Документ z1332-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2015, підстава - z0766-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2013  № 441


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1332/23864

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 223 від 18.06.2015}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони

Відповідно до статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 7 Закону України “Про карантин рослин”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр охорони здоров'я УкраїниО.А. ПроскуряковМ.Ю. Бродський

В.П. Цушко

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17.07.2013 № 441


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1332/23864

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України “Про карантин рослин”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про карантин рослин”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.5. Перелік органів ліцензування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”.

1.6. Порядок ліцензування господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.7. Форми заяв про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії, форма відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, а також форма опису наведені у додатках 1 - 6 до цих Ліцензійних умов.

1.8. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

ІІ. Організаційні вимоги

2.1. Ліцензіат при проведенні фумігації (знезараження) об’єктів регулювання повинен дотримуватись вимог:

Законів України:

“Про карантин рослин”;

“Про захист рослин”;

“Про пестициди і агрохімікати”;

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 20 червня 1995 року № 440 “Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів”;

від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”;

від 16 листопада 2002 року № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”;

від 12 травня 2007 року № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”;

наказу Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року № 731 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936;

наказу Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року № 414 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 року за № 1121/11401;

Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДСанПіН 8.8.1.2.001-98”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1 (далі - ДCанПіН 8.8.1.2.001-98).

2.2. Ліцензіат повинен вести облік наявності та використання пестицидів у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року № 881.

2.3. Ліцензіат для провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання повинен отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

ІІІ. Технологічні вимоги

3.1. При провадженні господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання ліцензіат повинен використовувати лише пестициди, які зареєстровані в Україні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 295 “Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” і визначені в офіційному виданні “Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”.

3.2. Для провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання ліцензіат повинен мати:

1) висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи згідно з вимогами Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

2) у разі застосування хімічних речовин, зазначених у Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу (додаток до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1068)), - дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

3) складські приміщення, які повинні мати:

санітарні паспорти, оформлені відповідно до вимог статті 16 Закону України “Про захист рослин” та ДCанПіН 8.8.1.2.001-98;

відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України - зареєстровану у встановленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

4) спеціально виділене сухе приміщення, яке добре провітрюється, для зберігання засобів індивідуального захисту відповідно до ДCанПіН 8.8.1.2.001-98;

5) обладнані відповідно до СНиП 2.04.09-87 побутові приміщення;

6) договір на утилізацію, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів та тари від них з підприємствами, на яких вони виготовлені, а також з іншими підприємствами, що мають ліцензію Мінприроди на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня  1996 року № 354;

7) договір обов’язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року № 733;

8) договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1788.

3.3. Ліцензіат повинен забезпечити працівників, які виконують роботи із фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, засобами індивідуального захисту (протигазні маски, протигазні коробки, спецодяг, спецвзуття, гумові рукавиці) згідно з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10 червня 1998 року № 117, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 449/2889, та ДCанПіН 8.8.1.2.001-98.

3.4. Проведення робіт із фумігації (знезараження) об’єктів регулювання на суднах морського флоту здійснюється суб’єктом господарювання відповідно до рекомендацій Міжнародної морської організації, виданих згідно з Конвенцією про Міжнародну морську організацію, прийнятою Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року № 3938-ХІІ “Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську організацію в 1948 році в редакції 1982 року”.

3.5. Після проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання проводиться дегазація. Закінчення дегазації встановлюється особисто організатором (керівником робіт), який письмово надає можливість безпечного користування  об’єктом.

ІV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. Посадові особи та інші працівники ліцензіата, що проводять фумігацію (знезараження) об’єктів регулювання згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4.2. Працівники ліцензіата, які організовують виконання робіт, пов’язаних з проведенням фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, та медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”).

V. Інші вимоги

5.1. Ліцензіат повинен:

забезпечити організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років;

дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України;

організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (один раз на рік) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113;

забезпечити проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників згідно з вимогами законодавства.

5.2. При провадженні господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання ліцензіат повинен дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”.

Директор Департаменту
землеробства


О.А. Демидов
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ЗАЯВА
про видачу ліцензіїДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про наявність матеріально-технічної бази

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання

Повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи - підприємця


Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)


2. Відомості про складські приміщення

№ з/п

Місцезнаходження приміщення

Тип приміщення

Площа приміщення, м-2
(загальна/ орендована)

Дата видачі, номер, строк дії санітарного паспорта (для складського приміщення), найменування органу, що його видав

Дата видачі, номер дозволу на початок роботи або дата, номер та реєстраційні дані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Реквізити документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням

1

2

3

4

5

6

7
Керівник, суб’єкт господарювання
“____” ________________ 20__ р.

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об’єктів
регулювання, визначених
Законом України “Про карантин рослин”,
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони
(пункт 1.7)

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензіївгору