Документ z1134-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2015, підстава - z0732-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2007 N 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2007 р.
за N 1134/14401
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 177 ( z0732-15 ) від 02.06.2015 }
Про затвердження Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну та картографічну інформацію
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 377 ( z0731-08 ) від 21.07.2008 }

Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1997 року N 269 ( 269-97-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною
інформацією" та Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1524
( 1524-2006-п ), та з метою приведення плати за
топографо-геодезичну та картографічну інформацію до економічно
обґрунтованої Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику розрахунку плати за
топографо-геодезичну та картографічну інформацію, що додається.
2. Державній службі геодезії, картографії та кадастру
(Макаренко І.Д.):
2.1 забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2 проаналізувати наслідки практичного застосування цієї
Методики та в разі потреби до 1 липня 2008 року подати пропозиції
про внесення до неї змін.
3. Скасувати наказ Головного управління геодезії, картографії
та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 23 травня 1997 року
N 53 "Про затвердження і введення в дію Порядку передачі і
використання топографо-геодезичних, картографічних матеріалів і
інформації в підприємствах Укргеодезкартографії".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра С.Глазунов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
20.09.2007 N 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2007 р.
за N 1134/14401

МЕТОДИКА
розрахунку плати за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

1. Цю Методику розроблено з метою визначення розміру плати за
топографо-геодезичну та картографічну продукцію, яка створена за
кошти державного бюджету і є державною власністю та
використовується суб'єктами господарювання.
2. До топографо-геодезичної та картографічної інформації,
зазначеної у цій Методиці, належать: координати пунктів Державної
геодезичної мережі України та мереж згущення, висоти геодезичних
пунктів і нівелірних знаків, топографічні карти масштабів
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000,
1:1 000 000, топографічні плани населених пунктів масштабів
1:2 000, 1:5 000, одноколірні копії цих карт та планів, цифрові
карти та плани, окремі шари інформації цифрових карт і планів,
електронні карти і плани, ортофотоплани, аерознімки, копії окремих
елементів змісту видавничих оригіналів топографічних карт. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від
21.07.2008 }
3. Розмір плати визначається окремо за кожним видом
інформації, зазначеним у пункті 2 цієї Методики.
4. Розмір плати не включає витрати на роботи з підготовки та
передачі топографо-геодезичної та картографічної інформації, а
саме: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 377 ( z0731-08 ) від 21.07.2008 } переобчислення координат з однієї системи в іншу; виконання робіт з метою пониження ступеня секретності
картографічних матеріалів та інформації; копіювання та сканування картографічних матеріалів; роботи з перетворення формату векторної карти (плану); поштову та фельд'єгерську пересилку; інші роботи, пов'язані з підготовкою та передачею інформації.
{ Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 377
( z0731-08 ) від 21.07.2008 }
5. Розмір плати за топографо-геодезичну та картографічну
інформацію залежить від кошторисної вартості робіт на їх
створення. Кошторисна вартість визначається за розцінками Збірника
укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та
картографічні роботи, затвердженого наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України від 19.02.2003 N 29/м ( z0484-03 )
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.06.2003 за
N 484/7805, зі змінами (далі - Збірник).
6. Розмір плати за топографо-геодезичні і картографічні
матеріали та інформацію визначається:
6.1 за координату геодезичного пункту за формулою
В = К х (альфа) х k ,
кп вк і
де В - розмір плати за координату геодезичного пункту,
кп гривень;
К - кошторисна вартість робіт з визначення координат вк пункту, визначена за розцінками Збірника ( z0484-03 ), гривень;
(альфа) - коефіцієнт компенсації вартості робіт з визначення
координат пункту, наведений у додатку 1;
k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному і темпу зростання величини індексу інфляції за 2007 рік та наступні
роки, що визначається Держкомстатом.
6.2 за висоту геодезичного пункту або нівелірного знака за
формулою
В = К х 0,04 х k ,
вп вв і
де В - розмір плати за висоту геодезичного пункту або
вп нівелірного знака, гривень;
К - кошторисна вартість робіт з визначення висот, визначена вв за розцінками Збірника ( z0484-03 ), гривень;
0,04 - коефіцієнт компенсації вартості робіт з визначення
висот, що встановлений відповідно до періодичності виконання робіт
з повторного нівелювання;
k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному і темпу зростання величини індексу інфляції за 2007 рік та наступні
роки, що визначається Держкомстатом.
6.3 за номенклатурний аркуш топографічної карти або плану,
ортофотоплану (на паперовому або електронному носіях) за формулою
В = [К х (альфа) х (1 - 0,05 х n)] х k ,
ко тк і
де В - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної
ко карти або плану, ортофотоплану, гривень;
К - кошторисна вартість робіт з оновлення топографічної тк карти або створення топографічного плану, ортофотоплану, визначена
за розцінками Збірника ( z0484-03 ), гривень;
(альфа) - коефіцієнт компенсації вартості робіт з оновлення
(створення) топографічної карти або плану, ортофотоплану,
наведений у додатку 2;
0,05 - показник актуальності топографічної карти або плану,
ортофотоплану, який враховує величину їх щорічного старіння за
кожен рік, що минув після створення топографічної карти або плану,
ортофотоплану;
n - поправочний коефіцієнт за встановлену періодичність
оновлення топографічної карти або плану, ортофотоплану, визначений
у додатку 3;
k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному і темпу зростання величини індексу інфляції за 2007 рік та наступні
роки, що визначається Держкомстатом.
{ Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 377
( z0731-08 ) від 21.07.2008 }
6.4 за одноколірну копію (ксерокопію) номенклатурного аркуша
топографічної карти або плану за формулою
В = 0,7 х В ,
кк ко
де В - розмір плати за одноколірну копію (ксерокопію)
кк номенклатурного аркуша топографічної карти або плану, гривень;
В - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної ко карти або плану, гривень;
0,7 - коефіцієнт за знижену інформативність копії відносно
оригіналу топографічної карти або плану.
6.5 за номенклатурний аркуш топографічної карти або плану,
який буде використовуватися як топографічна основа для створення
цифрових векторних карт (планів), тематичних карт (планів) з метою
їх тиражування, за формулою
В = В х t,
то ко
де В - розмір плати за топографічну основу, гривень;
то
В - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної ко карти або плану, гривень;
t - коефіцієнт, що враховує обсяг тиражу створюваних цифрових
або тематичних карт (планів), наведений у додатку 4.
6.6 за цифрові векторні карти та плани за формулою
В = К х (альфа) х k ,
цк в к а
де В - розмір плати за використання номенклатурного аркуша
цк цифрової карти або плану, гривень;
К - кошторисна вартість робіт зі створення номенклатурного в аркуша цифрової карти або плану, визначена за розцінками Збірника
( z0484-03 ), гривень;
(альфа) - коефіцієнт компенсації вартості робіт зі створення
к
цифрової карти або плану, наведений у додатку 5;
k - показник актуальності цифрової карти або плану, а наведений у додатку 6.
6.7 за шари цифрових векторних карт та планів за формулою
В = В х К ,
цш цк ш
де В - розмір плати за використання шарів цифрових карт або
цш планів, гривень;
В - розмір плати за використання номенклатурного аркуша цк цифрової карти або плану, гривень;
К - коефіцієнт, що застосовується для врахування ш трудомісткості робіт зі створення відповідного шару цифрової карти
або плану, наведений у додатку 7.
6.8 за копію окремих елементів змісту (гідрографія, рельєф,
контур тощо) видавничого оригіналу топографічної карти на
паперовому або електронному носіях за формулою
В = В * ню,
во ко
де В - розмір плати за окремий елемент змісту видавничого
во оригіналу топографічної карти, гривень;
В - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної ко карти, гривень;
ню - коефіцієнт питомої ваги окремого елемента змісту
топографічної карти, визначений у додатку 8.
{ Пункт 6 доповнено підпунктом 6.8 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від
21.07.2008 }
6.9 за аерознімок (на паперовому або електронному носіях) за
формулою
В = [К * 0,02 * (1 - 0,05 * n)] * k ,
ко тк і
де В - розмір плати за аерознімок, гривень;
ко К - кошторисна вартість робіт з виконання аерофотознімання, тк визначена за технічними проектами, гривень;
0,02 - коефіцієнт компенсації вартості робіт з виконання
аерофотознімання; 0,05 - показник актуальності аерознімка, який враховує
величину його щорічного старіння за кожен рік, що минув після
виконання аерофотознімання; n - поправочний коефіцієнт, що враховує періодичність
аерофотознімання, визначений у додатку 9; k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному і темпу зростання величини індексу інфляції, що визначається
Держкомстатом.
{ Пункт 6 доповнено підпунктом 6.9 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від
21.07.2008 }
7. У разі зміни розмірів аркушів карт або планів розмір плати
коригується пропорційно площі замовлення.
8. Розрахунок розміру плати за топографо-геодезичну та
картографічну інформацію здійснюється Державною службою геодезії,
картографії та кадастру.
9. Плата за топографо-геодезичну та картографічну інформацію
здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до укладеного
договору на її придбання.
10. Кошти, отримані за користування та від продажу
топографо-геодезичної та картографічної інформації, яка є
державною власністю, спрямовуються до Державного бюджету України.
50% цих коштів після сплати обов'язкових платежів використовуються
відповідно до кошторису Державної служби геодезії, картографії та
кадастру, погодженого з Міністерством фінансів та Міністерством
охорони навколишнього природного середовища, на витрати, пов'язані
з удосконаленням системи збирання, обробки та зберігання
геодезичної та картографічної інформації і проведення конкурсів,
крім оплати праці та інших соціальних виплат.
Заступник Голови Державної
служби геодезії,
картографії та кадастру Н.Пінчук

Додаток 1
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
компенсації вартості робіт
з визначення координат пункту

------------------------------------------------------------------ | Адміністративно- | Значення коефіцієнта (альфа) | | територіальна одиниця | для пунктів | | та окрема територія |---------------------------------------| | |державної геодезичної |мереж згущення| | |мережі | | |------------------------+------------------------+--------------| |м. Київ |0,08 |0,08 | |------------------------+------------------------+--------------| |м. Севастополь та |0,05 |0,07 | |обласні центри | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Міста обласного та |0,05 |0,06 | |районного | | | |підпорядкування, селища | | | |------------------------+------------------------+--------------| |Інші території |0,05 |0,05 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
компенсації вартості робіт з оновлення (створення)
топографічної карти або плану, ортофотоплану

------------------------------------------------------------------ | Вид продукції | Масштаб | Значення | | | | коефіцієнта, альфа | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні карти | 1:1 000 000, | 0,01 | | | 1:500 000, | | | | 1:200 000, | | | | 1:100 000 | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні карти, | 1:10 000, 1:25 000, | 0,02 | | ортофотоплани | 1:50 000 | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні плани, | 1:5 000 | 0,02 | | ортофотоплани | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Топографічні плани, | 1:2 000 | 0,05 | | ортофотоплани | | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від 21.07.2008 }

Додаток 3
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
за встановлену періодичність створення
(оновлення) топографічної карти або плану,
виготовлення ортофотоплану

------------------------------------------------------------------ | Вид продукції | Термін, що минув з | Значення | | | часу створення | коефіцієнта, n | | | (оновлення) карти або | | | | плану, виготовлення | | | | ортофотоплану, роки | | |---------------------+-------------------------+----------------| |Топографічні карти, |понад 1 - до 3 включно | 3 | |ортофотоплани |понад 3 - до 5 включно | 5 | | |понад 5 - до 7 включно | 7 | | |понад 7 - до 10 включно | 10 | | |понад 10 | 15 | |---------------------+-------------------------+----------------| |Топографічні плани, |понад 1 - до 3 включно | 3 | |ортофотоплани |понад 3 - до 5 включно | 5 | | |понад 5 - до 7 включно | 7 | | |понад 7 | 10 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від 21.07.2008 }

Додаток 4
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ,
що враховують обсяги тиражу створюваних цифрових
або тематичних карт (планів)

------------------------------------------------------------------ |Тираж, примірники |Значення коефіцієнта, t | |-----------------------------+----------------------------------| |до 1000 | 2,0 | |-----------------------------+----------------------------------| |1001-2000 | 2,5 | |-----------------------------+----------------------------------| |2001-5000 | 3,0 | |-----------------------------+----------------------------------| |більше 5000 | 3,5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
компенсації вартості робіт зі створення
цифрової карти або плану

------------------------------------------------------------------ |Вид продукції |Значення коефіцієнта, (альфа) | | | к | |--------------------------+-------------------------------------| |Цифрова карта |0,15 | |--------------------------+-------------------------------------| |Цифровий план |0,2 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

ПОКАЗНИК
актуальності цифрової карти або плану

------------------------------------------------------------------ |Термін, що минув з часу створення карти|Значення коефіцієнта, k | |або плану, роки | а| |---------------------------------------+------------------------| |до 1 |1,0 | |---------------------------------------+------------------------| |більше 1 до 3 включно |0,8 | |---------------------------------------+------------------------| |більше 3 до 5 включно |0,6 | |---------------------------------------+------------------------| |більше 5 |0,5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування трудомісткості
робіт зі створення відповідного шару цифрової
карти або плану

------------------------------------------------------------------ |Шар цифрової карти або плану |Значення коефіцієнта, К | | | ш | |--------------------------------------+-------------------------| |Математична основа |0,05 | |--------------------------------------+-------------------------| |Гідрографія і гідротехнічні споруди |0,15 | |--------------------------------------+-------------------------| |Дорожня мережа і дорожні споруди |0,10 | |--------------------------------------+-------------------------| |Квартальна забудова, населені пункти |0,15 | |--------------------------------------+-------------------------| |Рослинний покрив |0,15 | |--------------------------------------+-------------------------| |Рельєф |0,35 | |--------------------------------------+-------------------------| |Інше |0,05 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
питомої ваги окремого елемента змісту
топографічної карти

------------------------------------------------------------------ | Найменування елемента змісту | Коефіцієнт питомої ваги, ню | | карти | | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:10 000, 1:25 000 | |----------------------------------------------------------------| |Гідрографія | 0,2 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,4 | |---------------------------------+------------------------------| |Контур | 0,4 | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:50 000, 1:100 000 | |----------------------------------------------------------------| |Контур | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Гідрографія | 0,15 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Ліс (заливка, сітка) | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка водної поверхні | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Сітка кварталів населених пунктів| 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Сітка кордонів | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка автодоріг з покриттям | 0,05 | |----------------------------------------------------------------| | Масштаб 1:200 000 | |----------------------------------------------------------------| |Контур з сіткою кварталів міст та| 0,3 | |селищ міського типу | | |---------------------------------+------------------------------| |Гідрографія | 0,2 | |---------------------------------+------------------------------| |Рельєф, піски | 0,3 | |---------------------------------+------------------------------| |Характеристики характерних | 0,1 | |об'єктів та сітка кордонів | | |---------------------------------+------------------------------| |Ліс (заливка, сітка) | 0,05 | |---------------------------------+------------------------------| |Заливка водної поверхні | 0,05 | ------------------------------------------------------------------ { Методику доповнено додатком 8 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від
21.07.2008 }

Додаток 9
до Методики розрахунку плати
за топографо-геодезичну
та картографічну інформацію

КОЕФІЦІЄНТИ
за встановлену періодичність аерофотознімання

------------------------------------------------------------------ |Вид продукції | Термін, що минув з часу | Значення коефіцієнта, | | | виконання | n | | | аерофотознімання, років | | |--------------+-------------------------+-----------------------| |Аерознімки |до 5 включно | 3 | | |від 5 до 10 включно | 10 | | |понад 10 | 15 | ------------------------------------------------------------------ { Методику доповнено додатком 9 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 377 ( z0731-08 ) від
21.07.2008 }вгору