Документ z1094-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2007 N 738
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1094/14361

Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.12.2004 N 939
"Про затвердження Положення про Вузли
державної інформаційно-виробничої системи
для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних осіб
даними з питань освіти (ІВС "ОСВІТА")"

Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Положення "Про Міністерство освіти і науки України", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 року
N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення у відповідність до
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
організаційно-правових основ функціонування вузлів державної
інформаційно-виробничої системи для інформаційного та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти Н А К А З У Ю
1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки від 15 грудня
2004 року N 939 ( z1669-04 ) "Про затвердження Положення про Вузли
державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти (ІВС "ОСВІТА")", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 29 грудня 2004 року за N 1669/10268 (далі - наказ), такі
зміни:
1.1. Пункт 2 наказу ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:
"Визначити державне підприємство "Державний центр прикладних
інформаційних технологій" уповноваженим органом Міністерства
освіти і науки з упровадження та розвитку ІВС "ОСВІТА", а також із
забезпечення здійснення заходів щодо функціонування інфраструктури
для збирання, оброблення та захисту даних з питань освіти з метою
створення повного циклу виготовлення документів про освіту,
присвоєння вчених звань та наукових ступенів, студентських
(учнівських) квитків на інформаційно-виробничій базі ІВС "ОСВІТА"
(далі - Уповноважений орган).
2. Унести такі зміни до Положення про Вузли державної
інформаційно-виробничої системи для інформаційного та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти (ІВС "ОСВІТА"), затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 ( z1669-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 грудня 2004 року за
N 1669/10268(далі - Положення):
2.1. У пункті 1.3 Положення ( z1669-04 ) слова
"Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій
(далі - НДІ ПІТ)" замінити словами "а також інформаційно-технічний
адміністратор ІВС "ОСВІТА".
2.2. Пункт 1.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "1.4. ІВС "ОСВІТА" має ієрархічну функціональну
структуру. На кожному рівні функціональної ієрархії знаходяться
вузли ІВС "ОСВІТА", кожен з яких підпорядковується вузлу вищого
рівня. На найвищому рівні цієї структури знаходиться Центральний
вузол, яким є вузол інформаційно-технічного адміністратора ІВС
"ОСВІТА". Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА" - це
визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка
забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення,
технічне ведення ІВС "ОСВІТА" та структурну систематизацію
інформації, з якою Міністерство освіти і науки або уповноважений
ним орган (далі - Уповноважений орган) укладає договір про
виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС
"ОСВІТА". Для забезпечення конфіденційності, стабільності та
достовірності інформації, яка подається, інформаційно-технічний
адміністратор ІВС "ОСВІТА" може проводити моніторинг діяльності
підпорядкованих вузлів виключно в рамках їх функціональних
обов'язків, а про виявлені порушення інформувати Уповноважений
орган у письмовому вигляді".
2.3. Пункт 1.5 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "1.5. Залежно від свого функціонального призначення вузли
можуть мати такі рівні: - Центральний вузол; - Інформаційно-виробничий вузол; - Інформаційний вузол; - Вузол збору даних. Тут і надалі за текстом мається на увазі суто функціональна
взаємодія вузла нижчого рівня з вузлом вищого рівня, яка обумовлює
таку побудову взаємовідносин між учасниками ІВС "ОСВІТА", де
передбачається залежність набору технічних функцій від рівня
учасника в системі".
2.4. Пункт 1.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "1.6. Створення інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА"
здійснюється на основі письмової заяви суб'єкта господарювання,
яка може подаватися як в управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, так і безпосередньо до Міністерства
освіти і науки та оформлюється наказом Міністерства освіти і
науки".
2.5. Пункт 2.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "2.2. Головне призначення Центрального вузла полягає у зборі,
аналізі, передачі інформації стосовно освітянської діяльності
навчальних закладів, даних про їх студентів, учнів та випускників,
адмініструванні процесу ведення та наповнення централізованого
банку даних Міністерства освіти і науки, виготовленні документів
про освіту державного зразка, що виконується на замовлення та під
контролем Уповноваженого органу. Основними завданнями Центрального вузла є: - збір, збереження та оновлення даних щодо документів та їх
власників; - створення та супроводження єдиної бази даних випускників,
учнів та студентів навчальних закладів України; - збір, збереження та оновлення даних щодо навчальних
закладів України, ведення єдиного робочого реєстру вищих,
професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів; - приймання замовлень на виготовлення документів про освіту
від Уповноваженого органу та контроль за їх відповідністю
сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і
науки та управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій; - обробка інформації, що надходить від вузлів нижчих рівнів,
занесення та оновлення даних щодо випускників, учнів
професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих
навчальних закладів до централізованого банку даних Міністерства
освіти і науки; - виготовлення пластикових карток документів про освіту і
видача їх Уповноваженому органу відповідно до замовлень та Порядку
замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного
зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від
10 грудня 2003 року N 811 ( z0201-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції від 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (далі -
Порядок); - супроводження централізованого банку даних Міністерства
освіти і науки щодо документів у галузі освіти, їх власників
(студентів, учнів та випускників навчальних закладів); - надання Уповноваженому органу оперативних довідок щодо
окремих документів про освіту; - автоматизація збору та збереження інформації, що стосується
документів у галузі освіти; - підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі
освіти; - забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації
інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти; - ідентифікація виготовлених у рамках ІВС "ОСВІТА" документів
про освіту державного зразка згідно з чинним законодавством; - проведення на замовлення Уповноваженого органу аналітичних
досліджень та надання аналітичної інформації Міністерству освіти і
науки, державним органам та підприємствам; - забезпечення автентичності інформації в базі даних за
допомогою електронних підписів; - забезпечення захисту інформації від несанкціонованого
доступу відповідно до вимог чинного законодавства".
2.6. У пункті 2.3 Положення ( z1669-04 ) абзац п'ятий
вилучити.
2.7. В пункті 2.5 Положення ( z1669-04 ) абзац четвертий
частини 2 викласти в такій редакції: "- участь у тендерних процедурах та укладання угод з
навчальними закладами на виготовлення пластикових карток
учнівських та студентських квитків у відповідності до чинного
законодавства", а в абзаці п'ятому частини 2 виключити слово
"області".
2.8. Пункт 3.1 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "3.1.Для провадження діяльності відповідно до свого
призначення та для передавання/приймання інформації в електронному
вигляді, з метою забезпечення конфіденційності, стабільності та
достовірності інформації, яка подається, вузол ІВС "ОСВІТА"
повинен бути зареєстрований у інформаційно-технічного
адміністратора ІВС "ОСВІТА", який повинен видати електронні ключі
та сертифікати електронних ключів".
2.9. Пункти 3.2 та 3.5 Положення ( z1669-04 ) виключити. У
зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4, 3.6 Положення вважати пунктами 3.2,
3.3, 3.4 відповідно.
2.10. Пункт 3.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "3.3. Для виготовлення пластикових карток учнівських та
студентських квитків вузли повинні мати статус
інформаційно-виробничого вузла, якого може набути вузол з іншим
статусом (вузол збору даних, інформаційний вузол), якщо він
відповідає наступним вимогам: - наявність достатнього інформаційного та технічного
оснащення; - працівники цього вузла, що безпосередньо обслуговують
інформаційні процеси, повинні мати не менше ніж дворічний досвід
роботи в сфері інформаційного та документарного забезпечення осіб
даними з питань освіти; - наявність позитивного висновку Уповноваженого органу щодо
відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла
встановленим технічним вимогам".
2.11. Пункт 3.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "3.6. Організатором проведення оцінки та надання
висновку щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого
вузла встановленим технічним вимогам є Уповноважений орган".
2.12. Пункт 4.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "4.2. Принципи функціонування, структура та
взаємозв'язки інформаційних ресурсів вузлів ІВС "ОСВІТА"
визначаються особливостями функціонування існуючої системи
управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти,
учнівських та студентських квитків".
2.13. Підпункт 4.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "4.3. Засоби автоматизації, уключаючи технічні засоби,
що використовуються для забезпечення виконання функцій вузлів ІВС
"ОСВІТА", відповідно до їх статусу є невід'ємною складовою ІВС
"ОСВІТА". Для виконання вимог та умов експлуатації, спрощення
підтримки роботоспроможності системи вузли ІВС "ОСВІТА" повинні
мати уніфіковане програмне забезпечення".
2.14. Підпункт 4.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій
редакції: "4.4. Інформаційно-виробничий вузол повинен мати
відповідний апаратно-технічний комплекс для створення пластикових
карток студентських та учнівських квитків".
3. Наказ Міністерства освіти і науки від 28 березня 2007 року
N 239 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від
15 грудня 2004 року N 939 "Про затвердження Положення про вузли
ІВС "ОСВІТА" скасувати.
4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)
зробити відмітку про зміни в наказі, що зберігається у справах
міністерства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шинкарука В.Д.
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський
ПОГОДЖЕНО:    
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України  О.І.Мельниченко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.Ващенковгору