Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Форма типового документа, Акт, Реєстр, Форма, Свідоцтво, Протокол, Опис від 16.11.20092151/5
Документ z1083-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.11.2009 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1083/17099
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 3253/5 ( z1318-10 ) від 22.12.2010 }
Про затвердження Змін до Правил ведення
нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального
діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від
31.12.2008 N 2368/5 ( z1325-08, za325-08 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016
(додаються).
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
4. У разі наявності в державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві, у приватного нотаріуса залишків
книг та журналів раніше встановлених форм, неможливості
виготовлення та забезпечення книгами та журналами відповідно до
форм, встановлених новою редакцією додатків 6, 10, 11, 12, 14, 18
та додатками 30-41, допускається використання наявних книг та
журналів за умови внесення до них змін відповідно до вимог цього
наказу та проставлення відбитка печатки і підпису завідувача
державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,
приватного нотаріуса.
5. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.
6. До 01.01.2010 нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій
застосовують форми та посвідчувальні написи відповідно до наказу
Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за
N 1325/16016 ( z1325-08, za325-08 ), за умови внесення до них змін
щодо зазначення нотаріального округу та статусу нотаріуса.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Микола Оніщук

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
архівів України О.П.Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.11.2009 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1083/17099

ЗМІНИ
до Правил ведення нотаріального діловодства
( z1325-08, za325-08 )

1. У тексті Правил ( z1325-08 ):
1.1. Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документарного
забезпечення нотаріального процесу є спеціальні бланки
нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами виключно
під час вчинення нотаріальних дій. Постачання, витрачання,
зберігання, організація обігу спеціальних бланків нотаріальних
документів і звітування про їх використання здійснюються згідно з
Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків
нотаріальних документів і звітності про їх використання,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 року N 812 ( 812-2009-п ), наказами Міністерства юстиції
України, виданими на реалізацію цієї постанови".
1.2. У пункті 5.4: 1.2.1. Підпункт 5.4.12 викласти у такій редакції: "5.4.12. Дописки чи виправлення можуть бути зроблені тільки
під час вчинення нотаріальної дії. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті правочину, повинні
бути застережені нотаріусом перед підписом сторін правочину та
інших осіб, які підписали правочин (договір, заповіт, довіреність
тощо), підписані особами, які вчиняють нотаріальну дію, із
зазначенням дати внесення дописок чи виправлень та скріплені
підписом і печаткою нотаріуса і повторені нотаріусом у кінці
посвідчувального напису.". 1.2.2. Підпункт 5.4.15 після слова "виправленнями" доповнити
словами ", повторені нотаріусом у кінці посвідчувального напису,".
1.3. У пункті 5.5: 1.3.1. Підпункт 5.5.2 викласти у такій редакції: "5.5.2. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв,
актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі
засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови
на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність
підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах
нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів,
викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний
напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному
боці спеціального бланка нотаріального документа. Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті
оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки
документа зазначається частина найменування міста (селища,
району), де знаходиться державна нотаріальна контора, в якій
працює державний нотаріус, або робоче місце приватного нотаріуса,
а на його зворотний бік переноситься інша частина найменування. Наприклад: "До" і далі на звороті документа - "нецьк". 1.3.2. Доповнити пункт підпунктом 5.5.6 такого змісту: "5.5.6. У разі відсутності у додатку 7 необхідних
посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній
нотаріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з форм, яка
найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуванням
окремих елементів інших посвідчувальних написів та свідоцтв.".
1.4. У пунктах 5.9, 5.10 слова "імені та по батькові"
замінити словом "ініціалів".
1.5. У пункті 6.5 слова "міцною ниткою білого або червоного
кольору" виключити.
1.6. В абзаці другому пункту 6.6 слова "ім'я, по батькові"
замінити словом "ініціали", після слів та знака "за номенклатурою
справ)" слово "дата" виключити.
1.7. Пункт 6.7 після слова "проставляються" доповнити словом
"дата,".
1.8. Підпункт 8.2.17 пункту 8.2 доповнити новим абзацом
такого змісту: "Примірник номенклатури справ приватного нотаріуса, закритий
підсумковим записом про кількість і категорії фактично заведених
за рік справ, надається приватним нотаріусом до відповідного
державного нотаріального архіву при погодженні ним справ
постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.".
1.9. Абзац другий підпункту 8.6.4 пункту 8.6 доповнити таким
реченням: "До описів включаються тільки закінчені спадкові справи.".
1.10. У пункті 8.11: 1.10.1. Підпункт 8.11.1 перед словом "нумератором" доповнити
словом "механічним", а слово "графітним" замінити словом
"простим". 1.10.2. У підпункті 8.11.7: у першому реченні слова "перед документом" замінити словами
"після документа"; друге речення після слова "нумерується" доповнити словами
"тим самим порядковим номером, що і остання сторінка документа".
1.11. Пункт 8.12 викласти у такій редакції: "8.12. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів)
нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім
документів довідкового, облікового характеру та документів
тимчасового (до 10 років включно) зберігання.".
1.12. У пункті 8.15: 1.12.1. У підпункті 8.15.1 слова та цифри "завтовшки 2-3 мм"
виключити. 1.12.2. Доповнити пункт новим підпунктом 8.15.3 такого
змісту: "8.15.3. Заголовок на обкладинку справи (наряду) переноситься
з номенклатури справ (нарядів) після його уточнення. На обкладинках справ (нарядів), що складаються з декількох
томів (частин), вказується порядковий номер тому (частини)".
1.13. Абзац четвертий пункту 8.16 викласти в такій редакції: "число, рік початку і закінчення справи (наряду) вказуються
арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення
справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам документів, які
до неї підшиті;".
1.14. Абзац сьомий підпункту 9.1.4 пункту 9.1 викласти в
такій редакції: "у разі внесення до опису справ (нарядів) підряд кількох
справ з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок
першої справи. На кожному новому аркуші опису заголовок
відтворюється повністю, а всі інші однорідні справи позначаються
словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться
до опису повністю;".
1.15. Пункт 9.2 викласти в такій редакції: "9.2. Опис складається з річних розділів і є переліком назв
справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і
зміст. Справи кожного року складають річний розділ опису. Кожен
вид опису справ має валову нумерацію. Опис, кількість заголовків
справ у якому досягла за порядковим номером числа 999, вважається
закінченим описом.".
1.16. Пункт 9.3 після слова "графи"доповнити цифрою "1".
1.17. Пункт 9.4 викласти у такій редакції: "9.4. Наприкінці кожного річного розділу зведеного опису
справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання після
останньої описувальної статті складається підсумковий запис, у
якому цифрами і словами вказується фактична кількість справ
з N по N, внесених у цей розділ, у тому числі літерні та пропущені
номери. Після цього опис вважається закінченим, а справи, що
створюються в наступні роки, включаються до нового опису, що має
наступний номер, наприклад, номер 2 або інший валовий номер.".
1.18. Абзац перший пункту 9.6 після слова "постійного"
доповнити словами та цифрами "та тривалого (понад 10 років)".
1.19. Пункт 9.12 викласти в такій редакції: "9.12. Експертиза цінності документів провадиться: під час складання номенклатур справ, формування документів у
справи і перевіряння правильності віднесення документів до справ; під час підготовки справ до наступного зберігання у
відповідному архіві. Експертиза цінності документів і відбір документів для
зберігання і знищення здійснюються щорічно відповідальною за
нотаріальне діловодство особою контори чи приватним нотаріусом. Організація роботи з експертизи цінності документів
здійснюється під методичним керівництвом відповідного архіву.".
1.20. Пункт 10.8 доповнити новим абзацом такого змісту: "У цьому випадку передачу документів до державного
нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ та акта
про вилучення справ (документів) провадить експертна комісія
відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.".
2. У додатку 15:
2.1. Заголовок справи (наряду) з індексом 01-12 після слова
"листи" доповнити словом "заявки".
2.2. Доповнити додаток заголовком справи (наряду) з таким
індексом:
" ------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-45 |Книга обліку | |75 років ЕПК |Перехідна | | |договорів на | | | | | |управління | | | | | |спадщиною | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ".
2.3. Заголовки справ (нарядів) з індексами 01-05, 01-06,
01-19, 01-20, 01-21, 01-22, 01-24, 01-25, 01-26, 02-42, 02-43
викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-05 |Квартальні плани | | 5 років ст. 153 | | | |та звіти про їх | | | | | |виконання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-06 |Накази та інші | | 75 років | | | |документи з | | | | | |особового складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-19 |Особові рахунки | | 75 років | | | |працівників | | ст. 316-а | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-20 |Книга обліку | | Постійно | Перехідна | | |оприбуткування | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |документів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-21 |Документи (запити, | | 3 роки | | | |вимоги, заяви, | | | | | |витяги, | | | | | |інформаційні | | | | | |довідки тощо) щодо | | | | | |внесення відомостей| | | | | |до Єдиних та | | | | | |Державних реєстрів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України та | | | | | |надання інформації | | | | | |за даними Єдиних та| | | | | |Державних реєстрів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-22 |Книга реєстрації | | Постійно | Перехідна | | |наказів з особового| | | | | |складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-24 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вхідних документів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-25 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вихідних документів| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-26 |Журнал обліку | | 3 роки (1) |Перехідна (1) | | |викликів нотаріуса | | | | | |для вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |поза приміщенням | | | | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, | | | | | |приміщенням, яке є | | | | | |робочим місцем | | | | | |(конторою) | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-42 |Книга обліку заяв | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |про вжиття заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна та| | | | | |встановлення опіки | | | | | |над майном фізичної| | | | | |особи, яка визнана | | | | | |безвісно | | | | | |відсутньою, або над| | | | | |майном фізичної | | | | | |особи, | | | | | |місцеперебування | | | | | |якої невідоме | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-43 |Книга обліку | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |цінностей при | | | | | |вжитті заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ".
2.4. У заголовку справи (наряді) з індексом 02-19
"Довіреності без зазначення строку їх дії" у графі четвертій цифру
і слово "3 роки (1)" замінити словом "постійно", а у графі п'ятій
слова "після закінчення терміну їх дії" замінити цифрою і словами
"3 роки після їх скасування".
3. Додатки 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 та 24 до
Правил ведення нотаріального діловодства ( z1325-08, za325-08 )
викласти в новій редакції (додаються).
4. Правила ведення нотаріального діловодства ( z1325-08,
za325-08 ) доповнити новими додатками 30-41 (додаються).
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток 3
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )
Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
АКТ ЗАТВЕРДЖУЮ _________________ N ______ Завідувач державної
нотаріальної контори __________________________ (приватний нотаріус)
(місце складання) ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
про нестачу архівних справ Дата
(документів) Печатка

У результаті _________________________________________ установлено
(назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи
щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у
зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку
----------------------------------------------------------------------------- |Опис|Індекс справи| Заголовок |Дата справи| Кількість | Можливі | | N | або номери | справи |(документа)|аркушів справи| причини | | | аркушів |(документа)| | (документа) |відсутності справ| | | документів | | | | (документів) | | | | | | | | |----+-------------+-----------+-----------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------------
Разом ________________________________________ справ (документів)
(цифрами і словами)
Зміст утрачених справ (документів) може бути частково
відтворений такими справами (документами): _________________________________________________________________
(номери справ, аркушів, їх заголовки)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання Протокол засідання
Експертно-перевірної Експертної комісії
комісії державного Головного управління
архіву* юстиції ____________ N ____ ____________ N _____
_______________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

Додаток 6
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

РЕЄСТР ___________________________________ для реєстрації
заборон відчуження нерухомого та рухомого майна,
а також арештів, накладених на таке майно
судовими та слідчими органами

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Кредитор |Найменування |Прізвище, |Майно (його |Документ |Дата |Дата та |Дата та |Документ |Стягнуто | |з/п|(прізвище, |судового чи |ім'я, по |найменування, |(його |отримання |реєстровий|реєстровий|(його |державного| | |ім'я, по |слідчого органу,|батькові |місцезнаходження|реквізити),|документа,|номер |номер |реквізити),|мита | | |батькові |яким накладено |боржника і |або реєстрація),|на підставі|на |накладення|зняття |на підставі|(плати) чи| | |фізичної |арешт. |особи, на |на яке накладено|якого |підставі |заборони |заборони |якого |відмітка | | |особи або |Прізвище, |майно якої |заборону |накла- |якого |відчуження|відчуження|знімається |про | | |найменуван-|ініціали |накладено |відчуження або |дається |накладено |або арешту|або арешту|заборона |звільнен- | | |ня |нотаріуса, яким |арешт |арешт |заборона |заборону | | |відчуження |ня від | | |юридичної |вчинено |(прізвище, | |відчуження |відчуження| | |або арешт |державного| | |особи) |нотаріальну дію |ім'я, по | |або арешт |або арешт | | | |мита | | | |(найменування |батькові | | | | | | |(плати) | | | |держнотконтори, |фізичної | | | | | | | | | | |назва |особи або | | | | | | | | | | |нотаріального |найменування| | | | | | | | | | |округу) |юридичної | | | | | | | | | | | |особи) | | | | | | | | |---+-----------+----------------+------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )
Форма N 1
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, державний/приватний нотаріус(2)
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу(3) України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________
(родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
ідентифікаційний номер за ДРФО(4), місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(5), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво про право на спадщину підтверджує виникнення
права власності на вищезазначену спадщину.

Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У всіх формах цього додатка зазначається, державним чи
приватним нотаріусом вчиняється нотаріальна дія.
(3) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим
Кодексом.
(4) У формах з N 1 по N 16 цього додатка ідентифікаційний
номер за ДРФО зазначається у разі необхідності.
(5) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.
Примітка. У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір
частки у спадщині не зазначається.

Форма N 2
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
______________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її): ___________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки(2) кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність
обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується розмір частки
та спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права спільної часткової
власності на вищезазначену спадщину.
Спадкова справа N ________
Зареєстровано в реєстрі за N ______
Стягнуто __________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого
арифметичного дробу.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 3
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що видається у разі,
якщо частки у спадщині
окремих спадкоємців
залишаються відкритими(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(указується майно, на частку якого видається
свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації
(кадастровий номер), характеристика,
а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на ____________________ ще не
(розмір частки
та спадкове майно) видано(2).
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права власності на частку
у спадщині.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано
раніше комусь із спадкоємців, то у тексті свідоцтва слід
зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину
на ________________________________________ видано (кому і коли)".
(розмір частки та спадкове майно)
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 4
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно за правом
представлення,
що переходить
до єдиного спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті(1) ___________________ Цивільного
(номер статті
щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається
до спадкування)
кодексу України спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві
майно(2) ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" _______ року, є його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________,
місце реєстрації або переважного проживання)
батько (мати, інший родич) якого(якої) ___________________________
(прізвище, ім'я,
____________________________________ помер(ла) "__" ________ року.
по батькові померлого батька (матері, іншого родича) спадкоємця)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________
(указується
_________________________________________________________________.
майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна,
яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва,
реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Статті 1261-1265 Цивільного кодексу України. Зазначається
тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування. (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину видається
декільком спадкоємцям, зазначається частка кожного з них.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 5
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
_______________________________________________________, який(яка)
помер(ла) "___" _________ року, був(була) його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "____" ______________ року згідно
із статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до
його (її) спадкоємця за законом / за заповітом (зазначається ким,
коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку
частку) __________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце
реєстрації, найменування реєструючого органу,
а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 6
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця,
який прийняв спадщину,
але не оформив
своїх спадкових прав(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги, коло спадкоємців
якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" __________ року, є його (її) _____________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна,
яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
що належало ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, який був
______________________________________________________, який (яка)
власником майна, родинні або інші відносини
зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була) ______________________________________________________, який (яка)
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, від якого майно прийнято у спадок, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця)
прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх спадкових прав.
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно,
прийняте у спадок, але не оформлене ним, то у свідоцтві вказуються
конкретні частки майна із зазначенням, кому вони належать. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 7
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно у разі відмови
спадкоємця від спадщини
на користь іншого спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ________ року, є його (її) _______________________
(родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові
спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________,
місце його реєстрації або переважного проживання)
у тому числі з урахуванням(1) ___________________________________,
(розмір частки у спадщині)
від якої відмовився(лась) ________________________________________
(родинні або інші відносини
__________________________________________________________________
із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
_________________________________________________________________.
який(яка) відмовився(лась) від спадщини
на користь іншого спадкоємця)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, кадастровий номер, назва,
реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо спадкоємець має право на спадкування за
законом тільки у разі відмови на його користь іншого спадкоємця,
замість слів "у тому числі з урахуванням (розмір частки у
спадщині), від якої відмовився(лась)" указуються слова "у зв'язку
з відмовою спадкоємця (зазначається черга спадкоємця, який(яка)
відмовився(лась) від спадкування, його(її) родинні або інші
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові)". (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 8
Свідоцтво про право
на спадщину
на обов'язкову частку
на майно

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України
спадкоємцем на _____________________ зазначеного у цьому свідоцтві
(розмір обов'язкової
частки)(1)
майна ___________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" __________ року, є його(її) ____________
(родинні
__________________________________________________________________
або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання,
зазначається частка у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика,
а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове
майно у спадщині)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
______________
(1) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю
забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала
б спадкоємцю у разі спадкування за законом. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 9
Свідоцтво про право
на спадщину за секретним
заповітом на майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого ______
(ким
_____________________________________________ "_____" ______ року,
посвідчено секретний заповіт)
зареєстрованого в реєстрі за N _____, прийнятого на зберігання
"___" _______ року, повний текст якого оголошено нотаріусом ______ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, назва
__________________________________________________________________
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, дата,
_________________________________________________________________,
час, місце складання протоколу)
спадкоємцем зазначеного в секретному заповіті майна ______________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я, по батькові заповідача, рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" ___________ року, є ____________________
(прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________.
по батькові спадкоємця, дата його народження,
місце реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 10
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, яке видається
у разі внесення змін
до свідоцтва про право
на спадщину одночасно
всім спадкоємцям

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ______________ Цивільного кодексу
(номер статті
щодо відповідної черги
спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна _______________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його(її) _____________________
(указуються
__________________________________________________________________
в алфавітному порядку всі спадкоємці; їх родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
__________________________________________________________________
спадкоємців, дати їх народження, місця їх реєстрації
_________________________________________________________________.
або переважного проживання та зазначаються частки
кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва,
реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво(а) про право на спадщину (за законом/заповітом) на ___________________________, раніше видане(і) ____________________
(указується спадкове майно) (указується ким,
__________________________________________________________________
коли видано свідоцтво, його реєстровий номер,
в алфавітному порядку - прізвища, імена, по батькові
__________________________________________________________________
спадкоємців, право на спадщину яких посвідчувалось раніше
_________________________________________________________________,
виданим свідоцтвом, зазначаються частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину (за
законом/заповітом) на підставі статті 1300 Цивільного кодексу
України та згоди спадкоємців(1) померлого _______________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові померлого)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться
за рішенням суду, то замість слів "згода спадкоємців" слід
указувати "рішення суду". Нотаріально оформлена згода спадкоємців про внесення змін до
свідоцтва про право на спадщину або рішення суду приєднується до
примірника свідоцтва, яке зберігається у справах державної
нотаріальної контори (приватного нотаріуса). У свідоцтві про право на спадщину зазначаються реквізити
документа, який підтверджує згоду спадкоємців на внесення змін до
свідоцтва, або реквізити відповідного рішення суду. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 11
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом
на майно, що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту,
посвідченого ________________________ "___" ___________ ____ року,
(ким посвідчено)
зареєстрованого у реєстрі за N _____, спадкоємцем зазначеного в
заповіті майна __________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" ________ ____ року, є його (її) (2) ____ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
дата його народження, місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями,
спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у
порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового
майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації при внесенні
змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила,
передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за
законом. За наявності заповідального відказу та (або) покладення в
заповіті на спадкоємця обтяжуючого права, яке посвідчується
свідоцтвом, факт обтяження зазначається додатковим абзацом у
свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту в третій особі
щодо спадкодавця. (2) У разі необхідності зазначаються родинні або інші
відносини із спадкодавцем. У разі відсутності родинних відносин із
спадкодавцем слова "його(її)" не зазначаються.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 12
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, набуте
за договором довічного
утримання (догляду)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна _______________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" _________ року, набутого спадкодавцем за договором
довічного утримання (догляду), посвідченим _______________________
(ким посвідчено)
"__" ________ року за реєстровим N ______, є його(її) ____________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його
_________________________________________________________________.
народження, місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 13
Свідоцтво про право
на спадщину за заповідальним
розпорядженням на право
на вклад

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповідальним розпорядженням

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження, зробленого __________________________________________________________________
(вказується найменування банку (фінансової установи),
__________________________________________________________________
у якому (якій) зроблено заповідальне розпорядження)
"___" _______ року на рахунку N _______, спадкоємцем зазначеного у
цьому свідоцтві права на вклад __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" _________ року, є його (її) ____________
(родинні
__________________________________________________________________
або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові
спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з
вкладу(ів) з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією,
що знаходиться(яться) ____________________________________________ __________________________________________________________________
(указується найменування банку (фінансової установи),
у якому (якій) знаходиться на зберіганні вклад(и),
__________________________________________________________________
номер(и) рахунку(ів), зазначається сума грошового вкладу)
який належав померлому(ій) на підставі ___________________________
(указуються реквізити _________________________________________________________________.
документа, що підтверджує належність спадкодавцю
грошового вкладу)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 14
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
що видається з урахуванням
укладеного спадкоємцями
договору про зміну
розміру частки(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі договору про зміну розміру частки у
спадщині, посвідченого ________________ " " ________ ____ року за
(ким посвідчено)
реєстровим N ________, та статті ______________________ Цивільного
(вказується стаття
відповідної черги)
кодексу України спадкоємцем на ___________________________________
(розмір частки у спадщині)
зазначеного у цьому свідоцтві майна ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________, який (яка)
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" _______ року, є його(її) _________________________
(родинні або інші
_________________________________________________________________.
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Це свідоцтво видається щодо нерухомого майна або
транспортних засобів. (2) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 15
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
що видається
для підтвердження права
на спадщину, яка відкрилась
за кордоном(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________. _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем(ями) на все майно _________ ______________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" _______ року, де б воно не знаходилося і з чого б
воно не складалося, є його (її): _________________________________
(указуються в алфавітному порядку
__________________________________________________________________
всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
прізвища, імена, по батькові спадкоємця(ів), дати їх
__________________________________________________________________
народження, місця їх реєстрації або переважного проживання;
_________________________________________________________________.
зазначаються частки(2) кожного у спадщині)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується розмір частки
та спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Форма застосовується для пред'явлення на території тих
держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про
правову допомогу, але після видачі свідоцтва про право на спадщину
відповідно до вимог статей 66, 68, 69 Закону України "Про
нотаріат". (2) У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки
у спадщині не зазначається.

Форма N 16
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом,
що видається
для підтвердження права
на спадщину, яка відкрилась
за кордоном(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого _________________
(ким посвідчено
заповіт)
"____" _______________ року, зареєстрованого в реєстрі за N _____,
спадкоємцем(ями) зазначеного в заповіті майна ____________________ _______________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, де б воно не знаходилося і з
чого б воно не складалося, є його(її) ____________________________
(указуються в алфавітному
__________________________________________________________________
порядку всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини
__________________________________________________________________
зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємця(ів),
_________________________________________________________________.
дати їх народження, місця їх реєстрації або переважного проживання; зазначаються частки(2) кожного у спадщині
чи заповіданий об'єкт права власності чи іншого майнового права)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується розмір частки
та спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Форма застосовується для пред'явлення на території тих
держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про
правову допомогу, але після видачі свідоцтва про право на спадщину
відповідно до вимог статей 66, 68, 69 Закону України "Про
нотаріат". (2) У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки
у спадщині не зазначається.

Форма N 17
Свідоцтво про право
власності на частку
в спільному майні
подружжя, яке видається
в разі смерті
одного з подружжя

СВІДОЦТВО
про право власності

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
на підставі статті 368 Цивільного кодексу України та статті 63
Сімейного кодексу України посвідчую, що __________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, дата народження, місце реєстрації
або переважного проживання того із подружжя,
який (яка) є живим(ою))
_______________________________________________________, який(яка)
згідно із ______________________________________ є пережившим(ою)
(указуються найменування та реквізити
документа, що підтверджує факт
шлюбних відносин)
чоловіком (дружиною) __________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження)
помер(ла) "___" _________ року, належить ________________ частка у
(зазначається
розмір частки)
праві спільної сумісної власності на майно подружжя, набуте
подружжям за час шлюбу. Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в
указаній частці посвідчується цим свідоцтвом, складається з: _____ __________________________________________________________________
(указується майно, право власності на частку в якому
_________________________________________________________________.
посвідчується, а також щодо рухомого майна, яке підлягає
реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого органу,
а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування реєструючого
органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність
обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає
державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну
реєстрацію права.

Форма N 18
Протокол про оголошення
секретного заповіту

ПРОТОКОЛ
про оголошення секретного заповіту

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________. _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі
смертю заповідача _____________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ________ року, у приміщенні нотаріальної контори
(свого робочого місця) склав(ла) цей протокол у присутності двох
свідків:__________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, дати їх народження,
__________________________________________________________________
місця їх реєстрації або переважного проживання)
та зацікавлених осіб: ____________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, дати їх
_________________________________________________________________,
народження, місця їх реєстрації або переважного проживання)
які попереджені мною про дату та місце оголошення секретного
заповіту, відкрив(ла) конверт, у якому зберігався секретний
заповіт. У конверті містився документ такого змісту: _________________
(відтворюється
_________________________________________________________________.
весь текст документа)
Текст документа оголошено мною вголос присутнім при відкритті
секретного заповіту та зазначеним у цьому протоколі особам.
Свідки: __________ ____________________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
__________ ____________________________________.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
Секретний заповіт після його оголошення залишається у справах __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної нотаріальної
_________________________________________________________________.
контори, державного нотаріального архіву, нотаріального округу)
Протокол складений і підписаний у двох примірниках, один із
яких виданий ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
а інший примірник протоколу разом з оригіналом секретного заповіту
зберігається у справах __________________________________________,
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування
_________________________________________________________________.
державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,
нотаріального округу)
Особи __________________________________________________, які
(прізвища, імена, по батькові свідків)
підписали протокол, встановлені, їх дієздатність перевірено.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 19
Свідоцтво, яке посвідчує
повноваження виконавця
заповіту

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1288 Цивільного кодексу України
виконавцем(ями) заповіту є _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________,
виконавця(ів), місце(я) його(їх) реєстрації
або переважного проживання)
до повноважень якого (яких) заповітом, посвідченим "__" _____ року
за реєстровим N ____ нотаріусом(1) _______________________________
(найменування державної
__________________________________________________________________
нотаріальної контори, назва нотаріального округу,
прізвище, ініціали нотаріуса)
від імені ________________________, який(яка) помер(ла)__________,
(прізвище, ім'я, (дата
по батькові спадкодавця, смерті)
рік його народження)
та статтею 1290 Цивільного кодексу України встановлено таке:
вжити заходів щодо охорони спадкового майна; вжити заходів щодо
повідомлення спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів про
відкриття спадщини; вимагати від боржників спадкодавця виконання
ними своїх зобов'язань; управляти спадщиною; забезпечити одержання
кожним зі спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті;
забезпечити одержання частки у спадщині особам, які мають право на
обов'язкову частку у спадщині. Особу виконавця(ів) заповіту встановлено, дієздатність
перевірено. Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до ___________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса,
яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень виконавця(ів) заповіту(2).
Свідоцтво оформлено в __ примірниках, один з яких залишається
у справах _____________________________________________________, а
(найменування державної нотаріальної контори,
прізвище, ініціали нотаріуса,
назва нотаріального округу)
другий (інші) видається(ються) __________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові
виконавця(ів) заповіту)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо заповіт посвідчено посадовою особою,
зазначаються посада і найменування організації (установи),
посадова особа якої посвідчила заповіт. (2) Повноваження виконавця(ів) заповіту тривають до повного
здійснення волі спадкодавця, яка виражена у його заповіті.

Форма N 20
Свідоцтво про посвідчення
факту, що дитина є живою(1)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)(2)
посвідчую, що _________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
народився(лась) "___" ________ ___ року, є живим(ою) і проживає _________________________________________________________________.
(місце реєстрації або переважного проживання дитини)
______________________________________ з'явився(лась) до мене, ___
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса;
указується: державного чи приватного)
нотаріуса ________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
за адресою: ______________________________________________________
(указується місцезнаходження державної нотаріальної
__________________________________________________________________
контори, адреса робочого місця приватного нотаріуса)
о ___ годині ____ хвилин у супроводі ____________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який(яка) є ______________________________________________________
(батьком, матір'ю, опікуном, піклувальником)
_________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали дитини)
Особи ______________________________________________________,
(зазначаються прізвище, ініціали батька, матері,
опікуна, піклувальника)
згадані у цьому свідоцтві, встановлені.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту,
що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, є живою. (2) Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на
державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто,
прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання
(перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин".

Форма N 21
Свідоцтво
про посвідчення факту,
що фізична особа є живою

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)(1)
посвідчую, що _______________________________________ є живим(ою),
(прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, дата її народження(2))
проживає ________________________________________________________,
(місце її (його) реєстрації або переважного проживання)
з'явився(лась) до мене, __________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса; указується:
_______________________________________________________ нотаріуса,
державного чи приватного, найменування державної
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за адресою: ______________________________________________________
(указується місцезнаходження нотаріальної контори,
адреса робочого місця нотаріуса)
особисто сьогодні о ___ годині ____ хвилин.
Його (її) особу встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на
державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто,
прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання
(перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин". (2) На прохання особи, якій видається свідоцтво, в тексті
може бути зазначено громадянство.

Форма N 22
Свідоцтво про посвідчення
факту перебування фізичної
особи в певному місці

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)(1)
посвідчую, що ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи, дата її народження)
проживає ________________________________________________________,
(місце його (її) реєстрації або переважного проживання)
"____" ______________ 20__ року о ________ годині _________ хвилин
знаходився(лась) у приміщенні за адресою: ________________________
(найменування державної
__________________________________________________________________
нотаріальної контори, назва нотаріального округу,
місцезнаходження нотаріальної контори,
_________________________________________________________________.
адреса робочого місця приватного нотаріуса)
Його (її) особу встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на
державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто,
прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання
(перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин".

Форма N 23
Свідоцтво про прийняття
на зберігання документів(1)

СВІДОЦТВО
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
нотаріального округу)
на підставі статті 96 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що _______________________________________________________, який(яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
проживає ________________________________________________________,
(місце його (її) реєстрації або переважного проживання)
"___" ______ ____ року здав(ла) на зберігання ____________________
(прізвище, ініціали __________________________________________________________________
нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
за адресою: ______________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори,
__________________________________________________________________
адреса робочого місця приватного нотаріуса)
строком на _______________________________________________________
(строк указується словами)
документи за описом(2), що подається нотаріусу __________________.
(прізвище,
ініціали нотаріуса)
Особу, яка здала на зберігання документи, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про прийняття на
зберігання секретного заповіту. У разі видачі такого свідоцтва
слова "строком на ..." не вказуються, а замість слів "документи
згідно з описом" слід указувати: "закритий конверт, у якому
міститься секретний заповіт". (2) Опис зданих на зберігання документів скріплюється
підписом особи, яка здала на зберігання документи, та підписом
нотаріуса і прошивається зі свідоцтвом. У разі, якщо документи,
приймаються на зберігання без опису, слід указувати "без опису".

Форма N 24
Свідоцтво про передачу заяви

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що
мною "___" _________ ____ року заяву _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
фізичної особи, яка подала заяву, чи найменування
юридичної особи, від імені якої подано заяву)
передано _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________________________________
чи найменування юридичної особи, якій передано заяву; указується
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи)
Заява містила відомості щодо ________________________________
(зазначається короткий зміст
__________________________________________________________________
заяви та зміст одержаної на заяву відповіді або зазначається,
_________________________________________________________________.
що відповідь у встановлений у заяві строк не надійшла)
Особу (представника), яка (який) подала(в) заяву,
встановлено(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо заяву від імені юридичної особи передає її
представник, зазначається про підстави представництва та перевірку
повноважень.

Форма N 25
Свідоцтво про придбання
майна з прилюдних
торгів (аукціону)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
відповідно до статті 66 Закону України "Про виконавче провадження"
(із змінами) та на підставі акта про проведені прилюдні торги,
затвердженого ____________________________________________________
(назва відповідного органу
державної виконавчої служби)
"___" _________ ____ року, посвідчую, що _________________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи, її місце реєстрації або переважного
__________________________________________________________________
проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО, найменування
юридичної особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
належить на праві власності майно, що складається з: _____________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво, щодо рухомого
майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування
реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його
місцезнаходження (кадастровий номер), назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування реєструючого
органу, дата, номер реєстрації, характеристика, а також наявність
чи відсутність обтяжень, обмежень, заборони відчуження та вартість
майна)
яке придбане _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи - переможця торгів)
за ______________________________________________________________,
(сума, внесена переможцем торгів, цифрами і словами)
що раніше належав(ла) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________________________________
або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ______________________________________________________
(назва та реквізити документа, на підставі якого
_________________________________________________________________.
право власності на майно належало боржнику)
Свідоцтво підлягає державній реєстрації в ___________________
(найменування органу,
який здійснює реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 26
Свідоцтво про придбання
майна з прилюдних
торгів (аукціону),
якщо прилюдні
торги (аукціон)
не відбулися(вся)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче провадження"
(із змінами), на підставі протоколу від "___" _______ 20__ року
N ______ про визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися, та
акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу,
затвердженого ____________________________________________________
(назва органу державної виконавчої служби)
"___" _________ року, посвідчую, що ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
фізичної особи, її місце реєстрації або переважного проживання,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер за ДРФО, найменування юридичної особи,
її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
належить на праві власності майно, що складається з: _____________
(указується _________________________________________________________________,
майно, на яке видається свідоцтво, характеристика, вартість, а
також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце
реєстрації, найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого
майна - його місцезнаходження (кадастровий номер), назва,
реквізити правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації, а також про наявність
чи відсутність обтяжень чи заборони відчуження. Якщо реєстрація
права не проводилась, про це зазначається)
оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися і стягувач ______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________________________________
або найменування юридичної особи - стягувача)
виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше
належало _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ______________________________________________________
(назва та реквізити документа, на підставі якого право
_________________________________________________________________.
власності на майно належало боржнику)
Свідоцтво підлягає реєстрації в ____________________________.
(найменування органу,
який здійснює реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 27
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою робиться напис на договорах про зміну
черговості спадкування, про зміну розміру частки у спадщині, поділ
спадкового майна тощо. У разі встановлення особи із залученням
свідків нотаріус у посвідчувальному написі вказує про встановлення
їх осіб. При посвідченні договорів відчуження та/або застави
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у
посвідчувальному написі зазначається про перевірку належності їх
відчужувачеві, а також про необхідність їх реєстрації у
відповідних органах у встановлені строки (стаття 34 Закону України
"Про дорожній рух"). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 28
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
юридичної особи

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність та дієздатність _____________ _______________________________ і повноваження його (її)
(найменування юридичної особи)
представника перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 29
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
особи,
яка не може підписатись
особисто внаслідок фізичної
вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
_______________________________________ за його (її) дорученням, у
договір власноручно, прізвище, ім'я,
по батькові того із сторін,
хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх
дієздатність, а також належність _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного(ї) _____________________________________ перевірено.
(назва нерухомого майна,
що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на ____________________________________________ підлягає
(назва нерухомого майна)
державній реєстрації у __________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 30
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами
за участю представника(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_____________
(1) За цією формою складається напис на договорі, у якому
діють представник (на підставі довіреності), законні представники
(батьки чи опікун малолітньої дитини або батьки чи опікун
недієздатної особи). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 31
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою
батьків (піклувальника)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сторони
за договором)
та неповнолітнім(ьою) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата і рік народження)
______________________________________________________, який (яка)
діє за згодою ___________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника;
прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою складається напис на договорі, у якому діє
піклувальник особи, цивільна дієздатність якої обмежена. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 32
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю неповнолітньої
дитини, яка діє за згодою
батьків (піклувальника),
які є стороною договору

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сторони
_______________________________________________________________ та
за договором, прізвище, ім'я, по батькові одного із батьків,
піклувальника, які є стороною за договором)
неповнолітнім(ьою) _______________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата і рік народження)
за згодою(1) ____________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника;
прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою
особою правочину викладається і засвідчується окремо від договору. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 33
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою
батьків (піклувальника),
а також за участю
представника малолітньої
дитини

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано неповнолітнім(ьою) ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________, який (яка) діє за згодою
дата і рік народження)
_________________________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові батька, матері)
як законний представник свого (своєї) малолітнього(ьої) __________
(сина,
______________________________________________________________, та
дочки, прізвище, ім'я, по батькові, дата
і рік народження)
______________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони
за договором)
Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника (представників)
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 34
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами
за участю особи,
яка не може розписатися
особисто внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
_______________________________________ за його (її) дорученням, у
договір власноручно,прізвище, ім'я,
по батькові того із сторін,
хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх
дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 35
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна,
який укладається
фізичними особами

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ______________________________________________________ перевірено.
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача,
назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 36
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна
за участю юридичної особи

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність _______________ ________________________________________ та повноваження його (її)
(найменування юридичної особи)
представника і належність ________________________________________
(найменування відчужувача)
відчужуваного ____________________________________________________
(назва нерухомого майна, що відчужується)
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 37
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна
за участю представника

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження представника, його дієздатність
та належність відчужуваного(ї) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________ перевірено.
відчужувача, назва нерухомого майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну
реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 38
Посвідчувальний напис
на договорі відчуження
нерухомого майна,
укладеному його управителем

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх
дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного ________________________________________ перевірено.
(назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу,
який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 39
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю юридичної особи,
посвідченому з одночасним
усним перекладом тексту
договору перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність _______________
(найменування
___________________________ та повноваження його (її) представника
юридичної особи)
перевірено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цього договору з __________
(назва ___________________ мови на _________________________________ мову
мови, з якої (назва мови, перекладався текст) на яку перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності. Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом перекладача та зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 40
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
договору,
з одночасним усним
перекладом їй тексту
договору нотаріусом(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено. При цьому одночасно засвідчую вірність усного перекладу
тексту договору з ___________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладається текст)
на _____________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови,
на яку перекладається текст)
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом нотаріуса та зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 41
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
договору, з одночасним усним
перекладом їй тексту
договору перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________
(прізвище,
____________________________, який одночасно зробив усний переклад
ім'я, по батькові)
тексту цього договору з _____________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на ____________________________________________ мову та підтвердив
(назва мови, на яку перекладався текст)
достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою викладається напис на договорі з письмовим
перекладом перекладача. Зазначається відповідно: "Письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.

Форма N 42
Посвідчувальний напис
на згоді одного з подружжя
на розпорядження майном

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця згода посвідчена мною, _______________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Згода підписана _________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові
чоловіка або дружини)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище, ім'я, по батькові
чоловіка або дружини)
дієздатність його (її) та факт реєстрації шлюбу перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 43
Посвідчувальний напис
на заповіті, записаному
зі слів заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем _________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності(1).
Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено(2).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо заповіт посвідчено удома, то після слова
"присутності" слід зазначати: "удома за адресою ... у зв'язку з
(вказується причина)".
(2) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі, в
посвідчувальному написі, слід зазначати: "Особу виконавця заповіту
______________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Форма N 44
Посвідчувальний напис
на заповіті, посвідченому
при свідках на бажання
заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачем __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності.
При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання ______ _____________________________________________ були присутні свідки
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
_____________________________________________________________, які
(прізвища, імена, по батькові свідків,
місця їх реєстрації або переважного проживання)
прочитали заповіт до підписання уголос і поставили свої підписи на
заповіті у моїй присутності. Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 45
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може сама прочитати
текст заповіту уголос(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
У зв'язку з тим, що _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача
__________________________________________________________ не може
та причина, з якої заповідач не зміг
прочитати текст заповіту)
особисто прочитати текст заповіту уголос, за його (її) дорученням,
в його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту до його
підписання уголос зачитаний запрошеними ним (нею) свідками _______ _________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації
або переважного проживання)
Заповіт власноручно підписаний заповідачем ______________________
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.
Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок щодо виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі в
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ______________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Форма N 46
Посвідчувальний напис
на заповіті подружжя(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчено заповіт подружжя __________________________ щодо майна,
(прізвища, імена,
по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________
(прізвища, імена,
_________________________________________________________________.
по батькові заповідачів)
Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачами __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
і власноручно підписаний ними у моїй присутності.
Особи заповідачів встановлені, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим
спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про
що робить відповідну відмітку.

Форма N 47
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може підписатись
власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ____________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ________________.
(прізвище, ім'я,
по батькові заповідача)
У зв'язку з _________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписатись
власноручно)
_________________________________________ за його (її) дорученням,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
у його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту
підписано _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка підписала заповіт)
Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його
підписання у присутності запрошених ним (нею) свідків ____________
(прізвища,
_________________________________________________________________.
імена, по батькові свідків,
місця їх реєстрації або переважного проживання)
Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх
перевірено. Особу ______________________________, яка (який) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
заповіт у моїй присутності, встановлено, справжність його (її)
підпису та дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 48
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 49
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою
у порядку передоручення

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________ його (її) представником
особи, яку представляють)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 50
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій управителем майна
на підставі договору
управління майном(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
________________________________________, який (яка) є управителем
яка підписала довіреність)
майна ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові установника управління)
та діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на договорі
управління майном, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Управитель має право доручити іншій особі вчинити від
його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це
передбачено договором управління майном.

Форма N 51
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій юридичною особою
у порядку передоручення

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна __________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(найменування юридичної особи,
яку представляють)
його (її) представником _________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
який (яка) діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 52
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
неповнолітньою дитиною,
яка діє за згодою одного
з батьків (піклувальника)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана неповнолітнім(ьою) ____________________
(прізвище, ім'я,
________________________________________, який (яка) діє за згодою
по батькові, дата і рік народження)
_________________________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою складається напис на довіреності, виданій
фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена і яка діє за
згодою піклувальника.

Форма N 53
Посвідчувальний напис
на довіреності,
виданій фізичною особою,
яка не може підписатися
власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
У зв'язку з _____________________________________________________
(причина, з якої довіритель не може
__________________________________________________________________
підписатися власноручно; прізвище ім'я, по батькові довірителя)
і за його (її) дорученням довіреність підписана __________________
(прізвище, ім'я,
___________________________________________ у моїй присутності(1).
по батькові особи,
яка підписала довіреність)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
дієздатність його (її) перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка підписала довіреність)
встановлено, дієздатність його (її) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід
зазначати: "Текст довіреності до підписання прочитано мною,
нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові
довірителя)".

Форма N 54
Посвідчувальний напис
на довіреності
за участю фізичної особи,
яка не знає мови,
якою викладено текст
довіреності, з одночасним
усним перекладом тексту
довіреності перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана ________________________________ у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові)
присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цієї довіреності з ________ _____________________ мови на _______________________________ мову
(назва мови, з якої (назва мови, на яку
перекладався текст) перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності.
Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_____________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
довіреності з письмовим перекладом перекладача. Зазначається
відповідно: "Письмовий".

Форма N 55
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу
документа(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з
оригіналу.

Форма N 56
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з копії документа

Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено(1).
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова
"або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено"
зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються наявні
особливості). Засвідчення вірності копії з фотокопії не допускається.

Форма N 57
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту нотаріусом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту цього
документа з ______________________________________________ мови на
(назва мови, з якої перекладався
текст документа)
________________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови, на яку перекладався
текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 58
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту
перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з _____________________
(назва мови, з якої
_____________________________ мови на ____________________________
перекладався текст документа) (назва мови, на яку
_________________________________ мову та підтвердив достовірність
перекладався текст документа)
цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з
оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту
перекладачем.

Форма N 59
Посвідчувальний напис
на документі про час
його пред'явлення

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що "__" _________ року о ____ годині _______ хвилин цей
документ поданий мені в приміщенні _______________________________ __________________________________________________________________
(зазначається державна нотаріальна контора,
її місцезнаходження або місцезнаходження
робочого місця приватного нотаріуса)(1)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ,
_________________________________________________________________.
її місце реєстрації або переважного проживання)
Особу, яка пред'явила документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

_______________
(1) У разі вчинення нотаріальної дії поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса в посвідчувальному написі замість посилання на державну
нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається фактичне місце вчинення нотаріальної дії.

Форма N 60
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
виписки з документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї виписки з _____________________________, в
(назва документа)
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 61
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи
на документах (афідевіті
та інших подібних
йому документах)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ______________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 62
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи
на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
яка діє за довіреністю

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє за довіреністю, виданою від імені _________________
(прізвище, ім'я,
_______________________________, який зроблено у моїй присутності.
по батькові особи, яку
представляють)
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 63
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
вчиненого одночасно
з перекладом тексту
документа нотаріусом(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її)
перевірено. При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту
документа з _________________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладається
текст документа)
на _____________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови, на яку перекладається
текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за NN ___
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
документі з усним або письмовим перекладом нотаріуса. Зазначається
відповідно: "Усний" чи "Письмовий".

Форма N 64
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах),
вчиненого одночасно
з перекладом тексту
документа перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.
При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з _____________________
(назва мови, з якої _____________________________ мови на _______________________ мову
перекладався текст документа) (назва мови, на яку
перекладався текст документа)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй
присутності. Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за NN____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
документі з усним або письмовим перекладом перекладача.
Зазначається відповідно: "Усний" чи "Письмовий".

Форма N 65
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на афідевіті
з додатками

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.
На підтвердження фактів, викладених у документі, ____________ _____________________________ долучив(ла) до нього _______________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________.
(перераховуються додатки)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 66
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису представника
юридичної особи
на документах
(афідевіті та інших подібних
йому документах)(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ____________________________________
(посада, найменування юридичної
___________________________________________________________, який
особи, прізвище, ім'я, по батькові представника)
зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис про
засвідчення справжності підписів представників юридичної особи на
банківських картках.

Форма N 67
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису неповнолітньої
дитини на документах,
яка діє за згодою одного
з батьків (піклувальника)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ьої) _______________
(прізвище,
______________________, який (яка) діє за згодою _________________
ім'я, по батькові, (батька, матері,
дата і рік народження)
____________________________________________________________, який
піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.
Особи неповнолітнього(ьої) ______________________, який (яка)
(прізвище, ім'я,
по батькові)
підписав(ла) документ, і _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батька,
матері, піклувальника)
встановлені, повноваження останнього(ьої) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 68
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
що підписалась
за іншу особу,
яка внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо не може
власноручно підписатися
(на афідевіті та інших
подібних йому документах)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я,
по батькові)
підписався(лась) за дорученням ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
_____________________________________ у зв'язку з ________________
за дорученням якої поставлено підпис) (причина, з якої
___________________________________________ у моїй присутності(1).
особа не може підписатися власноручно)
Особу ___________________________, яка підписала документ, та
(прізвище, ім'я, по батькові)
особу ___________________________, за дорученням якої підписувався
(прізвище, ім'я, по батькові)
документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід
зазначати: "Текст заяви (афідевіта тощо) до підписання прочитано
мною, нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові
особи, за дорученням якої підписувався документ)".

Форма N 69
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
перекладу,
зробленого нотаріусом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую вірність перекладу цього тексту з документа ____________
(назва мови,
______________________________________ мови на ___________________
з якої перекладається текст документа) (назва мови,
____________________________________________ мову.
на яку перекладається текст документа)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 70
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису перекладача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача ________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові перекладача)
____________________________________________________________, який
проставлений у моїй присутності. Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 71
Посвідчувальний напис
на векселі про його оплату

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
___________________________________________________, посвідчую, що
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
за цим векселем векселедержателем одержано:
сума векселя ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
% (відсотки) ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
витрати _________________________________________________________;
(зазначається мета витрат
та їх сума цифрами і словами)
усього __________________________________________________________.
(цифрами і словами)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 72
Посвідчувальний напис
на дублікаті документа
(свідоцтва про право
на спадщину, договору,
заповіту, довіреності)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
цей дублікат _____________________________________________________
(назва документа, дублікат якого видається)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї) виданий(а)(1) _______________
(прізвище,
_________________________________________________________________.
ім'я, по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи, якій видано дублікат)
_________________________________________________________________,
(назва документа, дублікат якого видається)
посвідчений(а), виданий(а) нотаріусом ____________________________
(найменування державної
__________________________________________________________________
нотаріальної контори, державного нотаріального архіву;
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса,
назва нотаріального округу)
"___" __________ ____ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N ___.
Примірник ______________________________________ зберігається
(назва документа,
дублікат якого видається)
у справах ________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву;
_________________________________________________________________.
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса,
назва нотаріального округу)
Особу _______________________________, який (яка) отримав(ла)
(прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
дублікат ___________________________________________, встановлено.
(назва документа, дублікат якого видано)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) У разі якщо дублікат документа видається на запит
нотаріуса, зазначаються реквізити запиту. Якщо дублікат видається юридичній особі, після слів "Особу __ _______ встановлено" зазначається: "Повноваження представника ____ ______________________________ перевірені".
(найменування юридичної особи)
При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовими
особами, переліченими у статті 37, статті 40 Закону України "Про
нотаріат", абзац другий напису викладається в такій редакції:
"Заповіт посвідчено _________________________ "___" _______ року і
(посада особи
та найменування установи)
зареєстровано у книзі для реєстрації заповітів (судовому журналі
тощо) за N ________". У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту або в
посвідчувальному написі на дублікаті документа, який видається
спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася
нотаріальна дія, після слова "встановлено" ("перевірені")
додається: "Факт смерті заповідача (особи, за дорученням якої
вчинялася нотаріальна дія) перевірено".

Форма N 73
Заборона відчуження майна,
зазначеного у заповіті
подружжя, у зв'язку
з смертю одного з подружжя

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку зі
смертю _______________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя,
який помер)
помер(ла) "___" ___________ року, накладається заборона відчуження
зазначеного в заповіті подружжя майна ____________________________
(зазначається майно, щодо
____________________________________________________, яке належить
відчуження якого накладається заборона)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який є живим)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 74
Заборона відчуження
нерухомого майна,
що належить фізичній особі,
яка оголошена померлою
(у зв'язку з видачею
свідоцтва про право
на спадщину)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з
видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження
зазначеного у свідоцтві _____________________________________, яке
(зазначається майно, щодо відчуження
якого накладається заборона)
належить ________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові спадкоємців)
строком на п'ять років.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 75
Заборона відчуження
нерухомого майна
у зв'язку із смертю набувача
майна за договором довічного
утримання (догляду),
на яке видано свідоцтво
про право на спадщину

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
видачею "___" _________ року за реєстровим N ____ ________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові спадкоємця)
свідоцтва про право на спадщину за законом/заповітом на майно,
набуте ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
за договором довічного утримання (догляду),
посвідченим "__" ____ року за реєстровим N ___ ___________________
(найменування
_________________________________________________________________,
державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу,
прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві _________ __________________________________________________________________
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
до ______________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 76
Заборона відчуження майна
у зв'язку з укладенням
договору довічного
утримання (догляду),
іпотеки(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
посвідченням цього договору ______________________________________
(довічного утримання (догляду),
іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі __________ _________________________________________________________________,
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чи найменування
власника майна)
до ______________________________________________________________.
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою накладається заборона відчуження рухомого
і нерухомого майна. У такому разі в тексті посвідчувального напису
слова "нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках. Заборона відчуження накладається на предмет договору застави,
ренти, спадкового договору тощо.

Форма N 77
Заборона відчуження жилого
будинку, квартири у зв'язку
з видачею позики
на його (її) будівництво,
капітальний ремонт
чи купівлю

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і повідомлення __________________________________________________________________
(найменування банку (кредитної установи),
підприємства чи установи, що видала позику)
про видачу _______________________________ позики для ____________
(прізвище, ім'я, по батькові
позичальника)
__________________________________________________________________
(будівництва, капітального ремонту чи купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі _______ ______________________
(сума прописом)
накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири),
який (яка) розташований(а) _______________________________________
(місцезнаходження
житлового будинку (квартири)
_________________________________________________________________,
або місце розташування земельної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 78
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку
з припиненням чи розірванням
договору довічного
утримання (догляду),
припиненням договору
іпотеки(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
_________________________________________________________________,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з ________________________________________________________________
(зазначаються підстава (припинення чи розірвання),
реквізити документа)
договору _________________________________________________________
(довічного утримання (догляду), іпотеки тощо;
__________________________________________________________________
зазначається, ким, коли посвідчено договір,
та його реєстровий номер)
знято заборону відчуження _______________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження)
накладену нотаріусом _____________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса,
_________________________________________________________________.
найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За цією формою знімається заборона відчуження рухомого та
нерухомого майна. У такому випадку в тексті посвідчувального напису слова
"нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних
відмінках. Заборона відчуження знімається з предмета договору застави,
ренти, спадкового договору тощо.

Форма N 79
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку зі смертю
відчужувача майна
за договором довічного
утримання (догляду)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
_________________________________________________________________,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
зі смертю "__" ____ року ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
який (яка) був(ла) відчужувачем зазначеного у цьому договорі
майна, знято заборону відчуження _________________________________ _________________________________________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження)
накладену "___" __________ року за реєстровим N _______ нотаріусом __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса,
найменування державної нотаріальної контори,
_________________________________________________________________.
назва нотаріального округу, дата накладення заборони)
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 80
Акт про морський протест

АКТ
про морський протест

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________________________________ , нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана _______________________________________
(назва і прапор судна, його належність,
__________________________________________________________________
власник, приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові капітана, його громадянство,
місце реєстрації або переважного проживання)
про подію, яка мала місце "___" ________ ___ року під час плавання
(стоянки) судна. Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що _______________ _________________________________________________________________.
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився(лась) із даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___" _________ ____ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків із числа членів суднової команди,
в тому числі осіб командного складу, які показали: 1. _________________________________________________________.
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана
і зміст його показань, які ним підписуються)
2. __________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада,
громадянство, місце проживання
_________________________________________________________________.
свідка і зміст його показань, які ним підписуються)
3. _______________________.
(те саме)
4. _______________________.
(те саме)
5. _______________________.
(те саме)

Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Форма N 81
Посвідчувальний напис
на довіреності за участю
юридичної особи

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _________________, нотаріусом
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність вчинена від імені _______________________________ _________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника)
який підписав її в моїй присутності.
Особу громадянина, який підписав довіреність, встановлено,
дієздатність перевірено. Правоздатність та дієздатність ______________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис

Додаток 10
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів
---------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Кореспондент,|Короткий зміст|Резолюція або| Позначка| |з/п|надходження|дата та номер| | кому і коли | про | | | та | одержаного | | направлено |виконання| | | індекс | документа | | документ |документа| | | документа | | | | | |---+-----------+-------------+--------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

------------------------------------------------------------------ | N |Дата та індекс |Кореспондент|Короткий зміст| Позначка про | |з/п | документа | | | виконання | | | | | | документа | |----+---------------+------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА
реєстрація наказів
з адміністративно-господарських питань

------------------------------------------------------------------ | N |Дата видання | Номер |Короткий зміст|Виконавець|Примітка| |з/п | наказу | наказу | | | | | | | | | | | |----+-------------+----------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

РОЗНОСНА КНИГА
для місцевої кореспонденції

---------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Кому | Дата і | Дата | Прізвище, |Розписка | |з/п|кореспонденції|адресовано|вихідний |одержання| ініціали та | про | | | | документ | номер |документа|посада особи, |одержання| | | | |документа| | яка одержала |документа| | | | | | |кореспонденцію| | |---+--------------+----------+---------+---------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (приватний нотаріус) ___________ N ___________ Підпис (прізвище,
на _________ рік ім'я, по батькові)
Дата

---------------------------------------------------------------------------------- |Індекс справи|Заголовок справи|Кількість справ|Строк зберігання справи |Примітка| | |(тому, частини) |(томів, частин)|(тому, частини) і номери| | | | | | статей за переліком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+---------------+------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(назва розділу*)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК Головного Протокол засідання ЕПК
управління юстиції державного архіву ___________ N _____ ___________ N _____
_______________
* Найменування напряму діяльності.

Додаток 18
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА
обліку і реєстрації спадкових справ

-------------------------------------------------------------------------------- | N |Порядковий| Дата |Прізвище, ім'я та по батькові померлого|Дата смерті| |з/п| номер |надходження| | | | |спадкової | заяви, її | | | | | справи |порядковий | | | | | | номер | | | |---+----------+-----------+---------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата і | Дата | Дата |Примітка| |батькові заявника | видачі |реєстровий|припинення | списання | | | та зміст заяви |свідоцтва | номер |повноважень|спадкової | | | |про право | видачі | виконавця | справи в | | | | на |свідоцтва | заповіту | архів, | | | | спадщину |виконавцю | | номер | | | | | заповіту | |спадкової | | | | | | | справи | | |------------------+----------+----------+-----------+----------+--------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

Внутрішній опис
документів справи N ______

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я,| Дата | Заголовок |Номер за|Номери |Примітка| |з/п| по батькові |нотаріально |нотаріально |реєстром|аркушів| | | | фізичних осіб,|посвідченого|посвідченого| | | | | | найменування | документа | документа | | | | | |юридичних осіб,| | | | | | | | щодо яких | | | | | | | | вчинялися | | | | | | | |нотаріальні дії| | | | | | |---+---------------+------------+------------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
Разом ______/________________/ нотаріально посвідчених документів
(цифрами і словами)
Кількість аркушів справи ___________________/___________________/
(цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису _______/___________________/
(цифрами і словами)
Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до
реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено.
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
Відповідальна особа
державного нотаріального
архіву
(Головного управління
юстиції) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата

Додаток 24
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
АКТ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної
нотаріальної контори _________________ N _____ (приватний нотаріус) ________ ___________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ім'я,
(місце складання) по батькові)
про вилучення для знищення Дата
документів, не внесених
до Національного архівного фонду
Печатка

На підставі _________________________________________________
(назва і вихідні дані переліку документів
__________________________________________________________________
із зазначенням строків їх зберігання
або типової номенклатури справ)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _______ _________________________________
(найменування фонду)
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Заголовок| Дата | Номери | Індекс справи |Кількість| Строк |Примітка| |з/п| справи |справи| описів |(тому, частини)| справ |зберігання| | | | або | або |(номенклатур| за | (томів, | справи | | | |груповий |крайні| за рік | номенклатурою | частин) | (тому, | | | |заголовок| дати | (роки)) | або номер | | частини) | | | | справ |справ | | справи за | | і номери | | | | | | | описом | |статей за | | | | | | | | |переліком | | |---+---------+------+------------+---------------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------
Разом _________________________________ справ за ___________ роки
(цифрами і словами)
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК Протокол засідання ЕК
державної архівної установи Головного управління юстиції _______________ N _____ _____________ N _____
Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _______ роки
схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК ___________________
(найменування
державної архівної
установи)
(протокол від _________ N ______)
Документи в кількості _________________________________ справ
(цифрами і словами)
вагою __________________ кг здано в ______________________________
(найменування установи)
____________________________ на переробку за приймально-здавальною
накладною від ___________ N _______ або знищено шляхом спалення.
Посада особи,
яка здала (знищила)
документи __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата

Додаток 30
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку заповітів

-------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Дата |Реєстро-| Дата |Реєст-| Відмітка про| |з/п| батькові |посвідчен-| вий |посвідчення та|ровий | скасування | | | заповідача | ня |номер | прийняття на |номер | заповіту, | | | | заповіту | | зберігання | | секретного | | | | | | секретного | | заповіту, | | | | | | заповіту | |внесення змін| | | | | | | | до заповіту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------+----------+--------+--------------+------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________

Додаток 31
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку спадкових справ

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Число, | Номер |Число, місяць, рік|Примітка| |з/п|батькові померлого| місяць, |спадкової| видачі свідоцтва | | | | |рік смерті| справи | про право на | | | | | | | спадщину, нових | | | | | | | свідоцтв | | |---+------------------+----------+---------+------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________

Додаток 32
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку договорів

--------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по батькові| Вид | Дата |Реєстровий |Примітка| |з/п| фізичної особи або |договору|посвідчення| номер | | | | найменування юридичної | | договору | | | | | особи (сторін договору) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------
А___________________________
Б___________________________
В___________________________
Г___________________________

Додаток 33
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку заборон відчуження і арештів майна

------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата | Дата | Дата |Примітка| |з/п|батькові власника |накладення|накладення| зняття |зняття| | | | | заборони |арешту на | заборони |арешту| | | | |відчуження| майно |відчуження| майна| | | | | майна, | | майна, | | | | | |реєстровий| |реєстровий| | | | | | номер | | номер | | | |---+------------------+----------+----------+----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
А______________________
Б______________________
В______________________
Г______________________

Додаток 34
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів
щодо охорони спадкового майна
та встановлення опіки над майном фізичної особи,
яка визнана безвісно відсутньою,
або над майном фізичної особи,
місцеперебування якої невідоме

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, |Прізвище, |Прізвище, ім'я, | Підстава | Місце- | |з/п|надходження| ім'я, |ім'я, по | по батькові |встановлення|знаходження| | | заяви |по батькові | батькові |фізичної особи, | опіки над |спадкового | | | | фізичної |померлого,| яка визнана | майном | майна або | | | | особи або | дата | безвісно | | майна над | | | |найменування| смерті |відсутньою, або | | яким | | | | юридичної | |фізичної особи, | |встановлено| | | | особи від | |місцеперебування| | опіку | | | | яких | | якої невідоме | | | | | | надійшла | | | | | | | |заява та її | | | | | | | | зміст | | | | | |---+-----------+------------+----------+----------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- | Дата вжиття|Оцінка спадкового|Дата і реєстровий|Дата та підстава|Примітка| |заходів щодо| майна | номер видачі |припинення опіки| | | охорони | | свідоцтва про | над майном | | | спадкового| | право на | | | | майна або | | спадщину | | | |встановлення| | | | | | опіки над | | | | | | майном | | | | | |------------+-----------------+-----------------+----------------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 35
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА ОБЛІКУ
цінностей при вжитті заходів
щодо охорони спадкового майна

------------------------------------------------------------------------- | N |Число, місяць,|Прізвище, ім'я, по батькові|Докладний опис цінностей| |з/п| рік | померлого (кому належали | | | | надходження | цінності) | | | | цінностей | | | |---+--------------+---------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Кількість |Оцінка| Число, місяць, | Відмітка про |Примітка| | | | рік здавання | видачу цінностей | | | | | цінностей та | спадкоємцям, | | | | | номер квитанції | виконавцю | | | | | | заповіту або | | | | | | передавання їх | | | | | | відповідним | | | | | | органам для | | | | | | реалізації | | |----------+------+------------------+------------------+--------| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА ОБЛІКУ
договорів на управління спадщиною

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я,|Прізвище, ім'я, по| Дата | Дата й | Номер |Примітка| |з/п| по батькові |батькові особи, з|укладення| підстави |спадкової| | | | померлого | якою укладено |договору | припинення | справи | | | | | договір | |дії договору| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+------------------+---------+------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 37
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

ЖУРНАЛ
обліку викликів нотаріуса
для вчинення нотаріальних дій
поза приміщенням державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, приміщенням,
яке є робочим місцем приватного нотаріуса

------------------------------------------------------------------------ | N |Дата і |Прізвище, ім'я, |Підпис |Дата і час |Види та | |з/п|час |по батькові |особи, яка |виїзду |кількість | | |виклику |фізичної особи |зробила |нотаріуса за |нотаріальних| | |нотаріуса|(найменування |виклик або |межі |дій, які | | | |юридичної особи),|для якої |державної |було вчинено| | | |яка зробила |вчинялася |нотаріальної |нотаріусом, | | | |виклик, її місце |нотаріальна|контори, |та їх | | | |проживання або |дія |державного |реєстрові | | | |місцезнаходження | |нотаріального|номери | | | | | |архіву, | | | | | | |робочого | | | | | | |місця | | | | | | |приватного | | | | | | |нотаріуса | | |---+---------+-----------------+-----------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, |Підстава, з |Час виїзду та| Підпис |Примітка| |ім'я, по |якої |повернення | нотаріуса | | |батькові |нотаріальна |нотаріуса до | | | |фізичної |дія вчинялася|державної | | | |особи |поза |нотаріальної | | | |(найменування|приміщенням |контори, | | | |юридичної |державної |державного | | | |особи), для |нотаріальної |нотаріального| | | |якої |контори, |архіву, | | | |вчинялася |державного |робочого | | | |нотаріальна |нотаріального|місця | | | |дія, адреса, |архіву, |приватного | | | |за якою було |робочого |нотаріуса | | | |вчинено |місця | | | | |нотаріальну |приватного | | | | |дію |нотаріуса | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 38
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень, що надійшли під час прийому
фізичних та юридичних осіб

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Хто | Прізвище, | Звідки | Порушені |Зміст | Наслідки | |з/п|прийому|приймає| ім'я, по |одержано,| питання |резолюції, |розгляду, | | | | | батькові, | дата, |----------------|її дата та | дата | | | | | адреса, | індекс, |короткий|індекси|автор, |направлен-| | | | | місце | відмітка| зміст | |виконавець,| ня | | | | |роботи, |про | | |термін |відповіді | | | | |категорія |взяття на| | |виконання | | | | | |(соціальний|контроль | | | | | | | | |стан) | | | | | | | | | |заявника | | | | | | |---+-------+-------+-----------+---------+--------+-------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 39
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА
ОБЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Від кого і|Автор| Рік |Вартість книги | Відмітка про |Примітка| |з/п|реєстрації| за яким | і |видання| | вибуття | | | | |документом|назва| |---------------+--------------| | | | |надійшла |книги| |гривень|копійок| на |дата| | | | |література| | | | | підставі| | | | | | | | | | | якого | | | | | | | | | | |документа| | | |---+----------+----------+-----+-------+-------+-------+---------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 40
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА
реєстрації наказів з особового складу

------------------------------------------------------------------ | N |Дата видання |Номер наказу| Короткий |Виконавець|Примітка| |з/п | наказу | | зміст | | | |----+-------------+------------+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 41
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

КНИГА ОБЛІКУ
видачі документів з архіву для ознайомлення

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Наймену- |Ким та коли| Прізвище, ім'я, по | Дата |Підпис особи,| |з/п|видачі| вання | посвідчено| батькові особи, яка |повернення|яка одержала | | |справи| справи | (видано) |одержала документ для|документа |документ для | | |(доку-|(документа)| документ | ознайомлення | |ознайомлення | | |мента)| | | | | | |---+------+-----------+-----------+---------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------вгору