Про забезпечення доступу до публічної інформації
Мінприроди України; Наказ, Порядок, Форма від 11.11.2011444
Документ z1363-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2011 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1363/20101

Про забезпечення доступу до публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), Указу Президента України від 5 травня
2011 року N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583
( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на
публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та
природних ресурсів України або центральні органи виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів України
(далі - Порядок), що додається.
2. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної
інформації (далі - Форма), що додається.
3. Юридичному департаменту (Роменський Д.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романова М.І.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
11.11.2011 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2011 р.
за N 1363/20101

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є Міністерство екології
та природних ресурсів України або центральні органи
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі - Закон), Указу
Президента України від 5 травня 2011 року N 547 ( 547/2011 )
"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від
25 травня 2011 року N 583 ( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону
України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права
кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі ( 2939-17 ).
1.3. Міністерство екології та природних ресурсів України,
Державна екологічна інспекція України, Державна служба геології та
надр України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне
агентство екологічних інвестицій України (далі - центральні
органи) є розпорядниками публічної інформації, яка отримана або
створена ними в процесі здійснення своїх повноважень та яка
перебуває у їх володінні. Кожний з центральних органів не є розпорядником інформації за
запитами на інформацію: інших державних органів України, органів влади інших держав,
міжнародних організацій; яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної
обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
1.4. Доступ до публічної інформації центральних органів
забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання
публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні
особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім
суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
II. Складення та подання запитів
на публічну інформацію
2.1. Запитувач має право звернутися до центрального органу із
запитом на отримання публічної інформації незалежно від того,
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути
індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до
центрального органу в усній чи письмовій формі під час особистого
прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною
поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку
(якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту
запитувач може використати форму для подання запиту на отримання
публічної інформації (далі - Форма запиту), затверджену наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011
N 444.
2.6. Форма запиту розміщується на офіційних веб-сайтах,
інформаційних стендах центральних органів.
2.7. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати
форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем
особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує
в установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є центральний орган.
2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює представник спеціального структурного підрозділу,
який організовує в установленому порядку доступ до публічної
інформації, або посадова особа, яка організовує в установленому
порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
центральний орган, із зазначенням в запиті прізвища, імені, по
батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка
його подала.
2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування
центрального органу, дати надходження та вхідного номера запиту.
Така копія повертається запитувачу.
Начальник Відділу комунікацій
та зв'язків з громадськістю О.Ф.Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
11.11.2011 N 444

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник Назва відповідного центрального органу виконавчої
інформації влади, зазначена в пункті 2 примітки
Запитувач _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
найменування юридичної особи, об'єднання
громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника -
для юридичних осіб та об'єднань громадян,
_________________________________________________
що не мають статусу юридичної особи,
_________________________________________________
поштова адреса або адреса електронної пошти,
номер телефону)

ЗАПИТ
на інформацію
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" надати _______________________________________________ __________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва,
реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
на поштову адресу ___________________________________________
(поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вулиця)
__________________________________________;
(будинок, корпус, квартира)
на адресу електронної пошти ____________________________________;
факсом ____________________________________;
телефоном _____________________________________
__________ __________
(дата) (підпис)
Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні центрального органу, розміщується на
офіційному веб-сайті відповідного центрального органу. 2. Запит на інформацію може бути поданий до:
Міністерства екології та природних ресурсів України:
на поштову адресу 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35;
на електронну адресу zapyt@menr.gov.ua;
факсом (044) 206-33-02;
телефоном (044) 206-33-02.
Державної екологічної інспекції України:
на поштову адресу 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3,
корп. 2;
на електронну адресу deikontakt@ukr.net;
факсом (044) 521-20-56;
телефоном (044) 521-20-56.
Державної служби геології та надр України:
на поштову адресу 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє,16;
на електронну адресу geonadra@geomail.kiev.ua;
факсом (044) 536-13-18;
телефоном (044) 536-13-18.
Державного агентства водних ресурсів України:
на поштову адресу 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 8;
на електронну адресу scwm@scwm.gov.ua;
факсом (044) 226-26-08;
телефоном (044) 246-71-40.
Державного агентства екологічних інвестицій України:
на поштову адресу 01035, м. Київ, вул. Урицького, 35;
на електронну адресу info.neia@gmail.com;
факсом (044) 594-91-15;
телефоном (044) 594-91-21.
3. Запит може бути поданий безпосередньо до спеціального
структурного підрозділу центрального органу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є центральний орган. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан
навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і
предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та
інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і
загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин
з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів
з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше
п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти
робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 центральний орган не володіє і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 недотримання вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначені: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дата (за умови подання письмового запиту).
Начальник Відділу комунікацій
та зв'язків з громадськістю О.Ф.Куликвгору