактики правопорушень керівники міськ-,
райорганів внутрішніх справ і дільничні інспектори здійснюють у
процесі інструктажів, під час здійснення контролю за їх роботою,
при підведенні її результатів. Не рідше одного разу на рік з позаштатними дільничними
інспекторами міліції проводяться спеціальні групові заняття, де
вивчаються основи кримінального, адміністративного права та
законодавство України щодо роботи дільничних інспекторів з
основних напрямків їх діяльності. Для проведення занять залучаються досвідчені працівники
міліції, а також можуть запрошуватись представниками місцевої
влади, органів прокуратури, суду, юстиції, викладачі вищих
навчальних закладів. 12.10.5. Керівники міськ-, райорганів внутрішніх справ і
дільничні інспектори виховують позаштатних дільничних інспекторів
міліції в дусі неухильного виконання вимог законодавства України.
12.11. Обов'язки та права позаштатних дільничних інспекторів
міліції Позаштатний дільничний інспектор міліції зобов'язаний: 12.11.1. При участі у заходах з боротьби із злочинністю й
профілактики правопорушень, які проводить дільничний інспектор,
виконувати його доручення у встановлений термін і в порядку,
визначеному ним. 12.11.2. Захищати честь і гідність громадян, їх законні
інтереси, права і свободи від протиправних посягань. 12.11.3. Надавати допомогу працівникам органів внутрішніх
справ у запобіганні злочинним посяганням та іншим антигромадським
діям. 12.11.4. Негайно інформувати правоохоронні органи про відомі
йому факти підготовки чи вчинення злочинів, а також за можливістю
вживати заходів щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його
життю. 12.11.5. Охороняти місце пригоди з метою збереження слідів
злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції. 12.11.6. Вживати заходів до надання невідкладної допомоги
особам, які постраждали від нещасних випадків або правопорушень. 12.11.7. Брати участь у рятуванні людей, майна, а також у
підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин. 12.11.8. У своїй діяльності неухильно дотримуватись
законності, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами. 12.11.9. При виконанні обов'язків з охорони громадського
порядку мати при собі посвідчення позаштатного дільничного
інспектора міліції і пред'являти його на вимогу громадян або
посадових осіб. 12.11.10. Позаштатний дільничний інспектор має право: - вимагати від громадян та службових осіб неухильного
дотримання громадського порядку і негайного припинення
правопорушень; - вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення
документів, що засвідчують особу, у випадках, коли встановлення
особи необхідне для вирішення питання про притягнення до
відповідальності за допущене правопорушення; - вживати заходів щодо припинення правопорушень.
12.12. Облік і оцінка роботи позаштатних дільничних
інспекторів міліції 12.12.1. Облік роботи кожного позаштатного дільничного
інспектора міліції ведеться у спеціальній картці і покладається на
дільничного інспектора, за яким він закріплений. 12.12.2. У картці обліку роботи зазначаються заходи, до
проведення яких залучався позаштатний дільничний інспектор
міліції, виконані ним доручення, досягнуті результати. Картка
обліку зберігається у дільничного інспектора, за яким він
закріплений. 12.12.3. Оцінка роботи позаштатного дільничного інспектора
міліції дається у довідці-характеристиці, яку щороку складає
дільничний інспектор. У ній зазначаються висновки про доцільність
подальшого співробітництва, які разом з основними положеннями
довідки-характеристики доводяться до відома позаштатного
дільничного інспектора міліції. 12.12.4. Позаштатні дільничні інспектори міліції, які активно
сприяють охороні громадського порядку і боротьбі із злочинність,
можуть заохочуватись начальником органу внутрішніх справ у межах
його прав, шляхом оголошення подяки або нагородження цінним
подарунком чи виплати грошової винагороди. Щодо позаштатних дільничних інспекторів міліції, які особливо
відзначились під час охорони громадського порядку або у боротьбі
із злочинністю, порушується клопотання щодо їх заохочення
начальником ГУМВС, УМВС, Міністром внутрішніх справ України. Крім
цього, вони можуть бути представлені до державних нагород.
13. Критерії оцінки діяльності дільничного
інспектора міліції
Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за
реальним станом громадського порядку та криміногенної ситуації на
дільниці, усуненням криміногенних причин і умов за повнотою
виявлення осіб з антигромадською поведінкою і недопущенням з їх
боку злочинів, використанням у попередженні злочинності
можливостей законів України "Про адміністративний нагляд за
особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ), "Про
попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), своєчасним і якісним
розглядом заяв і звернень громадян, ефективним залученням до
роботи з додержання правопорядку позаштатних дільничних
інспекторів міліції, населення та громадських формувань. Професійність дільничного інспектора визначається з огляду на
його вміння працювати з людьми, правильне використання обізнаності
з особливостями закріпленої за ним дільниці і населення, що
проживає на ній, досвід і спеціальну підготовку в попередженні та
розкритті злочинів і профілактиці правопорушень, рівнем довіри до
нього населення.
14. Ресурсне забезпечення діяльності
дільничних інспекторів міліції
14.1. Для роботи і приймання громадян дільничні інспектори
міліції забезпечуються службовими приміщеннями, які виділяються
органами місцевої влади, самоврядування та господарськими
структурами за клопотанням начальників міськ-, райорганів
внутрішніх справ. Службові приміщення повинні відповідати
встановленим вимогам (додаток 11). { Пункт 14.1 розділу 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
14.2. Дільничному інспектору для зберігання службової
документації надається індивідуальна металева шафа (сейф), яка
встановлюється у службовому приміщенні на дільниці. Дільничний
інспектор для зберігання службової документації, табельної зброї
та спеціальних засобів, крім того, забезпечується металевим
ящиком, що встановлюється у нього в квартирі (будинку) і
прикріплюється до підлоги або до стіни.
14.3. Дільничний інспектор несе службу у встановленій формі
одягу, з табельною зброєю. Після закінчення несення служби зброя і
боєприпаси негайно здаються черговому по міськ-, райоргану. Дільничний інспектор, який має дозвіл начальника міськ-,
райоргану на постійне користування зброєю, після закінчення
несення служби зберігає її за місцем проживання в сейфі або
металевому ящику.
14.4. Дільничний інспектор сільської місцевості
забезпечується автомототранспортом та мобільним зв'язком.
15. Заходи щодо зміцнення служби та стимулювання роботи
дільничних інспекторів міліції
15.1. Для підвищення авторитету дільничних інспекторів
міліції серед населення, працівників інших служб за посадами
старших дільничних і дільничних інспекторів міліції, які мають
стаж роботи в службі понад 10 років, установлюються спеціальні
звання на ступінь вище передбачених цими посадами.
15.2. З метою підвищення зацікавленості особового складу
служби дільничних інспекторів міліції у постійному вдосконаленні
професійної майстерності, вивчення і розповсюдження позитивного
досвіду роботи серед працівників цієї служби проводиться конкурс з
визначення кращого за професією ( Пункт 15.2 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
( Пункт 15.2.1 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
( Пункт 15.2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
15.3. Конкурс проводиться відповідно до вимог Положення про
конкурс з визначення кращого за професією, затвердженого наказом
МВС України від 25.11.2003 N 1444 "Про організацію професійної
підготовки осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ України. ( Пункт 15.3 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
15.4. За ініціативи керівництва структурного підрозділу МВС
України, який організовує проведення третього етапу конкурсу з
визначення кращого за професією, учасники конкурсу, які за сумою
набраних балів посіли друге і третє місця, можуть нагороджуватися
дипломами другого і третього ступенів та цінними подарунками. Хід і результати проведення конкурсу широко висвітлюються в
засобах масової інформації. ( Пункт 15.4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616
( z0874-05 ) від 30.07.2005 )

Начальник ДАСМ МВС України
генерал-майор міліції О.І.Савченко

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

Додаток 2
до п.5.19 Положення

ПОРЯДОК
проведення службової перевірки щодо дільничного
інспектора міліції за фактами здійснення злочинів
особами, які перебувають на профілактичному обліку
в органах внутрішніх справ

При проведенні службової перевірки щодо дільничного
інспектора міліції за фактами здійснення злочинів особами, які
перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ,
вивчаються: - контрольно-спостережні справи, облікові картки на осіб, що
перебувають на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ; - матеріали про вчинений злочин; - пояснення від родичів, знайомих, сусідів за фактом скоєння
злочину і його мотивів; - характеристики з місця проживання і роботи (навчання)
особи, яка скоїла злочин; - рапорти (довідки) про індивідуально-профілактичну роботу,
що проводилася дільничним інспектором і працівниками інших служб
і підрозділів з особою, що перебувала на профілактичному обліку в
органі внутрішніх справ і скоїла злочин; - інші документи, що містять відомості про особистість особи,
її зв'язки, спосіб життя тощо.
За матеріалами, отриманими у ході службової перевірки,
складається висновок з трьох розділів.
У першому розділі висновку міститься така інформація: - посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали керівника, що
затвердив висновок; - посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали працівника,
який проводив перевірку; - дата початку і закінчення проведення перевірки; - повні дані про особу, яка перебувала на профілактичному
обліку в органі внутрішніх справ і скоїла злочин (прізвище, ім'я,
по батькові, число, місяць і рік народження, місце роботи чи
навчання, коли і які злочини, правопорушення вчиняв раніше, вжиті
заходи, коротка фабула скоєного злочину, склад учасників, дата
порушення кримінальної справи, статті Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
У другому розділі висновку службової перевірки, який
починається із слів "Встановив", указуються такі відомості: - з якого часу і на яких підставах особа, що вчинила злочин,
перебувала на обліку в органі внутрішніх справ; - повні дані на працівників, які проводили профілактичну
роботу з особою, яка перебувала на профілактичному обліку в органі
внутрішніх справ і скоїла злочин; - інформація про поведінку особи в побуті, взаємини з
родичами, знайомими, сусідами; - скільки, коли, які злочини чи правопорушення скоїла особа,
яка перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх
справ; - заходи, що вживалися до особи, яка перебувала на
профілактичному обліку в органі внутрішніх справ, з оцінкою їхньої
своєчасності і ефективності (якщо заходи до особи не вживалися, то
вказувати причини); - виявлені недоліки в здійсненні контролю за особою, недоліки
в профілактичній і оперативно-розшуковій діяльності щодо
встановлення зв'язків, намірів, способу життя, недоліки в роботі з
попередження повторних злочинів, несвоєчасне (або відсутність)
взяття особи на облік, інші обставини, що мають значення для
об'єктивної оцінки повноти й ефективності роботи, що проводилася; - указуються причини й умови, що сприяли здійсненню злочину.
У третьому розділі висновку службової перевірки, що
починається із слів "Вважав би", формулюються пропозиції про
вжиття заходів до усунення виявлених недоліків та вжиття заходів
дисциплінарного характеру до працівників.
У разі якщо в ході перевірки виявляється вина працівників
відділу дільничних інспекторів міліції, інших підрозділів або
керівників, у висновку додатково вказуються їх посада, спеціальне
звання, прізвище та ініціали, відомості про виявлені недоліки і
пропоноване дисциплінарне стягнення.
До висновку за матеріалами службової перевірки додаються
проекти наказів, указівок, інформацій і копії виданих раніше
документів.
За аналогічною схемою проводяться службові перевірки щодо
дільничного інспектора за фактами вчинення тяжких і особливо
тяжких злочинів, учинених на побутовому ґрунті.
Висновок затверджується начальником міськ-, райоргану.
Якщо службова перевірка проводиться за дорученням МВС
України, висновок затверджується заступником начальника -
начальником міліції громадської безпеки ГУМВС,УМВС, а у разі його
відсутності виконуючим його обов'язки.

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
Додаток 3
до п.6.13 Положення

ПАСПОРТ
дільниці N __________ _________________________________________________
(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ)

Почато "____"__________ 200__ р.
Закінчено "____"_______ 200__ р.

Друкується на внутрішньому боці обкладинки

ПРАВИЛА
ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПАСПОРТА ДІЛЬНИЦІ

1. Паспорт на дільницю заводиться для накопичування
інформації про соціально-економічні, демографічні та інші
особливості дільниці, стан злочинності і громадського порядку,
наявність патрульно-постових нарядів і громадських формувань, які
беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці
правопорушень та боротьбі із злочинністю, показники роботи
дільничного інспектора, інші відомості.
2. Вищевказану інформацію дільничний інспектор одержує в ході
роботи та вивчення закріпленої за ним дільниці, особистого
спілкування з населенням, а також у підрозділах міськ-, райоргану
внутрішніх справ, державних органах і громадських організаціях.
3. Цей паспорт реєструється в секретаріаті (канцелярії)
міськ-, райоргану внутрішніх справ, видається дільничному
інспектору під його підпис і зберігається безпосередньо в нього.
Записи в паспорті ведуться авторучкою (у випадках, спеціально
обумовлених, - олівцем), чітко й акуратно.
4. При зміні межі дільниці оформляється новий паспорт на неї,
у який переноситься інформація, що стосується новоствореної
дільниці, раніше заведений паспорт здається до секретаріату
(канцелярії) міськ-, райоргану внутрішніх справ і знищується у
встановленому порядку.
5. Порядок ведення паспорта на дільницю перевіряється
начальником міськ-, райоргану внутрішніх справ чи його
заступниками раз на півріччя, а начальником відділу (відділення) з
керівництва дільничними інспекторами міліції - щоквартально.

ВІДОМОСТІ
про рух паспорта дільниці
------------------------------------------------------------------ | N |Звання, прізвище, ім'я та| Дата заведення | Дата здавання | |з/п| по батькові (старшого) | (приймання) | паспорта на | | | дільничного інспектора | паспорта на | дільницю | | | | дільницю |до секретаріату| | | | | міськ-, | | | | | райоргану | | | | | внутрішніх | | | | | справ | |---+-------------------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

ЗМІСТ ПАСПОРТА ДІЛЬНИЦІ

1. Характеристика дільниці
1.1. План дільниці.
1.2. Відомості, що характеризують дільницю.
1.3. Підприємства, організації, установи,
сільськогосподарські підприємства, готелі, санаторії, кінотеатри,
навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства.
1.4. Підприємства торгівлі і громадського харчування.
1.5. Гуртожитки.
1.6. Об'єкти дозвільної системи.

{ Пункт 1.7 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

{ Пункт 1.8 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

{ Пункт 1.9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

2. Патрульно-постові наряди міліції та громадські формування,
які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці
правопорушень і боротьбі із злочинністю

{ Пункт 2.1 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

2.1. Позаштатні працівники міліції.

{ Пункт 2.3 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

{ Пункт 2.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

3. Показники роботи дільничного інспектора
3.1. Основні показники роботи дільничного інспектора міліції.
3.2. Облік злочинів, які були вчинені на дільниці.

{ Пункт 3.3 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

4. Відмітки про перевірку організації роботи дільничного
інспектора міліції.
------------------------------------------------------------------ | N |Посада, звання особи, яка| Результати перевірки | |з/п| перевіряє організацію | | | | роботи дільничного | | |---+-------------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 3

1. Характеристика дільниці
1.1.План дільниці (зберігається у конверті, який знаходиться
в паспорті на дільницю):
Порядок складання плану
План дільниці складається на окремому аркуші (масштаб
визначається залежно від розмірів дільниці). Для позначення
об'єктів на плані використовуються загальноприйняті топографічні
знаки. На план наносяться: - у міській місцевості - межа території дільниці, проспекти,
вулиці, провулки, житлові будинки (з указівкою номера),
підприємства, установи, навчальні заклади, місця відпочинку
населення і т.п.; - у сільській місцевості - межа території населених пунктів,
які межують з дільницею і населеними пунктами, розташованими на її
території, у кожному населеному пункті за необхідності
позначаються вулиці і розміщені на них будинки, державні і
громадські організації, у обов'язковому порядку вказуються дорожні
шляхи, які з'єднують населені пункти. На план можуть наноситись інші об'єкти, які складають
особливості дільниці і становлять інтерес у питаннях організації
охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.
1.2. Відомості, які характеризують дільницю:
--------------------------------------------------------------------------- | N |Основні характеризуючі дані| За станом на: | |з/п| |-----------------------------------------| | | |1 січня __ р.|1 січня __ р.|1 січня __ р.| |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |1 |Територія дільниці (кв.км) | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |2 |Житлові будівлі (усього) | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |У тому числі: | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |2.1|Індивідуальні будинки | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |2.2|Квартири | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |2.3|Гуртожитки | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |3 |Проживає населення (усього)| | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4 |На території дільниці | | | | | |розміщено: | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.1|Промислових підприємств, | | | | | |КСП | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.2|Об'єктів дозвільної системи| | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.3|Об'єктів торгівлі | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.4|Об'єктів торгівлі спиртними| | | | | |напоями | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.5|Відділень банків, поштових | | | | | |відділень | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.6|Лікарень, поліклінік, | | | | | |медпунктів, аптек | | | | |---+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |4.7|Автостоянок, гаражних | | | | | |кооперативів | | | | ---------------------------------------------------------------------------
1.3. Підприємства, організації, установи, КСП, готелі,
санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи
житлово-комунального господарства:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва, | Адреса |Прізвище, ім'я |Примітка| |з/п | відомча | | та по батькові | | | | належність | | керівника, | | | | | | телефони | | | | | | установи | | |----+-------------+------------------+-----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
1.4. Підприємства торгівлі і харчування, бази, склади:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва, | Адреса |Прізвище, ім'я|Режим |Вид охорони,| | | відомча | |та по батькові|роботи| наявність | |з/п|належність| | керівника, | | охоронної | | | | | телефони | |сигналізації| | | | | установи | | | |---+----------+--------------+--------------+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
1.5. Гуртожитки:
-------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Адреса | Вид | Прізвище, | Наявність | |з/п|підприємства, |гуртожитку|гуртожитку | ім'я та по |пропускного| | |установи, яким| |(чоловічий,| батькові | режиму, | | | належить | | сімейний, |коменданта і| телефону | | | гуртожиток | | жіночий, |вихователів,| вахтера | | | | |змішаний), | телефони | | | | | | кількість | гуртожитку | | | | | | мешканців | | | |---+--------------+----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
1.6. Об'єкти дозвільної системи:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Адреса |Прізвище, ім'я |Предмети і| Номер | |з/п|підприємства,| |та по батькові |речовини, |дозволу,| | | установи, | |відповідального| які | ким і | | |організації, | | за об'єкт |підпадають| коли | | | відомча | | дозвільної | під |виданий,| | | належність | |системи, сл. та| контроль | строк | | | | | кв. телефони | |дозволу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+----------+---------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
1.7. Список осіб, які мають в особистому користуванні
вогнепальну зброю:
------------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Адреса |Місце | У якому | Вид і |Ким і |Наступна | |з/п|власника|проживання,|роботи,|мисливському|система| коли | дата | | | зброї |кв. телефон|посада,| товаристві | зброї |видано|перереєс-| | | | |телефон| перебуває | |дозвіл| трації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-----------+-------+------------+-------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------
1.8. Список власників автомашин і мотоциклів з числа осіб,
узятих на профілактичний облік:
------------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. | Адреса |Місце |Вид і | Державний| Місце |Примітка| |з/п|власника|проживання,|роботи,|модель| номер і | стоянки | | | | |кв. телефон|посада,|транс-| колір |транспорту| | | | | |телефон|порту |транспорту| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-----------+-------+------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------
1.9. Список іноземних громадян і осіб без громадянства, які
проживають на дільниці постійно:

------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Рік і |Громадянство| Адреса | З якого| Номер і | Коли| |з/п| | місце | або |проживання| часу | строк дії|вибув| | | |народження| підданство | |проживає| візи чи | | | | | | | | | виду на | | | | | | | | |проживання| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+------------+----------+--------+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------

2. Патрульно-постові наряди міліції і громадські
формування, які беруть участь в охороні громадського
порядку, профілактиці правопорушень і боротьбі
із злочинністю
2.1. Патрульно-постові наряди міліції, які беруть участь в
охороні громадського порядку на території дільниці:
------------------------------------------------------------------ | N | Номер поста, | Час початку і |Місцезнаходження|Примітка| |з/п| маршруту | закінчення | поста або | | | | |несення служби | маршруту ППН | | |---+------------------+---------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
2.2. Позаштатні працівники міліції:
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище,| Рік | Адреса |Освіта| Місце | Дата | |з/п|ім'я та по|народ-|проживання,| | роботи, |зарахування| | | батькові |ження |кв. телефон| |посада (сл.|позаштатним| | | | | | | телефон) |працівником| |---+----------+------+-----------+------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
2.3. Громадські пункти охорони порядку (асоціації
дружинників, загони самозахисту і сприяння міліції, інші
громадські формування з охорони громадського порядку):
------------------------------------------------------------------ | N | Адреса місця розташування |Прізвище, ім'я та по батькові| |з/п| громадського пункту охорони |членів ради громадськості, їх| | | громадського порядку, номер |посади, службові та квартирні| | | телефону | телефони | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
2.4. Товариські суди та інші громадські організації:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва громадського |Прізвище, ім'я та по батькові, | |з/п |формування і підприємства, | посада керівника громадської | | |установи, де вони створені | організації, службовий та | | | | квартирний телефони | |----+---------------------------+-------------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
3. Показники роботи дільничного інспектора
3.1. Основні показники роботи дільничного інспектора міліції:
------------------------------------------------------------------- | N | Показники роботи | Рік | |з/п| | | | | |----------------------------| | | | 1 | II |пів-| III| IV |рік| | | |ква-|ква-|рі- |ква-|ква-| | | | |ртал|ртал|ччя |ртал|ртал| | | | | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 1 |Узято раніше судимих під | | | | | | | | |адміністративний нагляд за | | | | | | | | |ініціативою дільничного | | | | | | | | |інспектора | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 2 |Встановлено осіб, які | | | | | | | | |знаходились у розшуку | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 3 |Винесено офіційних застережень | | | | | | | | |особам, які вчиняють насильство | | | | | | | | |в сім'ї | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 4 |Поставлено на облік осіб, які | | | | | | | | |вчиняють насильство в сім'ї | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 5 |Виявлено злочинів економічної | | | | | | | | |спрямованості за ініціативою | | | | | | | | |дільничного інспектора | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 6 |Розкрито злочинів | | | | | | | | |загальнокримінальної | | | | | | | | |спрямованості: | | | | | | | | | - за участю дільничного | | | | | | | | | інспектора | | | | | | | | | - особисто дільничним | | | | | | | | | інспектором | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 7 |Перебуває на обліку осіб: | | | | | | | | |- звільнених з місць | | | | | | | | | позбавлення волі, які | | | | | | | | | відбули покарання за | | | | | | | | | умисний злочин і в яких | | | | | | | | | судимість не знято або | | | | | | | | | не погашено у | | | | | | | | | встановленому законом | | | | | | | | | порядку | | | | | | | | |- засуджених за вчинення | | | | | | | | | злочинів, виконання вироку | | | | | | | | | щодо яких не пов'язано із | | | | | | | | | позбавленням волі | | | | | | | | |- які визнані в установленому | | | | | | | | | порядку хронічними | | | | | | | | | алкоголіками або зловживають | | | | | | | | | спиртними напоями і на | | | | | | | | | ґрунті пияцтва систематично | | | | | | | | | допускають порушення | | | | | | | | | громадського порядку | | | | | | | | |- які вчиняють насильство в | | | | | | | | | сім'ї після винесення їм | | | | | | | | | офіційного застереження про | | | | | | | | | неприпустимість протиправної | | | | | | | | | поведінки | | | | | | | | |- які були визнані в установле- | | | | | | | | | ному порядку наркоманами, ток-| | | | | | | | | сикоманами або вживають нарко-| | | | | | | | | тичні засоби чи психотропні | | | | | | | | | речовини без призначення | | | | | | | | | лікаря | | | | | | | | |- психічно хворих, які є | | | | | | | | | суспільно небезпечними і | | | | | | | | | перебувають на спеціальному | | | | | | | | | обліку в закладах охорони | | | | | | | | | здоров'я | | | | | | | | |- неповнолітніх правопорушників,| | | | | | | | | стосовно яких здійснюється | | | | | | | | | профілактична робота | | | | | | | | | підрозділами кримінальної | | | | | | | | | міліції у справах | | | | | | | | | неповнолітніх | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 8 |Розглянуто звернень громадян | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| | 9 |Розглянуто повідомлень про | | | | | | | | |злочини (усього), у т.ч | | | | | | | | |пов'язані з насильством у сім'ї.| | | | | | | | |Із загальної кількості | | | | | | | | |повідомлень: | | | | | | | | |- відмовлено в порушенні | | | | | | | | | кримінальної справи | | | | | | | | |- надіслано до суду за | | | | | | | | | протокольною формою | | | | | | | | |- передано за підслідністю | | | | | | | |---+--------------------------------+----+----+----+----+----+---| |10 |Складено протоколів про | | | | | | | | |адміністративні правопорушення | | | | | | | | |(усього), у т.ч. за: | | | | | | | | |- порушення антиалкогольного | | | | | | | | | законодавства | | | | | | | | |- дрібне хуліганство | | | | | | | | |- за вчинення насильства в | | | | | | | | | сім'ї | | | | | | | | |- порушення правил торгівлі | | | | | | | | |- порушення правил дозвільної | | | | | | | | | системи | | | | | | | | |- порушення іноземцями правил | | | | | | | | | перебування в Україні | | | | | | | | |- порушення адміністративного | | | | | | | | | нагляду | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
3.2. Облік злочинів, які були вчинені на дільниці:
------------------------------------------------------------------ | N |Статті |Дата, час|Прізвище, ім'я|Які |Відмітки | |з/п|КК, |і коротка|та по |правопорушення|про роботу,| | |номер |фабула |батькові, рік |скоювала особа|яку виконав| | |криміна-|вчиненого|народження |до вчинення |дільничний | | |льної |злочину |особи, яка |злочину |інспектор | | |справи, | |вчинила | |щодо | | |коли і | |злочин, місце | |розкриття | | |ким | |проживання і | |злочину | | |порушена| |роботи | | | |---+--------+---------+--------------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
3.3. Облік осіб, які проживають на дільниці і вчинили
злочини:
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище, ім'я| Дата | Місце | Чи | Міра |Примі-| |з/п|та по | вчинення| вчине-| перебувала |покара-| тка | | |батькові, рік | злочину,| ння | особа, яка | ння | | | |народження |стаття КК|злочину| вчинила | | | | |особи, яка | | | злочин, на | | | | |вчинила | | |профілактич-| | | | |злочин, її | | |ному обліку | | | | |місце | | | | | | | |проживання і | | | | | | | |роботи | | | | | | |---+--------------+---------+-------+------------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
4. Відмітки про перевірку паспорта на дільницю
------------------------------------------------------------------ | N | Посада, звання особи, яка | Результати перевірки | |з/п| перевіряє паспорт на дільницю | | |---+---------------------------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
Додаток 4
до п.6.14 Положення

ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА
контролю за діяльністю дільничних інспекторів
міліції

З метою встановлення щоденного контролю за діяльністю
дільничних інспекторів міліції та своєчасного маневру їх силами
забезпечити:
1. Щоденне формування у відділі (відділенні) дільничних
інспекторів міліції стройової записки з особового складу служби,
другий примірник якої до 10.00 год. надавати до чергової частини
міськ-, райоргану внутрішніх справ.
2. Ведення у відділі (відділенні) ДІМ з 9.00 до 18.00 год. і
в черговій частині з 18.00 до 21.00 год. журналу обліку виходу на
зв'язок старших дільничних, дільничних інспекторів міліції в
період з 9.00 до 10.00 год., з 12.00 до 13.00 год., з 15.00 до
16.00 год., з 18.00 до 19.00 год. і з 20 до 21.00 год.
3. Регулярний вихід на зв'язок старших дільничних, дільничних
інспекторів міліції з черговими по міськ-, райоргану, відділом
(відділенням) ДІМ здійснюється за такою схемою: З черговим по органу внутрішніх справ та відділом
(відділенням) ДІМ: - які працюють безпосередньо на адміністративній дільниці; - задіяні до проведення оперативно-профілактичних заходів з
відпрацювання території адміністративної зони; - які виступають у трудових колективах та перед населенням; - які інструктують членів громадських формувань з охорони
громадського порядку; - виконують інші завдання, пов'язані з роботою на дільниці.
4. Проведення регулярних раптових (гласних і негласних)
перевірок стану роботи дільничних інспекторів міліції із
залученням до цього відповідальних працівників, закріплених за
адміністративними зонами, з подальшим розглядом цих питань на
оперативних нарадах та прийняттям конкретних рішень.
5. Зобов'язати оперативних чергових по міськ-, райоргану
внутрішніх справ завчасно інформувати старших адміністративних зон
і дільничних інспекторів міліції про скоєні в їх зонах і на
дільницях злочини та в обов'язковому порядку направляти їх на
місця пригод.

ЖУРНАЛ
обліку виходу на зв'язок дільничних інспекторів міліції
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | N |П.І.Б.| 01.01.2003 | 02.01.2003 |і т.д.| |з/п|адмінзони| ДІМ | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+----------------------------| | | | | |9-10|12-13|15-16|18-19|20-21|9-10|12-13|15-16|18-19|20-21| | | | | |----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до п.6.15 Положення

Міністерство внутрішніх справ України _______________________________________________________
(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ) _______________________________________________________
(назва ГУМВС, УМВС)
дільничний пункт міліції N _____________

ЖУРНАЛ
обліку особистого приймання громадян
дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції
___________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ініціали)

Почато "_____"_________________ р.
Закінчено "_____"_______________ р.

ПРАВИЛА
видачі, ведення, зберігання та здавання
журналу обліку особистого приймання громадян
дільничним інспектором міліції

1. Журнал звернень та приймання громадян реєструється в
секретаріаті міськ-, райоргану внутрішніх справ і видається
дільничному інспектору за його підписом і зберігається
безпосередньо в нього.
2. При переведенні з адміністративної дільниці дільничний
інспектор здає журнал у секретаріат.
3. Журнал зберігається в металевій шафі (сейфі) у службовому
приміщенні дільничного інспектора.
4. Записи в журналі ведуться чітко і акуратно. При отриманні
заяви (повідомлення) громадян про вчинений злочин, іншої нетаємної
інформації, яка становить оперативний інтерес, дільничний
інспектор заносить її до журналу. При прибутті до міськ-, райоргану дільничний інспектор
негайно доповідає керівництву органу і залежно від змісту заяви
(повідомлення) реєструє її до КОЗП або в секретаріаті. Зазначені
заяви повинні бути зареєстровані протягом доби.
5. У разі закінчення строку дії журналу, його пошкодження і
неможливості подальшого ведення оформляється новий журнал. Раніше
заведений журнал здається в секретаріат міськ-, райоргану і
знищується в установленому порядку.
6. Порядок ведення журналу перевіряється начальником міськ-,
райоргану та його заступником - начальником міліції громадської
безпеки не рідше одного разу на півріччя, начальником відділу
(відділення) дільничних інспекторів міліції - щоквартально. Про
результати перевірок журналу в ньому робиться відповідний запис.

------------------------------------------------------------- | N | Дата й час | П.І.Б. (для |Домашня адреса, телефон| |з/п| приймання | посадових осіб |(для посадових осіб - | | | громадян або | також назва | службова адреса і | | | заяв | підприємства, | телефон) | | |(повідомлень) | установи, | | | | | організації) | | |---+--------------+----------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+--------------+----------------+-----------------------| | | | | | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Короткий зміст | Дата і порядковий | Дата закінчення | |заяви, повідомлення | номер реєстрації |перевірки або прийняття| | | заяви в КОЗП або | рішення, результати | | | секретаріаті | розгляду заяви | | | | (повідомлення) | |--------------------+-------------------+-----------------------| | 5 | 6 | 7 | |--------------------+-------------------+-----------------------| | | | | |--------------------+-------------------+-----------------------| | | | | |--------------------+-------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------

ВІДМІТКИ
про перевірку журналу обліку особистого
приймання громадян дільничним інспектором міліції
------------------------------------------------------------------ (указуються дата і час перевірки, посада, спеціальне
звання, прізвище та ініціали перевіряльників, результати
перевірки та пропозиції щодо усунення недоліків)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 6
до п.6.16 Положення

ПОРЯДОК
проведення поквартирного (подвірного) обходу

Дільничний інспектор міліції, що здійснює поквартирний,
подвірний обхід помешкань громадян, повинен:
1. Установити та занести до журналу обліку будинків з
обов'язковою вказівкою дати обходу:
1.1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження.
1.2. Домашній телефон.
1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата, ОВС, що видав,
адреса постійної реєстрації).
1.4. Місце роботи, навчання, посада, адреса, робочий телефон.
1.5. Наявність судимості (дата, стаття ___ КК України,
установи, де відбував покарання, дата звільнення).
1.6. Перебування на обліку в диспансері (психоневрологічному,
наркологічному, туберкульозному).
1.7. Перебування на профілактичному обліку в органах
внутрішніх справ (категорія).
1.8. Наявність у особистому користуванні вогнепальної
(нарізної, гладкоствольної), газової зброї (марка, модель, калібр,
умови зберігання, номер дозволу, ліцензії на зберігання та
носіння). Дата видачі, яким органом внутрішніх справ видано, дата
закінчення дії - продовження ліцензії, дозволу.
1.9. Наявність у особистому користуванні автомототранспорту
(марка, модель, колір, державний реєстраційний номер, місце
стоянки).
2. З'ясовувати:
2.1. Відомості про мешканців інших квартир, будинків, що
підлягають, на думку опитуваного, контролю з боку міліції.
2.2. Відомості про місця можливого збору криміногенного
елементу (горища, підвали, притони тощо).
2.3. Відомості про осіб, від яких можна очікувати вчинення
правопорушень, з метою проведення з останніми профілактичної
роботи.
3. Проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями будинків про
правомірні способи захисту життя, здоров'я, майна від протиправних
зазіхань (металеві двері, замки з "секретом", установка охоронної
сигналізації з виводом на ПЦО та інші).
4. Вручити візитну картку.

Додаток 7
до п.6.16 Положення

Міністерство внутрішніх справ України ____________________________________________________
(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ) _____________________________________________________
(назва ГУМВС, УМВС)

дільничний пункт міліції N ______________

ЖУРНАЛ
обліку будинків
дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції
_____________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ініціали)

Почато "_____"_________________ р.
Закінчено "_____"____________ р.

--------------------------------------------------------------- | N | Характеристика будинку | За станом на: | |з/п| |---------------------------| | | |01.01.2004| | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |1 |Загальна площа, кв.м | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |2 |Житлова площа, кв.м | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |3 |Кількість поверхів | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |4 |Кількість під'їздів | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |5 |Технічна укріпленість | | | | | |(металеві двері, кодовий | | | | | |замок тощо) | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |6 |Наявність консьєржів або | | | | | |іншої охорони | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |7 |Кількість квартир | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8 |Проживає населення (усього) | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8.1|У тому числі дорослих | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8.2|Дітей | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8.3|Працівників міліції, | | | | | |військовослужбовців | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8.4|Позаштатних працівників | | | | | |міліції | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |8.5|Осіб, які в особистій | | | | | |власності мають нарізну, | | | | | |гладкоствольну мисливську | | | | | |зброю | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |9 |Проживає осіб, які | | | | | |перебувають на | | | | | |профілактичному обліку | | | | | |(усього) | | | | |---+-----------------------------+----------+---------+------| |10 |Осіб, які перебувають у | | | | | |розшуку | | | | ---------------------------------------------------------------

ВІДОМОСТІ
про мешканців квартири, будинку

------------------------------------------------------------------ | N | П.І.Б. |Дата, місце|Місце роботи, | Примітка | |з/п| |народження | навчання, |(наявність судимості,| | | | | посада, | перебування на | | | | | телефон | обліках, наявність | | | | | | зброї, транспорту, | | | | | | собаки) | |---+-----------+-----------+--------------+---------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до п.10.7. Положення

АЛФАВІТНА КАРТКА
обліку особи, стосовно якої здійснюється
профілактична робота

1. Прізвище__________________________________________________
2. Ім'я _____________________________________________________
3. По батькові ______________________________________________
4. Дата народження __________________________________________
5. Місце народження _________________________________________
6. Місце проживання _________________________________________
7. Місце роботи, посада _____________________________________
(назва підприємства, адреса, телефон) _____________________________________________________________
8. Підстава для взяття на облік _____________________________
9. Категорія обліку _________________________________________ _____________________________________________________________
10. Дата взяття на облік ____________________________________
11. Дата зняття з обліку ____________________________________
12. Інші відомості __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дільничний інспектор _________________ ______________________
(підпис) (прізвище)
"_____" ___________ 200__ р.

Додаток 9
до пункту 10.7 Положення

ЖУРНАЛ
реєстрації алфавітних карток та справ щодо
профілактичної роботи стосовно громадян

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Дата | Місце |Категорія| Дата |Дата та | ДІМ, який |Примітка| | з/п |ім'я, по |народження|проживання| обліку |взяття на|підстави| здійснює | | |(N проф.|батькові | | | | облік |зняття з|профілактич-| | |справи, | | | | | | обліку | ну роботу | | |картки) | | | | | | | | | |--------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Алфавітна картка обліку особи, стосовно якої здійснюється
профілактична робота та справа щодо профілактичної роботи стосовно
громадян, реєструється на одну особу, під одним номером. Якщо особа одночасно перебуває на декількох видах обліків,
про це робиться відмітка в графі 5 "Категорії обліку" журналу. У разі зняття особи, яка одночасно перебуває на двох або
більше обліках, з одного виду обліку робиться відповідна відмітка
в картці та графі 7 "Дата та підстави зняття з обліку".

Додаток 10
до п.12.9.5 Положення

ЗРАЗОК
бланка посвідчення позаштатного дільничного
інспектора міліції

Бланк посвідчення позаштатного дільничного інспектора міліції
(далі - посвідчення) являє собою картку розміром 100х70 міліметра.
На лицьовому боці посвідчення надруковані слова "Посвідчення
позаштатного дільничного інспектора", а нижче - слова "Позаштатний
дільничний інспектор міліції у відповідності до Закону України
"Про міліцію" ( 565-12 ) має право вимагати від громадян та
службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і
негайного припинення правопорушень".
Лицьовий бік посвідчення зафарбовується: верхня половина -
блакитним, нижня половина - жовтим кольором, а написи наносяться
чорним кольором (схематична діаграма додається).
На зворотному боці посвідчення зазначаються міськрайорган
внутрішніх справ, що його видав, номер посвідчення, прізвище, ім'я
та по батькові пред'явника, дата видачі і термін дії посвідчення,
а також відводиться місце для фотокартки особи, якій воно
оформляється (схематична діаграма додається).
Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом
посадової особи та печаткою органу, що його видав.
Для захисту внесеної до посвідчення інформації може
використовуватися прозора плівка для холодного або гарячого
ламінування.
Лицьовий бік Зворотний бік ---------------------------------------- ----------------------------------------- | (Державний Герб України) | | МВС УКРАЇНИ | | ПОСВІДЧЕННЯ | |УМВС УКРАЇНИ В ___________ ОБЛАСТІ | | позаштатного дільничного інспектора | | ----------- | | ----------------------------------- | | | | ПОСВІДЧЕННЯ N | | "Позаштатний дільничний інспектор | | | | __________ | | міліції у відповідності до Закону | | | |-------------------------- | | України "Про міліцію" має право | | ----------- (прізвище | | вимагати від громадян та службових | | -------------------------- | | осіб неухильного дотримання | | ім'я | | громадського порядку і негайного | | -------------------------- | | припинення правопорушень" | | по батькові) | ---------------------------------------- | Позаштатний дільничний | | інспектор міліції | | Дата видачі "__" ____ р. | | Дійсне до "___" _____ р. | | М.П. | |Начальник ____________ МРВ України в___| | (міськрайоргану) | |_________ області ______________ | | (підпис) | -----------------------------------------

Додаток 11
до п.14.1 Положення

ВИМОГИ
до дільничного пункту міліції

1. Організація дільничних пунктів міліції
1.1. Дільничні пункти міліції організовуються: 1.1.1. У містах - у межах однієї адміністративної дільниці
дільничного інспектора або декількох суміжних дільниць. 1.1.2. У сільській місцевості - у межах сільського
(селищного) адміністративно-територіального утворення.
1.2. Рішення про виділення службового приміщення під
дільничний пункт міліції повинне прийматися міським чи районним
органом місцевого самоврядування за пропозицією керівництва
відповідного міського, районного органу внутрішніх справ.
1.3. При розгляді питання про виділення службового приміщення
під дільничний пункт міліції враховується можливість розміщення в
ньому для спільної роботи дільничних інспекторів міліції, їхніх
помічників та представників громадськості.
1.4. Дільничний пункт міліції має бути розташованим, як
правило, у центрі адміністративної дільниці (мікрорайону).
2. Вимоги до приміщення дільничного пункту міліції
2.1. Бути ізольованим від житлових приміщень.
2.2. Мати двері з надійними замками: зовнішні - дощаті,
товщиною не менш 40 мм, оббиті ззовні листовим металом або
суцільнометалеві.
2.3. На віконних прорізах мати металеві грати.
2.4. Мати охоронну сигналізацію, по можливості з виводом на
пульт централізованої охорони, або автономну сигналізацію типу
"сирена" на зовнішньому боці будинку.
2.5. Відповідати вимогам пожежної безпеки і
санітарно-гігієнічним нормам.
3. Оснащення дільничного пункту міліції
3.1. Дільничний пункт міліції на видному і доступному для
населення місці повинен мати світлове табло з написом "Дільничний
пункт міліції", а також вивіску про дні і години приймання
громадян, з телефонами дільничних інспекторів і чергової частини
міськрайоргану внутрішніх справ (зразки 1 і 2). Розміри вивіски становлять 500х350 мм, вона виготовляється з
цільного листа пластмаси товщиною 3 мм, символи розміщені шляхом
клеєння.
Зразок 1
( za031-03 )
Зразок 2
------------------------------------------------------------------ | РЕЖИМ РОБОТИ | | дільничного пункту міліції | |----------------------------------------------------------------| |щодня |з 9.00 до 21.00 | | |(у дві зміни) | |----------------------------------------------------------------| | Дні і години приймання населення | |----------------------------------------------------------------| |Старший дільничний інспектор капітан|Вівторок | |міліції Іванов Іван Іванович |з 9.00 до 11.00 год. | |(обслуговує будинки і домоволодіння |Четвер | |за адресами: м. Тетіїв, вул. Широка,|з 18.00 до 21.00 год. | |будинки 1-23, 2-28) |Субота | | |з 10.00 до 13.00 год. | |------------------------------------+---------------------------| |Дільничний інспектор старший |Вівторок та четвер | |лейтенант міліції Петров Петро |з 18.00 до 21.00 год. | |Петрович (обслуговує будинки і |Субота з | |домоволодіння сіл Іванівна та |10.00 до 13.00 год. | |П'ятигори) | | ------------------------------------------------------------------
3.2. У коридорі (холі) приміщення дільничного пункту міліції
розташовуються стенди наочної агітації, на яких розміщуються: - Конституція України ( 254к/96-ВР ); - Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ); - закони, укази і розпорядження Президента України, постанови
і розпорядження Уряду України, інші нормативно-правові акти
місцевого самоврядування, прийняті з питань забезпечення
правопорядку; - виписка з Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ); - буклети-пам'ятки для населення з правової тематики; - інша необхідна інформація.
3.3. Приміщення дільничного пункту міліції оснащується
меблями, інвентарем, оргтехнікою, засобами зв'язку і спеціальною
літературою. З розрахунку на одного дільничного інспектора:
------------------------------------------------------------------ | | Найменування | Кількість | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 |Стіл письмовий | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Стілець напівм'який | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Стілець для відвідувачів | 2 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 4 |Шафа платяна | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 5 |Шафа для збереження бланків службової | 1 | | |документації | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 6 |Металева шафа (сейф) для тимчасового | 1 | | |збереження службових документів | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 7 |Телефонний апарат, радіостанція | 1/1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 8 |Комп'ютер або друкарська машинка | 1/1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 9 |Мікрокалькулятор | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 10 |Репродуктор провідного віщання | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 11 |Настільна лампа | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 12 |Люстра | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 13 |Портьєри і фіранки |на кожне вікно | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 14 |Посуда для питної води | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 15 |Аптечка з медикаментами і | 1 | | |перев'язувальними засобами | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 16 |Мило і рушник |1 комплект | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 17 |Вогнегасник | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 18 |Бібліотечка юридичної і педагогічної | 1 | | |літератури | | ------------------------------------------------------------------

4. Необхідний список документації, що знаходиться в
дільничному пункті міліції (з розрахунку на одного дільничного
інспектора):
4.1. Настінний план адміністративної дільниці (мікрорайону).
4.2. Паспорт на адміністративну дільницю.
4.3. Журнал обліку будинків.

{ Пункт 4.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

4.4. Алфавітні картки обліку осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота.
4.5. Журнал обліку особистого приймання громадян дільничним
(старшим дільничним) інспектором міліції.
4.6. Несекретні накази, інструкції, методичні рекомендації
щодо діяльності дільничних інспекторів міліції.
4.7. Списки обліку транспортних засобів, номерних речей і
предметів, що перебувають у розшуку.

{ Пункт 4.9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

4.8. Юридична і педагогічна література.
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }вгору