Документ z1272-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.03.2018, підстава - z0130-18

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

03.10.2014  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1272/26049

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 30 від 10.01.2018}

Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 229 від 31.03.2015}

Відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постанов Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України.

2. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України, що додається.

3. Начальнику Управління роботи з особовим складом:

на підставі рішень про встановлення особі статусу учасника бойових дій організувати у Службі безпеки України видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання проїзних квитків з п’ятдесятивідсотковою знижкою їх вартості, а також ведення їх персонального обліку;

внести пропозиції щодо персонального складу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України;

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

В. Наливайченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
03.10.2014  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1272/26049

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України (далі - Комісія) створюється в Службі безпеки України (далі - СБУ) відповідно до пункту 1 Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16 (далі - Положення-16), та пункту 6 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок-413).

2. До складу Комісії входять:

голова Комісії - перший заступник Голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ;

члени Комісії - перші заступники чи заступники керівників підрозділів кадрового, правового та фінансового забезпечення СБУ, а також представники інших структурних підрозділів, органів, закладів, установ і організацій СБУ та Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи, органи, заклади), які обіймають посади від начальників відділу і вище.

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Центрального управління СБУ на підставі пропозицій її голови.

4. У своїй діяльності Комісія керується Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), Положенням-16, Порядком-413, постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 року № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Завданнями Комісії є:

1) визнання учасниками бойових дій громадян з числа військовослужбовців, працівників та осіб, звільнених з військової служби (роботи) у СБУ, які підпадають під дію пунктів 1 - 18 частини першої статті 6 Закону;

2) визнання учасниками бойових дій громадян з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників СБУ, які підпадають під дію пункту 19 частини першої статті 6 Закону.

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Наказу Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

6. Комісія:

1) приймає до розгляду:

заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій;

довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку-413 та інші документи, визначені пунктом 4 Порядку-413, які є підставою для надання громадянам статусу учасника бойових дій, подані начальниками підрозділів, органів, закладів, в яких проходять (проходили) службу чи працюють (працювали) такі громадяни;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

2) реєструє прийняті для розгляду заяви та інші документи у книзі обліку (реєстрації) рапортів (заяв) військовослужбовців (інших осіб) на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України, що ведеться за формою, визначеною в додатку до цього Положення;

3) інформує заявника (начальника підрозділу, органу, закладу, яким внесено документи на розгляд Комісії) про прийняття заяви (документів) до розгляду і дату проведення засідання Комісії. У разі потреби в отриманні додаткових документів, що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника;

4) розглядає внесені на розгляд заяви та інші документи у місячний строк стосовно осіб, визначених у підпункті 2 пункту 5 цього Положення, чи у тримісячний строк - стосовно осіб, визначених у підпункті 1 пункту 5 цього Положення;

{Підпункт 4 пункту 6 в редакції Наказу Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

5) у разі встановлення, що у внесених на розгляд начальником підрозділу, органу, закладу документах відсутні підстави, які підтверджуються документами, Комісія повертає такі документи для подальшого доопрацювання;

6) видає громадянам, які підпадають під дію пункту 2 частини першої статті 6 Закону, довідки за формою згідно з додатком до Положення-16;

7) подає на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - міжвідомча комісія) документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, для прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій громадянам з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників СБУ, які підпадають під дію пункту 19 частини першої статті 6 Закону;

{Підпункт 7 пункту 6 в редакції Наказу Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

8) забезпечує фахівців СБУ, які входять до складу міжвідомчої комісії, копіями рішень Комісії та поданих на її розгляд документів, які подаватимуться на розгляд міжвідомчої комісії;

9) інформує у місячний строк Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку-413;

{Пункт 6 доповнено ноіим підпунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

10) позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

{Пункт 6 доповнено ноіим підпунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

7. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Управління роботи з особовим складом.

8. Засідання комісії вважається правомочним тоді, коли на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше половини її членів.

9. Рішення Комісії оформлюються протоколами.

10. Рішення Комісії може бути оскаржено Голові СБУ або в судовому порядку.

11. Протоколи з рішеннями Комісії зберігаються у відповідній номенклатурній справі, що ведеться в Управлінні роботи з особовим складом.

До відповідної номенклатурної справи також долучаються:

оригінали документів, поданих для визнання учасниками бойових дій громадян, які підпадають під дію пунктів 1 - 19 частини першої статті 6 Закону;

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 229 від 31.03.2015}

копії документів, внесених на розгляд міжвідомчої комісії.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
Додаток
до Положення про комісію з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій
у Службі безпеки України
(підпункт 2 пункту 6)

КНИГА
обліку (реєстрації) рапортів (заяв) військовослужбовців (інших осіб) на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер та дата прийняття на розгляд

Підстава для визнання учасником бойових дій

Країна перебування

Номер та дата протоколу комісії

Рішення комісії

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору