Документ z1115-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2017, підстава - z0364-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2011  № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2011 р.
за № 1115/19853

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 105 від 20.02.2017}

Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 59 від 11.02.2015}

Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 17.01.2000 № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил витрат на службові відрядження в межах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2000 за № 58/4279.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

М.Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів УкраїниС.О. Рибак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
29.08.2011 № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2011 р.
за № 1115/19853

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України

I. Відшкодування сум витрат на службові відрядження

1.1. Службовим відрядженням (далі - відрядження) вважається поїздка військовослужбовця за розпорядженням командира або начальника на певний строк в іншу місцевість для виконання службового завдання поза пунктом постійного або тимчасового розквартирування військової частини (підрозділу), у якій військовослужбовець проходить службу.

Для покриття особистих витрат під час відрядження військовослужбовцям здійснюються виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення, а також на проїзд до місця відрядження та назад.

Відрядженому військовослужбовцю відшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні документи та користування в поїздах постільними речами.

1.2. У відрядження в разі дійсної потреби та за наявності коштів на відрядження військовослужбовці можуть направлятися такими посадовими особами:

1.2.1. З Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - заступниками Міністра оборони України, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України, директорами департаментів та начальниками головних управлінь (управлінь) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

1.2.2. З органів військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, - керівниками цих органів;

1.2.3. З командувань видів Збройних Сил України - заступниками командувачів видів Збройних Сил України;

1.2.4. З оперативних командувань - командувачем оперативного командування, начальником штабу оперативного командування;

{Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.2.5. З управлінь армійських корпусів, повітряних командувань та військово-морських баз - командиром корпусу, командиром повітряного командування, командиром військово-морської бази, начальником штабу корпусу, начальником штабу повітряного командування;

1.2.6. З управлінь з'єднань - командиром та начальником штабу з'єднання;

1.2.7. З військових частин, які утримуються на самостійних штатах, - командиром військової частини.

1.3. Відрядження військовослужбовців у вищі штаби та управління дозволяються на строк не більше 5 днів, не враховуючи часу перебування в дорозі, за письмовим викликом відповідних командирів і начальників із числа зазначених у пункті 1.2 цієї Інструкції.

У надзвичайних випадках строк відрядження продовжується, але не більше ніж на 5 днів, за письмовим дозволом таких посадових осіб:

у департаменти та головні управління (управління) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - директорів департаментів та начальників головних управлінь (управлінь);

в органи управління видів Збройних Сил України - командувачів видів Збройних Сил України та їх перших заступників;

в органи військового управління, безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, - керівників цих органів військового управління;

в органи управління оперативних командувань - командувача оперативного командування, начальника штабу оперативного командування.

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.4. Забороняється провадити виплату добових та відшкодовувати витрати на наймання житлового приміщення за посвідченнями про відрядження, виданими з порушенням порядку їх оформлення та відсутності відповідних підтверджуючих документів.

1.5. Відрядження, у тому числі для інспектування військ, проведення ревізій та перевірок господарської та фінансової діяльності військових частин, призначається на строк не більше 30 календарних днів з урахуванням часу перебування в дорозі.

1.6. Направлення військовослужбовця у відрядження здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 1.2 цієї Інструкції, та оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування військової частини або підприємства, куди відряджений військовослужбовець, строку та мети відрядження.

1.7. Відрядження також призначається:

1.7.1. Для виконання польових топографічних, топогеодезичних, аерознімальних, гідрографічних, гідрологічних робіт і зимових промірів по льоду поза районом своєї бази;

1.7.2. На монтажні та налагоджувальні роботи; для приймання, здавання або ремонту кораблів і суден.

Термін відрядження військовослужбовців, які направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів;

1.7.3. Для охорони, оборони та супроводу транспортів з військовими вантажами;

1.7.4. На виробничу або навчальну практику та стажування слухачів і курсантів вищих військових навчальних закладів (військових підрозділів вищих навчальних закладів) (далі - вищі військові навчальні заклади) або для підготовки ними дипломних проектів, а також у разі направлення осіб офіцерського складу постійного складу вищих військових навчальних закладів, у тому числі командирів підрозділів слухачів і курсантів, для керівництва практикою та стажуванням слухачів і курсантів;

1.7.5. На боротьбу з особливо небезпечними інфекціями.

Термін відрядження на боротьбу з особливо небезпечними інфекціями не повинен перевищувати трьох місяців;

1.7.6. На навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів і відділень вищих військових навчальних закладів та на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби)), зі збереженням посад за місцем штатної служби.

Термін відрядження в таких випадках не повинен перевищувати 90 днів;

1.7.7. Для вивчення нової техніки у військових частинах, у тому числі військовослужбовцям, направленим як керівники занять з вивчення нової техніки;

1.7.8. У разі направлення осіб офіцерського складу - наукових співробітників науково-дослідних та науково-випробних установ на стажування у війська і практику на підприємства та в організації інших центральних органів виконавчої влади;

1.7.9. У разі направлення осіб офіцерського складу професорсько-викладацького складу вищих військових навчальних закладів на стажування у війська;

1.7.10. Для складання військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби) конкурсних вступних іспитів у вищі військові навчальні заклади, у тому числі на факультети та відділення заочного навчання.

1.7.11. У разі безпосередньої участі військовослужбовців в антитерористичних операціях.

Термін відрядження військовослужбовців, які направляються, починаючи з 14 квітня 2014 року, в межах України для участі в антитерористичних операціях, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів.

ункт 1.7 розділу І доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.8. Строк безперервного перебування у відрядженнях, зазначених у пункті 1.7 цієї Інструкції, обчислюється з дня вибуття військовослужбовця з пункту розквартирування військової частини і по день повернення в цей пункт після виконання службового завдання включно.

1.9. Тривалість відрядження обчислюється за кількістю днів перебування у відрядженні з урахуванням вихідних, святкових і неробочих днів та часу перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками).

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових провадиться з урахуванням дня вибуття у відрядження та дня повернення до місця постійної служби, що зараховуються як два дні.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення літака, поїзда, автобуса або іншого транспортного засобу з пункту постійної служби відрядженого військовослужбовця, а днем повернення із відрядження - день прибуття зазначеного транспорту в пункт постійної служби.

У разі відправлення транспорту до 24 години включно днем вибуття вважається поточна доба, а з 00 годин і пізніше - наступна доба. Якщо станція відправлення поїзда, пристань або аеропорт розташовані поза межами населеного пункту, то у строк відрядження зараховується час, потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день повернення відрядженого до пункту постійної служби.

1.10. Час перебування в дорозі, за який провадиться виплата добових під час відрядження, визначається за діючим розкладом руху залізничного, водного та повітряного транспорту, враховуючи час затримки відрядженого в дорозі з причин, які від нього не залежать, і час на пересадки.

Причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є хвороба, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну відмітку в посвідченні про відрядження або довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління (командира підрозділу) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а за їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування.

У разі проїзду автомобільним транспортом виплата добових провадиться за час фактичного перебування в дорозі, але не більше ніж за час, визначений розрахунком руху, - 200 км на добу.

1.11. Виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення проводяться за наявності на посвідченні про відрядження засвідчених печаткою відміток про дати прибуття військовослужбовця в пункт (пункти) відрядження та вибуття з нього (з них). Відмітки завіряються: у військових частинах - підписом командира військової частини або начальника штабу, а в установах, на підприємствах і в організаціях та інших органах виконавчої влади - підписом посадової особи, на яку покладено обов'язок відмічати посвідчення про відрядження.

Якщо відряджений не зобов'язаний прибути у військову частину або цивільну установу, на підприємство, в організацію, то зазначені відмітки завіряються у начальника органу управління (командира підрозділу) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а за їх відсутності - у місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування.

1.12. За відсутності в посвідченні про відрядження засвідчених печаткою відміток про дати прибуття військовослужбовця в пункт (пункти) відрядження та вибуття з нього (з них) добові не виплачуються.

1.13. Військовослужбовцю перед вибуттям у відрядження видається аванс у межах сум, передбачених на виплату добових та відшкодування витрат на проїзд та наймання житлового приміщення. Після повернення з відрядження військовослужбовець зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем повернення до місця проходження військової служби, подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) підлягає поверненню військовослужбовцем до каси або зарахуванню на відповідний рахунок військової частини. Разом із цим звітом подаються посвідчення про відрядження, оформлене в установленому порядку, і оригінали документів, що підтверджують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат.

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності оригіналів документів, що підтверджують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого військовослужбовця, у тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

Витрати у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені документально (крім добових витрат), військовослужбовцю не відшкодовуються.

1.14. На військовослужбовця, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу тієї військової частини, установи, підприємства та організації Міністерства оборони України, до якої він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються.

Якщо військовослужбовець відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

Якщо наказом про відрядження передбачено повернення військовослужбовця з відрядження у вихідний день, то йому в установленому порядку надається інший день відпочинку.

1.15. Викладений у цій Інструкції порядок відшкодування витрат на відрядження повною мірою поширюється на військовослужбовців, які вибули у відрядження у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, як свідків, потерпілих, законних представників потерпілих, експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих, у межах строків і розмірів, передбачених пунктами 1.5, 1.16, 1.27, 1.28 цієї Інструкції. При цьому оплата відряджень військовослужбовцям провадиться:

1.15.1. У разі виклику до органів дізнання Збройних Сил України, військової прокуратури - у військовій частині за місцем служби військовослужбовців за рахунок відповідних асигнувань за кошторисом Міністерства оборони України;

1.15.2. У разі виклику до інших органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду - у військовій частині за місцем постійної служби військовослужбовців за рахунок коштів за кошторисом Міністерства оборони України з подальшим відшкодуванням виплачених сум за вимогою військової частини органом, за викликом якого відряджений військовослужбовець.

1.16. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим у відрядження одиночним порядком, крім відряджень, зазначених у пунктах 1.23 і 1.24 цієї Інструкції, за кожний день перебування у відрядженні в межах строків, передбачених пунктом 1.5 цієї Інструкції, і за час перебування в дорозі виплачуються добові в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

1.17. У разі відрядження військовослужбовця строком на один день або в таку місцевість, звідки відряджений має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

1.18. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого виплата добових провадиться за весь час, протягом якого він за станом здоров'я не міг приступити до виконання службових обов'язків або повернутися до пункту постійної служби, але не більше ніж за два місяці. Тимчасова непрацездатність відрядженого, а також неможливість за станом здоров'я повернутися до пункту постійної служби повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

1.19. Виплата добових у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, проводиться також військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим у нижчезазначені відрядження у складі підрозділів; у випадках, зазначених у підпунктах 1.19.1 і 1.19.2 цього пункту, - у складі військової частини, а зазначених у підпункті 1.19.6 цього пункту, - у складі підрозділів або військової частини:

{Абзац перший пункту 1.19 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.19.1. Для виконання польових топографічних, топогеодезичних, аерознімальних, гідрографічних, гідрологічних робіт і зимових промірів льоду поза районом своєї бази;

1.19.2. У складі штатних військових оркестрів;

1.19.3. Для вивчення нової техніки (крім відряджень, зазначених у підпункті 1.23.9 пункту 1.23 цієї Інструкції);

1.19.4. На монтажні та налагоджувальні роботи; для приймання, здавання та ремонту кораблів і суден;

1.19.5. Для охорони, оборони та супроводження транспортів з військовими вантажами;

1.19.6. Для участі військовослужбовців в антитерористичних операціях.

ункт 1.19 розділу І доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.20. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), відрядженим в одиночному порядку на боротьбу з особливо небезпечними інфекціями, а також у складі військових частин або підрозділів, провадиться виплата добових у таких розмірах на добу:

1.20.1. За час безпосередньої роботи з ліквідації захворювань на холеру розмір добових за кожний день перебування у вогнищі холери збільшується в два рази;

1.20.2. За час безпосередньої роботи з лікування або обслуговування хворих на чуму - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України;

1.20.3. За час проведення протиепідемічних заходів з ліквідації епізоотії серед гризунів (з чуми та туляремії) або в епідемічних осередках бруцельозу - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України;

1.20.4. За час перебування в карантині після закінчення безпосередньої роботи з лікування або обслуговування хворих на чуму та холеру або після проведення протиепідемічних заходів щодо ліквідації епізоотії серед гризунів (з чуми та туляремії), а також за час перебування в осередках спалаху захворювань людей на паразитарний тиф, менінгіт, черевний тиф, дизентерію, скарлатину, дифтерію та малярію - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

1.21. Військовослужбовцям, зайнятим безпосередньо лікуванням або обслуговуванням хворих на холеру, за час виконання цих робіт в осередках епідемій виплачується доплата до грошового забезпечення в розмірі трьох, а зайнятим на інших роботах з ліквідації вогнищ холери - у розмірі двох посадових окладів (береться до уваги посадовий оклад, передбачений штатом за основною посадою; відсоткова надбавка за вислугу років та інші додаткові види грошового забезпечення на посадовий оклад не нараховуються і не виплачуються) пропорційно відпрацьованому часу, а військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), крім того, провадиться виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення відповідно до пунктів 1.20, 1.27, 1.28 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, зайнятим безпосередньо лікуванням або обслуговуванням хворих на чуму, а також відрядженим для проведення протиепідемічних заходів з ліквідації епізоотії серед гризунів (з чуми та туляремії) або в епідемічні осередки бруцельозу, за час виконання цих робіт виплачується надбавка за особливі умови служби в розмірі 100 відсотків від посадового окладу, а військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), крім того, провадиться виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення відповідно до пунктів 1.20, 1.27, 1.28 цієї Інструкції.

Визнання місцевості неблагополучною в епідемічному відношенні щодо інфекцій (осередків епідемії) здійснюється Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України або військово-медичними службами (відділами) видів Збройних Сил України, які можуть направляти військовослужбовців для роботи в осередки епідемії.

Доплата до грошового забезпечення та надбавка за особливі умови служби виплачуються на підставі довідок із зазначенням характеру виконуваних робіт, що видаються вищезазначеними управліннями і службами (відділами).

1.22. Виплата добових за час перебування в дорозі військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), у випадках, передбачених пунктами 1.19 і 1.20 цієї Інструкції, у тому числі тим, які відряджаються у складі військових частин або підрозділів, провадиться відповідно до пункту 1.16 цієї Інструкції.

1.23. Виплата добових, у тому числі за час перебування в дорозі, не провадиться у разі відряджень (поїздок):

1.23.1. У складі військових частин, крім відряджень, зазначених у підпунктах 1.19.1, 1.19.2 і 1.19.6 пункту 1.19 цієї Інструкції;

{Підпункт 1.23.1 пункту 1.23 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.23.2. У складі підрозділів військових частин, крім випадків, передбачених у пунктах 1.19 і 1.20 цієї Інструкції;

1.23.3. Слухачів і курсантів військово-навчальних закладів для ознайомлення з новою технікою або театрами колишніх воєнних дій;

1.23.4. З особистих питань без виклику вищого командування;

1.23.5. Пов'язаних зі вступом на навчання та навчанням в заочних навчальних закладах, заочній ад'юнктурі (крім вищих військових навчальних закладів);

1.23.6. Для складання військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби) конкурсних вступних іспитів у вищі військові навчальні заклади втретє;

1.23.7. На навчальні збори з підготовки військовослужбовців до вступних іспитів у вищі військові навчальні заклади;

1.23.8. Пов'язаних зі складанням вступних іспитів в ад'юнктуру при вищих військових навчальних закладах та науково-дослідних установах, а також з підготовкою та складанням іспитів з кандидатського мінімуму, написанням і захистом дисертацій;

1.23.9. Для вивчення нової техніки у навчальних центрах, за штатами яких утримується змінний склад військовослужбовців, які навчаються;

1.23.10. Військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), направлених в інші населені пункти на медичний огляд військово-медичними комісіями в амбулаторному порядку;

1.23.11. Військовослужбовців строкової військової служби і курсантів вищих військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, або солдатів, матросів, сержантів і старшин строкової військової служби.

1.24. Виплата добових військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) також не провадиться за період, коли відрядженому здійснюються польові виплати або морське грошове забезпечення.

За час затримки військовослужбовців у відрядженні без поважних причин виплата добових, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати не здійснюються.

Військовослужбовцям, направленим для участі в антитерористичних операціях, за дні, коли вони забезпечуються харчуванням за рахунок держави, добові не виплачуються.

ункт 1.24 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.25. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), тимчасово прикомандированим з дозволу Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України до інших військових частин, або тим, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), оплата добових за період перебування в пунктах прикомандирування або в розпорядженні не провадиться.

У разі направлення цих військовослужбовців у відрядження з пунктів прикомандирування (перебування в розпорядженні) в інші пункти виплата добових провадиться їм на загальних підставах з військовослужбовцями тієї військової частини, до якої вони прикомандировані (перебувають у розпорядженні).

1.26. Норми і порядок виплати добових, визначені цією Інструкцією, не поширюються на військовослужбовців, направлених на спортивні змагання та навчально-тренувальні збори.

1.27. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим у відрядження у межах України, крім зазначених у пунктах 1.33 - 1.35 цієї Інструкції, здійснюється відшкодування витрат на наймання житлового приміщення в пунктах відрядження (у межах строків, передбачених пунктами 1.5 та 1.7 цієї Інструкції) за фактичними витратами з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях (користування телевізором, холодильником тощо), але в розмірі, не більшому за граничні норми проживання, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим на навчання (за денною формою) у навчальні заклади і підрозділи системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (крім вищих військових навчальних закладів), відшкодування витрат на наймання житлового приміщення здійснюється в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, у межах строків, передбачених пунктами 1.5 та 1.7 цієї Інструкції, якщо ці військовослужбовці на час навчання не забезпечувалися гуртожитком і витрати на надання їм житлової площі в оплату за навчання не включалися.

Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення понад установлені граничні норми, здійснюється за дозволом посадових осіб, зазначених у пункті 1.2 цієї Інструкції.

Зазначеним військовослужбовцям за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на побутові послуги, що надаються в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків від норм добових витрат за всі дні проживання.

Витрати на наймання житлового приміщення відшкодовуються за умови подання підтвердних документів у розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях.

За відсутності підтвердних документів витрати на наймання житлового приміщення не відшкодовуються.

1.28. Відрядженим військовослужбовцям відшкодовується плата за бронювання місця в готелях у розмірі не більш як 50 відсотків його вартості за добу згідно з поданими підтвердними документами.

1.29. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення у розмірах, зазначених у пунктах 1.27, 1.28 цієї Інструкції, також провадиться:

1.29.1. За час затримки військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової військової служби) у разі прямування його у відрядження або повернення з відрядження, якщо затримка сталася з причин, які від нього не залежать, що повинно бути засвідчено в порядку, визначеному в пункті 1.10 цієї Інструкції;

1.29.2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), направленим в інші населені пункти на медичний огляд військово-медичними комісіями в амбулаторному порядку;

1.29.3. Військовослужбовцям строкової військової служби в разі відрядження одиночним порядком у пункти, де немає військових частин.

1.30. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення провадиться за кожну добу перебування в пункті відрядження з дня прибуття відрядженого в пункт призначення і по день вибуття з нього.

1.31. Військовослужбовцям, відрядженим до пункту, звідки є можливість щоденно повертатися до місця служби (проживання), але за умовами відрядження зобов'язаним перебувати у зазначених пунктах безперервно, відшкодування витрат на наймання житлового приміщення здійснюється тільки за поданими документами, які підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених пунктами 1.27 і 1.28 цієї Інструкції.

1.32. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого військовослужбовця відшкодування витрат на наймання житлового приміщення провадиться на загальних підставах (крім випадків, коли він перебуває на стаціонарному лікуванні) протягом усього часу, коли він не міг за станом здоров'я виконувати службові обов'язки в пункті відрядження або повернутися у зв'язку з цим до місця свого постійного проживання, але не більше двох місяців.

1.33. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), відрядженим одиночним порядком або у складі підрозділів на монтажні та налагоджувальні роботи, для приймання, здавання або ремонту кораблів і суден (підпункт 1.19.4 пункту 1.19 цієї Інструкції), відшкодування витрат на наймання житлового приміщення у пункті відрядження провадиться за поданими документами, які підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених пунктами 1.27 і 1.28 цієї Інструкції.

1.34. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення для розміщення відряджених військовослужбовців провадиться військовими частинами централізовано за документами, які підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених пунктами 1.27 і 1.28 цієї Інструкції, обчислених для кожного військовослужбовця окремо, у разі таких відряджень:

1.34.1. На службові збори, наради, семінари та конференції;

1.34.2. У складі штатних військових оркестрів;

1.34.3. Для складання конкурсних вступних іспитів у вищі військові навчальні заклади, у тому числі на факультети та відділення заочного навчання, а також на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів і відділень вищих військових навчальних закладів.

Якщо цим військовослужбовцям для проживання було запропоновано житлове приміщення (у тому числі за плату), від проживання в якому вони відмовилися, відшкодування витрат на наймання іншого житлового приміщення не провадиться;

1.34.4. У складі підрозділів, крім польових виїздів, виїздів на навчальні заняття та рекогносцировки, у тому числі для їх обслуговування;

1.34.5. У разі відрядження одиночним порядком і в складі підрозділів для вивчення нової техніки у військових частинах, для навчання на курсах (у центрах проходження зборів) системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і відрядженим з вищих військових навчальних закладів у навчальні центри, табори та навчальні військові частини для проведення навчальних занять (приймання іспитів, керівництва) з особами офіцерського складу запасу, слухачами і курсантами (кандидатами на навчання у вищих військових навчальних закладах), коли відсутня можливість забезпечення військовослужбовців безкоштовним житловим приміщенням у пункті відрядження;

1.34.6. У райони виконання топографічних, топогеодезичних, аерознімальних, гідрографічних, гідрологічних робіт і зимових промірів по льоду поза районом своєї бази.

1.35. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення не провадиться:

1.35.1. Коли відрядженому житлове приміщення надавалося безкоштовно;

1.35.2. У разі виїзду в складі військових частин, за винятком випадків, зазначених у підпунктах 1.19.1, 1.19.2 і 1.19.6 пункту 1.19 цієї Інструкції;

{Підпункт 1.35.2 пункту 1.35 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

1.35.3. У разі відрядження одиночним порядком і в складі підрозділу для вивчення нової техніки у військових частинах і для навчання на курсах (у центрах проходження зборів) системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, крім випадків, зазначених в абзаці другому пункту 1.27 цієї Інструкції;

1.35.4. За час навчальних зборів з підготовки військовослужбовців до вступних іспитів у вищі військові навчальні заклади; за період складання заліків та іспитів за повний курс вищого військового навчального закладу;

1.35.5. У разі відрядження, пов'язаного зі складанням вступних іспитів до ад'юнктури при вищих військових навчальних закладах і науково-дослідних організаціях, а також з підготовкою та складанням іспитів з кандидатського мінімуму, написанням і захистом дисертацій;

1.35.6. За час перебування у навчальних центрах, таборах, на маневрах та навчаннях, крім випадків, передбачених пунктами 1.36 і 1.37 цієї Інструкції;

1.35.7. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), тимчасово прикомандированим до інших військових частин, - за час перебування у пункті прикомандирування;

1.35.8. За час перебування у розпорядженні або на лікуванні в лікувальних установах (підрозділах);

1.35.9. Військовослужбовцям строкової військової служби і курсантам вищих військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, або солдатів, матросів, сержантів і старшин строкової військової служби, крім випадків, зазначених у підпункті 1.29.3 пункту 1.29 цієї Інструкції;

1.35.10. У разі поїздки у складі підрозділів військової частини на навчальні заняття, польові виїзди та рекогносцировки, у тому числі для їх обслуговування;

1.35.11. У разі направлення у відрядження, зазначені у підпунктах 1.23.2-1.23.6 пункту 1.23 цієї Інструкції;

1.35.12. За період, коли відрядженому виплачувалося морське грошове забезпечення.

1.36. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які не належать до складу військових частин і підрозділів, виведених у навчальні центри, табори, на полігони та запасні аеродроми, відрядженим у ці військові частини та підрозділи для перевірки, інспектування та надання допомоги в організації бойової підготовки і побутового обслуговування особового складу, за час перебування у навчальних таборах, на полігонах і запасних аеродромах у межах строків, установлених пунктом 1.5 цієї Інструкції, провадиться виплата добових відповідно до пункту 1.16 цієї Інструкції та відшкодовуються витрати на наймання житлового приміщення за поданими документами, що підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених пунктами 1.27 і 1.28 цієї Інструкції.

1.37. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які не належать до складу військових частин і підрозділів, але беруть участь у маневрах і навчаннях (іграх), за час перебування на маневрах, навчаннях, командно-штабних навчаннях (іграх) у межах строків, передбачених пунктом 1.5 цієї Інструкції, провадиться виплата добових відповідно до пункту 1.16 цієї Інструкції та відшкодовуються витрати на наймання житлового приміщення за поданими документами, що підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених пунктами 1.27 і 1.28 цієї Інструкції.

II. Відшкодування сум витрат на проїзд до місця відрядження та назад

2.1. Військовослужбовцям, відрядженим в межах України, витрати на проїзд до місця відрядження та назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира.

У разі коли електронний авіаквиток є частково використаним, до звіту також додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого військовослужбовця, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з поверненням частково використаного квитка.

У разі коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нероздільним і частково використаним, до звіту додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого військовослужбовця, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з поверненням частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою.

У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на проїзд залізничним транспортом підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) - роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

ункт 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на проїзд залізничним транспортом до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

ункт 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.

ункт 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 59 від 11.02.2015}

2.2. Відрядженому військовослужбовцю відшкодовуються витрати: на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо він перебуває за межами населеного пункту, де проходить службу.

2.3. За наявності декількох видів транспорту, що зв'язують місце проходження служби з місцем відрядження, посадові особи, які зазначені в пункті 1.2 цієї Інструкції, пропонують відрядженому військовослужбовцю вид транспорту, яким йому слід користуватися. За відсутності такої пропозиції військовослужбовець самостійно вирішує питання про вибір виду транспорту.

2.4. Витрати на проїзд у м'якому вагоні, в каютах, що оплачуються за 1-4 групою тарифних ставок на суднах морського флоту, у каютах 1 і 2 категорій на суднах річкового флоту, а також повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу відшкодовуються за дозволом посадових осіб, які зазначені у пункті 1.2 цієї Інструкції.

Відшкодування цих витрат не є надміру витраченими коштами.

2.5. Відрядженому військовослужбовцю також відшкодовуються витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) за місцем відрядження (згідно з підтвердними документами) відповідно до маршруту, погодженого з керівником.

2.6. Витрати, понесені у зв'язку з поверненням відрядженим військовослужбовцем квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб, відшкодовуються за дозволом посадових осіб, які зазначені у пункті 1.2 цієї Інструкції, лише якщо на те були поважні причини (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження тощо), за наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора
Адміністративного
департаменту
Міністерства оборони України

В.О. Говорвгору