Документ z1063-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2016, підстава - z0736-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1063/25840

Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
№ 97 від 22.04.2016}

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», абзацу шостого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб’єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, що додається.

2. Ця Методика не поширюється на суб’єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Дзезик С.С.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

Перший заступник
Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства





В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор
Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Виконувач обов’язків Голови
Державного агентства
водних ресурсів України

Перший заступник Голови
Держенергоефективності

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр екології
та природних ресурсів України





С.М. Кондрюк



О. Мірошниченко




М.В. Пітцик



М.В. Яцюк


В.В. Григоровський



С.Л. Дунайло



М.Ю. Бродський


А.В. Мохник




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.06.2014  № 180.


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1063/25840

МЕТОДИКА
розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

І. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм здійснення розрахунку поточних індивідуальних технологічних нормативів втрат питної води (далі - ІТНВПВ) підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання.

За цією Методикою не визначаються технологічні витрати на виробництво, транспортування та постачання питної води, а також на відведення та очищення стічних вод.

Ця Методика не поширюється на суб’єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», постанові Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

ІІ. Порядок визначення втрат питної води

1. Втрати води підприємства включають:

1) витоки питної води, у тому числі:

витоки при підйомі та очищенні;

витоки води з трубопроводів при аваріях;

сховані витоки води з трубопроводів;

витоки води з ємнісних споруд;

витоки води через нещільності арматури;

витоки води на водорозбірних колонках;

2) необліковані втрати питної води, у тому числі:

втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;

втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

технологічні втрати води на протипожежні цілі.

2. Для підприємств, сумарний ІТНВПВ яких не перевищує 200 м-3 на 1000 м-3 піднятої води, застосовується спрощений спосіб розрахунку згідно з розділом ІІІ цієї Методики. Втрати води при цьому не повинні перевищувати наведених у додатку 1 до цієї Методики граничних значень як за кожною складовою окремо, так і в сумі за розділом.

3. Результати розрахунків за спрощеним способом підприємство оформлює за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Методики. У випадках, коли окремі складові втрат відсутні, форма може бути скорочена.

4. Детальний розрахунок проводиться підприємством самостійно або на підставі договорів з іншими суб’єктами господарювання, укладених відповідно до законодавства відповідно до розділу IV цієї Методики.

5. За потреби для визначення окремих складових втрат можуть застосовуватись дані інструментального аналізу.

6. Результати детальних розрахунків підприємство подає у вигляді відповідного звіту.

ІІІ. Спрощений розрахунок ІТНВПВ

1. Спрощений розрахунок здійснюється за формулами, наведеними у додатку 1 до цієї Методики.

2. У знаменнику всіх розрахункових формул кількість піднятої води записується у тис. м-3/рік.

3. При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до тис.м-3 піднятої води за фактичними даними за останній рік та позначаються як Qпід. У випадках, коли підприємство реалізує воду, забрану з водних об’єктів, або часткову очищену стічну воду, що за свою санітарно-технічною якістю не відповідає вимогам до питної води і може бути використана для технологічних потреб виробництва інших підприємств або власних, значення Qпід зменшується на відповідну кількість води за формулою

(1)

де

Qвлпід

-

власний підйом води підприємством, тис. м-3/рік;


Qпок

-

кількість закупленої води, тис. м-3/рік;


Qтех

-

підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у виробництві, тис. м-3/рік.

4. При розрахунку втрат води згідно з пунктом 1.4 додатка 1 до цієї Методики коефіцієнт К приймається згідно з таблицею 1.

Таблиця 1. Значення коефіцієнта К

Вік споруд, років

< 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

>70

К

1,1

2,3

3,5

4,8

6,0

7,2

8,3

9,4

5. При розрахунках витрат води згідно з пунктами 1, 2 розділу ІІ цієї Методики використовується фактична кількість води, що реалізована за засобами вимірювальної техніки та нормами водоспоживання у середньому за останні 3 роки.

6. Дані щодо кількості пожеж, необхідні при розрахунку втрат на пожежогасіння, підприємство може отримати від територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

IV. Детальний розрахунок ІТНВПВ

1. Витоки води

1. Витоки води при підйомі та очищенні розраховуються окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням технологічної схеми забору і очищення води, переліку і стану наявних споруд, наявної запірної арматури тощо.

2. Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

(2)

де

ωi

-

жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м-2;


H

-

середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;


ti

-

час витікання води до локалізації аварії, год.

За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно з вимогами нормативно-технічних документів.

Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:

ωі = 2×10-4, м-2.

(3)

При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати

ωі = 0,05πdi-2/4, м-2,

(4)

де

dі

-

діаметр трубопроводу на даній ділянці, м.

При витіканні з переломів у трубах

ωі = 0,75πdi-2/4, м-2.

(5)

Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами - 75 %, з тріщинами - 20 % , з переломом - 5 %.

У випадках просадних ґрунтів співвідношення може бути переглянуто і кількість аварій, пов’язаних з переломами, може бути збільшена до 10 %.

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою

(6)

де

N

-

кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.;


di

-

діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;


Li

-

протяжність промивної ділянки, км. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з вимогами нормативно-технічних документів. Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;


К1

-

коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;


К2

-

коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;

для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.

У разі відомого часу промивки трубопроводу витрати води на скид, дезінфекцію та промивку розраховуються за формулою

(7)

{Формула 7 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

де

N

-

кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, шт.;


Vi

-

швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5 м/с або за фактичними даними;


ti

-

фактичний час промивки і-ї ділянки, год.

3. Сховані витоки води з трубопроводів.

Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.

Значення першої складової розраховується за формулою

(8)

де

Li

-

довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;


qi

-

допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами;


Нсер

-

середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.;


К

-

коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К можуть бути визначені експериментальним шляхом. За відсутності експериментальних даних його значення приймається за таблицею 2.

Таблиця 2. Значення коефіцієнта К

Вік трубопроводу, років

< 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

>70

К

1

2,1

3,2

4,4

5,5

6,5

7,5

8,5

Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою

(9)

де

Nсв

-

кількість невиявлених свищів;


ti

-

час витікання через невиявлені свищі протягом року (8760 годин).

Кількість невиявлених свищів оцінюється за формулою

Nсв = 0,0007×Т×N,

(10)

де

N

-

кількість аварій;


Т

-

строк служби трубопроводу в роках;


ωi

-

площа отвору свища. За відсутності фактичних даних може прийматись рівною 2×10-4 м-2.

4. Витоки з ємнісних споруд оцінюються за фактичними даними або розраховуються за формулою

(11)

де

F

-

сумарна змочена поверхня резервуарів, водонапірних башт тощо, м-2 ;


К

-

коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається згідно з таблицею 1, м-3/рікм-2.

5. Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

Перша складова розраховується за формулою

(12)

де:

δ

-

доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1;


n

-

загальна кількість одиниць арматури;


q

-

середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м-3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м-3/добу.

Друга складова розраховується з паспортних даних арматури з урахуванням фактичного часу закриття за формулою

(13)

де

qп

-

допустимий рівень протікання води через закриту арматуру (з паспортних даних), м-3/добу. За відсутності даних приймаються на рівні 4 л/год (0,096 м-3/добу);


n

-

загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації.

6. Витоки води на водорозбірних колонках розраховуються за формулою

(14)

де:

N

-

кількість водорозбірних колонок;


δ

-

доля колонок з витоками. При відсутності фактичних даних приймається значення 0,1.

2. Необліковані втрати води

1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213).



вгору