Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Форма типового документа від 13.09.2006806
Документ z1091-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.10.2013, підстава - z1435-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
13.09.2006 N 806
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2006 р.
за N 1091/12965
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1333 ( z1435-13 ) від 30.07.2013 }
Про затвердження Положення про глобальний сертифікат
та тимчасовий глобальний сертифікат
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1950 ( z0121-11 ) від 28.12.2010 }

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 4
Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та з метою приведення вимог до глобального
сертифіката у відповідність до законодавства України Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про глобальний сертифікат та
тимчасовий глобальний сертифікат (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 25
( vr025312-98 ).
3. Глобальні сертифікати, оформлені та депоновані до
депозитарію до набрання чинності цим рішенням, є чинними.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 13.09.2006 N 31
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13.09.2006 N 806
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2006 р.
за N 1091/12965

ПОЛОЖЕННЯ
про глобальний сертифікат
та тимчасовий глобальний сертифікат

Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статті 4 Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), статті
8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), статей 38, 41 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ), Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), статті 4 Закону України "Про
іпотечні облігації" ( 3273-15 ), статей 16, 21 Закону України "Про
іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом
та іпотечні сертифікати" ( 979-15 ) та інших нормативно-правових
актів. Це Положення визначає вимоги до оформлення та обліку
глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів.
2. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
оформлюються емітентом (уповноваженою особою засновників, якій
надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням
товариства, - при створенні акціонерного товариства) та мають
відповідати загальному обсягу зареєстрованого випуску цінних
паперів, що розміщуються у бездокументарній формі. { Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
3. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
не потребують технічного захисту їх бланків, повинні бути
підписані керівником та головним бухгалтером емітента або їх
уповноваженими особами та бути засвідчені печаткою емітента. При
створенні акціонерного товариства тимчасовий глобальний сертифікат
має бути підписаний уповноваженою особою засновників, якій
надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням
цього товариства. { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 }

Розділ II. Порядок оформлення, депонування та обліку
глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів
1. Тимчасовий глобальний сертифікат (додаток 1) оформлюється
на випуск цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній
формі, після отримання емітентом тимчасового свідоцтва про
реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган),
та до моменту початку розміщення цінних паперів. Тимчасовий
глобальний сертифікат не оформлюється на випуск цінних паперів
інститутів спільного інвестування. { Пункт 1 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
2. Глобальний сертифікат (додаток 2) оформлюється емітентом
після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
{ Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
3. Емітент (управитель - у випадках, встановлених законами
України) депонує оформлений глобальний та тимчасовий глобальний
сертифікат випуску цінних паперів, що розміщується у
бездокументарній формі, в депозитарії, з яким емітентом
(управителем - у випадках, встановлених законами України
уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження
здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства, - при
створенні акціонерного товариства) укладений договір про
обслуговування емісії цінних паперів, у такі строки: { Абзац
перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 } тимчасовий глобальний сертифікат - не пізніше ніж за три
робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів; { Абзац
другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 } глобальний сертифікат - протягом семи робочих днів після
отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. { Абзац
третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
4. Приймання депозитарієм глобального або тимчасового
глобального сертифіката здійснюється на підставі копії документа
про реєстрацію випуску цінних паперів з оформленням акта
приймання-передавання, який складається в двох примірниках. У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів при
депонуванні в депозитарії глобального сертифіката депозитарію
також надається копія проспекту емісії цінних паперів (інформації
про випуск цінних паперів).
5. Облік прийнятих депозитарієм глобальних та тимчасових
глобальних сертифікатів здійснюється відповідно до внутрішніх
документів депозитарію в журналі обліку внесення та вилучення
до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів на
паперовому носії.
6. Якщо випуск цінних паперів у бездокументарній формі
визнано таким, що не відбувся, депозитарій за розпорядженням
емітента вилучає тимчасовий глобальний сертифікат із сховища,
здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію, про що
здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та
вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних
активів на паперовому носії.
7. Глобальний сертифікат депонується емітентом
(управителем - у випадках, встановлених законами України) у
депозитарій з одночасним: вилученням із сховища, погашенням та передачею до архіву
депозитарію тимчасового глобального сертифіката, який оформлювався
на період розміщення цінних паперів, про що здійснюється
відповідний запис у журналі обліку внесення та вилучення до/із
сховища депозитарної установи депозитарних активів на паперовому
носії; приведенням у відповідність з депонованим глобальним
сертифікатом кількості цінних паперів відповідного випуску, що
обліковуються на рахунках в цінних паперах клієнтів депозитарію в
депозитарії. { Пункт 7 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
8. При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних
паперів, що надають їх власникам права, однакові з правами за
раніше випущеними цінними паперами, депозитарій вилучає глобальний
сертифікат попереднього випуску цінних паперів із сховища,
здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію, про що
здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та
вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів
на паперовому носії.
9. При анулюванні нерозміщеної (неоплаченої або викупленої)
частини випуску цінних паперів та переоформленні глобального
сертифіката на нову кількість цінних паперів випуску, а також при
скасуванні реєстрації випуску цінних паперів та анулюванні
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів депозитарій
вилучає глобальний сертифікат попереднього (скасованого) випуску
цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до
архіву депозитарію, про що здійснюється відповідний запис у
журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарної
установи депозитарних активів на паперовому носії. { Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950
( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
10. Глобальний сертифікат підлягає переоформленню емітентом
у разі унесення змін до проспекту емісії цінних паперів або
реквізитів емітента, якщо інформація, що змінена, зазначена у
глобальному сертифікаті. При депонуванні переоформленого
глобального сертифіката депозитарій вилучає із сховища, погашає та
передає до архіву депозитарію попередній глобальний сертифікат,
про що здійснюється відповідний запис у журналі обліку внесення та
вилучення до/із сховища депозитарної установи депозитарних активів
на паперовому носії. { Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 )
від 28.12.2010 }
{ Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 )
від 28.12.2010 }
Заступник директора
департаменту методології
регулювання ринку
цінних паперів О.Величко

Додаток 1
до Положення про глобальний
сертифікат та тимчасовий
глобальний сертифікат

ТИМЧАСОВИЙ ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
____________________________________________________________
(вид цінних паперів)
Дата оформлення ___________
Місце оформлення __________
Повне найменування емітента _________________________________
Місцезнаходження емітента ___________________________________
Код за ЄДРПОУ емітента ______________________________________
Розмір статутного фонду (капіталу) емітента на дату прийняття рішення про випуск цінних паперів ___________________________________
(сума словами)
Тип цінних паперів __________________________________________
Номінальна вартість одного цінного папера _______________________________________
(сума словами)
Реквізити документа, на підставі якого здійснюється випуск цінних паперів ______________________________________________
(дата і номер рішення (протоколу) про випуск
цінних паперів)
Дата реєстрації випуску цінних паперів ______________________
Реєстраційний номер випуску цінних паперів __________________
Назва друкованого видання, в якому було опубліковано проспект емісії про випуск цінних паперів, дата публікації _____________________________
Дата початку розміщення цінних паперів ______________________________________________
Дата закінчення розміщення цінних паперів ______________________________________________

Строк повернення коштів при визнанні випуску таким, що не відбувся ______________________
Загальна номінальна вартість цінних паперів, на яку планується здійснити передплату ________________________________________
(сума словами)
Загальна кількість цінних паперів, на яку планується здійснити передплату (у штуках) _______________________________________
(кількість словами)
Права власників цінних паперів на управління _______________________________________
Права власників цінних паперів щодо одержання доходу _______________________________
Інші права власників цінних паперів ______________________________________________
____________ ____________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
____________ ____________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2
до Положення про глобальний
сертифікат та тимчасовий
глобальний сертифікат

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

_________________________________________________________________
(вид цінних паперів або назва - для опціонних сертифікатів)
Дата оформлення _________________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Місце оформлення ________________________________________________
Міжнародний ідентифікаційний
номер цінних паперів ____________________________________________
Повне найменування емітента _____________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження емітента _______________________________________ _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ емітента __________________________________________
Розмір статутного фонду
(капіталу) емітента
на дату прийняття рішення
про випуск цінних паперів (1) ___________________________________
(сума словами)
Найменування, код за ЄДРІСІ
пайового інвестиційного фонду
(для випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду) __________________________________
Найменування фонду операцій
з нерухомістю (для сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) ___________________________________ _________________________________________________________________
Дата реєстрації випуску цінних паперів __________________________
Дата реєстрації звіту про
розміщення цінних паперів (2) ___________________________________
Реєстраційний номер випуску цінних паперів ______________________
Серія (для опціонних сертифікатів) ______________________________
Вид та характеристика базового активу
(для опціонних сертифікатів) ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Характеристика цінних паперів (3) _______________________________ _________________________________________________________________
Номінальна вартість одного цінного
папера (частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає
на один сертифікат участі, - для
іпотечних сертифікатів участі,
премія - для опціонних сертифікатів _____________________________ _________________________________________________________________
(відповідно до документа про реєстрацію
випуску цінних паперів, сума словами)
Ціна виконання (для опціонних сертифікатів) _____________________ _________________________________________________________________
Загальний обсяг випуску цінних
паперів за номінальною вартістю
(загальний розмір премії - для
опціонних сертифікатів) _________________________________________
(відповідно до документа про реєстрацію
випуску цінних паперів, сума словами)
Загальна кількість цінних
паперів у випуску _______________________________________________
(відповідно до документа про реєстрацію
випуску цінних паперів, кількість словами)
Кількість за серією (у штуках)
(для опціонних сертифікатів) ____________________________________
(відповідно до документа
про реєстрацію випуску цінних
паперів, кількість словами)
Дата початку розміщення цінних паперів
(крім випуску акцій при створенні
акціонерного товариства або за яким
оформлювався тимчасовий глобальний сертифікат) (4) ______________
Дата закінчення розміщення
цінних паперів (крім випуску акцій
та цінних паперів безстрокових
інститутів спільного інвестування) (4) __________________________
Строк обігу цінних паперів (строк обігу та дії для опціонних
сертифікатів) ___________________________________________________ _________________________________________________________________
Строки та терміни погашення
або викупу цінних паперів (5) ___________________________________
Строк (термін) виконання
(для опціонних сертифікатів) ____________________________________
Права власників
цінних паперів на управління ____________________________________
Права власників
цінних паперів на одержання доходу ______________________________
Інші права власників цінних паперів _____________________________
Інформація щодо забезпечення
виконання зобов'язань емітента
(яке забезпечується іпотечним
покриттям) (6) __________________________________________________
Інформація щодо забезпечення
виконання зобов'язань емітента
опціонних сертифікатів (7) ______________________________________
________________ __________ ___________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
________________ __________ ___________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
(1) Не заповнюється за випусками цінних паперів емітентів, що
фінансуються з бюджетів. (2) Заповнюється у разі оформлення глобального сертифіката за
результатом реєстрації звіту про розміщення цінних паперів.
(3) Зазначається відповідно до законодавства України та
означає:
тип - для акцій, облігацій; різновид - для іпотечних сертифікатів; найменування - для іпотечних облігацій та сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю; різновид, вид - для опціонних сертифікатів. (4) Для іпотечних сертифікатів при здійсненні розміщення
траншами - зазначається дата за кожним траншем.
(5) Для облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого та
інтервального типу.
(6) Для сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, іпотечних
сертифікатів та іпотечних облігацій.
(7) Для опціонних сертифікатів.
{ Додаток 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1950 ( z0121-11 ) від 28.12.2010 }
вгору