Про затвердження Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання
Держкомархів України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 24.06.200470
Документ z1281-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2016, підстава - z1000-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2004 N 70
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за N 1281/9880
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 1962/5 ( z1000-16 ) від 19.07.2016 }
Про затвердження Положення
про порядок передавання кіно-,
відео-, фото-, фонодокументів
на постійне зберігання

Відповідно до статті 31 Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок передавання кіно-,
відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету архівів України Г.В.Портнова.
Голова Державного комітету Г.В.Боряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
24.06.2004 N 70
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2004 р.
за N 1281/9880

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передавання кіно-,
відео-, фото-, фонодокументів
на постійне зберігання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ).
1.2. Передаванню на постійне зберігання підлягають кіно-,
відео-, фото-, фонодокументи, створені повністю або частково за
кошти Державного бюджету України, а також за кошти юридичних осіб
з приватною формою власності або фізичних осіб, що внесені до НАФ
на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної
справи і діловодства, представників наукової та творчої
громадськості, інших фахівців. Кіно-, відео-, фото-, фонодокументи вносяться до НАФ
впорядкованими за рахунок власника.
2. ВІДБІР, ПІДГОТОВКА Й ПЕРЕДАВАННЯ КІНО-, ВІДЕО-, ФОТО-,
ФОНОДОКУМЕНТІВ НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ
На постійне зберігання передаються:
2.1. Кінодокументи: документальні кінофільми, наукові і
науково-популярні фільми документального характеру,
фільми-концерти, фільми-спектаклі, кіножурнали, спецвипуски,
кіносюжети тощо. 2.1.1. Комплектність кінодокументів, що передаються на
постійне зберігання, залежить від техніки їх створення,
кольоровості, видів кінопродукції і включає такі елементи: - негатив зображення; - негатив фонограми перезапису (оптична фонограма); - проміжний позитив (у разі наявності); - позитив (еталонна копія); - оригінал фонограми магнітного перезапису звукової
інформації (для кінофільмів та кіносюжетів); - установочні ролики і паспорти (до кольорових
кінодокументів); - текстова супровідна документація у вигляді монтажних
листів. 2.1.2. Усі елементи комплекту за змістом і порядком монтажу
мають бути між собою тотожні.
2.2. Відеодокументи: документальні відеофільми,
науково-популярні відеофільми документального характеру,
спецвипуски, інформаційні програми, репортажі, телевізійні
передачі, концертні програми тощо. 2.2.1. Відеодокументи передаються на постійне зберігання в
такій комплектності: - відеокасета професійного формату; - відеокасета у форматі VHS (для фонду користування); - текстова супровідна документація у вигляді анотації чи
режисерського монтажного листа. 2.2.2. Усі елементи комплекту за змістом і порядком монтажу
мають бути між собою тотожні.
2.3. Фотодокументи: що висвітлюють найважливіші події
суспільно-політичного, державного, народногосподарського та
культурного життя України, портретна зйомка видатних політичних,
державних, громадських діячів, діячів науки, культури і мистецтва
тощо і включають: - негативи - оригінали фотознімків і контрольні фотовідбитки
до них; - контратипи (дубль-негативи) фотознімків у разі відсутності
негатива; - позитиви на правах оригіналу; - фотоальбоми; - діапозитиви (слайди); - компакт-диски.
2.4. Фонодокументи: будь-якої системи звукозапису
хронікально-документального характеру, що відтворюють найважливіші
події в житті України, записи голосів (виступів, бесід, інтерв'ю)
політичних, державних, громадських діячів, діячів науки, культури
і мистецтва та звукозаписи художніх творів у виконанні провідних
професійних і самодіяльних колективів та окремих майстрів
мистецтв.
2.5. Кіно-, відео-, фото-, фонодокументи, що не підлягають
прийманню на постійне зберігання, повертаються власнику за актом,
що складається у двох примірниках, один з яких отримує власник.
2.6. Тимчасове зберігання кіно-, відео-, фото-,
фонодокументів в установах здійснюється відповідними кіно-,
відео-, фото-, фонотеками, що створюються і діють згідно з
положеннями про них. Передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне
зберігання здійснюється після закінчення строків, передбачених для
зберігання цих видів документів.
2.7. Доставляння обов'язкового примірника аудіо, візуальної,
аудіовізуальної продукції до Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г.С.Пшеничного здійснюється
впродовж року після закінчення виробництва або виходу в світ
відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник
документів" ( 595-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
10 травня 2002 року N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів".
2.8. Перед прийманням кіно-, відео-, фото-, фонодокументів
представник архівної установи проводить на місці перевіряння
фізичного, санітарно-гігієнічного і технічного стану документів.
2.9. Передавання здійснюється на підставі листа-заяви
власника кіно-, відео-, фото-, фонодокументів НАФ про прийняття на
постійне зберігання документів і оформлюється актом
приймання-передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на
постійне зберігання (додаток), який складається у двох
примірниках, один з яких залишається в архівній установі, другий
надається організації чи особі, яка передала документи на
зберігання. Кіно-, відео-, фото-, фонодокументи передаються в
упорядкованому стані за затвердженими описами.
2.10. Передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів
недержавними установами - джерелами комплектування здійснюється
відповідно до угоди між власником і архівною установою. Приймання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів громадських
об'єднань та релігійних організацій може здійснюватися за описом
первинного розбирання з подальшим укладанням архівних описів
працівниками архівних установ.
2.11. Кіно-, відео-, фото-, фонодокументи від фізичних осіб
приймаються на постійне зберігання на підставі договору дарування,
договору купівлі-продажу чи заповіту. Передавання може
здійснюватись за описом первинного розбирання з подальшим
укладанням архівних описів працівниками архівних установ.
Директор Центрального державного
кінофотофоноархіву України
імені Г.С.Пшеничного Н.О.Топішко

Додаток до п.2.9
Положення про порядок
передавання кіно-, відео-,
фото-, фоно- документів
на постійне зберігання

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник юридичної особи Керівник архівної установи ________________________ __________________________
(посада, підпис, (посада, підпис,
розшифрування підпису) розшифрування підпису)
Дата Дата

АКТ ______________ N _____

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ КІНО-, ВІДЕО-, ФОТО-,
ФОНОДОКУМЕНТІВ НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд та
архівні установи"
У зв'язку із ________________________________________________
(закінченням строків зберігання, ліквідацією
юридичної особи, інше)
_________________________________________________________ передає,
(назва юридичної особи)
а ________________________________________________________ приймає
(назва архівної установи)
документи ______________________________ за _________________ роки
та довідковий апарат до них.
Усього прийнято _________________________________ одиниць обліку,
(числом і словами)
______________________________________________ одиниць зберігання,
(числом і словами)
___________________________________________ - тривалість звучання.
(числом)
Передавання здійснив: Приймання здійснив: ______________________ ______________________
(посада, підпис, (посада, підпис,
розшифрування підпису) розшифрування підпису)
Дата Датавгору