Документ z1262-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2016, підстава - z1046-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1262/17278
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 566 ( z1046-16 ) від 02.07.2016 }
Про затвердження Інструкції з оформлення
органами державної податкової служби
матеріалів про адміністративні правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової служби
N 193 ( z0490-11 ) від 05.04.2011 }

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Законів України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), від 12 січня 2005 року N 2322-IV
( 2322-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо посилення правового захисту громадян та
запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян
на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку,
повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)", від
24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" та з метою
правильного та однакового застосування органами державної
податкової служби України законодавства з питань притягнення до
адміністративної відповідальності правопорушників Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами державної
податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення
(далі - Інструкція), що додається.
2. Юридичному департаменту (Трофімова Л.В.) подати цей наказ
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації у
встановленому порядку.
3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) у десятиденний термін після державної
реєстрації забезпечити опублікування наказу.
4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
4.1. Забезпечити здійснення провадження в справах про
адміністративні правопорушення відповідно до законодавства України
та цієї Інструкції, а також неухильне дотримання вимог
законодавства при розгляді таких справ.
4.2. Забезпечити використання всіх бланків протоколів та
постанов старого зразка.
4.3. Надавати Департаменту господарського забезпечення у
визначеному ДПА України порядку інформацію про потреби у бланках,
форми яких додаються до Інструкції, затвердженої цим наказом.
5. Департаменту господарського забезпечення (Задорожній В.К.)
щороку включати обсяг видатків, необхідний для виготовлення та
тиражування бланкової продукції, до розрахунків на утримання
центрального апарату ДПА України та надавати Департаменту
фінансового забезпечення для формування бюджетного запиту
ДПА України на кожен бюджетний рік у терміни, визначені головним
розпорядником коштів - Міністерством фінансів України.
6. Департаменту фінансового забезпечення (Видиборець А.П.)
забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням та
тиражуванням бланків процесуальних та інших документів, форми яких
додаються до Інструкції, затвердженої цим наказом, у межах коштів,
передбачених у кошторисі видатків центрального апарату ДПА України
на вказані цілі на кожен бюджетний рік.
7. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Рубан Н.І.
Голова С.В.Буряк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.10.2009 N 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1262/17278

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами державної податкової служби
матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(далі - КУпАП), Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та інших нормативно-правових актів і
встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах державної податкової служби, а також
процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення,
розгляду справ про адміністративні правопорушення органами
державної податкової служби, ведення діловодства у справах про
адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного
розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні
правопорушення.
1.2. Відповідно до статті 9 КУпАП ( 80731-10 )
адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення,
передбачені Кодексом ( 80731-10, 80732-10 ), настає, якщо ці
порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до
закону кримінальної відповідальності.
II. Оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
2.1. Відповідно до статті 255 КУпАП ( 80732-10 ) уповноважені
посадові особи органів державної податкової служби мають право
складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення за
статтями 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 177-2
КУпАП ( 80731-10 ). { Абзац перший пункту 2.1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової служби
N 193 ( z0490-11 ) від 05.04.2011 } Згідно з частиною другою статті 255 КУпАП ( 80732-10 ) також
передбачено, що уповноважені особи органів державної податкової
служби у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до відання органів державної податкової служби,
відповідно до статті 234-2 КУпАП мають право складати протоколи
про правопорушення за статтями 164-1, 166-6 КУпАП ( 80731-10 ).
2.2. У разі вчинення адміністративного правопорушення
кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких
осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних
правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених
правопорушень.
2.3. Уповноважені посадові особи органів державної податкової
служби України при виявленні адміністративних правопорушень
складають протоколи про адміністративне правопорушення на
спеціальному бланку (додаток 1 до Інструкції).
2.4. Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються
посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка
притягається до адміністративної відповідальності. Один екземпляр протоколу залишається в органі державної
податкової служби, другий під розписку вручається особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності.
2.5. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або
виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також
внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний
особою, відносно якої він складений.
2.6. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним
у статті 256 КУпАП ( 80732-10 ).
2.7. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження
щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї
відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією
особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до
нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості
аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.
2.8. У разі відмови особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, дати пояснення і підписати
протокол у ньому робиться запис про це. Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для
припинення провадження у справі про адміністративне
правопорушення.
2.9. Протокол не пізніше наступного дня після його складання
реєструється уповноваженою особою органу державної податкової
служби України в Журналі реєстрації протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення (додаток 2 до Інструкції).
2.10. При складанні протоколу особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і
обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що робиться
відмітка у протоколі.
2.11. До протоколів, справи щодо яких розглядають органи
державної податкової служби (за статтями 164-1, 166-6 КУпАП)
( 80731-10 ), залежно від обставин виявленого адміністративного
правопорушення додаються документи, що можуть свідчити про
характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом'якшують або
обтяжують відповідальність особи (за наявності).
2.12. Якщо розгляд справ про адміністративне правопорушення
віднесено до відання інших органів, належно оформлений протокол
про адміністративне правопорушення надсилається органу,
уповноваженому розглядати адміністративну справу, протягом трьох
календарних днів з дня підписання (відмови від підписання)
протоколу та реєстрації. До протоколу додаються інші матеріали
справи, що є в наявності в органах державної податкової служби та
які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.
2.13. Якщо справу уповноважений розглядати орган державної
податкової служби України, протокол з іншими матеріалами справи
після його підписання (відмови від підписання) протоколу та
реєстрації в Журналі реєстрації протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення передається керівнику (заступнику
керівника) органу державної податкової служби, який буде
розглядати справу про адміністративне правопорушення.
III. Розгляд посадовими особами
органів державної податкової служби
справ про адміністративні правопорушення
3.1. Відповідно до статті 234-2 КУпАП ( 80732-10 ) керівником
або заступником керівника органу державної податкової служби
України розглядаються справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи
(стаття 164-1 КУпАП) ( 80731-10 ), порушенням порядку подання
фінансової звітності та веденням бухгалтерського обліку при
ліквідації юридичної особи (стаття 166-6 КУпАП). Від імені органів державної податкової служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник (заступник
керівника згідно з розподілом обов'язків) відповідного органу
державної податкової служби України.
3.2. Посадова особа відповідного органу державної податкової
служби, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення,
діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні
всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами
законодавства і правосвідомістю. Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа органу
державної податкової служби може прийняти рішення про звільнення
порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним
зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові у
справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення,
уповноважена посадова особа органу державної податкової служби
повинна всебічно і об'єктивно розглянути справу, з'ясувати, чи
можна вважати правопорушення малозначним.
3.3. Відповідно до статей 276, 277 КУпАП ( 80732-10 ) справа
про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його
вчинення. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.5. Відповідно до статті 278 КУпАП ( 80732-10 ) керівник
(заступник керівника) органу державної податкової служби при
підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення
вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд цієї справи; чи правильно складені протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про
час і місце розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних
представників і адвоката.
3.6. За результатами розгляду справи уповноважена посадова
особа органу державної податкової служби виносить одну з таких
постанов за формою, що додається: постанова про накладення адміністративного стягнення
(додаток 3 до Інструкції); постанова про закриття справи про адміністративне
правопорушення (додаток 4 до Інструкції). Відповідно до частини другої статті 284 КУпАП ( 80732-10 )
при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) ( 80731-10 )
виноситься постанова про закриття справи.
3.7. Провадження у справі про адміністративне правопорушення
не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин,
передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ).
3.8. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде
висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали
прокурору, органу досудового слідства чи дізнання.
3.9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис
або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої
винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі
(стаття 285 КУпАП) ( 80732-10 ). Постанова органу державної податкової служби у справі про
адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого
статтею 289 КУпАП ( 80732-10 ).
3.10. Постанова реєструється в Журналі реєстрації протоколів
та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 2 до
Інструкції).
IV. Оскарження та опротестування постанов
у справі про адміністративне правопорушення,
винесених органами державної податкової служби
4.1. Постанову про накладення адміністративного стягнення
може бути оскаржено до вищестоящого органу (вищестоящої посадової
особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ), або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

{ Пункт 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Державної
податкової служби N 193 ( z0490-11 ) від 05.04.2011 }

4.2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення
може бути опротестована прокурором до органу, що її виніс, або до
вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) у порядку та
строки, встановлені законом.
4.3. При розгляді скарги (протесту прокурора) на постанову у
справі про адміністративне правопорушення уповноважена посадова
особа органу державної податкової служби перевіряє законність і
обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з рішень,
передбачених статтею 293 КУпАП ( 80732-10 ), за формою згідно з
додатком 5 до Інструкції. Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою
органу державної податкової служби, неправомочною вирішувати цю
справу, така постанова скасовується і справа надсилається на
розгляд компетентного органу (посадової особи).
4.4. Скарга і протест на постанову у справі про
адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом
(посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо
інше не встановлено законами України.
4.5. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову у
справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду
протесту повідомляється прокурору у встановлений Законом України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ) строк, а у разі зміни розміру штрафу
або скасування постанови - і особі, що притягалася до
адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідному
органу державної виконавчої служби.
4.6. Відповідно до статті 291 КУпАП ( 80732-10 ) постанова у
справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили
після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї
постанови.
V. Виконання постанов
у справах про адміністративні правопорушення,
винесених посадовими особами
органу державної податкової служби
5.1. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова у справі про
адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту
винесення, якщо інше не встановлено КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
та іншими законами України.
5.2. Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу банку України не
пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої
постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення
про залишення скарги або протесту без задоволення.
5.3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк,
установлений частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ),
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового
виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в
порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення з правопорушника за вчинення
адміністративного правопорушення стягується подвійний розмір
штрафу, визначеного КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ). Постанова про накладення штрафу повинна відповідати вимогам
до виконавчого документа, передбаченим Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ). { Абзац третій пункту 5.3
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової служби N 193 ( z0490-11 ) від 05.04.2011 }
5.4. Згідно зі статтею 305 КУпАП ( 80732-10 ) контроль за
правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою
особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади
в порядку, встановленому законом.
VI. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
6.1. Справи про адміністративне правопорушення формуються
особою, яка склала протокол.
6.2. Справа про адміністративне правопорушення з описом
наявних у ній документів брошурується, прошнуровується,
скріплюється печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка
винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи
після закінчення провадження за нею. Справа про адміністративні правопорушення зберігається в
архіві органу державної податкової служби протягом встановленого
законодавством строку.
6.3. Бланки протоколів та постанов у справах про
адміністративні правопорушення є документами суворої звітності та
виготовляються відповідно до законодавства України.
6.4. Облік видачі бланків протоколів та постанов по справах
про адміністративні правопорушення ведеться в Журналі видачі
бланків протоколів та постанов у справах про адміністративні
правопорушення (додаток 6 до Інструкції).
6.5. Журнали видачі бланків протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення повинні бути прошиті, прошнуровані
та скріплені печаткою органу державної податкової служби і
зберігатися протягом строку, встановленого законодавством України.
VII. Обов'язки і відповідальність посадових осіб
органів державної податкової служби
7.1. Посадові особи органів державної податкової служби при
здійсненні адміністративного провадження зобов'язані дотримуватись
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, інших
нормативно-правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів
громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати
виконання покладених на органи державної податкової служби функцій
та повною мірою використовувати надані їм права.
7.2. За невиконання або неналежне виконання посадовими
особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та
матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Директор
Юридичного департаменту Л.В.Трофімова

------------------------------------------------------------------- | Додаток 1 | | до Інструкції з оформлення | | органами державної | | податкової служби | | матеріалів | | про адміністративні | | правопорушення | | | |Корінець до протоколу Серія АА | |про адміністративне правопорушення N 000000 | | | |_________________________________________________________________| |(П.І.Б., посада особи, (підпис) (дата) | | яка склала протокол) | | | |_______________________ ЛІНІЯ ВІДРІЗУ ___________________________| |_____________________________________ | |Найменування органу | |державної податкової служби України | |Серія АА N 000000 | | | | | | ПРОТОКОЛ N ______ | | про адміністративне правопорушення | | | | "__" _________ 20__ року ___________________________ | | (місце складання протоколу) | | | | | | 1. Мною, _____________________________________________________, | | (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, | | яка склала протокол) | | | |при ____________________________________________________________ | | (вказати обставини, за яких установлено порушення, прізвище, | | ім'я, по батькові фізичної особи | | | |________________________________________________________________ | | чи найменування юридичної особи, місце проживання | | (місцезнаходження)) | | | |встановлено, що громадянин(ка) _________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові, | | місце роботи) | | | |або посадова особа _____________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові, | | місце роботи і посада) | | | |вчинив(ла) правопорушення ______________________________________ | | (суть порушення, частини, статті | | Кодексу України про адміністративні | | правопорушення, які були порушені) | | | | 2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності | |________________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові, вказати документ, який посвідчує | | | |________________________________________________________________ | | особу, коли і ким виданий, серія і номер, місце проживання, | | місячний заробіток, сімейний стан, на утриманні) | | | | 3. Дата, час і місце вчинення порушення _______________________ | | 4. Притягався(лася) до адміністративної відповідальності раніше | |і за що ________________________________________________________ | | 5. Відповідальність передбачена _______________________________ | | (частина, стаття Кодексу України | | про адміністративні | | правопорушення, | | що передбачає відповідальність) | | | | Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,| |роз'яснено її права, передбачені статтею 63 Конституції України| |та статтею 268 Кодексу України про адміністративні| |правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної| |відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи,| |давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при| |розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката,| |іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на| |надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної| |особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами| |перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;| |оскаржити постанову у справі. | | | |Підпис особи, яка притягається | |до адміністративної відповідальності ___________________________ | | (прізвище та ініціали) | | | | 6. Свідки (за наявності) _________________________ ___________ | | (прізвище, ім'я, (підпис) | | по батькові, адреса) | | | | 7. У присутності понятих 1. ________________, _________________ | | (прізвище, ім'я, (адреса) | | по батькові) | | | | 2. ________________, _________________ | | (прізвище, ім'я, (адреса) | | по батькові) | | | |проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений| |статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у| |особи __________________________________________________________,| | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |які згідно зі статтею 265 Кодексу України про адміністративні| |правопорушення виявлені та вилучені для тимчасового зберігання| |_________________________________________________________________| | (речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом | | правопорушення) | | | |_________________________________________________________________| | | |Підписи понятих: 1.______________ 1.________________ (прізвище | | та ініціали)| | | | 2.______________ 2.________________ (прізвище | | та ініціали)| | | | 8. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної| |відповідальності ________________________________________________| |_________________________________________________________________| | (надання пояснень і зауважень щодо змісту протоколу, | | які додаються до протоколу) | | | | Відмова особи, яка притягається до адміністративної| |відповідальності, від підпису ___________________________________| | Підпис особи, яка притягається до адміністративної| |відповідальності ________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | | 9. Особу повідомлено, що розгляд адміністративної справи| |відбудеться "___" ____ 20__ року у приміщенні| |____________________ за адресою: ________________ о _____ годині.| | 10. Прізвище та ініціали | | посадової особи, | | яка склала протокол ______________________ ____________________| | (підпис) | -------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами державної
податкової служби матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів та постанов
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Серія, |Серія, |Дата та |Відомості про особу, щодо |Посада, |Результати | |з/п|номер та |номер та |місце | якої складено протокол, |прізвище,|розгляду | | |дата |дата |вчинення | винесено постанову |ініціали |матеріалів про | | |складання|винесення|правопору-|--------------------------|особи, що|вчинення | | |протоколу|постанови|шення |П.І.Б.|посада|місце роботи|склала |адміністративних| | | | | | | | |протокол,|правопорушень | | | | | | | | |винесла | | | | | | | | | |постанову| | |---+---------+---------+----------+------+------+------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- | Додаток 3 | | до Інструкції з оформлення | | органами державної | | податкової служби | | матеріалів | | про адміністративні | | правопорушення | | | |Корінець до постанови у справі | |про адміністративне правопорушення Серія АА | | N 000000 | | | |_________________________________________________________________| |(П.І.Б., посада особи, (підпис) (дата) | | яка прийняла рішення) | | | |________________________ ЛІНІЯ ВІДРІЗУ___________________________| |_______________________________________________________ | |Найменування органу державної податкової служби України | |Серія АА N 000000 | | | | | | ПОСТАНОВА | | про накладення адміністративного стягнення | | | | "__" _________ 20__ року ___________________________ | | (місце винесення постанови) | | | | | | Я, ____________________________________________________________ | | (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, | | яка винесла постанову) | | | |_______________________________________________________________, | |розглянувши протокол від "__" ______ 20__ року N ____ серія ____ | |і додані до нього матеріали справи про адміністративні | |правопорушення _________________________________________________ | |щодо __________________________________________________________, | | (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається | | до адміністративної відповідальності, | | дата та місце народження) | | | |який (яка) працює _____________________________________________, | | (посада, місце роботи особи, яка притягається | | до адміністративної відповідальності) | | | |ВСТАНОВИВ: _____________________________________________________ | | (суть порушення) | | | |________________________________________________________________ | | На підставі Закону України "Про державну податкову службу в| |Україні" та статей 234-2, 284 Кодексу України про адміністративні| |правопорушення | | ПОСТАНОВИВ: | | | | 1. Притягти ____________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається| | до адміністративної відповідальності, | | місце проживання) | | | |до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу| |в сумі _____________________________________________________ грн.| | (сума цифрами та словами) | | | |за порушення ____________________________________________________| | (назва, частини, статті Кодексу України | | про адміністративні правопорушення, | | що були порушені) | | | |_________________________________________________________________| | 2. Штраф сплатити у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення| |постанови, а в разі оскарження (опротестування) - не пізніш як| |через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги| |(протесту) без задоволення до ___________________________________| |_________________________________________________________________| | (назва установи банку та номер рахунку) | | | | Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу,| |подати до органу державної податкової служби, що виніс цю| |постанову. | | 3. У разі несплати правопорушником _____________________________| |_________________________________________ штрафу протягом 15 днів| | (указується сума штрафу | | цифрами та словами) | | | | він буде стягнутий у примусовому порядку згідно із статтею 308| |Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постанову| |може бути оскаржено згідно зі статтями 287-289 Кодексу України| |про адміністративні правопорушення протягом 10 днів з дня її| |винесення до державної податкової адміністрації (інспекції)| |_________________________________________________________________| | (зазначити назву) | | | |або до суду _____________________________________________________| | (зазначити назву) | | | | Ця постанова набирає чинності з "__" ______________ 20___ року | | Постанова може бути пред'явлена до виконання в строк| |до "____" ___________ 20__ року | | | | Керівник (заступник) органу | | державної податкової служби ____________________ М.П. __________| | (прізвище, ім'я, (підпис) | | по батькові) | | | | Постанову одержав(ла) ____________________ "__" ______ 20__ року| | (підпис, прізвище, | | ініціали особи, | | яка притягнута | | до адміністративної | | відповідальності) | -------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами державної
податкової служби матеріалів
про адміністративні __________________________________ правопорушення
Корінець до постанови у справі
про адміністративне правопорушення Серія АА
N 000000
_________________________________________________________________
(П.І.Б., посада особи, яка прийняла рішення) (підпис) (дата)
_________________________ ЛІНІЯ ВІДРІЗУ _________________________ _______________________________________________________
Найменування органу державної податкової служби України _______________________________________________________
Серія АА N 000000

ПОСТАНОВА
про закриття справи
про адміністративне правопорушення
"___" ________ 20__ року _________________________________
(місце винесення постанови)

1. Я, ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка винесла постанову)
розглянувши протокол від "__" ______ 20__ року N _____ серія _____
і додані до нього матеріали справи про адміністративне порушення _________________________________________________________________,
(перелік матеріалів справи про адміністративне правопорушення)
відносно _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності,
_________________________________________________________________,
дата та місце народження, місце проживання, посада)
який (яка) працює _______________________________________________,
(місце роботи)
щодо порушення __________________________________________________,
(обставини здійснення правопорушення, частини,
статті Кодексу України про адміністративні
правопорушення)
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи, _________ __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, посади)
встановив ________________________________________________________
(викладення обставин справи та обґрунтування прийнятого
рішення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" та керуючись статтями 247, 284 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
ПОСТАНОВИВ:
Закрити справу про _______________________________________________
(назва порушення)
щодо _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
відносно якої розглядається справа)
у зв'язку з ______________________________________________________
(вказати частини, статті Кодексу України
про адміністративні правопорушення,
аргументацію прийнятого рішення)
Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її
винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до
суду.
_______________________________ М.П. ________________
(посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові особи, яка винесла постанову)
Копію постанови одержав(ла) _____________ "__" ______ 20__ року

Додаток 5
до Інструкції з оформлення
органами державної
податкової служби матеріалів
про адміністративні
правопорушення

РІШЕННЯ
про розгляд скарги (протесту) на постанову
за справою про адміністративне правопорушення
"___" _________ 20__ року __________________________________
(місце винесення рішення)

Я, _________________________________________________________, __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали посадової особи,
яка розглядала скаргу (протест))
розглянувши скаргу (протест), яка (який) надійшла (надійшов)
"__"__________ 20_ року від ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка подала скаргу,
__________________________________________________________________
або прізвище та ініціали прокурора, яким опротестовано постанову,
__________________________________________________________________
назва органу прокуратури)
на постанову про накладення адміністративного стягнення
від "__" 20__ року N_________,
винесену _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи,
яка винесла постанову,
__________________________________________________________________
назва відповідного органу державної податкової служби)
щодо ____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
стосовно якої винесено постанову)
яка проживає за адресою _________________________________________,
ВСТАНОВИВ: __________________________________________________________________
(суть скарги (протесту) та суть справи
про адміністративне правопорушення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтями 287-293 та 295 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________
(рішення відповідно до статті 293 Кодексу України
про адміністративні правопорушення:
__________________________________________________________________
залишив постанову без зміни, а скаргу або протест
без задоволення, скасував постанову
__________________________________________________________________
і надіслав справу на новий розгляд, скасував постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу)
2. Надіслати копії цього рішення у триденний строк __________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу,
або прокурора, який опротестував постанову,
назва органу прокуратури)
та _______________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби,
який виніс постанову
про накладення адміністративного стягнення)
____________________________________________ ____________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, (підпис)
яка прийняла рішення за скаргою (протестом))
М.П.
Копію рішення одержав(ла) _______________ "__" ________ 20__ року
Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом _______ __________________________________________________________________
(номер платіжного документа, число, місяць, рік)

Додаток 6
до Інструкції з оформлення
органами державної
податкової служби матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів та постанов по справах
про адміністративні правопорушення
_______________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Тип виданого бланка|Кількість |Номери | П.І.Б., | Підпис |Повернено | П.І.Б. | Підпис | |з/п|видачі| (протокол про | виданих |(серія)| посада |особи, яка|зіпсованих|особи, яка|особи, яка| | |бланка| адміністративне | бланків |виданих| особи, яка | отримала | бланків | отримала | отримала | | | | правопорушення, |документів|бланків| отримала | бланки |(кількість|зіпсовані |зіпсовані | | | | постанова про | (шт.) |(з N по| бланки |документів| (шт.), | бланки | бланки | | | | накладення | | N) |документів, | | номери) |документів|документів| | | | адміністративного | | | назва | |документів| | | | | |стягнення, постанова| | |структурного| | | | | | | | про закриття справи| | | підрозділу | | | | | | | | про адміністративне| | | органу | | | | | | | | правопорушення) | | | державної | | | | | | | | | | | податкової | | | | | | | | | | | служби | | | | | |---+------+--------------------+----------+-------+------------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору