Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Перелік від 03.10.2005358
Документ z1265-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2015, підстава - v0400500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.10.2005 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2005 р.
за N 1265/11545
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 400 ( v0400500-15 ) від 22.06.2015 }
Про затвердження Інструкції
з бухгалтерського обліку операцій
з цінними паперами в банках України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
Згідно із статтею 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення нормативно-правових
актів Національного банку України відповідно до вимог міжнародних
та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо
відображення операцій з цінними паперами в банках України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами в банках України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
20.08.2003 N 355 ( z0801-03 ) "Про затвердження Інструкції з
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.09.2003
за N 801/8122; пункт 1 постанови Правління Національного банку України від
17.11.2004 N 556 ( z1512-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
бухгалтерського обліку", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 29.11.2004 за N 1512/10111.
3. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь,
структурних підрозділів та одиниць, спеціалізованих підприємств і
навчальних закладів Національного банку України, банків України
для керівництва та використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.10.2005 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2005 р.
за N 1265/11545

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку операцій
з цінними паперами в банках України

Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні положення та терміни
1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в
бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання,
продажу, розміщення, випуску, обігу та погашення цінних паперів.
Порядок здійснення операцій банками України (далі - банки) з
цінними паперами регулюється законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку України (далі -
Національний банк).
1.2. Інвестиції банків, що не оформлені цінними паперами,
відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно до порядку,
визначеного цією Інструкцією.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), основних вимог міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. { Пункт 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
1.4. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на: операції з урахування та авалювання векселів; операції щодо продажу (купівлі) цінних паперів із
зобов'язанням зворотного продажу (купівлі); операції з цінними паперами з метою здійснення розрахунків; операції, що пов'язані з акумулюванням коштів на поточному
або накопичувальному рахунках з метою формування статутного
капіталу під час створення банку; операції з приватизаційними цінними паперами; депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів.
1.5. Інструкція не регулює порядок відображення в
бухгалтерському обліку нарахованих (сплачених) податків та зборів
(обов'язкових платежів) за операціями із цінними паперами.
1.6. В Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: асоційована компанія (підприємство) - це компанія, у якій
інвестор має суттєвий вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Суттєвий вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більше
голосів об'єкта інвестування. Суттєвий вплив є, якщо інвестор
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 20%
голосів об'єкта інвестування, але виконуються щонайменше дві з
таких умов: інвестор (банк) має представників у раді директорів або
аналогічному керівному органі компанії; інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та
операцій компанії; здійснюється обмін управлінським персоналом між інвестором
(банком) та компанією; інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну інформацію; витрати на операції - комісійні винагороди, податки та збори
(обов'язкові платежі), які безпосередньо пов'язані з операціями з
придбання, емісії або продажу цінних паперів та інвестицій, не
оформлених цінними паперами, і яких не було б, якби операція з
придбання, емісії або продажу не здійснювалася. Витрати на
операції не включають дисконт або премію за борговими цінними
паперами, адміністративні витрати; дата балансу - дата, на яку складений баланс банку. Звичайно
датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Звітним
періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Проміжна (квартальна) фінансова звітність складається на кінець
останнього дня кварталу; дата операції - це дата, з якої банк зобов'язується придбати
або продати актив; дата розрахунку - це дата, з якої актив передається банку
(визнається активом банку) або з якої актив передається банком
(припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої
починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації)
нарахування процентів за активами і зобов'язаннями банку; дисконт - це різниця між номінальною вартістю цінних паперів
та їх вартістю під час первісного визнання без урахування
нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча
номінальної вартості; дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється
іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50%
голосів об'єкта інвестування. Контроль є, якщо материнська
компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж
50% голосів об'єкта інвестування, але має: частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%
завдяки договорам з іншими інвесторами; право визначати фінансову та операційну політику підприємства
згідно з установчими документами; право призначати або звільняти більшість членів ради
директорів або аналогічного керівного органу компанії; право визначального голосу в раді директорів або аналогічному
керівному органі компанії; емісійні різниці (емісійний дохід) - це перевищення суми
коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій
(інших корпоративних прав), над їх номіналом або перевищення
номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу; зменшення корисності цінних паперів - втрата економічної
вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які
відбулися після первісного визнання цінних паперів і мають вплив
на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами; метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з
яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або
зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку)
об'єкта інвестування за звітний період та на суму частки інвестора
в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування за звітний період; накопичені проценти - сума процентів, що нарахована з дати
випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до дати
придбання (продажу) або на визначену дату; неамортизований дисконт (премія) - сума дисконту (премії),
яку на визначену дату ще не віднесено на рахунки доходів (витрат)
банку; портфель цінних паперів - згрупована інформація з обліку
інвестицій у цінні папери за їх видами і призначенням з метою
складання фінансової звітності; премія - це перевищення вартості цінних паперів під час їх
первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на
час придбання процентів над їх номінальною вартістю; ринкова вартість цінних паперів - сума коштів, яку можна
отримати від продажу цінних паперів на активному ринку; собівартість цінного папера - це ціна придбання цінного
папера, уключаючи накопичені проценти, а також витрати на операції
з придбання цінних паперів; справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений
обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; цінні папери в торговому портфелі - цінні папери, придбані
банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від
короткотермінових коливань їх ціни або дилерської маржі. До
торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні
папери, щодо яких банк під час первісного визнання прийняв рішення
про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки; цінні папери в портфелі до погашення - боргові цінні папери,
щодо яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення; цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, які не
належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до
погашення.
Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку
операцій банків України з цінними паперами
2.1. Бухгалтерський облік операцій із цінними паперами
здійснюється за балансовими та позабалансовими рахунками Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами) (далі - План
рахунків), наведеними в додатку до цієї Інструкції.
2.2. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з
цінними паперами банки відповідно до облікової політики можуть
використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та
дебіторської заборгованості з подальшим відображенням цих операцій
за відповідними рахунками з обліку цінних паперів.
Глава 3. Загальні принципи оцінки та обліку
цінних паперів у портфелях банку
3.1. Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в
бухгалтерському обліку класифікуються таким чином: а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; б) цінні папери в портфелі банку на продаж; в) цінні папери в портфелі банку до погашення; г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
3.2. Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за
дорученням та за кошти клієнтів, а також цінні папери, які
придбані згідно з договорами про довірче управління, обліковуються
за позабалансовими рахунками.
3.3. Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому
портфелі, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з
придбання таких цінних паперів. Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за
справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються
за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних
паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у
портфель на продаж або в портфель до погашення відображаються за
рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.
3.4. Визнання (припинення визнання) цінних паперів за
стандартними процедурами відображається в бухгалтерському обліку
із застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату
розрахунку. Купівля або продаж цінних паперів за стандартними процедурами
передбачає передавання цих цінних паперів протягом часу, який
установлений згідно із загальними правилами, що діють на
відповідному ринку.
3.5. Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають
бути передані банку (крім цінних паперів, які обліковуються за
собівартістю або амортизованою собівартістю), у період між датою
операції та датою розрахунку відображається в бухгалтерському
обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у
торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на
продаж).
3.6. На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні
папери, що придбані банком, оцінюються за їх справедливою
вартістю, крім: а) цінних паперів, що утримуються до погашення; б) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у
портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно
визначити; в) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
3.7. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в
обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх
ринковою вартістю. Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним,
то банки застосовують для визначення справедливої вартості такі
методи: посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту; аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз
дисконтованих грошових потоків, банки використовують ставку
дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості подібної
фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та
характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків
грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна
ставка); інші методи, що забезпечують достовірне визначення
справедливої вартості цінних паперів.
3.8. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з
урахуванням зменшення їх корисності.
3.9. Цінні папери, що утримуються банком до їх погашення,
відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю з
використанням ефективної ставки відсотка.
3.10. Інвестиції в асоційовані компанії відображаються на
дату балансу за методом участі в капіталі.
3.11. Якщо інвестор складає консолідовану фінансову
звітність, то інвестиції в дочірні компанії в індивідуальній
фінансовій звітності відображаються на дату балансу за їх
собівартістю.
3.12. Усі цінні папери, крім цінних паперів, які
обліковуються в торговому портфелі, переглядаються на зменшення
корисності. Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є
об'єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на
очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами. Об'єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності
цінних паперів, можуть бути відомості про: фінансові труднощі емітента; фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов
договору або прострочення виплати процентів чи основної суми; високу ймовірність банкрутства; реорганізацію емітента; зникнення активного ринку для цих цінних паперів через
фінансові труднощі емітента; значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком порівняно з їх
собівартістю.
3.13. Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок
визнання зменшення їх корисності відображається в бухгалтерському
обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення їх
вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає
нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою
вартістю до прийняття банком рішення про їх списання.
3.14. За борговими цінними паперами окремо обліковуються
дисконт або премія в разі їх наявності. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелях
на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати
придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки
відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума
амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.
3.15. Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для
боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату
придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1% від суми номіналу. У
такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує)
процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.
3.16. За купонними цінними паперами окремо обліковуються
накопичені проценти. Нарахування процентів здійснюється залежно
від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на
місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати
його продажу або погашення. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно
з нарахуванням процентів.
3.17. Цінні папери, які надані в довірче управління, не
вважаються такими, що вибули з портфеля банку, а обліковуються за
окремими аналітичними рахунками тих самих балансових рахунків, на
яких вони обліковувалися до надання в довірче управління, з
подальшим здійсненням операцій з переоцінки, амортизації дисконту
або премії, нарахування доходу тощо.
3.18. Доходи та витрати в іноземній валюті за операціями з
цінними паперами відображаються за рахунками класів 6 і 7 Плану
рахунків ( z0918-04 ) у національній валюті за офіційним валютним
курсом на дату їх нарахування та/або отримання і сплати.
3.19. Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків
іноземної валюти) за рахунками обліку цінних паперів в іноземній
валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу здійснюється
в порядку переоцінки іноземної валюти, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського
обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

Розділ II. Облік цінних паперів
у торговому портфелі банку
Глава 1. Цінні папери, які обліковуються
в торговому портфелі банку
1.1. У торговому портфелі обліковуються: а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком, що використовуються банком для отримання
прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або
дилерської маржі та продажу в найближчий час; б) будь-які інші цінні папери, що визначаються банком на
етапі первісного визнання як такі, щодо яких банк має намір і
змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на
активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно
визначити).
1.2. У разі зміни справедливої вартості здійснюється
переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково
відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу.
1.3. Нарахування процентного доходу за купонними цінними
паперами в торговому портфелі обов'язково здійснюється під час
кожної переоцінки.
1.4. Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними
паперами в торговому портфелі не здійснюється.
1.5. Переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші
портфелі банку або навпаки з інших портфелів цінних паперів у
торговий портфель не допускається.
Глава 2. Придбання цінних паперів
у торговий портфель банку
2.1. Цінні папери, що придбані в торговий портфель,
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки
через прибутки/збитки і відображаються за балансовими рахунками
груп 140, 300 та 301 Плану рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний
облік цінних паперів за балансовими рахунками груп 140, 300 та 301
ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.
2.2. На дату операції вартість придбаних у торговий портфель
цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками із
здійсненням таких бухгалтерських проводок:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.3. Зміна справедливої вартості цінних паперів між датою
операції і датою розрахунку відображається такими бухгалтерськими
проводками: у разі дооцінки цінних паперів: Дебет рахунку 3811 Кредит рахунку 6203; у разі уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3811.
2.4. На дату розрахунку за цінні папери, які придбані в
торговий портфель, здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання грошових коштів до відсилання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 6203 | 3811 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася дооцінка | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3811 | 6203 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася уцінка | ------------------------------------------------------------------
2.5. Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком на дату розрахунку відображаються за балансовими
рахунками такими бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків 3002, 3003, 3005 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму договору.
2.6. Придбані боргові цінні папери на дату розрахунку
відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками: Дебет рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1407, 3017/1406, 3016 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму договору.
2.7. У разі придбання банком купонного цінного папера з
накопиченими процентами у бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки: Дебет рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1408, 3018 - на суму накопичених
процентів; Дебет/Кредит рахунків 1407, 3017/1406, 3016 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання (з
урахуванням накопичених
процентів).
2.8. На суму переоцінки, яка була визнана між датою операції
та датою розрахунку, на дату розрахунку здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму дооцінки цінних паперів: Дебет рахунків 3007, 1405, 3015 Кредит рахунку 6203; на суму уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 3007, 1405, 3015.
2.9. Витрати на операції за цінними паперами, придбаними в
торговий портфель, відображаються в обліку такою проводкою: Дебет рахунку відповідні рахунки з обліку витрат (клас 7 Плану рахунків ( z0918-04 ) Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму витрат на операції
з придбання цінних
паперів.
Глава 3. Переоцінка балансової вартості
цінних паперів у торговому портфелі
банку до їх справедливої вартості
3.1. Цінні папери в торговому портфелі підлягають переоцінці
в разі зміни їх справедливої вартості. Обов'язково на дату балансу
результат переоцінки відображається за аналітичним рахунком
балансового рахунку 6203 на суму різниці між справедливою вартістю
цінного папера і його балансовою вартістю в кореспонденції з
рахунками переоцінки. 3.2. У разі збільшення ринкової вартості цінних паперів
здійснюються такі проводки: на суму дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3007 Кредит рахунку 6203; на суму дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203.
3.3. У разі зменшення ринкової вартості цінних паперів у
бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: на суму уцінки за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3007; на суму уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015.
3.4. Під час визнання результатів від наступної переоцінки
цінних паперів на суму попередньої переоцінки в бухгалтерському
обліку здійснюється зворотна проводка: на суму попередньої дооцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3007; на суму попередньої дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015; на суму попередньої уцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3007 Кредит рахунку 6203; на суму попередньої уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203.
Глава 4. Визнання доходів за цінними
паперами в торговому портфелі банку
4.1. За борговими цінними паперами в торговому портфелі банк
визнає процентні доходи згідно із встановленою процентною ставкою
купона за цими цінними паперами. Від володіння цінними паперами з
невизначеним доходом банк отримує доходи у вигляді дивідендів.
4.2. Банк здійснює нарахування процентних доходів за цінними
паперами в торговому портфелі на дату їх переоцінки, але не рідше
одного разу на місяць.
4.3. Нарахування процентів за купонними цінними паперами
здійснюється за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх
придбання до дати погашення або продажу, і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1408, 3018 Кредит рахунків 6056, 6057.
4.4. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено
поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування
процентів за цінними паперами проводиться з урахуванням такого
зменшення номіналу цінного папера.
4.5. У разі надходження коштів за нарахованими процентами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1408, 3018.
4.6. Нарахування доходу у вигляді дивідендів за акціями в
торговому портфелі здійснюється в разі визнання права на отримання
платежу і відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 3008 Кредит рахунку 6300.
4.7. На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 3008.
Глава 5. Реалізація (продаж) цінних
паперів з торгового портфеля банку
5.1. У разі реалізації цінних паперів з торгового портфеля
прибуток чи збиток (різниця між вартістю реалізації та балансовою
вартістю) відображається в банку-продавці за аналітичним рахунком
6203.
5.2. На дату операції на суму договору про продаж цінних
паперів за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік грошових коштів до отримання | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
5.3. Переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір
про продаж за визначеною вартістю реалізації, між датою операції і
датою розрахунку в бухгалтерському обліку не відображається.
5.4. На дату розрахунку за позабалансовими рахунками
здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання грошових коштів до отримання | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
5.5. Банк-продавець на дату розрахунку припиняє визнавати
цінні папери і здійснює за балансовими рахунками такі
бухгалтерські проводки: за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим
прибутком: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Дебет/Кредит рахунку 3007 Кредит рахунків 3002, 3003, 3005 Кредит/Дебет рахунку 6203; за борговими цінними паперами: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1408, 3018 - на суму нарахованих
доходів від дати останньої
сплати купона до дати
розрахунку за цінними
паперами, що
реалізовуються; Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1405, 3015 Дебет/Кредит рахунків 1406, 3016/1407, 3017 - на суму дисконту/премії; Кредит/Дебет рахунку 6203.
5.6. Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком або боргових цінних
паперів, відображаються такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 7103 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Глава 6. Погашення емітентом боргових цінних
паперів у торговому портфелі банку
6.1. Під час погашення боргових цінних паперів у торговому
портфелі в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: сторнування за наявності суми уцінки: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203; сторнування за наявності суми дооцінки: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015; погашення цінних паперів: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) - на суму погашення; Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1406, 3016/1407, 3017 - на суму дисконту/премії; Кредит рахунків 1408, 3018 - на суму нарахованих
процентів; Дебет/Кредит рахунків 6203 - на суму премії/дисконту.
6.2. У разі поступового або часткового погашення номіналу
боргових цінних паперів у торговому портфелі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму погашеної частини
номіналу.

Розділ III. Облік цінних паперів
у портфелі банку на продаж
Глава 1. Особливості обліку цінних
паперів у портфелі банку на продаж
1.1. У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції,
інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні
папери, а саме: боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк
не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за
наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до
погашення; цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку із зміною
ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з
ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій; акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими
неможливо достовірно визначити справедливу вартість; фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що
придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12
місяців; інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі
на продаж.
1.2. На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж
відображаються: за справедливою вартістю; за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок
зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо; за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції,
пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для
продажу протягом 12 місяців; за найменшою з двох величин: вартістю придбання
(собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на
операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу
протягом 12 місяців.
1.3. Цінні папери в портфелі банку на продаж, що
обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.
Обов'язково на дату балансу результати переоцінки відображаються в
капіталі банку.
1.4. Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на дату
балансу підлягають перегляду на зменшення корисності.
1.5. Дохід за борговими цінними паперами визнається під час
кожної переоцінки, але не рідше одного разу на місяць. Амортизація
дисконту (премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.
1.6. Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових
цінних паперів у портфель на продаж, відображаються за рахунками з
обліку дисконту (премії) під час первісного визнання цих цінних
паперів.
1.7. Цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бути
переведені в портфель до погашення в разі закінчення строку,
протягом якого банк був позбавлений права формувати портфель до
погашення відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу IV цієї
Інструкції.
1.8. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
справедливу вартість яких надалі неможливо достовірно оцінити,
обліковуються за собівартістю в портфелі банку на продаж.
1.9. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які
обліковувалися за собівартістю, у разі наявності критеріїв
достовірної оцінки їх справедливої вартості переводяться на оцінку
за справедливою вартістю в портфелі банку на продаж.
1.10. Інвестиції в асоційовані (дочірні) компанії, що
придбані або раніше переведені з метою продажу протягом 12
місяців, але не продані протягом 12 місяців, переводяться до
інвестицій в асоційовані (дочірні) компанії та відображаються
ретроспективно, тобто, починаючи з дати придбання (переведення).
Глава 2. Придбання цінних паперів
у портфель банку на продаж
2.1. Придбані в портфель на продаж цінні папери
відображаються за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311
Плану рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний облік цінних паперів за
балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 ведеться в розрізі
їх емітентів та випусків.
2.2. У разі придбання цінних паперів у портфель на продаж на
дату операції за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.3. Зміна справедливої вартості цінних паперів між датою
операції і датою розрахунку відображається такими бухгалтерськими
проводками: у разі дооцінки цінних паперів: Дебет рахунку 3811 Кредит рахунку 5102; у разі уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3811.
2.4. На дату розрахунку здійснюються зворотні бухгалтерські
проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання грошових коштів до відсилання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 5102 | 3811 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася дооцінка | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3811 | 5102 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася уцінка | ------------------------------------------------------------------
2.5. Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком на дату розрахунку відображаються за балансовими
рахунками такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 3102, 3103, 3105 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.6. У разі придбання боргових цінних паперів з дисконтом на
дату розрахунку здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Кредит рахунків 1416, 1436, 3116 - на суму дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.7. Якщо боргові цінні папери придбані з премією, то на дату
розрахунку в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1417, 1437, 3117 - на суму премії; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.8. У разі придбання банком купонного цінного папера з
накопиченими процентами на дату розрахунку в бухгалтерському
обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1418, 1438, 3118 - на суму накопичених
процентів; Дебет/Кредит рахунків 1417, 1437, 3117/1416, 1436, 3116 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання (з
урахуванням накопичених
процентів та витрат на
операції з придбання).
2.9. На суму переоцінки, яка була визнана між датою операції
та датою розрахунку, на дату розрахунку здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму дооцінки цінних паперів: Дебет рахунків 3107, 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102; на суму уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 3107, 1415, 1435, 3115.
Глава 3. Переоцінка балансової вартості
цінних паперів у портфелі банку на продаж
до їх справедливої вартості
3.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж, які
обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.
Обов'язково на дату балансу результат переоцінки відображається в
капіталі за аналітичним рахунком балансового рахунку 5102 на суму
різниці між справедливою вартістю цінного папера і його балансовою
вартістю, визначеною на дату переоцінки.
3.2. Дооцінка акцій у разі збільшення їх справедливої
вартості відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 3107 Кредит рахунку 5102.
3.3. Дооцінка боргових цінних паперів у разі збільшення їх
справедливої вартості відображається в бухгалтерському обліку
такою проводкою: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102.
3.4. Уцінка акцій у разі зменшення їх справедливої вартості
відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3107.
3.5. Уцінка боргових цінних паперів у разі зменшення їх
справедливої вартості відображається в бухгалтерському обліку
такою проводкою: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115.
3.6. Під час визнання результатів від наступної переоцінки
цінних паперів на суму попередньої переоцінки в бухгалтерському
обліку здійснюється зворотна проводка: на суму попередньої дооцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3107; на суму попередньої дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115; на суму попередньої уцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3107 Кредит рахунку 5102; на суму попередньої уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102.
Глава 4. Визнання доходів за цінними
паперами в портфелі банку на продаж
4.1. За борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
банк визнає процентні доходи, у тому числі процентні доходи у
вигляді амортизації дисконту (премії), з використанням ефективної
ставки відсотка. Від володіння цінними паперами з невизначеним
доходом банк отримує доходи у вигляді дивідендів. Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з
урахуванням вимог, які визначені нормативно-правовими актами
Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і
витрат.
4.2. Банк визнає процентні доходи за цінними паперами в
портфелі на продаж на дату їх переоцінки та обов'язково на дату
балансу, але не рідше одного разу на місяць.
4.3. Якщо за цінними паперами визнавалося зменшення
корисності, то процентні доходи визнаються із застосуванням до
амортизованої собівартості ставки відсотка, що використовувалася
для дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої
оцінки збитків унаслідок зменшення корисності.
4.4. Нарахування процентів за борговими цінними паперами
здійснюється за процентною ставкою купона і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1418, 1438, 3118 Кредит рахунків 6050, 6052, 6054.
4.5. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено
поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування
процентів та розрахунок ефективної ставки відсотка за цінними
паперами здійснюється з урахуванням такого зменшення номіналу
цінного папера.
4.6. У разі надходження коштів за нарахованими процентами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1418, 1438, 3118.
4.7. Амортизація дисконту за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж відображається в обліку такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1416, 1436, 3116 Кредит рахунків 6050, 6052, 6054.
4.8. Амортизація премії за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж відображається в обліку такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 6050, 6052, 6054 Кредит рахунків 1417, 1437, 3117.
4.9. Нарахування доходу за акціями в портфелі банку на продаж
у вигляді дивідендів здійснюється, якщо визнане право на отримання
платежу, і відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 3108 Кредит рахунку 6300.
4.10. На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 3108.
4.11. У разі несвоєчасного погашення процентів за купонними
цінними паперами такі проценти обліковуються як прострочені і в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків 1419, 3119 - на суму прострочених
нарахованих процентів; Кредит рахунків 1418, 3118.
4.12. У разі часткового або повного погашення заборгованості
за простроченими нарахованими доходами за цінними паперами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1419, 3119 - на суму прострочених
нарахованих доходів,
сумнівних доходів.
Глава 5. Зменшення корисності цінних
паперів у портфелі банку на
продаж та формування резервів
5.1. Сума втрат від зменшення корисності за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за
собівартістю, визначається як різниця між їх балансовою вартістю
та поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного
фінансового активу. Ця різниця визнається витратами звітного
періоду і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 7703 Кредит рахунку 3190.
5.2. Під час визнання зменшення корисності за цінними
паперами, що обліковуються в портфелі банку на продаж за
справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі на
рахунку 5102, вилучається з капіталу і визнається в
прибутках/збитках банку. У такому разі на суму уцінки, що
обліковувалася за рахунком 5102, здійснюється зворотна
бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 3107, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102. Одночасно на таку саму суму формується резерв і
відображається в обліку такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 7703 Кредит рахунків 1490, 3190.
5.3. За наявності прострочених, визнаних сумнівними процентів
на час визнання зменшення корисності за борговими цінними паперами
банк самостійно визначає порядок відображення визначеного збитку
за рахунками резервів під знецінення цінних паперів та під
заборгованість за нарахованими доходами. Сума резервів,
відображених за відповідними рахунками, має відповідати різниці
між балансовою вартістю цінних паперів та оціненою сумою
очікуваного відшкодування на дату визнання зменшення корисності.
5.4. Під прострочені, сумнівні нараховані доходи за цінними
паперами банки формують резерви згідно з вимогами відповідних
нормативно-правових актів Національного банку і в бухгалтерському
обліку здійснюють таку проводку: Дебет рахунку 7720 Кредит рахунків 1492, 3191.
5.5. У разі часткового або повного погашення заборгованості
за простроченими нарахованими доходами на відповідну суму
здійснюється коригування резерву і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1492, 3191 Кредит рахунку 7720.
5.6. Якщо за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком визнаний збиток від зменшення корисності,
то в разі збільшення в наступних періодах суми очікуваного
відшкодування сума сформованого резерву залишається незмінною.
Сума переоцінки таких цінних паперів до справедливої вартості
відображається в обліку згідно з пунктами 3.2, 3.4 глави 3 цього
розділу.
5.7. Якщо в наступних періодах відбувається збільшення
справедливої вартості боргових цінних паперів у портфелі на
продаж, то на відповідну суму в межах раніше створеного резерву за
відповідними цінними паперами зменшується сума сформованого
резерву і відображається в бухгалтерському обліку зворотною
проводкою: Дебет рахунків 1490, 3190 Кредит рахунку 7703.
5.8. Після повного сторнування суми сформованого резерву
надалі збільшення справедливої вартості боргових цінних паперів
відображається в обліку згідно з пунктом 3.3 глави 3 цього
розділу.
5.9. Якщо відбувається уцінка боргових цінних паперів, за
якими раніше визнавалося зменшення корисності, та зменшення
справедливої вартості не пов'язане з подальшим зменшенням
корисності цінних паперів, така уцінка відображається в обліку
згідно з пунктом 3.5 глави 3 цього розділу.
5.10. Якщо відбувається подальше зниження справедливої
вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком,
за якими раніше визнавалося зменшення корисності, таке зниження
вважається подальшим зменшенням корисності й відображається в
обліку в порядку, визначеному в пункті 5.1 глави 5 цього розділу.
5.11. У разі списання знецінених цінних паперів за рахунок
резерву в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим
прибутком: Дебет рахунку 3190 Кредит рахунків 3102, 3103, 3105; за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1490, 1492, 3190, 3191 Кредит рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1416, 3116/1417, 3117 - на суму неамортизованого
дисконту/премії; Кредит рахунків 1418, 1419, 3118, 3119 - на суму нарахованих
(прострочених нарахованих)
доходів. Якщо резерв під знецінення цінних паперів сформований не в
повній сумі, то здійснюється його доформування.
5.12. Списані за рахунок резервів цінні папери обліковуються
за позабалансовими рахунками. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 9613 Кредит рахунку групи 991. Одночасно на суму списаної заборгованості за нарахованими
доходами за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет рахунків 9600, 9601 Кредит рахунку групи 991.
5.13. Подальше визнання доходів за цінними паперами
відображається до дати погашення купона або до часу їх списання
згідно із законодавством України за позабалансовими рахунками
такими бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків 9602, 9603 Кредит рахунку групи 991.
5.14. У разі надходження коштів за цінними паперами, що
списані банком за рахунок резервів, у бухгалтерському обліку
здійснюються такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 7703, 7720 - якщо цінні папери були
списані протягом поточного
року; Кредит рахунків 6713, 6717 - якщо цінні папери були
списані протягом
попередніх років; Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків Відповідні рахунки класу 6 з обліку процентних доходів - якщо банк визнавав
нараховані доходи за
позабалансовими рахунками.
5.15. Одночасно на суму виконаних емітентом зобов'язань за
позабалансовими рахунками здійснюються такі бухгалтерські
проводки: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9613 Кредит рахунків 9600, 9601, 9602, 9603.
5.16. За безнадійною заборгованістю за цінними паперами та
нарахованими доходами за ними, яка списана за рахунок резерву,
виконуються бухгалтерські проводки аналогічно до пункту 5.15 цієї
глави після закінчення строку позовної давності або в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
Глава 6. Облік інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії в портфелі банку на продаж
6.1. Придбані або переведені в портфель на продаж інвестиції
в асоційовані та дочірні компанії відображаються за балансовими
рахунками груп 312 та 313 Плану рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний
облік цінних паперів за балансовими рахунками груп 312 та 313
ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.
6.2. У разі придбання інвестицій в асоційовані та дочірні
компанії виключно з метою їх продажу протягом 12 місяців на суму
собівартості здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму вартості придбання
(собівартості).
6.3. Переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
в портфель цінних паперів на продаж відображається в порядку,
зазначеному в главі 6 розділу V цієї Інструкції.
6.4. Нарахування доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями
в асоційовані та дочірні компанії в портфелі банку на продаж
здійснюється, якщо визнане право на отримання платежу, і
відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 3128, 3138 Кредит рахунку 6300.
6.5. На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 3128, 3138.
6.6. Зменшення корисності інвестицій в асоційовані та дочірні
компанії в портфелі банку на продаж відображається в
бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму різниці
між їх балансовою вартістю та справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем. Збитки від
зменшення корисності відображаються в бухгалтерському обліку такою
проводкою: Дебет рахунку 7703 Кредит рахунку 3190.
Глава 7. Переведення цінних паперів
з портфеля на продаж в інші портфелі
7.1. У разі прийняття рішення про переведення боргових цінних
паперів у портфель до погашення балансова вартість цінного папера
під час переведення надалі стає його новою амортизованою
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка,
розрахованої на час їх переведення. Будь-яку різницю (дисконт або премію) між новою амортизованою
собівартістю за вирахуванням нарахованих на час переведення
процентів та номінальною вартістю слід амортизувати на решту
терміну дії цінного папера з використанням ефективної ставки
відсотка, розрахованої на час його переведення.
7.2. Переведення боргових цінних паперів з портфеля на продаж
у портфель до погашення відображається в бухгалтерському обліку
такими проводками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1410,1411, | сума номінальної вартості боргових | | |1412, 1413,| цінних паперів у портфелі на продаж | | |1414, 1430,| | | |3110, 3111,| | | |3112, 3113,| | | | 3114 | | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1416, 1436,| 3541 |сума неамортизованого дисконту боргових | | 3116 | | цінних паперів у портфелі на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1417, 1437,| сума неамортизованої премії боргових | | | 3117 | цінних паперів у портфелі на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1415, 1435,|сума дооцінки боргових цінних паперів у | | | 3115 | портфелі на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1415, 1435,| 3541 |сума уцінки цінних паперів у портфелі на| | 3115 | | продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1418, 1438,|сума нарахованих процентів (прострочених| | |3118, 1419,| нарахованих процентів) за купонними | | | 3119 |борговими цінними паперами в портфелі на| | | | продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1490, 3190 | 3541 | сума резерву за борговими цінними | | | |паперами в портфелі на продаж (якщо був | | | | сформований) | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1420, 1421,| 3541 | сума номінальної вартості боргових | |1422, 1423,| | цінних паперів, що переводяться в | |1424, 1440,| | портфель до погашення | |3210, 3211,| | | |3212, 3213,| | | | 3214 | | | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1426, 1446,|сума нового неамортизованого дисконту за| | | 3216 | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель до погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1427, 1447,| 3541 | сума нової неамортизованої премії за | | 3217 | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель до погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1428, 1448,| 3541 |сума нарахованих процентів (прострочених| |3218, 1429,| | нарахованих процентів) за купонними | | 3219 | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель до погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1492, 3191 |1493, 3291 | сума резерву під заборгованість за | | | | нарахованими доходами за купонними | | | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель до погашення | ------------------------------------------------------------------
7.3. Попередній прибуток або збиток від переоцінки боргових
цінних паперів, визнаний у капіталі на рахунку 5102, амортизується
до дати погашення із застосуванням ефективної ставки відсотка і
визнається в прибутку/збитку з відображенням у бухгалтерському
обліку такими проводками: амортизація попередньої дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 6399; амортизація попередньої уцінки: Дебет рахунку 7399 Кредит рахунку 5102.
7.4. Переведення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком з портфеля банку на продаж в інвестиції в асоційовану
або дочірню компанію відображається в обліку як поетапне придбання
інвестицій в порядку, зазначеному в главі 2 розділу V цієї
Інструкції.
Глава 8. Зміна методу оцінки акцій
та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж
8.1. Переведення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком з оцінки за собівартістю на оцінку за справедливою
вартістю відображається в обліку такими бухгалтерськими
проводками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |3102, 3103,|сума собівартості акцій та інших цінних | | | 3105 | паперів з нефіксованим прибутком у | | | |портфелі на продаж, що обліковувалися за| | | | собівартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3190 | 3541 | сума резерву за акціями та іншими | | | | цінними паперами з нефіксованим | | | | прибутком у портфелі на продаж, що | | | | обліковувалися за собівартістю (за | | | | наявності) | |-----------+-----------+----------------------------------------| |3102, 3103,| 3541 | сума справедливої вартості акцій та | | 3105 | | інших цінних паперів з нефіксованим | | | | прибутком, що переведені з оцінки за | | | | собівартістю на оцінку за справедливою | | | | вартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 | 3190 | сума резерву за акціями та іншими | | | | цінними паперами з нефіксованим | | | | прибутком в портфелі на продаж, що | | | | переведені з оцінки за собівартістю на | | | | оцінку за справедливою вартістю (за | | | | наявності) | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 | 5102 | на суму позитивної різниці між | | | | справедливою вартістю на дату зміни | | | | методу оцінки та собівартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 5102 | 3541 | на суму негативної різниці між | | | | справедливою вартістю на дату зміни | | | | методу оцінки та собівартістю | ------------------------------------------------------------------
8.2. У разі переведення акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком з оцінки за справедливою вартістю на оцінку
за собівартістю справедлива вартість цінного папера на час
переведення стає його новою собівартістю. Це переведення
відображається в обліку такими бухгалтерськими проводками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |3102, 3103,|сума собівартості акцій та інших цінних | | | 3105 | паперів з нефіксованим прибутком у | | | |портфелі на продаж, що обліковувалися за| | | | справедливою вартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 | 3107 | сума дооцінки акцій та інших цінних | | | | паперів з нефіксованим прибутком у | | | |портфелі на продаж, що обліковувалися за| | | | справедливою вартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3107 | 3541 | сума уцінки акцій та інших цінних | | | | паперів з нефіксованим прибутком у | | | |портфелі на продаж, що обліковувалися за| | | | справедливою вартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3190 | 3541 | сума резерву за акціями та іншими | | | | цінними паперами з нефіксованим | | | | прибутком в портфелі на продаж, що | | | |обліковувалися за справедливою вартістю | | | | (якщо був сформований) | |-----------+-----------+----------------------------------------| |3102, 3103,| 3541 | сума нової собівартості акцій та інших | | 3105 | |цінних паперів з нефіксованим прибутком,| | | | що переведені з оцінки за справедливою | | | | вартістю на оцінку за собівартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 | 3190 | сума резерву за акціями та іншими | | | | цінними паперами з нефіксованим | | | | прибутком в портфелі на продаж, що | | | | переведені з оцінки за справедливою | | | |вартістю на оцінку за собівартістю (якщо| | | | був сформований) | ------------------------------------------------------------------
8.3. Сума переоцінки цінного папера, яка була визнана в
капіталі на рахунку 5102, залишається в капіталі до його продажу в
порядку, зазначеному в пункті 9.8 глави 9 цього розділу.
8.4. У разі визнання в майбутньому зменшення корисності за
цінними паперами, зазначеними в пунктах 8.2, 8.3 цієї глави,
будь-який залишок за рахунком 5102 відображається такими
бухгалтерськими проводками: у разі наявності дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 6393; у разі наявності уцінки: Дебет рахунку 6393 Кредит рахунку 5102.
Глава 9. Реалізація (продаж) цінних
паперів з портфеля на продаж
9.1. У разі реалізації цінних паперів з портфеля на продаж
прибуток чи збиток (різниця між вартістю реалізації та балансовою
вартістю) відображається в банку-продавці за аналітичним рахунком
6393.
9.2. На дату операції на суму договору з продажу цінних
паперів за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік грошових коштів до отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
9.3. Переоцінка цінних паперів, які обліковувались у портфелі
на продаж, між датою операції і датою розрахунку в бухгалтерському
обліку не відображається.
9.4. На дату розрахунку за позабалансовими рахунками
здійснюються такі зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання грошових коштів до отримання | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
9.5. У разі реалізації (продажу) акцій та інших цінних
паперів з нефіксованим прибутком, які обліковувалися в портфелі на
продаж за справедливою вартістю, на дату розрахунку банк-продавець
на суму переоцінки, яка була визнана в капіталі, здійснює такі
зворотні бухгалтерські проводки: у разі наявності уцінки: Дебет рахунку 3107 Кредит рахунку 5102; у разі наявності дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3107.
9.6. Якщо за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком, що продаються, були створені резерви, то
на дату розрахунку на суму раніше сформованих резервів
здійснюється така зворотна бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 3190 Кредит рахунку 7703.
9.7. Реалізація акцій та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком з портфеля банку на продаж на дату розрахунку
відображається такими бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 3102, 3103, 3105 Кредит/Дебет рахунку 6393 - на різницю між вартістю
реалізації та балансовою
вартістю цінних паперів,
що реалізовуються.
9.8. Реалізація акцій та інших цінних паперів з нефіксованим
прибутком з портфеля банку на продаж, які були переведені з методу
оцінки за справедливою вартістю на метод оцінки за собівартістю
або навпаки і за якими в капіталі обліковується сума переоцінки,
на дату розрахунку відображається такими бухгалтерськими
проводками: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 3102, 3103, 3105 Дебет/Кредит рахунку 5102 Кредит/Дебет рахунку 6393 - на різницю між вартістю
реалізації та балансовою
вартістю цінних паперів,
що реалізовуються,
та сумою переоцінки,
визнаною в капіталі.
9.9. Якщо за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії,
що продаються, були створені резерви, то на дату розрахунків на
суму сформованих резервів здійснюється така зворотна бухгалтерська
проводка: Дебет рахунку 3190 Кредит рахунку 7703.
9.10. Реалізація інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
з портфеля банку на продаж на дату розрахунку відображається
такими бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 Кредит/Дебет рахунку 6393 - на різницю між вартістю
реалізації та балансовою
вартістю цінних паперів,
що реалізовуються.
9.11. У разі продажу інвестиції в асоційовану компанію, яка
до переведення в портфель на продаж обліковувалася за методом
участі в капіталі, одночасно на суму наявного залишку за
результатами переоцінки інвестиції, що вибуває, здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 5103 Кредит рахунку 5030.
9.12. Під час реалізації (продажу) боргових цінних паперів з
портфеля на продаж банк-продавець на дату розрахунку одночасно з
проводками, зазначеними в пункті 9.13 цієї глави, здійснює такі
зворотні бухгалтерські проводки: у разі наявності уцінки: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102; у разі наявності дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115; у разі наявності резерву під цінні папери: Дебет рахунків 1490, 3190 Кредит рахунку 7703; у разі наявності резерву під нараховані доходи: Дебет рахунків 1492, 3191 Кредит рахунку 7720.
9.13. Відображення в бухгалтерському обліку продажу боргових
цінних паперів на дату розрахунку здійснюється такими проводками: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на номінальну суму; Дебет/Кредит рахунків 1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117 - на суму неамортизованого
дисконту/премії; Кредит рахунків 1418, 1438, 3118, 1419, 3119 - на суму нарахованих
доходів (прострочених
нарахованих доходів) за
цінними паперами,
що реалізовуються; Кредит/Дебет рахунку 6393 - на суму різниці між
вартістю реалізації
та балансовою вартістю
цінних паперів,
що реалізовуються.
9.14. У разі реалізації боргових цінних паперів з портфеля на
продаж, які були переведені з портфеля до погашення і за якими в
капіталі обліковується сума переоцінки, на дату розрахунку
одночасно з проводками, зазначеними в пунктах 9.12, 9.13 цієї
глави, списується залишок за рахунком 5102 з відображенням в
бухгалтерському обліку такими проводками: у разі наявності позитивного залишку: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 6393; у разі наявності негативного залишку: Дебет рахунку 6393 Кредит рахунку 5102.
9.15. Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком або боргових цінних
паперів, відображаються такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 7103 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Глава 10. Погашення емітентом боргових
цінних паперів у портфелі банку на продаж
10.1. У разі настання терміну погашення боргових цінних
паперів у портфелі банку на продаж у бухгалтерському обліку
здійснюються такі проводки: сторнування за наявності суми уцінки: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102; сторнування за наявності суми дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115; погашення цінних паперів: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Дебет рахунків 1490, 1492, 3190, 3191 - на суму різниці між сумою
погашення та балансовою
вартістю (у межах
створеного резерву в разі
його наявності); Кредит рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117 - на суму неамортизованого
дисконту/премії; Кредит рахунків 1418, 1438, 3118 - на суму нарахованих
процентів.
10.2. Якщо за погашеними цінними паперами раніше був
сформований резерв під зменшення їх корисності, то на суму
залишку, що не був використаний під час погашення, здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 1490, 3190 Кредит рахунку 7703 - зменшення суми
сформованого резерву за
вартістю цінних паперів.
10.3. Боргові цінні папери, що не погашені у визначений
емітентом строк, обліковуються за окремими аналітичними рахунками
балансових рахунків з обліку цінних паперів.
10.4. У разі поступового або часткового погашення номіналу
боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж здійснюються
такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Кредит рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму погашеної частки
номіналу; Кредит рахунків 1418, 1438, 3118 - на суму нарахованих
процентів.

Розділ IV. Облік цінних паперів, що утримуються
в портфелі банку до погашення
Глава 1. Особливості обліку цінних паперів
у портфелі банку до погашення
1.1. У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові
цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна
визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні
папери відносяться до портфеля до погашення, якщо банк має намір
та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання
процентного доходу.
1.2. Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в
портфелі до погашення, якщо: не має фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до
погашення; є юридичне або інше обмеження, яке може перешкодити наміру
банку утримувати цінні папери до погашення; протягом поточного фінансового року або протягом двох
попередніх фінансових років банк продав до дати погашення значну
суму інвестицій порівняно із загальною сумою інвестицій,
утримуваних до погашення.
1.3. Банк не повинен визнавати цінні папери як утримувані до
погашення, якщо: має намір утримувати цінні папери протягом невизначеного
часу; готовий продати їх у разі змін ринкових ставок відсотка,
ризиків, потреб ліквідності; умови випуску безстрокових боргових цінних паперів
передбачають сплату відсотків протягом невизначеного часу (тобто
немає фіксованого строку погашення); емітент має право погасити цінні папери сумою, значно меншою,
ніж їх амортизована собівартість.
1.4. Цінні папери, за якими емітент передбачає дострокове
погашення, можуть бути визнані в портфелі до погашення, якщо банк
має намір і змогу утримувати їх до строку погашення.
1.5. Придбані боргові цінні папери відображаються в
бухгалтерському обліку в розрізі таких складових: номінальна
вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату
придбання. Витрати на операції, здійснені під час придбання
боргових цінних паперів, уключаються у вартість придбання та
відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).
1.6. Банк постійно на дату балансу оцінює свій намір та змогу
утримувати цінні папери до погашення.
1.7. Після первісного визнання боргові цінні папери в
портфелі до погашення на дату балансу відображаються за їх
амортизованою собівартістю.
1.8. Банк визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту
(премії) за борговими цінними паперами не рідше одного разу на
місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
1.9. Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
підлягають перегляду на зменшення їх корисності.
1.10. У разі продажу значної суми інвестицій, утримуваних до
погашення, цінні папери з портфеля банку до погашення мають бути
переведені в портфель на продаж. У такому разі банк має анулювати
портфель до погашення шляхом переведення залишку інвестицій в
портфель на продаж.
1.11. Не є порушенням намірів утримувати портфель до
погашення, якщо продаж цінних паперів з портфеля до погашення був
здійснений у таких випадках: не більше ніж за 3 місяці до дати погашення; після того, як отримано в основному всю первісну вартість
фінансової інвестиції у вигляді планових платежів або передоплати; значного погіршення кредитоспроможності емітента; реорганізації емітента; змін законодавчих або регулятивних вимог; значного підвищення регулятивних вимог до капіталу; у зв'язку з непередбаченою подією, яка відбулася з незалежних
від банку причин, яка не повторюється і стосовно якої є докази, що
банк не мав змоги її спрогнозувати.
Глава 2. Придбання цінних паперів
у портфель банку до погашення
2.1. Придбані в портфель до погашення цінні папери
відображаються за балансовими рахунками груп 142, 144 та 321 Плану
рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний облік цінних паперів за
балансовими рахунками груп 142, 144 і 321 ведеться в розрізі їх
емітентів та випусків.
2.2. У разі придбання цінних паперів у портфель до погашення
на дату операції здійснюються такі бухгалтерські проводки за
позабалансовими рахунками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.3. На дату розрахунку за позабалансовими рахунками
здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.4. У разі придбання боргових цінних паперів з дисконтом на
дату розрахунку здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Кредит рахунків 1426, 1446, 3216 - на суму дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму собівартості.
2.5. Якщо боргові цінні папери придбані з премією, то в
бухгалтерському обліку на дату розрахунку здійснюються такі
проводки: Дебет рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1427, 1447, 3217 - на суму премії; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму собівартості.
2.6. У разі придбання банком купонних цінних паперів з
накопиченими процентами в бухгалтерському обліку на дату
розрахунку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1428, 1448, 3218 - на суму накопичених
процентів; Дебет/Кредит рахунків 1427, 1447, 3217/1426, 1446, 3216 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання (з
урахуванням накопичених
процентів та витрат на
операції з придбання).
Глава 3. Визнання доходів за цінними
паперами в портфелі банку до погашення
3.1. За цінними паперами в портфелі банку до погашення банк
визнає процентні доходи, у тому числі у вигляді амортизації
дисконту (премії) із застосуванням принципу нарахування та методу
ефективної ставки відсотка.
3.2. Банк визнає процентні доходи за борговими цінними
паперами в сумі, що є добутком амортизованої собівартості та
первісної ефективної ставки відсотка відповідного цінного папера,
у тому числі і за цінними паперами, за якими визнавалося зменшення
корисності.
3.3. Нарахування процентів, які мають бути сплачені
емітентом, за борговими цінними паперами здійснюється за
процентною ставкою купона і відображається такою бухгалтерською
проводкою: Дебет рахунків 1428, 1448, 3218 Кредит рахунків 6051, 6053, 6055.
3.4. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено
поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування
процентів та розрахунок ефективної ставки відсотка за цінними
паперами здійснюється з урахуванням такого зменшення номіналу
цінного папера.
3.5. У разі надходження коштів за нарахованими процентами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1428, 1448, 3218.
3.6. Амортизація дисконту за цінними паперами в портфелі
банку до погашення відображається в обліку такою бухгалтерською
проводкою: Дебет рахунків 1426, 1446, 3216 Кредит рахунків 6051, 6053, 6055.
3.7. Амортизація премії за цінними паперами в портфелі банку
до погашення відображається в обліку такою бухгалтерською
проводкою: Дебет рахунків 6051, 6053, 6055 Кредит рахунків 1427, 1447, 3217.
3.8. У разі несвоєчасного погашення процентів за купонними
цінними паперами такі проценти обліковуються як прострочені і в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків 1429, 3219 - на суму прострочених
нарахованих процентів; Кредит рахунків 1428, 3218.
3.9. У разі часткового або повного погашення заборгованості
за простроченими нарахованими доходами за цінними паперами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1429, 3219 - на суму прострочених
нарахованих доходів,
сумнівних доходів.
Глава 4. Зменшення корисності цінних
паперів у портфелі банку до погашення
та формування резервів
4.1. На дату балансу цінні папери в портфелі банку до
погашення переглядаються щодо можливого зменшення їх корисності на
основі аналізу очікуваних грошових потоків.
4.2. Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до
погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом
формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних
паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за
ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного
визнання).
4.3. У разі зменшення корисності цінних паперів банки
формують резерви згідно з вимогами відповідних нормативно-правових
актів Національного банку і в бухгалтерському обліку здійснюється
така проводка: Дебет рахунку 7704 Кредит рахунків 1491, 3290.
4.4. У разі визнання зменшення корисності цінних паперів, які
були переведені з портфеля банку на продаж, залишок суми
переоцінки, що обліковується в капіталі за рахунком 5102, має бути
визнаний у прибутку або збитку. У цьому разі здійснюються такі
проводки: списання залишку попередньої дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 6399; списання залишку попередньої уцінки: Дебет рахунку 7399 Кредит рахунку 5102.
4.5. Після первісного визнання збитку від зменшення
корисності цінних паперів банк має переглядати такі цінні папери
щодо подальшого зменшення їх корисності на кожну дату балансу.
4.6. За наявності прострочених, визнаних сумнівними процентів
на час визнання зменшення корисності цінних паперів у портфелі до
погашення банк самостійно визначає порядок відображення
визначеного збитку за рахунками резервів під знецінення цінних
паперів та під заборгованість за нарахованими доходами. Сума
резервів, відображених за відповідними рахунками, має відповідати
різниці між балансовою вартістю цінних паперів та оціненою сумою
очікуваного відшкодування на дату визнання зменшення корисності.
4.7. Під прострочені, сумнівні нараховані доходи за цінними
паперами банки формують резерви згідно з вимогами відповідних
нормативно-правових актів Національного банку і в бухгалтерському
обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 7720 Кредит рахунків 1493, 3291.
4.8. У разі часткового або повного погашення заборгованості
за простроченими нарахованими доходами на відповідну суму
здійснюється коригування резерву і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1493, 3291 Кредит рахунку 7720.
4.9. Зменшення балансової вартості цінних паперів
відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, що не
призводить до від'ємного значення їх вартості. Якщо внаслідок
зменшення корисності цінних паперів їх балансова вартість досягає
нуля, то в бухгалтерському обліку такі цінні папери відображаються
за нульовою вартістю до прийняття банком рішення про їх списання
за рахунок сформованих резервів.
4.10. Якщо в наступному періоді сума очікуваного
відшкодування за цінними паперами збільшується, то на відповідну
суму в межах раніше сформованого резерву за цими цінними паперами
зменшується сума сформованого резерву.
4.11. Зменшення резерву відображається в бухгалтерському
обліку зворотною проводкою: Дебет рахунків 1491, 1493, 3290, 3291 Кредит рахунків 7704, 7720.
4.12. У разі прийняття банком рішення про списання цінних
паперів за рахунок резерву в бухгалтерському обліку здійснюються
такі проводки: Дебет рахунків 1491, 1493, 3290, 3291 Кредит рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1426, 3216/1427, 3217 - на суму неамортизованого
дисконту/премії; Кредит рахунків 1428, 1429, 3218, 3219 - на суму нарахованих
(прострочених нарахованих)
доходів. Якщо резерв під знецінення цінних паперів сформований не в
повному обсязі, то здійснюється його доформування.
4.13. Списані за рахунок резервів цінні папери обліковуються
за позабалансовими рахунками. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 9613 Кредит рахунку групи 991. Одночасно на суму списаної заборгованості за нарахованими
доходами за позабалансовими рахунками здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 9600, 9601 Кредит рахунку групи 991.
4.14. Подальше визнання доходів за цінними паперами
відображається до дати погашення купона або до часу списання
згідно із законодавством України за позабалансовими рахунками
такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 9602, 9603 Кредит рахунку групи 991.
4.15. У разі виконання емітентом зобов'язань за цінними
паперами, що списані банком за рахунок резервів, у бухгалтерському
обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 7704, 7720 - якщо цінні папери були
списані протягом поточного
року; Кредит рахунків 6714, 6717 - якщо цінні папери були
списані протягом
попередніх років; Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків відповідні рахунки класу 6 з обліку процентних доходів - якщо банк визнавав
нараховані доходи за
позабалансовими рахунками.
4.16. Одночасно на суму отриманих коштів за позабалансовими
рахунками здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9613 Кредит рахунків 9600, 9601, 9602, 9603.
4.17. За безнадійною заборгованістю за цінними паперами та
нарахованими доходами за ними, яка списана за рахунок резерву,
виконується бухгалтерська проводка аналогічно до пункту 4.16 цієї
глави після закінчення строку позовної давності або в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.
Глава 5. Переведення цінних
паперів з портфеля до погашення
5.1. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в
портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю та
відображається такими бухгалтерськими проводками:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1420, 1421,| сума номінальної вартості боргових | | |1422, 1423,| цінних паперів у портфелі до погашення | | |1424, 1440,| | | |3210, 3211,| | | |3212, 3213,| | | |3214 | | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1426, 1446,| 3541 |сума неамортизованого дисконту боргових | | 3216 | | цінних паперів у портфелі до погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1427, 1447,| сума неамортизованої премії боргових | | | 3217 | цінних паперів у портфелі до погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1428, 1448,|сума нарахованих процентів (прострочених| | |3218, 1429,| нарахованих процентів) за купонними | | | 3219 |борговими цінними паперами в портфелі до| | | | погашення | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1491, 3290 | 3541 |сума резерву під боргові цінні папери в | | | |портфелі до погашення (у разі наявності)| |-----------+-----------+----------------------------------------| |1410, 1411,| 3541 | сума номінальної вартості цінних | |1412, 1413,| | паперів, що переводяться в портфель на | |1414, 1430,| | продаж | |3110, 3111,| | | |3112, 3113,| | | | 3114 | | | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 |1416, 1436,|сума нового неамортизованого дисконту за| | | 3116 | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1417, 1437,| 3541 | сума нової неамортизованої премії за | | 3117 | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1418, 1438,| 3541 |сума нарахованих процентів (прострочених| |3118, 1419,| | нарахованих процентів) за купонними | | 3119 | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| |1493, 3291 |1492, 3191 | сума резерву під заборгованість за | | | | нарахованими доходами за купонними | | | | борговими цінними паперами, що | | | | переводяться в портфель на продаж | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3541 | 5102 | на суму позитивної різниці між | | | | справедливою вартістю на дату | | | | переведення та амортизованою | | | | собівартістю | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 5102 | 3541 | на суму негативної різниці між | | | | справедливою вартістю на дату | | | | переведення та амортизованою | | | | собівартістю | ------------------------------------------------------------------
5.2. Різниця між балансовою вартістю і справедливою вартістю
обліковується за рахунком 5102 до вибуття цінних паперів з
портфеля на продаж.
5.3. У разі визнання в майбутньому зменшення корисності за
таким цінним папером будь-який залишок за рахунком 5102 списується
з відображенням в бухгалтерському обліку такими проводками: у разі наявності дооцінки: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 6393; у разі наявності уцінки: Дебет рахунку 6393 Кредит рахунку 5102.
5.4. У разі прийняття рішення про продаж цінних паперів з
портфеля до погашення банк повинен перевести такі цінні папери в
портфель на продаж та здійснювати реалізацію (продаж) цінних
паперів з портфеля на продаж відповідно до глави 7 розділу III
цієї Інструкції.
Глава 6. Облік погашення цінних
паперів у портфелі до погашення
6.1. У разі погашення цінних паперів з настанням строку в
бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Кредит рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Кредит рахунків 1428, 1448, 3218 - на суму нарахованих
процентів.
6.2. У разі погашення цінних паперів, за якими були створені
резерви, з настанням строку в бухгалтерському обліку здійснюються
такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Дебет рахунків 1491, 1493, 3290, 3291 Кредит рахунків 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1426, 1446, 3216/1427, 1447, 3217 - на суму неамортизованого
дисконту/премії; Кредит рахунків 1428, 1448, 3218, 1429, 3219 - на суму нарахованих
(прострочених нарахованих)
процентів.
6.3. Якщо за погашеними цінними паперами раніше був
сформований резерв під зменшення їх корисності, то на суму
залишку, що не був використаний під час погашення, здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 1491, 3290 Кредит рахунку 7704 - зменшення суми
сформованого резерву за
вартістю цінних паперів.
6.4. Боргові цінні папери, що не погашені у визначений
емітентом строк, обліковуються за окремими аналітичними рахунками
балансових рахунків з обліку цінних паперів.

Розділ V. Облік інвестицій
в асоційовані та дочірні компанії
Глава 1. Особливості обліку інвестицій
в асоційовані та дочірні компанії
1.1. До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які
відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії
банку, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або
утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати
придбання.
1.2. Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
собівартістю. Витрати на операції, пов'язані з придбанням
інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання.
1.3. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за
методом участі в капіталі.
1.4. За інвестиціями в дочірні компанії, облік яких
здійснюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності,
інвестор складає консолідовану фінансову звітність.
1.5. Якщо вартість придбання інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії перевищує частку банку-інвестора в справедливій
вартості чистих активів (придбаних ідентифікованих активів і
зобов'язань) на дату придбання, то виникає гудвіл. Гудвіл
обліковується як складова вартості інвестиції та оцінюється за
собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Банк має щорічно здійснювати перевірку гудвілу на зменшення
корисності.
1.6. Якщо частка банку в справедливій вартості придбаних
чистих активів (придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань)
перевищує вартість придбання інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії на дату придбання, то виникає негативний гудвіл. За наявності негативного гудвілу банк має перевірити
ідентифікацію та оцінку ідентифікованих активів і зобов'язань та
оцінку вартості придбання. Негативний гудвіл у повній сумі має
бути визнаний доходом під час первісного визнання інвестиції.
1.7. Інвестиції в асоційовані компанії можуть бути
переведені: в інвестиції в дочірні компанії; у портфель на продаж.
1.8. Інвестиції в дочірні компанії можуть бути переведені: в інвестиції в асоційовані компанії; у портфель на продаж.
Глава 2. Здійснення інвестицій
в асоційовані та дочірні компанії
2.1. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
відображаються в бухгалтерському обліку відповідно за рахунками
розділів 41 і 42 Плану рахунків ( z0918-04 ).
2.2. На дату отримання суттєвого впливу (контролю) здійснені
інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображаються в
бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунків 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму вартості
придбання.
2.3. Якщо під час здійснення інвестицій виникає негативний
гудвіл, то в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму вартості
придбання; Кредит рахунку 6310, 6311 - на суму різниці між
вартістю придбання
і часткою інвестора в
справедливій вартості
ідентифікованих активів
і зобов'язань.
2.4. У разі поетапного здійснення інвестиції кожна операція з
придбання частки інвестиції має бути відображена в обліку на дату
здійснення кожної окремої частки інвестиції. У разі поетапного придбання гудвіл визначається як сума
різниць між вартістю придбання і часткою в справедливій вартості
придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, визначених на
кожному етапі.
2.5. Якщо на наступному етапі поетапного здійснення
інвестиції потрібно використати інший метод обліку, то банк має
здійснити ретроспективне коригування балансової вартості часток
інвестиції, придбаних на попередніх етапах, а також коригування
своєї частки в результатах діяльності асоційованої або дочірньої
компанії за відповідні попередні періоди.
Глава 3. Відображення в бухгалтерському
обліку інвестицій в асоційовані компанії
за методом участі в капіталі
3.1. За методом участі в капіталі інвестиції відображаються в
річній фінансовій звітності банку за вартістю, що визначається з
урахуванням зміни загальної величини власного капіталу емітента,
крім тих, що є результатом операцій між банком і емітентом цінних
паперів.
3.2. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за
методом участі в капіталі, починаючи з останнього дня місяця, у
якому об'єкт інвестування відповідає критеріям асоційованої
компанії.
3.3. Застосування методу участі в капіталі для обліку
фінансових інвестицій припиняється з останнього дня місяця, у
якому об'єкт інвестування не відповідає критеріям асоційованої
компанії.
3.4. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується
(зменшується) на суму, що є часткою банку в чистому прибутку
(збитку) асоційованої компанії за звітний період, з уключенням
цієї суми до складу доходу (втрат) банку від участі в капіталі.
3.5. Визнання частки банку в чистому прибутку (збитку)
емітента відображається такими бухгалтерськими проводками: у разі збільшення балансової вартості фінансової інвестиції: Дебет рахунків 4102, 4103, 4105 Кредит рахунку 6310; у разі зменшення балансової вартості фінансової інвестиції: Дебет рахунку 7310 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105.
3.6. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується
(зменшується) на частку банку в сумі зміни загальної величини
власного капіталу емітента за звітний період (крім змін за рахунок
чистого прибутку (збитку) за звітний період) з уключенням
(виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу банку.
3.7. Визнання змін у власному капіталі емітента
відображається такими бухгалтерськими проводками: у разі збільшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із
збільшенням власного капіталу об'єкта інвестування: Дебет рахунків 4102, 4103, 4105 Кредит рахунку 5103; у разі зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із
зменшенням власного капіталу об'єкта інвестування: Дебет рахунку 5103 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105.
3.8. Якщо сума зменшення частки банку у власному капіталі
об'єкта інвестування більше залишку за рахунком 5103 Плану
рахунків ( z0918-04 ), то така різниця списується з рахунку 5030
або 5031 Плану рахунків і здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет рахунків 5030, 5031 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105.
3.9. Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в
асоційовані компанії відображається в бухгалтерському обліку лише
на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості
фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок
зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості,
відображаються в бухгалтерському обліку за нульовою вартістю.
3.10. Якщо надалі об'єкт інвестування звітує про чисті
прибутки, то банк поновлює в бухгалтерському обліку фінансові
інвестиції в сумі, що перевищує частку раніше не визнаних збитків,
і здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків 4102, 4103, 4105 Кредит рахунку 6310.
Глава 4. Відображення в бухгалтерському
обліку дивідендного доходу за інвестиціями
в асоційовані і дочірні компанії
4.1. Балансова вартість інвестицій в асоційовані компанії,
які обліковуються за методом участі в капіталі, зменшується на
суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.
4.2. Отримання дивідендів відображається такою бухгалтерською
проводкою: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 4102, 4103, 4105 - на суму отриманих
дивідендів.
4.3. Нарахування доходу у вигляді дивідендів за інвестиціями
банку в дочірні компанії, які обліковуються за собівартістю,
здійснюється, якщо визнане право на отримання платежу, і
відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 4208 Кредит рахунку 6300.
4.4. На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 4208.
Глава 5. Зменшення корисності інвестицій
в асоційовані і дочірні компанії
5.1. Визнання зменшення корисності інвестицій в асоційовані і
дочірні компанії (у тому числі гудвілу) відображається в обліку
такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 7310, 7311 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205.
Глава 6. Переведення інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії в інші портфелі
6.1. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
переводяться в портфель цінних паперів на продаж, якщо такі
інвестиції надалі не відповідають критеріям асоційованої або
дочірньої компанії. Фінансові інвестиції мають переводитися в портфель цінних
паперів на продаж не пізніше останнього дня місяця, у якому
інвестиція не відповідає критеріям асоційованої або дочірньої
компанії.
6.2. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
переводяться в портфель цінних паперів на продаж з метою
подальшого продажу протягом 12 місяців.
6.3. У разі невідповідності критеріям асоційованої та
дочірньої компанії переведення інвестицій в асоційовані та дочірні
компанії в портфель на продаж відображається в бухгалтерському
обліку такою проводкою: Дебет рахунків 3102, 3103, 3105 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 - за балансовою вартістю.
6.4. Переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії
в портфель цінних паперів на продаж з метою подальшого продажу
протягом 12 місяців відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 Кредит рахунків 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 - за балансовою вартістю.
6.5. Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії,
що були відображені в складі додаткового капіталу банку за
рахунком 5103 Плану рахунків ( z0918-04 ), обліковуються за цим
рахунком до часу реалізації інвестицій. У разі реалізації цих
інвестицій суми переоцінки, що обліковувалися за рахунком 5103
Плану рахунків, відносяться до нерозподіленого прибутку на рахунок
5030 Плану рахунків.
6.6. Переведення інвестицій в асоційовану компанію в
інвестиції в дочірню компанію відображається в обліку як поетапне
придбання інвестицій в порядку, зазначеному в главі 2 цього
розділу.
6.7. Переведення інвестицій в дочірню компанію в інвестиції в
асоційовану компанію в бухгалтерському обліку відображається такою
проводкою: Дебет рахунків 4102, 103, 4105 Кредит рахунків 4202, 4203, 4205 - на суму собівартості
з урахуванням зменшення
корисності інвестицій
в дочірню компанію.
6.8. Після переведення інвестиції в дочірню компанію в
інвестиції в асоційовану компанію банк має здійснити
ретроспективні коригування балансової вартості інвестиції з
урахуванням результатів поточної діяльності та результатів
діяльності об'єкта інвестування за попередні періоди, а також
коригування нерозподіленого прибутку.
Глава 7. Реалізація інвестицій
в асоційовані та дочірні компанії
7.1. У разі продажу інвестицій в асоційовані та дочірні
компанії вони переводяться в портфель цінних паперів на продаж.

Розділ VI. Комісійні операції з цінними паперами
Глава 1. Відображення в бухгалтерському
обліку комісійних операцій з цінними паперами
1.1. Відображення в бухгалтерському обліку комісійних витрат, пов'язаних із виконанням договорів доручення або договорів
комісій, які надалі відшкодовуються клієнтами, здійснюється за
рахунком 2801 Плану рахунків ( z0918-04 ).
Глава 2. Облік операцій
із зберігання цінних паперів клієнтів
2.1. Цінні папери в документарній формі, що прийняті банком
на зберігання, відображаються в бухгалтерському обліку за
номінальною вартістю такою проводкою: Дебет рахунку 9702 Кредит рахунку групи 991.
2.2. Видача цінних паперів, що були в банку на зберіганні, у
бухгалтерському обліку відображається такою проводкою: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9702 - на суму номіналу.
Глава 3. Облік операцій з купівлі цінних
паперів за дорученням клієнта
3.1. У разі одержання коштів для купівлі цінних паперів
згідно з договором доручення здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 2901.
3.2. У разі оплати цінних паперів для клієнта за ціною
купівлі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
3.3. Цінні папери в документарній формі, що куплені для
клієнта, банк обліковує за позабалансовими рахунками і на
номінальну суму цінних паперів здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет рахунку 9704 Кредит рахунку групи 991.
3.4. Видача цінних паперів клієнту за його дорученням
відображається в бухгалтерському обліку за їх номінальною вартістю
такою проводкою: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9704.
3.5. Якщо цінні папери були придбані за ціною, нижчою, ніж
замовлена комітентом, та умовами договору на комісійне
обслуговування передбачено, що сума такої винагороди або її
частина належить банку-комісіонеру, то такий дохід банк обліковує
за рахунком 6113 Плану рахунків ( z0918-04 ).
3.6. Якщо після закінчення операції з купівлі цінних паперів
за дорученням клієнта банк повинен повернути залишок
невикористаних коштів, то в бухгалтерському обліку здійснюється
така проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку
продажу цінних паперів за дорученням клієнта
4.1. Якщо згідно з договором доручення банк приймає від
клієнта цінні папери для їх продажу, то в бухгалтерському обліку
на номінальну суму цінних паперів здійснюється така проводка: Дебет рахунку 9704 Кредит рахунку групи 991.
4.2. У разі одержання коштів в оплату за продані цінні папери
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 2901.
4.3. У разі передавання цінних паперів покупцю на їх
номінальну суму здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9704.
4.4. Під час перерахування коштів клієнту-продавцю на суму,
що зазначена в договорі, здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
4.5. Якщо цінні папери були продані за ціною, вищою, ніж
доведена комітентом, та умовами договору на комісійне
обслуговування передбачено, що сума такої винагороди або її
частина належить банку-комісіонеру, то такий дохід банк обліковує
за рахунком 6113 Плану рахунків ( z0918-04 ).
Глава 5. Відображення в бухгалтерському
обліку інкасування векселів
5.1. Прийняття векселя на інкасо відображається в
бухгалтерському обліку за номінальною вартістю такою проводкою: Дебет рахунку 9830 Кредит рахунку групи 991.
5.2. Відсилання векселя на інкасо відображається в
бухгалтерському обліку за номінальною вартістю такою проводкою: Дебет рахунку 9831 Кредит рахунку 9830.
5.3. Якщо вексель оплачено в строк, то надходження коштів для
оплати векселя відображається в бухгалтерському обліку такою
проводкою: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок. Кредит рахунку 2901.
5.4. Списання з позабалансових рахунків документів, що
передані згідно з дорученням на інкасо, відображається в
бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9831.
5.5. Якщо кошти перераховано клієнту на оплату векселя, то в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
5.6. Якщо вексель не оплачено в строк і банк-ремітент
відповідно до наданої принципалом інструкції пред'являє вексель до
платежу або вчиняє протест, то в бухгалтерському обліку на
номінальну вартість векселів здійснюється така проводка: Дебет рахунків 9898, 9899 Кредит рахунку 9830.
5.7. У разі повернення від платника векселів і доручень на
інкасування, якщо інше не передбачено розпорядженням клієнта або
договором на інкасацію векселів, здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет рахунку 9830 Кредит рахунку 9831.
5.8. Повернення принципалу векселів і доручень на
інкасування, якщо інше не передбачено розпорядженням клієнта або
договором на інкасацію векселів, у бухгалтерському обліку
відображається такою проводкою: Дебет рахунку групи 991 Кредит рахунку 9830.
Глава 6. Відображення в обліку
доміциляції векселів
6.1. Оплата векселя банком як особливим платником
(доміциліатом) здійснюється за рахунок коштів, перерахованих
платником за векселем на рахунок 2901 Плану рахунків ( z0918-04 ).
У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 2901.
6.2. У разі пред'явлення векселя до оплати банк як особливий
платник (доміциліат) здійснює платіж за векселем. У цьому разі в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
6.3. У разі повернення коштів на вимогу платника на його
поточний рахунок у бухгалтерському обліку здійснюється така
проводка: Дебет рахунку 2901 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Глава 7. Відображення в бухгалтерському
обліку андеррайтингу
7.1. Вимоги та зобов'язання за андеррайтингом, умовами якого
передбачений викуп (частковий або повний) цінних паперів
банком-андеррайтером, обліковуються за позабалансовими рахунками
9300 та 9310 Плану рахунків ( z0918-04 ).
7.2. Якщо банк бере на себе зобов'язання реалізувати цінні
папери, емітовані клієнтом, то вимоги банку щодо отримання цінних
паперів на обумовлену суму після закінчення їх випуску з дати
договору до дати розрахунку обліковуються за позабалансовим
рахунком 9300 Плану рахунків ( z0918-04 ). У цьому разі в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 9300 Кредит рахунку групи 990 - на суму договору.
7.3. У разі отримання цінних паперів згідно з договором
здійснюється така зворотна проводка: Дебет рахунку групи 990 Кредит рахунку 9300 - на суму договору.
7.4. Зобов'язання щодо відсилання цінних паперів, які
розміщені банком, з часу укладення договору до дати розрахунку
обліковуються за позабалансовим рахунком 9310 Плану рахунків
( z0918-04 ). Цінні папери до відсилання відображаються в
бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку групи 990 Кредит рахунку 9310 - на суму договору.
7.5. У разі відсилання цінних паперів згідно з договором
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 9310 Кредит рахунку групи 990 - на суму договору.
7.6. Придбані банком-андеррайтером цінні папери з метою їх
подальшого перепродажу інвесторам обліковуються в портфелі банку
на продаж за рахунками груп 310 і 311 Плану рахунків ( z0918-04 ).
7.7. За результатами андеррайтингу банк отримує комісійний
дохід, що обліковується за рахунком 6113 Плану рахунків
( z0918-04 ).
7.8. Облік цінних паперів, що придбані банком-андеррайтером
та віднесені до портфеля на продаж, та прибутків (збитків) від
операцій з ними здійснюється аналогічно до порядку, зазначеного в
розділі III цієї Інструкції.
7.9. Якщо умовами договору андеррайтингу не передбачене
зобов'язання банку щодо викупу цінних паперів емітента, то така
операція відображається в обліку на дату отримання комісійного
доходу в порядку, зазначеному в пункті 7.7 цієї глави.

Розділ VII. Цінні папери власної емісії
Глава 1. Облік акцій власної емісії
1.1. Прості та привілейовані акції в бухгалтерському обліку
відображаються окремо. Незалежно від форми внесеного вкладу
вартість акції виражається в гривнях.
1.2. Перерахування розміру статутного капіталу в гривні
здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком, відповідно до чинного
законодавства України.
1.3. Після державної реєстрації банку відповідно до чинного
законодавства України здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Дебет рахунку 5001 - на суму зареєстрованого,
але не сплаченого
статутного капіталу; Кредит рахунку 5000 - на номінальну вартість
акцій (вартість паїв,
часток), за які надійшла
оплата; Кредит рахунку 5010 - на суму емісійних різниць.
1.4. Зареєстрований статутний капітал банку обліковується за
балансовим рахунком 5000 Плану рахунків ( z0918-04 ). Сальдо цього
рахунку має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому
в установчих документах банку, і дорівнювати сумарній номінальній
вартості випущених акцій.
1.5. Відображення операцій за рахунками груп 500 та 501 Плану
рахунків ( z0918-04 ) здійснюється на балансі банку - юридичної
особи.
1.6. Кошти, що отримані філією банку за реалізовані акції,
зараховуються на рахунок 3641 Плану рахунків ( z0918-04 ) і
перераховуються банку - юридичній особі через рахунки групи 390
Плану рахунків для формування статутного капіталу. Банк - юридична
особа зараховує кошти за реалізовані філією акції на підставі
отриманих від філії документів.
1.7. Після реєстрації змін до статуту банку у зв'язку із
збільшенням статутного капіталу в бухгалтерському обліку
здійснюються такі проводки: Дебет рахунку 3630 - на суму попередніх внесків
до статутного капіталу; Кредит рахунку 5000 Кредит рахунку 5010 - на суму емісійних різниць.
1.8. Одночасно на суму, що залишається внести протягом року з
часу реєстрації змін, здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунку 5001 Кредит рахунку 5000.
1.9. У разі отримання коштів до статутного капіталу згідно з
зареєстрованими змінами здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Кредит рахунків 5001, 5010.
1.10. Викуп власних акцій в акціонерів банку за ціною, вищою,
ніж номінальна вартість, у бухгалтерському обліку відображається
такими проводками: Дебет рахунків 5002 - за номінальною вартістю; 5010 - на суму, що перевищує
номінальну вартість; 5022, 5030 - у разі недостатності
залишку коштів на рахунку
5010; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса.
1.11. Викуп власних акцій в акціонерів банку за ціною,
нижчою, ніж їх номінальна вартість, у бухгалтерському обліку
відображається такими проводками: Дебет рахунку 5002 - за номінальною вартістю; Кредит рахунку 5010 - на суму різниці між
номінальною вартістю та
ціною викупу; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса.
1.12. Анулювання акцій, викуплених в акціонерів, у
бухгалтерському обліку відображається такою проводкою: Дебет рахунку 5000 Кредит рахунку 5002.
1.13. Після прийняття рішення про виплату дивідендів у
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 5040 Кредит рахунку 3631.
1.14. На дату виплати дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунку 3631 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса.
1.15. Відображення в бухгалтерському обліку податків,
пов'язаних із виплатою дивідендів, регулюється іншими
нормативно-правовими актами Національного банку.
1.16. У разі спрямування дивідендів на придбання акцій нової
емісії (реінвестиції) у бухгалтерському обліку здійснюється така
проводка: Дебет рахунку 5040 Кредит рахунку 5003.
1.17. Реєстрація збільшення статутного капіталу за рахунок
капіталізованих дивідендів відображається такою бухгалтерською
проводкою: Дебет рахунку 5003 Кредит рахунку 5000.
Глава 2. Облік боргових цінних
паперів власної емісії
2.1. Боргові цінні папери можуть бути реалізовані банком за
номінальною вартістю, з дисконтом або з премією.
2.2. Операції з продажу цінних паперів власного боргу
відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками: у разі продажу за номінальною вартістю: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Кредит рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 - на суму номіналу; у разі продажу з дисконтом: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Дебет рахунків 3306, 3316, 3326, 3336, 3346 - на суму дисконту; Кредит рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 у разі продажу з премією: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Кредит рахунків 3307, 3317, 3327, 3337, 3347 - на суму премії; Кредит рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340.
2.3. У разі продажу банком купонного цінного папера власної
емісії між датами сплати купонів у бухгалтерському обліку
здійснюються такі проводки: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса - на суму вартості продажу з
урахуванням накопичених
процентів; Кредит рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 3306, 3316, 3326, 3336, 3346/3307, 3317, 3327, 3337, 3347 - на суму дисконту/премії; Кредит рахунків 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 - на суму накопичених
процентів.
2.4. Нарахування процентів та амортизація дисконту (премії)
за борговими цінними паперами власної емісії здійснюються залежно
від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на
місяць протягом періоду від дати продажу цінного папера до дати
його погашення.
2.5. Сума амортизації дисконту (премії) за звітний період
розраховується за методом ефективної ставки відсотка. За
операціями з борговими цінними паперами власної емісії сума
амортизації дисконту збільшує процентні витрати, а сума
амортизації премії зменшує процентні витрати. Амортизація дисконту
(премії) відображається в бухгалтерському обліку такими
проводками: амортизація дисконту: Дебет рахунків 7050, 7051, 7052, 7053, 7054 Кредит рахунків 3306, 3316, 3326, 3336, 3346; амортизація премії: Дебет рахунків 3307, 3317, 3327, 3337, 3347 Кредит рахунків 7050, 7051, 7052, 7053, 7054.
2.6. У разі нарахування та сплати процентів за цінними
паперами власного боргу здійснюються такі бухгалтерські проводки: нарахування витрат: Дебет рахунків 7050, 7051, 7052 7053, 7054 Кредит рахунків 3308, 3318, 3328, 3338, 3348; виплата процентів за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса.
2.7. Цінні папери власного боргу можуть погашатися в разі
настання строку погашення або достроково (якщо це визначено
умовами випуску). Викуп банком боргових цінних паперів власної
емісії є достроковим погашенням, навіть якщо такий цінний папір
можна продати в короткостроковому періоді часу.
2.8. Погашення боргових цінних паперів відображається такими
бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 Дебет рахунків 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса.
2.9. У разі дострокового погашення цінного папера
здійснюється амортизація відповідної частини дисконту (премії) до
дати погашення, а також застосовується знижений відсоток (рівень
якого визначається умовами договору).
2.10. Дострокове погашення цінних паперів у бухгалтерському
обліку відображається такими проводками: Дебет рахунків 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 Дебет рахунків 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 Дебет/Кредит рахунків 3307, 3317, 3327, 3337, 3347/3306, 3316, 3326, 3336, 3346 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, каса Дебет/Кредит рахунків 7050, 7051, 7052, 7053, 7054.
Глава 3. Відображення в бухгалтерському обліку
вчинення банком акцепту на переказних векселях
3.1. Під час вчинення банком акцепту на переказному векселі в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Рахунки з обліку кредиторської заборгованості Кредит рахунків 3301, 3311.
3.2. У разі погашення цього переказного векселя в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків 3301, 3311 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Розділ VIII. Облік операцій з цінними
паперами за позабалансовими рахунками
Глава 1. Облік цінних паперів
за позабалансовими рахунками
1.1. Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються
за позабалансовим рахунком 9811 Плану рахунків ( z0918-04 ) за
сумою емісії, зазначеною в дозволі (свідоцтві).
1.2. Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною або
умовною вартістю (1 гривня) за позабалансовим рахунком 9820 Плану
рахунків ( z0918-04 ).
1.3. Цінні папери, що є власністю банку і перебувають у банку
в документарній формі, обліковуються за позабалансовим рахунком
9819 Плану рахунків ( z0918-04 ) за номінальною вартістю.
1.4. Цінні папери, які внаслідок відповідних договірних
відносин передають у заставу, обліковуються за позабалансовим
рахунком 9510 Плану рахунків ( z0918-04 ). Цінні папери, що
прийняті банком як застава, обліковуються за позабалансовим
рахунком 9500 Плану рахунків.
1.5. Цінні папери, що прийняті банком на зберігання від
клієнтів, обліковуються за позабалансовим рахунком 9702 Плану
рахунків ( z0918-04 ).
1.6. Цінні папери, що перебувають у банку за договором
доручення (комісії), обліковуються за позабалансовим рахунком 9704
Плану рахунків ( z0918-04 ).
1.7. Векселі, що прийняті банком на інкасо, обліковуються за
позабалансовим рахунком 9830 Плану рахунків ( z0918-04 ). Векселі,
що відіслані на інкасо, обліковуються за позабалансовим рахунком
9831 Плану рахунків.
1.8. Порядок відображення за позабалансовими рахунками вимог
та зобов'язань щодо андеррайтингу цінних паперів визначений у
главі 7 розділу VI цієї Інструкції.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Додаток
до Інструкції
з бухгалтерського обліку
операцій з цінними паперами
в банках України

ПЕРЕЛІК
рахунків, що використовуються
для бухгалтерського обліку операцій
банків із цінними паперами

Балансові рахунки: каса: 1001 А "Банкноти та монети в касі банку"; кореспондентські рахунки: 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку
України"; 1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках"; поточні рахунки: 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"; 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб"; 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ"; група 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку": 1400 А "Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; 1401 А "Облігації зовнішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; 1402 А "Боргові цінні папери органів державної влади та
місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком
України, у торговому портфелі банку"; 1403 А "Боргові цінні папери, випущені банками та
небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку"; 1404 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; 1405 АП "Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; 1406 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
торговому портфелі банку"; 1407 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у торговому
портфелі банку"; 1408 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; група 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на продаж": 1410 А "Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1411 А "Облігації зовнішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1412 А "Боргові цінні папери органів державної влади та
місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на продаж"; 1413 А "Боргові цінні папери, випущені банками та
небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1414 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1415 АП "Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1416 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж"; 1417 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1418 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1419 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж"; група 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку до погашення": 1420 А "Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1421 А "Облігації зовнішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1422 А "Боргові цінні папери органів державної влади та
місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку до погашення"; 1423 А "Боргові цінні папери, випущені банками та
небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"; 1424 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1426 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку до погашення"; 1427 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1428 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1429 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку до погашення"; група 143 "Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку на продаж": 1430 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж"; 1435 АП "Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1436 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж"; 1437 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1438 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; група 144 "Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку до погашення": 1440 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку до погашення"; 1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку до погашення"; 1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; група 149 "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України": 1490 КА "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 1491 КА "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 1492 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж"; 1493 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до погашення"; група 280 "Дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку": 2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів банку"; група 290 "Кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку": 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за
цінними паперами для клієнтів"; група 300 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку": 3002 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
що випущені банками, у торговому портфелі банку"; 3003 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому
портфелі банку"; 3005 А "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку"; 3007 АП "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку"; 3008 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку"; група 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку": 3010 А "Боргові цінні папери органів державної влади в
торговому портфелі банку"; 3011 А "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування
в торговому портфелі банку"; 3012 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому
портфелі банку"; 3013 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими
фінансовими установами, у торговому портфелі банку"; 3014 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у
торговому портфелі банку"; 3015 АП "Переоцінка боргових цінних паперів у торговому
портфелі банку"; 3016 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку"; 3017 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в
торговому портфелі банку"; 3018 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
торговому портфелі банку"; група 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж": 3102 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
що випущені банками, у портфелі банку на продаж"; 3103 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі
банку на продаж"; 3105 А "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж"; 3107 АП "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж"; 3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж"; група 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж": 3110 А "Боргові цінні папери органів державної влади в
портфелі банку на продаж"; 3111 А "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування
в портфелі банку на продаж"; 3112 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі
банку на продаж"; 3113 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими
фінансовими установами, у портфелі банку на продаж"; 3114 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у
портфелі банку на продаж"; 3115 АП "Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку
на продаж"; 3116 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж"; 3117 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж"; 3118 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж"; 3119 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж"; група 312 "Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються
з метою продажу": 3122 А "Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з
метою продажу"; 3123 А "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові
установи, що утримуються з метою продажу"; 3125 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії, що
утримуються з метою продажу"; 3128 А "Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані
компанії, що утримуються з метою продажу"; група 313 "Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу": 3132 А "Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою
продажу"; 3133 А "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,
що утримуються з метою продажу"; 3135 А "Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу"; 3138 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,
що утримуються з метою продажу"; група 319 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж": 3190 КА "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж"; 3191 КА "Резерв під заборгованість за нарахованими доходами
за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж"; група 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до
погашення": 3210 А "Боргові цінні папери органів державної влади в
портфелі банку до погашення"; 3211 А "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування
в портфелі банку до погашення"; 3212 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі
банку до погашення"; 3213 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими
фінансовими установами, у портфелі банку до погашення"; 3214 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у
портфелі банку до погашення"; 3216 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення"; 3217 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення"; 3218 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення"; 3219 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення"; група 329 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення": 3290 КА "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення"; 3291 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення"; група 330 "Короткострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком": 3300 П "Короткострокові прості векселі, емітовані банком"; 3301 П "Акцепти, що надані за короткостроковими переказними
векселями"; 3305 П "Інші короткострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком"; 3306 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; 3307 П "Неамортизована премія за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; 3308 П "Нараховані витрати за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; група 331 "Довгострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком": 3310 П "Довгострокові прості векселі, емітовані банком"; 3311 П "Акцепти, що надані за довгостроковими переказними
векселями"; 3315 П "Інші довгострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком"; 3316 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; 3317 П "Неамортизована премія за довгостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; 3318 П "Нараховані витрати за довгостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком"; група 332 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком": 3320 П "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком"; 3326 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; 3327 П "Неамортизована премія за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; 3328 П "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; група 333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком": 3330 П "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком"; 3336 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; 3337 П "Неамортизована премія за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; 3338 П "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком"; група 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу,
емітовані банком": 3340 П "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані
банком"; 3346 КП "Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком"; 3347 П "Неамортизована премія за ощадними (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком"; 3348 П "Нараховані витрати за ощадними (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком"; група 354 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами": 3541 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку"; група 363 "Розрахунки з акціонерами (учасниками)": 3630 П "Внески за незареєстрованим статутним капіталом" 3631 П "Кредиторська заборгованість перед акціонерами
(учасниками) банку за дивідендами"; група 364 "Кредиторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами": 3641 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за
цінними паперами для банку"; група 381 "Переоцінка фінансових інструментів, що
обліковуються за позабалансовими рахунками": 3811 АП "Переоцінка інших фінансових інструментів, що
обліковуються за позабалансовими рахунками"; група 410 "Інвестиції в асоційовані компанії": 4102 А "Інвестиції в асоційовані банки"; 4103 А "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові
установи"; 4105 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії"; група 420 "Інвестиції в дочірні компанії": 4202 А "Інвестиції в дочірні банки"; 4203 А "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові
установи"; 4205 А "Інвестиції в інші дочірні компанії"; 4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні
компанії"; група 500 "Статутний капітал банку": 5000 П "Зареєстрований статутний капітал банку"; 5001 КП "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку"; 5002 КП "Власні акції (частки, паї), що викуплені в
акціонерів (учасників)"; 5003 П "Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного
капіталу"; група 501 "Емісійні різниці": 5010 П "Емісійні різниці"; група 502 "Загальні резерви та фонди банку": 5022 П "Інші фонди банку"; група 503 "Результати минулих років": 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років"; 5031 А "Непокриті збитки минулих років"; група 504 "Результати звітного року, що очікують
затвердження": 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження"; 5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження"; група 510 "Результати переоцінки": 5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі
банку на продаж"; 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані
компанії"; група 605 "Процентні доходи за цінними паперами": 6050 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж"; 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; 6052 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в
портфелі банку на продаж"; 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в
портфелі банку до погашення"; 6054 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими
Національним банком України, у портфелі банку до погашення"; 6056 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі
банку"; 6057 АП "Процентні доходи за цінними паперами в торговому
портфелі банку"; група 610 "Комісійні доходи за операціями з банками": 6103 П "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для
банків"; група 611 "Комісійні доходи за операціями з клієнтами": 6113 П "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для
клієнтів"; група 620 "Результат від торговельних операцій": 6203 АП "Результат від торгових операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку"; група 630 "Дохід у вигляді дивідендів": 6300 П "Дохід у вигляді дивідендів"; група 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії": 6310 П "Дохід від інвестицій в асоційовані компанії"; 6311 П "Дохід від інвестицій у дочірні компанії"; група 639 "Інші операційні доходи": 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з портфеля
банку на продаж"; 6399 П "Інші операційні доходи"; група 671 "Повернення списаних активів": 6713 П "Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості
від знецінення цінних паперів на продаж"; 6714 П "Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості
від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення"; 6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних доходів
минулих років"; група 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного
боргу": 7050 АП "Процентні витрати за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних
(депозитних) сертифікатів"; 7051 АП "Процентні витрати за довгостроковими цінними
паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних
(депозитних) сертифікатів"; 7052 АП "Процентні витрати за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком"; 7053 АП "Процентні витрати за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком"; 7054 АП "Процентні витрати за ощадними (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком"; група 710 "Комісійні витрати": 7103 А "Комісійні витрати за операціями з цінними паперами"; група 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії": 7310 А "Втрати від інвестицій в асоційовані компанії"; 7311 А "Втрати від інвестицій у дочірні компанії"; група 739 "Інші операційні витрати": 7399 А "Інші операційні витрати"; група 770 "Відрахування в резерви": 7703 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів
у портфелі банку на продаж"; 7704 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів
у портфелі банку до погашення"; група 772 "Відрахування в резерви під заборгованість за
нарахованими доходами": 7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за
нарахованими доходами".
Позабалансові рахунки: група 930 "Цінні папери до отримання за операціями
андеррайтингу": 9300 А "Вимоги за андеррайтингом цінних паперів"; група 931 "Цінні папери до відправлення за операціями
андеррайтингу": 9310 П "Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів"; група 935 "Активи до отримання": 9350 А "Активи до отримання та депозити до розміщення за
спотовими контрактами"; група 936 "Активи до відправлення": 9360 П "Активи до відправлення та депозити до залучення за
спотовими контрактами"; група 950 "Отримана застава": 9500 А "Отримана застава"; група 951 "Надана застава": 9510 П "Надана застава"; група 960 "Не сплачені в строк доходи": 9600 А "Списана за рахунок спеціальних резервів
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками"; 9601 А "Списана за рахунок спеціальних резервів
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами"; 9602 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з
банками"; 9603 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з
клієнтами"; група 961 "Списана у збиток заборгованість за активами": 9613 А "Списана у збиток заборгованість за операціями з
цінними паперами"; група 970 "Цінні папери та інші активи клієнтів на
зберіганні": 9702 А "Цінні папери на зберіганні"; 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення
(комісії)"; група 981 "Інші цінності і документи": 9811 А "Отримані дозволи на випуск цінних паперів"; 9819 А "Інші цінності і документи"; група 982 "Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку": 9820 А "Бланки цінних паперів"; група 983 "Документи і цінності, прийняті та відправлені на
інкасо": 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо"; 9831 А "Документи і цінності, відправлені на інкасо"; група 989 "Документи та цінності в підзвіті та в дорозі": 9898 А "Інші цінності та документи в підзвіті"; 9899 А "Інші цінності та документи в дорозі"; група 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95"; група 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору