Документ z1197-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.08.2017  № 3631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2017 р.
за № 1197/31065

Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 70 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 673, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1483/20221, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
Л.О. Євдоченко

А. Аваков

С.М. Князєв


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
31.08.2017  № 3631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2017 р.
за № 1197/31065

ЗМІНИ
до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1. Пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

„1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

внутрішній договір страхування - договір (електронний договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України;

інформаційно-телекомунікаційна система (далі - ІТС) - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються страховиком для укладання внутрішніх договорів страхування відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції;

страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору і затверджується Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ);

Уповноважений орган - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.”.

2. У розділі ІІ:

1) підпункти 2.1.3-2.1.6 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

„2.1.3. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору страхування шляхом надання поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок якого затверджено Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, у паперовій формі або шляхом надсилання візуальної форми страхового поліса з відображенням даних електронними засобами у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною та відтворення на папері.

2.1.4. Заповнювати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до порядку заповнення поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлюється МТСБУ.

2.1.5. Внутрішній договір страхування набирає чинності з моменту, зазначеного в полісі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що посвідчує укладання такого договору, крім внутрішніх електронних договорів страхування.

2.1.6. Разом із полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів безоплатно надати страхувальнику в паперовій або електронній формі перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціальний знак та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка.”;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

„2.2. При укладанні внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, який підлягає обов’язковому технічному контролю відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, страховик зобов’язаний також дотримуватися такого:

2.2.1. Укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов’язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними, на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України “Про дорожній рух”.

2.2.2. Інформацію про укладення внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, надати до єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.”;

3) доповнити розділ новим пунктом 2.3 такого змісту:

„2.3. При укладанні внутрішнього електронного договору страхування страховик зобов’язаний:

2.3.1. Дотримуватися вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

2.3.2. На вимогу страхувальника надати візуальну форму страхового поліса, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору страхування, відтворену на папері та засвідчену підписом уповноваженої особи страховика.”.

3. Доповнити Положення новим розділом ІІІ такого змісту:

„ІІІ. Особливості укладання внутрішніх електронних договорів страхування

3.1. Для укладення внутрішнього електронного договору страхування власник транспортного засобу через ІТС виражає намір укласти договір страхування та вносить відомості, необхідні для укладення такого договору, що є заявою на страхування. Перелік відомостей, необхідних для укладення внутрішнього електронного договору страхування, визначається МТСБУ та оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.2. Страховик на підставі отриманої через ІТС заяви на страхування формує пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування у формі проекту страхового поліса, що реєструється в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Пропозиція укласти внутрішній електронний договір страхування направляється страховиком власнику транспортного засобу через ІТС і є чинною до закінчення доби, в якій її було сформовано.

3.3. Перелік відомостей, які повинні міститися у пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування, затверджується МТСБУ та оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.4. МТСБУ забезпечує можливість перевірки факту реєстрації пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та оприлюднює на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ інформацію про спосіб перевірки факту реєстрації пропозиції щодо укладення внутрішнього електронного договору страхування.

Інформація про спосіб перевірки власником транспортного засобу факту реєстрації конкретної пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинна міститись у такій пропозиції.

3.5. Якщо власник транспортного засобу погоджується з отриманою пропозицією укласти внутрішній електронний договір страхування, він надає страховику через ІТС відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) укласти внутрішній електронний договір страхування і підписує внутрішній електронний договір страхування через ІТС відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

3.6. Після підписання власником транспортного засобу внутрішнього електронного договору страхування в порядку, визначеному цим Положенням, до закінчення доби, в якій було сформовано пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування, страховик зобов’язаний зареєструвати страховий поліс в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та направити страхувальнику підтвердження вчинення електронного правочину (укладення внутрішнього електронного договору страхування) шляхом надсилання електронного документа - візуальної форми страхового поліса.

3.7. Разом із підтвердженням вчинення електронного правочину страховик направляє страхувальнику інформацію, передбачену підпунктом 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення.

3.8. Внутрішній електронний договір страхування вважається укладеним з моменту одержання страховиком відповіді про прийняття власником транспортного засобу пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування.

3.9. Внутрішній електронний договір страхування набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.”.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. Христолюбськавгору