Документ z1160-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2017  № 967/58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2017 р.
за № 1160/31028

Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах;

2) Перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту.

2. Керівникам державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Управлінню координації центрів реформ Міністерства охорони здоров’я України (Карпінська Л.Г.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Ковтонюка П.А. та Віце-президента Національної академії медичних наук України Коваленка В.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра
охорони здоров’я України


У. Супрун

Президент Національної
академії медичних наук
УкраїниВ. ЦимбалюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Національної академії
медичних наук України
28.08.2017  № 967/58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2017 р.
за № 1160/31028

ПОРЯДОК
направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах

1. Цей Порядок визначає основні організаційні засади направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ НАМН), та надання у ЗОЗ НАМН третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (далі - ТМД) для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України (далі - пілотний проект).

2. Цей Порядок не регулює направлення пацієнтів до ЗОЗ НАМН для надання екстреної медичної допомоги. Госпіталізація пацієнтів до ЗОЗ НАМН у невідкладному стані для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

3. Направлення пацієнтів до ЗОЗ НАМН за наявності показань для госпіталізації (консультації) щодо надання ТМД здійснюється у плановому порядку лікуючим лікарем відповідного профілю закладу охорони здоров’я державної або комунальної форм власності, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - заклади ВМД) або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - заклади ТМД).

4. Направлення пацієнта відповідно до медичних показань для діагностики та/або лікування наявного у нього захворювання/стану до ЗОЗ НАМН здійснюється у таких випадках:

необхідність застосування високотехнологічних методів, які не можуть бути застосовані або можуть бути застосовані обмежено у закладах ВМД та/або ТМД відповідної спеціалізації;

відсутність у закладах ВМД та/або ТМД відповідних умов, фахівців, обладнання або дія обставин непереборної сили.

5. Скерування на госпіталізацію (консультацію) до ЗОЗ НАМН здійснюється лікуючим лікарем за погодженням з керівником (заступником керівника) цього закладу на підставі направлення на госпіталізацію (консультацію) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, яке разом із формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, видається лікуючим лікарем пацієнту, законному представнику пацієнта або особі, що супроводжує пацієнта.

6. Планова госпіталізація пацієнта до ЗОЗ НАМН здійснюється в попередньо погоджений лікуючим лікарем термін (у тому числі через засоби електронного зв’язку). У разі неможливості здійснити планову госпіталізацію пацієнта в попередньо погоджений термін керівник підрозділу, що забезпечує планування госпіталізації в ЗОЗ НАМН, не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати госпіталізації повідомляє нову (скориговану) дату планової госпіталізації лікуючому лікарю, який у свою чергу інформує пацієнта.

7. Планова госпіталізація у рамках пілотного проекту передбачає подання пацієнтом:

документа, що посвідчує особу;

направлення на госпіталізацію (консультацію);

форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

За наявності пацієнт також подає до ЗОЗ НАМН медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

8. Інформація про надання послуг з ТМД за пілотним проектом розміщується на веб-сайтах НАМН, ЗОЗ НАМН, закладів ВМД і ТМД та у доступних для пацієнтів у ЗОЗ НАМН, закладах ВМД та ТМД місцях - реєстратурі, приймальному відділенні, приміщеннях для очікування.

9. Організація госпіталізації в кожному ЗОЗ НАМН визначається правилами внутрішнього розпорядку роботи відповідного ЗОЗ НАМН, затвердженими керівником закладу. Зазначені правила мають бути доступні для ознайомлення кожним пацієнтом (інформаційні матеріали в реєстратурі та/або приймальному відділенні, приміщеннях для очікування).

10. Медичний працівник приймального відділення ЗОЗ НАМН інформує пацієнта про лікувально-охоронний режим, надає в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих медичних досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я. Медичне втручання здійснюється за умови надання пацієнтом згоди відповідно до форми первинної облікової документації № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 697/21010 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2014 року № 549).

11. ТМД у ЗОЗ НАМН надається відповідно до медичних стандартів, що впроваджуються згідно із Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, та іншими галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.

12. Пацієнт має право добровільно надати інформацію про якість медичного обслуговування за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

13. Облік пацієнтів, яким за пілотним проектом надаються послуги з ТМД у ЗОЗ НАМН, та обсягів витрачених коштів для надання цих послуг пацієнтам здійснюється ЗОЗ НАМН та Лікувально-організаційним управлінням НАМН.

Заступник Міністра
охорони здоров'я України


П. Ковтонюк

Віце-президент
Національної академії
медичних наук УкраїниВ. Коваленко


Додаток 1
до Порядку направлення пацієнтів
відповідно до медичних показань
в заклади охорони здоров’я,
що є учасниками пілотного проекту,
та надання
третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги у таких закладах
(пункт 5)

НАПРАВЛЕННЯ
на госпіталізацію (консультацію)


Додаток 2
до Порядку направлення пацієнтів
відповідно до медичних показань
в заклади охорони здоров’я,
що є учасниками пілотного проекту,
та надання
третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги у таких закладах
(пункт 12)

ІНФОРМАЦІЯ
про якість медичного обслуговуваннявгору