Документ z1157-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2013  № 263


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1157/23689

Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр

Відповідно до статті 39 Кодексу України про надра, статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України», підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 391, та абзацу третього підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, з метою забезпечення нормативно-правового регулювання державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, що додається.

2. Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 15 лютого 2000 року № 17 «Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2000 року за № 229/4450, визнати таким, що втратив чинність.

3. Державній службі геології та надр України (Дудінов В.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
14.06.2013  № 263


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1157/23689

ПОРЯДОК
державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює єдину процедуру державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (далі - РДГВН), з метою запобігання їх дублюванню при подальшому вивченні геологічної будови надр, виявленні та оцінці запасів і якості корисних копалин, дослідженні екологічного стану геологічного середовища, з'ясуванні гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Державна реєстрація РДГВН - офіційне свідчення про доцільність здійснення певних видів і обсягів робіт, які спрямовані на збільшення повноти геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної та геохімічної вивченості надр.

1.2. Дія цього Порядку регулює відносини, що виникають під час здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення, у тому числі на стадії дослідно-промислової розробки, яка провадиться на ділянках надр, і поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір проводити роботи і дослідження з геологічного вивчення надр у межах території України та її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Для цілей цього Порядку виконавцями РДГВН вважаються користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра.

1.3. Державну реєстрацію РДГВН здійснює Державна служба геології та надр України відповідно до вимог цього Порядку шляхом проставлення відтиску штампа на переліку об’єктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр за формою № 3-гр (далі - Перелік РДГВН) згідно з додатком до цього Порядку та внесення запису в журнал державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр.

1.4. Державній реєстрації підлягають РДГВН, що проводяться на основі:

діючого спеціального дозволу на користування надрами;

затвердженого в установленому порядку пооб'єктного плану виконавця РДГВН;

висновку щодо доцільності розподілу раніше затверджених запасів корисних копалин родовища (ділянки) на окремі об'єкти надрокористування, затвердженого в установленому порядку.

1.5. Реєстрації підлягають такі види РДГВН:

регіональні геолого-геофізичні роботи масштабу 1:500000, 1:1000000 та меншого, у тому числі космо- і аерофотогеологічне картування в комплексі із загальними геохімічними дослідженнями; глибинне сейсмічне зондування на опорних профілях, буріння надглибоких свердловин;

регіональні геофізичні, геологознімальні, геолого-гідрогеологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геохімічні, еколого-геологічні роботи масштабу 1:200000 та більше, а також гравіметричні роботи;

геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини, у тому числі: геологознімальні роботи масштабу 1:50000 (1:25000) із загальними пошуками і випереджаючими підготовчими дослідженнями, пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, попередня і детальна розвідка, геолого-економічна оцінка, дорозвідка родовищ, що розробляються, і тих, що не освоєні промисловістю; перерахування запасів раніше розвіданих родовищ;

геологорозвідувальні роботи на нафту й газ, у тому числі регіональні геолого-геофізичні дослідження; виявлення і підготовка площ геолого-геофізичними методами; структурне, опорне і параметричне буріння; пошуки і розвідка родовищ; геолого-економічна оцінка запасів нафти й газу;

гідрогеологічне, інженерно-геологічне і комплексне гідрогеологічне та інженерно-геологічне знімання масштабу 1:200000 (1:100000), 1:50000 та більше, у тому числі - спеціалізоване для меліорації земель;

геологорозвідувальні роботи на підземні води (прісні, мінеральні, термальні, промислові); пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, попередня і детальна розвідка; геолого-економічна оцінка, дорозвідка родовищ, що експлуатуються, і тих, що господарськи не використовуються; перерахунок запасів раніше розвіданих родовищ підземних вод;

буріння експлуатаційних та спостережних свердловин на воду у разі використання підземних вод;

ліквідаційний тампонаж свердловин будь-якого призначення;

інженерно-геологічні роботи для промислового та цивільного будівництва в містах і селищах міського типу на площах понад 15 км-2 і поза їх межами на площах більше 1 км-2; ті самі роботи, що виконуються в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони незалежно від розміру площі робіт;

інженерно-геологічні роботи для схем і проектів меліоративних систем площею 100 км-2 і більше;

інженерно-геологічні роботи для будівництва залізничних і шосейних доріг, газо- і нафтопроводів, водоводів і магістральних каналів, повітряних ліній електропередач напругою понад 35 кВ, протяжність яких перевищує 50 км, а також для будівництва метрополітенів, транспортних тунелів (поза межами міст), гребель, мостів протяжністю 100 м і більше; ті самі роботи, що виконуються в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони незалежно від площі об'єктів;

пошуки і розвідка геологічних структур, придатних для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, а також для поховання відходів виробництва, шкідливих речовин та скидання стічних вод;

комплексні еколого-геологічні дослідження та картування забруднених територій масштабу 1:200000 (1:100000), 1:50000 та більше;

радіогеологічні дослідження та картування;

вивчення режиму та якості підземних вод з оцінкою їх ресурсів та техногенного впливу на стан підземних вод;

ведення державного водного кадастру (розділ "Підземні води");

вивчення, режимні спостереження і прогнозування розвитку небезпечних екзогенних і ендогенних процесів (зсуви, селі, карст, суфозія, абразія, підтоплення промислових зон та міських споруд, землетруси);

ведення аерокосмічного моніторингу та постійних моделей геологічного середовища;

створення і функціонування блоку "Геологічне середовище" державної системи моніторингу довкілля;

науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні роботи з розвитку і вдосконалення методів, методик, технологій геологічного вивчення надр, у тому числі із застосуванням комп'ютерних засобів для обробки геологічної інформації, інформаційних технологій і комп'ютерних мереж;

складання оглядів геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної та інших видів вивченості; складання геолого-економічних оглядів;

складання авторських оригіналів зведених карт геологічного (геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, еколого-геологічного тощо) змісту і пояснювальних записок до них;

дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин;

вивчення технології видобутку мінеральної сировини на стадії розробки промислової схеми; розроблення кондицій мінеральної сировини; геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин і комплексності їх освоєння;

спеціальні геологічні роботи, які проводяться за особливим переліком.

1.6. Роботи, які не підлягають реєстрації:

експлуатаційна розвідка;

топографо-геодезичні, у тому числі ті, що забезпечують РДГВН;

гравіметричні, що виконуються в підземних гірничих виробках;

науково-дослідні, тематичні, дослідно-конструкторські та дослідно-методичні щодо створення, вдосконалення апаратури й устаткування для геологічного вивчення надр, технічного оснащення інформаційних технологій і систем;

зі створення і ведення нормативної бази управління, у тому числі зі стандартизації, сертифікації, ліцензування тощо в галузі геологічного вивчення, охорони та використання надр;

з ведення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин та ведення державного балансу запасів корисних копалин;

з формування державного фонду родовищ корисних копалин та державного фонду надр;

зі складання видавничих оригіналів і видання карт (з пояснювальними записками), а також монографій, збірників, оглядів, бюлетенів, посібників, довідників будь-якого змісту;

з нормування праці, складання технологічних та посадових інструкцій;

з проектування, організації та проведення робіт з геологічного вивчення надр;

зі створення та функціонування геологічних виставок, музеїв та бібліотек.

1.7. Для проведення державної реєстрації виконавець РДГВН направляє заяву, до якої додаються такі документи:

Перелік РДГВН;

копія документа, на основі якого проводяться РДГВН (спеціальний дозвіл на користування надрами, пооб'єктний план геологорозвідувальних робіт, геологічне (технічне) завдання, висновок щодо доцільності розподілу запасів тощо);

ситуаційний план або картограма з контурами площ чи району проведення РДГВН (залежно від виду робіт та площі їх проведення).

РДГВН обов'язково реєструються до початку їх проведення і підлягають перереєстрації, якщо сталися зміни даних, за якими вони початково зареєстровані.

РДГВН підлягають перереєстрації, якщо після державної реєстрації відбулися зміни:

найменування РДГВН;

цільового завдання;

площі або району робіт;

строку проведення робіт;

виконавця робіт (переоформлення спеціального дозволу).

Виконавець РДГВН у місячний строк подає документи на перереєстрацію відповідно до пункту 1.7 цього розділу. Перереєстрована робота отримує новий реєстраційний номер, а попередній анулюється. Остання перереєстрація РГВН може проводитись не пізніше ніж за три місяці до завершення робіт.

У випадку тимчасового або остаточного зупинення РДГВН виконавець зобов'язаний повідомити Держгеонадра України листом упродовж п’ятнадцяти днів з дня прийняття відповідного рішення.

Виконавець РДГВН забезпечує достовірність відомостей, зазначених у документах, наданих на державну реєстрацію.

На титульному аркуші звіту про завершені РДГВН, які зареєстровано Держгеонадрами України, міститься державний реєстраційний номер РДГВН, а геологічні результати, викладені у цих звітах, повинні відповідати вихідним даним, за якими зареєстровано (перереєстровано) РДГВН.

ІІ. Оформлення документів на державну реєстрацію РДГВН

2.1. Основним документом, на підставі якого реєструються чи перереєстровуються РДГВН, є Перелік РДГВН на роботи, зазначені в пункті 1.5 розділу І цього Порядку, за такими напрямами і корисними копалинами:

пошукові та розвідувальні роботи на:

чорні метали;

кольорові, рідкісні, рідкісноземельні, радіоактивні метали та розсіяні елементи;

на дорогоцінні метали і алмази;

вугілля, горючі сланці й торф;

нафту і природний газ;

неметалічні корисні копалини;

регіональні геологознімальні та геофізичні роботи;

гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи;

еколого-геологічні роботи;

науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні роботи;

спеціальні роботи, роботи на континентальному шельфі і у виключній (морській) економічній зоні, роботи з прогнозу землетрусів.

2.2. Для геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних (у тому числі тих, що провадяться з метою меліорації), еколого-геологічних робіт обов'язково наводяться масштаб знімання, номенклатура планшетів масштабу 1:100000, географічні координати і величина площі робіт у квадратних кілометрах, а для лінійних об'єктів - протяжність у кілометрах. Якщо контур району робіт охоплює неповні трапеції масштабу 1:100000, вказується номенклатура планшетів більшого масштабу (до 1:25000).

2.3. Для геофізичних площових і профільних робіт указується номенклатура планшетів площі досліджень масштабу 1:100000 (або, як у вищезазначеному випадку, номенклатура планшетів до масштабу 1:25000), масштаб знімання, географічні координати і величина площі в квадратних кілометрах (чи протяжність профілів у кілометрах).

2.4. Переліки й картограми робіт з геологічного вивчення надр подаються у трьох примірниках, окремо для кожного джерела фінансування.

Картограми масштабу 1:1000000 (з потрібною для прив'язування РГВН топографічною ситуацією) подаються із контурами площ робіт та їх номерами, які відповідають порядковим номерам робіт у відповідному Переліку РГВН. На роботи, що проводяться на великих чи незначних площах, припустиме подання картограм відповідно до масштабів: 1:250000 і 1:100000. Картограми складаються на всі види робіт, за винятком науково-дослідних, тематичних, дослідно-методичних; робіт з попередньої та детальної розвідки родовищ, інженерно-геологічних робіт для будівництва в містах і селищах міського типу.

ІІІ. Реєстрація та облік РДГВН

3.1. Заява з доданими документами відповідно до пункту 1.7 розділу І цього Порядку опрацьовуються з метою встановлення за реєстраційними документами РДГВН минулих років й картограмами геологічної, геофізичної, гідрогеологічної та інших видів вивченості факту відсутності дублювання поданих робіт та їх відповідності вимогам цього Порядку.

Два примірники документів після проведення державної реєстрації РДГВН повертаються виконавцеві разом із супровідним листом.

3.2. Документи, що відповідають вимогам пункту 3.1 цього розділу, реєструються в журналі державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, який ведеться окремо на кожний календарний рік.

У журналі державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, зазначаються:

вхідний номер заяви з доданими документами на реєстрацію РДГВН;

дата реєстрації Переліку РДГВН;

найменування та місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання) виконавця РДГВН;

джерело фінансування РДГВН;

кількість та вартість робіт, зареєстрованих РДГВН;

підстави відмови в реєстрації.

Реєстраційний номер РДГВН складається з першої букви слова "Україна" (У), слідом за нею, через риску, двох останніх цифр позначення року початку проведення робіт (00, 01 ...), далі, через риску, реєстраційного номера поданого Переліку РДГВН у журналі державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр (який щороку починається з першого номера), і, через косу риску, порядкового номера робіт у Переліку РДГВН.

3.3. На зареєстрованому Переліку РДГВН під реквізитом "Форма № 3-гр" та у верхньому правому куті відповідних картограм ставиться відтиск штампа такого зразка:


«ДЕРЖГЕОНАДРА УКРАЇНИ.
Реєстраційний №


Підпис

Дата»

Переліки РДГВН, у яких міститься хоча б одна зареєстрована робота, завіряються штампом такого зразка:


«ДЕРЖГЕОНАДРА УКРАЇНИ
Кількість зареєстрованих робіт -


Підпис

Дата»

3.4. Після державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, відповідні відомості вводяться до електронної бази даних.

3.5. У державній реєстрації РДГВН може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам пункту 1.7 розділу І цього Порядку;

визнання поданих РДГВН такими, що раніше виконані або знаходяться в стадії виконання іншими надрокористувачами (дублювання робіт);

неподання виконавцем РДГВН звітних матеріалів про результати завершення зареєстрованих РДГВН.

3.6. Рішення про державну реєстрацію (перереєстрацію) РДГВН або про відмову у реєстрації приймається протягом п’ятнадцяти календарних днів від дати отримання заяви та повного комплекту документів, про що письмово повідомляється заявника (з обґрунтуванням причин, у разі відмови в реєстрації).

3.7. Державна реєстрація анулюється у разі:

закінчення строку дії або анулювання спеціального дозволу на користування надрами;

рішення щодо виключення об'єкта реєстрації з пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт;

завершення РДГВН, затвердження запасів корисних копалин Державної комісії України по запасам корисних копалин і передачі звітних матеріалів до Держгеонадр України;

перереєстрації РДГВН.

3.8. Матеріали щодо державної реєстрації (переліки, картограми, аналітичні таблиці, довідки тощо) після завершення РДГВН і передачі кінцевого звіту про результати робіт зберігаються протягом десяти років.

3.9. Звітні матеріали про результати робіт, які виконані без державної реєстрації або не відповідають реєстраційним даним, не приймаються до розгляду Державної комісії України по запасам корисних копалин.

Заступник директора
Юридичного департаменту


В.А. Бучко
Додаток
до Порядку державної реєстрації
робіт і досліджень, пов’язаних
із геологічним вивченням надр
(пункт 1.3)

ПЕРЕЛІКвгору