Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Заява, Картка від 12.11.2003492
Документ z1172-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2019, підстава - v0056500-19


Кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.

110. За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з:

1) відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку в такому випадку перераховуються на поточний рахунок особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

2) реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.

111. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

112. Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

113. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.

114. Фізична особа має право зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа, зазначається дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України, незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу за законом, заповітом або розпорядженням.

X. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і використання коштів за цими рахунками

115. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора), яке не має рахунку в цьому банку, у такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у цьому розділі Інструкції.

Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

116. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок, якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку, за умови подання представництвом таких документів:

1) копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа - нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво;

2) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора;

3) копії свідоцтва про реєстрацію представництва (інвестора/оператора) та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі.

117. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу, якщо представництво іноземного інвестора вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку.

118. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи - нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи - нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

Банк зобов'язаний видати за договором банківського вкладу вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

XI. Порядок відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

119. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, які не мають в цьому банку рахунків, здійснюється у такому порядку.

Особа, яка від імені клієнта відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники клієнтів мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7). Заяву підписує керівник суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента або інша уповноважена на це особа;

3) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним у розділі III цієї Інструкції для відкриття суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку);

4) між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).

120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи - підприємця за зверненням її представника в такому порядку.

Представник фізичної особи - підприємця має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати довіреність (копію довіреності), засвідчену в установленому законодавством України порядку;

3) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7), підписану представником фізичної особи - підприємця.

121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі - резиденту, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1 - 4 пункту 62 розділу V цієї Інструкції для відкриття фізичній особі поточного рахунку.

Фізична особа - резидент заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою - резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи - резидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі (резиденту) на підставі довіреності за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа -  резидент додатково пред'являє документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально, або уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію довіреної особи та ідентифікацію фізичної особи - резидента - власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі - резиденту, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку:

1) фізична особа - резидент пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою - резидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

123. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі - нерезиденту в такому порядку:

1) фізична особа - нерезидент пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою - нерезидентом і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи - нерезидента може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

124. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу). Рахунок умовного зберігання (ескроу) використовується також для здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомості.

За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно такі операції:

1) із зарахування банком перерахованих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам) / видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);

2) пов'язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 1076 6 Цивільного кодексу України);

3) зі сплати винагороди банку за послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

125. Банк зобов'язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

XII. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

126. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин на підставі відповідного договору.

Банки України укладають договори про встановлення кореспондентських відносин після отримання від Національного банку банківської ліцензії.

127. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - резиденту України на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;

2) копії банківської ліцензії.

128. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - нерезиденту України [крім центральних банків іноземних країн та Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР)] на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з банківського реєстру або іншого документа, що свідчить про його реєстрацію;

3) копії легалізованої та засвідченої в установленому порядку ліцензії центрального банку країни його реєстрації (якщо це передбачено законодавством тієї країни) або документа, що свідчить про право банку-нерезидента здійснювати банківську діяльність відповідно до законодавства країни його реєстрації;

4) копії легалізованого та засвідченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку.

129. Банк відкриває кореспондентський рахунок ЄБРР і центральним банкам іноземних країн на підставі документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати таку фінансову установу, та заяви про відкриття рахунку.

130. Відкриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та відкриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється в порядку, визначеному в пункті 127 розділу XII цієї Інструкції.

Філія іноземного банку під час відкриття рахунку додатково до документів, зазначених у пункті 127 розділу XII цієї Інструкції, подає копії довідок про взяття на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску.

131. Банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. Банк України у разі прийняття рішення щодо відкриття рахунку банку-кореспонденту надсилає поштою / засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або передає через представника банку підписаний договір про встановлення кореспондентських відносин.

Цей договір має містити умови щодо обов'язку розшуку банками перерахованих, але не отриманих платежів.

Договір має бути укладений у двох примірниках та підписаний двома сторонами. Використання печатки банками не є обов'язковим.

У договорі про встановлення кореспондентських відносин додатково можуть бути передбачені інші умови обслуговування банку відповідно до законодавства України.

132. Банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іншому банку України, зобов'язаний у день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку України є дата відкриття цього рахунку.

Банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого банку України, та банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов'язані надіслати повідомлення про його закриття до контролюючого органу, у якому обліковується банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.

133. Банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Банк України, який закриває кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

XIII. Зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків

134. Банк здійснює процедуру відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів у разі зміни за ініціативою банку всіх або окремих (одного або кількох) банківських реквізитів: найменування банку, коду банку, номеру рахунку, валюти рахунку.

135. Процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється у разі:

1) проведення реорганізації в межах одного банку;

2) проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;

3) зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

4) зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.

136. Банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну рахунків у порядку, установленому внутрішніми документами банку.

137. Нові справи з юридичного оформлення рахунків у разі зміни рахунків клієнтів не формуються. Справи передаються за потреби іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

138. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття/закриття рахунку клієнта - платника податків згідно з вимогами статті 69 Податкового кодексу України.

139. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.

140. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв'язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.

Банк у цих випадках:

1) зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;

2) не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.

141. Власник рахунку подає документи, передбачені відповідно у пунктах 127-129 розділу XII цієї Інструкції, у разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення). Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін.

XIV. Закриття рахунків клієнтів банків

142. Банк закриває поточні рахунки клієнтів:

1) на підставі заяви клієнта;

2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна);

3) у разі смерті власника рахунку - фізичної особи / фізичної особи - підприємця / особи, яка провадила незалежну професійну діяльність, після виплати коштів спадкоємцю(ям) та іншим особам на підставі документів, визначених законодавством України;

4) на підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

143. Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.

144. Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів.

145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи - резидента на підставі документа, виданого державним реєстратором у порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи, або на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи - резидента.

146. Поточний рахунок закривається у разі припинення юридичної особи - резидента (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення) або зміни імені фізичної особи - підприємця / особи, яка провадила незалежну професійну діяльність (прізвища / імені / по батькові).

Поточний рахунок може бути закритий юридичною особою - правонаступником у разі припинення юридичної особи - резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:

1) заяви про закриття поточного рахунку;

2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому порядку.

147. Для проведення ліквідаційної процедури в разі припинення юридичної особи - резидента внаслідок її ліквідації використовується один поточний рахунок юридичної особи - резидента, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією). До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи - резидента, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) здійснює закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.

148. Поточний рахунок клієнта закривається на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

1) найменування банку;

2) найменування клієнта [прізвища, імені, по батькові (за наявності)], коду за ЄДРПОУ [реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")] власника рахунку;

3) номера рахунку, який закривається;

4) реквізитів рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимоги фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;

5) дати складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.

У заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи - правонаступника, якщо рахунок юридичної особи - резидента закривається юридичною особою - правонаступником. Ця заява підписується керівником юридичної особи - правонаступника або іншою уповноваженою на це особою.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися до банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.

149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.

150. Вкладний (депозитний) рахунок клієнта в разі залучення строкового вкладу закривається після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. Вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику, якщо вклад залучався на умовах його видачі на першу вимогу.

Вкладник зобов'язаний повідомити банк шляхом подання заяви для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи.

Вкладник - фізична особа у заяві, яка складається у довільній формі, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Вкладник - фізична особа подає заяву до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання готівкових коштів, зазначеної у заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

151. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або в інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

152. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:

1) за рішенням Національного банку про ліквідацію банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;

2) за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків - кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;

3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.

153. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:

1) у разі ліквідації чи банкрутства згідно із законодавством країни реєстрації цього банку;

2) у разі ліквідації банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;

3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.

154. Залишок коштів у разі закриття кореспондентського рахунку має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду відповідно до законодавства України.

155. Закриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та закриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється у порядку, визначеному в пункті 152 розділу XIV цієї Інструкції.

{Інструкція в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}

Директор Департаменту
платіжних систем


В.М. КравецьДодаток 1
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 5 пункту 16 розділу I)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії

{Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}Додаток 2
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 1 пункту 38 розділу III)

ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 3
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 1 пункту 60 розділу IV)

ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 1 пункту 68 розділу V)

ЗАЯВА
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

{Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 5
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 1 пункт 84 розділу VI)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку

{Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(підпункт 1 пункт 86 розділу VI)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку

{Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 2 пункту 119 розділу XI)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

{Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}


Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів 
(пункт 121 розділу XI)

ЗАЯВА
про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

{Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}вгору