Документ z1152-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2016  № 257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2016 р.
за № 1152/29282

Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва

Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниВ.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
26.07.2016  № 257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2016 р.
за № 1152/29282

ПОРЯДОК
підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва

1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами (далі - Установа) відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання у сфері насінництва та розсадництва.

2. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про насіння і садивний матеріал» (далі - Закон).

3. Установу може бути уповноважено рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, якщо вона:

є юридичною особою - резидентом України;

може підтвердити відповідний рівень компетентності;

має кваліфікований персонал, що працює на постійній основі, у кількості, пропорційній видам та обсягам робіт з оцінки відповідності, які планує виконувати Установа, з мінімальним складом:

керівник, відповідальний за впровадження, підтримування та удосконалювання системи управління, визначення взаємозв’язків між управлінням якістю, технічною діяльністю та допоміжною діяльністю;

щонайменше один спеціаліст з визначення схожості насіння;

щонайменше один спеціаліст з аналізування ураження хворобами, заселеності шкідниками;

щонайменше один спеціаліст з аналізування на чистоту, вологість, інші показники насіння;

не використовує фінансові та матеріальні ресурси суб’єктів насінництва та розсадництва;

має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;

має акредитовані лабораторії (центри);

має систему управління якістю;

не має комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

має належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури;

не має комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, яку оцінює.

4. Установа, що має намір отримати уповноваження, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику:

заяву на уповноваження у сфері насінництва та розсадництва (додаток 1);

копію атестата про акредитацію разом із затвердженою номенклатурою продукції, процесів, послуг;

відомості про кваліфікацію персоналу (додаток 2);

довідку з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) для виконання робіт з оцінки відповідності (додаток 3);

загальний опис власної системи управління якістю;

відомості про інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;

заяву в довільній формі про те, що Установа не має комерційної або іншої зацікавленості щодо об’єктів заявки та щодо продукції, яку оцінює;

відомості про матеріально-технічну базу та інші об'єкти інфраструктури.

Керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник) або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не може вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цим Порядком.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом п’ятнадцяти робочих днів після надходження заяви від Установи:

проводить аналіз поданих документів на відповідність вимогам, установленим пунктом 3 цього Порядку;

перевіряє достовірність відомостей, зазначених у поданих документах.

У разі коли подані документи відповідають встановленим вимогам, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про уповноваження Установи на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

6. Якщо Установа не відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 цього Порядку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дня надходження заяви надсилає Установі повідомлення з обґрунтованою відмовою в уповноваженні.

Виключними підставами для відмови в уповноваженні є:

невідповідність Установи вимогам, встановленим статтею 18-1 Закону;

виявлення недостовірних відомостей у документах.

7. Установа, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, прийнято рішення про відмову в уповноваженні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених недоліків.

8. Рішення про скасування уповноваження приймається у разі:

подання органом з оцінки відповідності заяви про скасування уповноваження;

виявлення недостовірних відомостей у документах;

скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення;

виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності.

Рішення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який інформує про це у десятиденний строк орган з оцінки відповідності.

9. Контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Заступник директора
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПКЛ. Сухомлин


Додаток 1
до Порядку підтвердження рівня
компетентності та вимог до органів
з оцінки відповідності у сфері насінництва
та розсадництва
(пункт 4)


Центральному органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну аграрну політику

ЗАЯВА
на уповноваження у сфері насінництва та розсадництва

______________________________________________________________________,
(найменування організації-заявника)

Місцезнаходження __________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,

телефон, факс ______________________________________________________________,

електронна адреса, адреса веб-сайту ___________________________________________,

код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________,

прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________________________,

просить уповноважити її як орган з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

Види робіт, щодо яких запитується уповноваження: ______________________________
__________________________________________________________________________

Керівник

_______________________
(найменування організації-заявника)

_______
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)


Додаток 2
до Порядку підтвердження рівня
компетентності та вимог до органів
з оцінки відповідності у сфері насінництва
та розсадництва
(пункт 4)

ВІДОМОСТІ
про кваліфікацію персоналу

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Займана посада

Найменування навчального закладу, реквізит документа про освіту

Фахова освіта

Стаж роботи

за фахом (років)Керівник органу з оцінки відповідності

___________
     (підпис)

_______________________
         (ініціали, прізвище)

«___» ____________ 20__ року


Додаток 3
до Порядку підтвердження рівня
компетентності та вимог до органів
з оцінки відповідності у сфері насінництва
та розсадництва
(пункт 4)

ДОВІДКА
з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) для виконання робіт з оцінки відповідності

№ з/п

Найменування акредитованої лабораторії (центру)

Місцезнаходження

Атестат акредитації, термін його дії

Документ, що визначає взаємодію з акредитованою лабораторією (центром) (номер, дата, термін дії)

Галузь акредитації лабораторії (центру) (узагальнено)Керівник органу з оцінки відповідності

___________
     (підпис)

_______________________
         (ініціали, прізвище)

«___» ____________ 20__ рокувгору