Типове положення про сектор ювенальної пробації
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 18.08.20172649/5
Документ z1031-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2018, підстава - z0764-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.08.2017  № 2649/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2017 р.
за № 1031/30899

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про сектор ювенальної пробації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2024/5 від 26.06.2018}

І. Загальні положення

1. Сектор ювенальної пробації (далі - Сектор) є уповноваженим органом з питань пробації, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та пробації щодо неповнолітніх.

2. Сектор безпосередньо підпорядковується Державній установі «Центр пробації» (далі - Центр пробації) та є відокремленим підрозділом без права юридичної особи.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

4. Штат (штатний розпис) Сектору затверджує Державний секретар Міністерства юстиції України.

5. Чисельність персоналу Сектору затверджує Міністр юстиції України у межах граничної чисельності, визначеної законодавством.

6. Сектор утворюється Міністерством юстиції України в адміністративно-територіальних одиницях України для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

7. Сектор розташовується в приміщенні, спеціально облаштованому для роботи із неповнолітніми та з обмеженим доступом дорослих суб’єктів пробації для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, а також завдань, визначених законодавством про пробацію.

8. Сектор веде облік та забезпечує виконання судових рішень стосовно неповнолітніх осіб, які проживають в межах адміністративно-територіальної одиниці розташування Сектору.

ІІ. Основні завдання і функції Сектору

1. До основних завдань Сектору належать:

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

виконання завдань пробації відповідно до принципів, закріплених законодавством про пробацію та з урахуванням особливостей неповнолітніх осіб;

забезпечення судів інформацією, що характеризує неповнолітнього обвинуваченого;

здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо неповнолітніх, засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

виконання адміністративних стягнень щодо неповнолітніх осіб у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт;

{Абзац шостий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

реалізація пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

забезпечення взаємодії з органами і службами у справах дітей, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, під час здійснення заходів пробації щодо неповнолітніх;

забезпечення нормального фізичного і психічного розвитку неповнолітніх осіб, профілактика агресивної поведінки, мотивація позитивних змін особистості та поліпшення соціальних стосунків;

сприяння залученню неповнолітніх до навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти;

забезпечення проведення соціально-виховної роботи із засудженими неповнолітніми із залученням батьків або їхніх законних представників;

взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з питань реалізації завдань, визначених законодавством про пробацію;

дотримання прав людини і громадянина при виконанні покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та при здійсненні заходів пробації щодо неповнолітніх.

2. До основних функцій Сектору належать:

підготовка досудових доповідей щодо неповнолітніх обвинувачених відповідно до ухвали суду;

виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

здійснення нагляду за неповнолітніми особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням;

реалізація пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

проведення соціально-виховної роботи із неповнолітніми засудженими, до яких застосовано пробацію;

узагальнення та аналіз інформації про неповнолітніх осіб для визначення їх потреб в наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг;

роз’яснення неповнолітнім особам, їх батькам або законним представникам порядку та умов відбування покарання;

роз’яснення неповнолітнім особам порядку отримання (надання) соціальних послуг;

визначення криміногенних факторів, що впливають на поведінку неповнолітнього засудженого;

розроблення та реалізація заходів щодо роботи із неповнолітніми особами, які сприятимуть мінімізації ризику вчинення нових правопорушень, шляхом застосування методики оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення;

забезпечення організації соціально-виховної роботи із неповнолітніми особами за індивідуальним планом роботи, визначеним на підставі оцінки криміногенних факторів неповнолітньої особи;

забезпечення взаємодії з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями та громадянами, що надають соціальні та психологічні послуги, з метою надання соціальних послуг неповнолітнім особам;

сприяння залученню неповнолітніх осіб до виховних заходів та соціально корисної діяльності, до заходів, спрямованих на мотивацію позитивних змін особистості, поліпшення соціальних стосунків та профілактику правопорушень;

сприяння залученню неповнолітніх засуджених до навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти;

проведення роботи із батьками або законними представниками неповнолітніх засуджених щодо їх залучення до соціально-виховної роботи, яка проводиться з такими засудженими;

забезпечення взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, щодо заходів соціальної профілактики, соціальної реабілітації та соціального супроводу неповнолітніх;

реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення неповнолітніх засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень;

виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт щодо неповнолітніх осіб;

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

визначення спільно з органами місцевого самоврядування видів громадських робіт, суспільно корисних робіт та переліку об’єктів, на яких вони виконуються неповнолітніми особами;

{Абзац двадцятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

контроль за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку неповнолітніх засуджених та притягнутих до адміністративної відповідальності у виді виправних робіт і перерахування відрахованих сум у дохід держави;

організація проведення першочергових заходів з виявлення неповнолітніх осіб, місцезнаходження яких невідоме;

залучення волонтерів пробації до здійснення нагляду за неповнолітніми засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи;

забезпечення дотримання прав і свобод людини під час виконання судових рішень;

надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Сектору;

забезпечення в установленому порядку розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;

здійснення інших функцій в межах повноважень Сектору.

ІІІ. Права персоналу Сектору

Під час виконання службових обов’язків персонал Сектору пробації має право:

перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою та згодою їх співмешканців, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це керівника або уповноваженої ним особи;

отримувати інформацію про неповнолітнього обвинуваченого від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та громадян;

викликати неповнолітніх обвинувачених, їх батьків або законних представників для отримання усних чи письмових пояснень з метою підготовки досудової доповіді;

відвідувати неповнолітніх суб’єктів пробації за місцем їх проживання, роботи або навчання;

викликати неповнолітніх суб’єктів пробації та неповнолітніх осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, для роз’яснення порядку та умов відбування покарання або стягнення, проведення профілактичних бесід, з’ясування питань, які виникають під час відбування покарання або адміністративного стягнення;

{Абзац шостий розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

відвідувати місця попереднього ув’язнення, якщо до неповнолітнього обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою;

заявляти клопотання до суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб з метою підготовки досудової доповіді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним законодавством;

установлювати періодичність та дні проведення реєстрації неповнолітнім особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням;

застосовувати заходи заохочення до неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

надавати неповнолітнім особам, засудженим до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, погодження на виїзд за межі України;

одержувати в установленому порядку від державних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та громадських об’єднань документи, матеріали або інформацію, пов’язані з виконанням завдань, визначених Законом України "Про пробацію";

взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також громадськими об’єднаннями, релігійними та благодійними організаціями;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їхньої компетенції.

ІV. Повноваження персоналу Сектору

1. Сектор очолює начальник, який у встановленому порядку призначається та звільняється з посади директором Центру пробації.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

2. Начальник Сектору зобов’язаний:

здійснювати керівництво діяльністю Сектору;

організовувати та контролювати роботу Сектору;

розподіляти обов’язки між працівниками Сектору, очолювати їх роботу;

забезпечувати складання щоквартального плану роботи Сектору на основі аналізу потреб неповнолітніх та наявних у місцевій громаді громадських об’єднань, здійснювати контроль за його виконанням;

забезпечувати виконання доручень та розпоряджень керівництва Центру пробації та вищестоящих органів;

{Абзац шостий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

здійснювати загальний аналіз результатів роботи Сектору, забезпечувати підготовку необхідних статистичних та інформаційних матеріалів, пропозицій, спрямованих на поліпшення діяльності Сектору;

проводити регулярні зустрічі з представниками навчальних закладів і громадських організацій щодо діяльності Сектору;

забезпечувати координацію взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень;

організовувати роботу щодо укладення договорів, необхідних для організації роботи Сектору;

забезпечувати щорічне погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств видів громадських робіт, суспільно корисних робіт та переліку об’єктів, на яких неповнолітні особи відбувають такі роботи;

{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

здійснювати контроль за відбуванням покарання або стягнення неповнолітніми особами та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування неповнолітніми особами громадських робіт, суспільно корисних робіт;

{Абзац дванадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

здійснювати контроль за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку неповнолітніх засуджених та притягнутих до адміністративної відповідальності у виді виправних робіт і перерахування відрахованих сум у дохід держави;

брати участь в організації роботи з добору, розстановки та навчання персоналу Сектору;

вносити пропозиції керівництву Центру пробації щодо заохочення персоналу Сектору та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

за дорученням керівництва Центру пробації виконувати інші завдання.

{Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

3. Начальник Сектору має право:

за дорученням керівництва Центру пробації представляти Сектор в інших державних органах, брати участь у заходах з питань, що належать до компетенції Сектору;

{Абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на Сектор;

подавати керівництву Центру пробації пропозиції щодо організаційно-штатної структури Сектору;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

брати участь у доборі кандидатів на вакантні посади Сектору.

4. Начальник Сектору є підзвітним керівництву Центру пробації та персонально відповідальним згідно із чинним законодавством України за невиконання чи неналежне виконання покладених на нього службових обов’язків.

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

5. Старший інспектор (провідний інспектор) зобов’язаний:

здійснювати підготовку досудової доповіді про обвинуваченого неповнолітнього відповідно до ухвали суду;

узагальнювати та аналізувати інформацію про неповнолітніх засуджених для визначення їх потреб в наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг;

роз’яснювати неповнолітнім суб’єктам пробації порядок та умови відбування покарання і питання, які виникають під час відбування покарання, не пов’язані з позбавленням волі;

проводити індивідуально-профілактичну роботу із неповнолітніми особами, їх батьками або законними представниками;

роз'яснювати засудженим неповнолітнім особам їх права щодо отримання (надання) соціальних послуг та умови відбування покарання;

визначати оцінку ризиків вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми особами, визначати криміногенні фактори, що впливають на поведінку неповнолітніх осіб, та розробляти план індивідуальної роботи з неповнолітніми особами, який сприятиме мінімізації ризику вчинення нових правопорушень;

{Абзац сьомий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

забезпечувати організацію соціально-виховної роботи із неповнолітніми особами за індивідуальним планом роботи на підставі визначених під час оцінки криміногенних факторів неповнолітньої особи, проводити періодичний аналіз проведеної роботи та її впливу на виявлені потреби;

здійснювати контроль за виконанням неповнолітніми особами обов’язків, встановлених законом та покладених на них судом;

проводити попереджувальні та виховні бесіди із неповнолітніми особами, відвідувати їх за місцем проживання з метою забезпечення контролю за поведінкою та способом життя;

забезпечувати координацію взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, щодо заходів із профілактики, реабілітації та соціального супроводу неповнолітніх;

сприяти залученню неповнолітніх до виховних заходів та соціально корисної діяльності, проводити з ними заходи, спрямовані на мотивацію позитивних змін особистості, поліпшення соціальних стосунків та профілактику правопорушень;

вживати заходів щодо залучення засуджених неповнолітніх до навчання та здобуття ними повної загальної середньої освіти;

проводити роботу із батьками (законними представниками) засуджених неповнолітніх щодо їх залучення до соціально-виховної роботи, яка проводиться з такими засудженими, здійснювати ознайомлювальні, попереджувальні бесіди з батьками неповнолітніх, їх законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення кримінального правопорушення;

у межах компетенції сприяти у вирішенні соціальних проблем неповнолітніх суб’єктів пробації;

застосовувати заходи впливу згідно із законодавством, ініціювати перед службами у справах дітей, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій питання щодо направлення неповнолітнього до відповідного закладу для надання необхідної медичної, психологічної допомоги;

організовувати першочергові заходи з виявлення неповнолітніх осіб, місцезнаходження яких невідоме;

направляти запити до компетентних органів, які здійснюють досудове розслідування, з метою отримання повідомлення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) та копії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу до неповнолітнього засудженого або повідомлення слідчого, що такий захід не застосовувався;

забезпечувати виконання неповнолітніми особами адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт;

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

роз’яснювати неповнолітнім порушникам, притягнутим до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, порядок та умови відбування стягнення та питання, які виникають під час відбування адміністративного стягнення;

{Абзац двадцятий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

контролювати відбування покарання або стягнення у виді громадських робіт, суспільно корисних робіт неповнолітніми особами та виконання обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування неповнолітніми громадських робіт, суспільно корисних робіт;

{Абзац двадцять перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

здійснювати облік відпрацьованого неповнолітніми особами часу громадських робіт, суспільно корисних робіт;

{Абзац двадцять другий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2024/5 від 26.06.2018}

контролювати правильність і своєчасність відрахувань із заробітку неповнолітніх засуджених та притягнутих до адміністративної відповідальності у виді виправних робіт і перерахування відрахованих сум у дохід держави;

у межах своєї компетенції брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій;

у межах своєї компетенції надавати пропозиції до планів роботи Сектору, здійснювати виконання запланованих заходів;

аналізувати результати проведеної роботи, готувати необхідні статистичні та інформаційні матеріали, пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Сектору;

здійснювати інші функції у межах повноважень Сектору.

6. Фахівець (з питань соціальної роботи із суб’єктами пробації) зобов’язаний:

у співпраці зі старшим інспектором (провідним інспектором) узагальнювати інформацію щодо особистості неповнолітніх осіб для визначення їх потреб у наданні соціальних послуг, виявлення факторів, які можуть сприяти протиправній поведінці;

у разі потреби організовувати роботу з батьками або законними представниками, взаємодію з установами і організаціями, які надають соціальні послуги неповнолітнім особам;

організовувати та проводити заходи соціально-виховної роботи з неповнолітніми особами відповідно до індивідуального плану роботи і визначених соціальних потреб;

розробляти програми роботи з неповнолітніми особами, спрямовані на вирішення спеціальних потреб, у тому числі на мотивацію до позитивних змін у поведінці, подолання агресії та керування емоціями, навчання життєвим навичкам;

організовувати заходи, спрямовані на забезпечення конструктивного дозвілля неповнолітніх осіб;

у межах компетенції сприяти у вирішенні соціальних проблем неповнолітніх суб’єктів пробації;

забезпечувати порядок і у співпраці зі старшим інспектором (провідним інспектором) здійснювати нагляд за неповнолітніми особами під час їх перебування на території Сектору;

вести прийом відвідувачів: надавати інформацію неповнолітнім та іншим відвідувачам щодо розкладу роботи Сектору, запланованих заходів та інших організаційних питань;

вести журнал відвідування;

здійснювати моніторинг та узагальнення інформації про установи, організації, об'єднання громадян та громадян, що надають соціальні послуги та розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці дислокації Сектору; організовувати співпрацю із зазначеними організаціями;

надавати фахову методичну допомогу персоналу Сектору;

у межах своєї компетенції надавати пропозиції до планів роботи Сектору, здійснювати виконання запланованих заходів;

аналізувати проведену роботу, готувати необхідні статистичні та інформаційні матеріали, пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Сектору;

здійснювати інші функції в межах повноважень Сектору.

7. Психолог зобов’язаний:

узагальнювати інформацію щодо особистості неповнолітніх осіб для визначення їх потреб в наданні психологічних послуг, виявлення факторів, які можуть сприяти протиправній поведінці;

забезпечувати аналіз психологічної інформації про неповнолітніх осіб, складання їх психологічної характеристики та надавати рекомендації персоналу Сектору щодо роботи з ними;

роз'яснювати неповнолітнім особам зміст та мету психологічного консультування та порядок надання психологічних послуг;

організовувати з неповнолітніми особами заходи психодіагностики та психокорекції, проводити їх психологічне консультування з метою профілактики поведінки, яка створює ризик вчинення ними повторних злочинів;

проводити програми роботи з неповнолітніми особами, спрямовані на вирішення спеціальних потреб, у тому числі на мотивацію до позитивних змін у поведінці, подолання агресії та керування емоціями, навчання життєвим навичкам;

організовувати психологічну роботу з неповнолітніми, спрямовану на забезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення соціальних стосунків;

забезпечувати необхідне психологічне консультування батьків або законних представників неповнолітніх осіб;

у межах компетенції сприяти у вирішенні соціальних проблем неповнолітніх суб’єктів пробації;

інформувати керівника Сектору у разі виявлення підстав для направлення неповнолітньої особи на консультацію до психіатра, нарколога;

здійснювати моніторинг та узагальнення інформації про установи, організації, об'єднання громадян і громадян, які надають психологічні послуги, що розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці дислокації Сектору; організовувати співпрацю із зазначеними організаціями;

у межах своєї компетенції брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій;

вивчати та впроваджувати в практику роботи Сектору сучасні методи психологічного та педагогічного впливу на неповнолітніх засуджених;

надавати фахову методичну допомогу персоналу Сектору;

у межах своєї компетенції надавати пропозиції до планів роботи Сектору, здійснювати виконання запланованих заходів;

аналізувати проведену роботу, готувати необхідні статистичні та інформаційні матеріали, пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Сектору;

здійснювати інші функції в межах повноважень Сектору.

V. Конфіденційність

1. Усі матеріали справи та інформація щодо неповнолітньої особи мають зберігатися у такий спосіб, що захищає їхню конфіденційність.

2. Матеріали справ неповнолітніх не повинні передаватися третім особам, крім випадків, передбачених законодавством, а доступ до матеріалів справи має бути обмежений колом працівників Сектору, що безпосередньо ведуть їхні справи, або інших осіб, які мають відповідні повноваження.

3. Працівники Сектору повинні забезпечувати захист особистих даних неповнолітніх осіб під час заходів, до яких має доступ громадськість, або під час візитів чи відвідувань представниками громадськості приміщень Сектору.

VІ. Інші питання

1. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп.

2. Утримання Сектору здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

3. Працівники Сектору повинні проходити періодичне навчання та курси підвищення кваліфікації.

4. Ресурси Сектору можуть використовуватися для роботи з неповнолітніми особами, які проживають в межах іншої адміністративно-територіальної одиниці України.

Директор
Департаменту пробації


О.Б. Янчуквгору