Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу"
Держжитлокомунгосп України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 19.11.2003193
Документ z1110-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.09.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
19.11.2003 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2004 р.
за N 1110/9709

Про затвердження нормативно-правових актів
щодо реалізації Закону України
"Про поховання та похоронну справу"

З метою реалізації Закону України "Про поховання та похоронну
справу" ( 1102-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі документи (додаються):
1.1. Типове положення про ритуальну службу в Україні.
1.2. Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних
послуг ( z1111-04 ).
1.3. Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку
організації поховання і ритуального обслуговування населення
( z1112-04 ).
1.4. Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань
( z1113-04 ).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. Наказ Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 16.12.91 N 126 "Про
затвердження нормативних актів з питань ритуального
обслуговування".
2.2. Наказ Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 03.03.95 N 10 ( z0072-95 )
"Про затвердження Правил організації поховання та ритуального
обслуговування в населених пунктах України", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 20 березня 1995 року за N 72/608.
2.3. Наказ Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 24.10.94 N 87 ( z0260-94 )
"Про затвердження Правил приймання і виконання замовлень на
виготовлення та встановлення намогильних споруд", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1994 року за N 260/470.
3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) та Юридичному відділу (М.Г.Агапова) забезпечити
подання наказу до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
Голова Комітету Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки
Голови Держспоживстандарту
України В.Г.Задирайко
Заступник Міністра
фінансів України Ф.О.Ярошенко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.О.Жук
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В.В.Загородній
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики М.О.Солдатенко
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції М.Деркач
Голова Держкомзему А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
19.11.2003 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2004 р.
за N 1110/9709

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про ритуальну службу в Україні

1. Ритуальна служба в Україні відповідно до Закону України
"Про поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ) - це
спеціалізоване комунальне підприємство, що створюється органом
місцевого самоврядування в порядку, установленому Законом.
2. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про поховання та
похоронну справу" ( 1102-15 ), іншими законами України,
нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів
України, а також цим Положенням.
3. Ритуальна служба здійснює організацію поховання померлих і
надання ритуальних послуг відповідно до статей 9, 10, 12 Закону
України "Про поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ).
4. Основними завданнями ритуальної служби в Україні є: здійснення організації поховання померлих і надання
передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів
ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим
переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності.
5. Ритуальна служба відповідно до покладених на неї завдань
зобов'язана: укладати договори-замовлення на організацію та проведення
поховання (далі - договір-замовлення); організовувати поховання померлих згідно з
договорами-замовленнями; створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак; розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з
різними фінансовими можливостями; у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної
Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги
власними силами; забезпечувати конфіденційність інформації про померлого; організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань
відповідно до кошторису; забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до
порядку, визначеного відповідним виконавчим органом сільської,
селищної та міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України "Про
поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ); безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з
прахом померлого на кладовищі (у колумбарії); реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі
реєстрації поховань та перепоховань; видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання; видавати на замовлення громадян довідки про наявність
поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті; реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних
споруд; у разі осквернення могил, місць родинного поховання,
навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних
споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого органу
відповідної сільської, селищної чи міської ради відповідний акт
про суму та характеристику збитку; на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний
доступ на територію кладовища (крематорію) суб'єкта господарської
діяльності (далі - виконавця послуг), з яким укладено договір про
надання ритуальних послуг; здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про
поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ).
6. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці,
у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та
проведення поховання померлого, надання замовнику наочної
інформації стосовно: виконавців послуг, з якими укладені договори про надання
послуг, їх адреси та режиму роботи; переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості,
особливостей та термінів виконання замовлення; необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів
виконання; необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку
організації поховання та ритуального обслуговування населення; порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань; вимог щодо утримання та охорони місць поховань; реєстрації поховань померлих та перепоховань; організації поховань за рахунок державного та місцевого
бюджету; пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону
України "Про поховання та похоронну справу" ( 1102-15 ), інших
нормативно-правових актів); режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання,
відповідно до чинного законодавства України; режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів
виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав
споживачів; книги заяв, пропозицій та скарг.
7. Ритуальна служба має право: створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до
складу яких на рівних правах можуть входити представники
підрозділів ритуальних служб, а також за згодою: виконавці
(суб'єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з
ритуальною службою) та представники громадськості, для
оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації
поховання та утримання місць поховань; надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти
та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети
ритуальної належності.
8. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із
суб'єктами господарювання в такому порядку:
8.1. Суб'єкт господарювання (далі - СГ), що виявив бажання
працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної
ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про
надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до
заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи: копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної
особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності; перелік послуг, що пропонуються для надання СГ; режим роботи та номер телефону. Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви територіальна
ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про
надання послуг при наявності всього переліку документів,
передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні
договору не допускається, вона повинна бути аргументована.
8.2. Договір про надання послуг укладається на термін три
роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим. При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що
додаються до заяви, СГ повинен у десятиденний термін письмово
повідомити про це ритуальну службу. Форма примірного договору про
надання ритуальних послуг наведена в додатку.
Начальник Управління благоустрою
та комунального обслуговування Я.А.Стеценко

Додаток
до п. 8.2 Типового положення
про ритуальну службу в
Україні

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання ритуальних послуг

Ритуальна служба __________________ в особі _________________
(назва (прізвище, ім'я
населеного пункту) та по батькові,
посада)
_______________________________________, з одного боку, та Суб'єкт
господарської діяльності ________________________________ в особі
(назва суб'єкта)
_______________________________________________________, з другого
(прізвище, ім'я та по батькові)
боку (далі - Виконавець послуг), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.
1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем
послуг регулюються Конституцією України, Законом України "Про
поховання та похоронну справу", іншим законодавством України та
цим договором.
1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та
Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.
2. Права сторін
2.1. Ритуальна служба має право: 2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.
2.2. Виконавець послуг має право: 2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні
послуги: _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.2.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які
зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати
предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним
стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством
(стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").
3. Обов'язки сторін
3.1. Ритуальна служба зобов'язана: 3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати
померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши
при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг. 3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити
організацію та проведення поховання померлого у встановленому
законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого,
висловленого при житті, а в разі його відсутності з урахуванням
побажання родичів. 3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати
Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового
положення про ритуальну службу в Україні. 3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно
від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак. 3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для
поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі. 3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг. 3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення
та в термін ______________________________________________________
(визначається сторонами)
передати замовлення Виконавцю послуг ________________________
(механізм передачі _____________________________________________________
замовлення конкретизується за домовленістю сторін)
3.2. Виконавець послуг зобов'язаний: 3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг,
їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості
ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової
ціни до ритуальної служби шляхом _________________________________
(визначається за домовленістю
сторін) 3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі
гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших
елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими
похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх
пошкодження. 3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні
ритуальних послуг, відповідні посвідчення.
4. Відповідальність сторін
4.1. Ритуальна служба несе відповідальність: 4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців
послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними. 4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення
договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання
ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з
вимогами Закону України "Про захист прав споживачів". 4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства,
стандартів та технологій при організації поховання померлих. 4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні
договору-замовлення, виконавцем якого Замовник
вибрав___________________________________________________________,
(назва Суб'єкта господарювання) за невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.
4.2. Виконавець послуг несе відповідальність: 4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних
послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами
Закону України "Про захист прав споживачів". 4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2 цього договору
Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні
збитки. 4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в
частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні
ритуальних послуг.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок
цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між
учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом
переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.
6. Інші умови __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Прикінцеві положення
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до ___________ року. 7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для
кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.
8. Місцезнаходження сторін
Ритуальна служба Суб'єкт господарської діяльності ___________________________ ________________________________ ___________________________ ________________________________ ___________________________ ________________________________ ___________________________ ________________________________
(підпис керівника) печатка (підпис керівника) печаткавгору