Документ z1387-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2017  № 3552/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1387/31255

Про затвердження Порядку оцінювання адвокатів за результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та форм документів, що використовуються під час його проведення

Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 575), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок оцінювання адвокатів за результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) форми:

заяви адвоката про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

біографічної довідки адвоката;

анкети адвоката;

заяви члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання адвокатів;

заяви члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів;

результатів проходження адвокатами дистанційного курсу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 жовтня 2012 року № 1520/5 "Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1727/22039.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) розробити та затвердити дистанційний курс "Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги" для проходження його адвокатами.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г.Г.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1387/31255

ПОРЯДОК
оцінювання адвокатів за результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм оцінювання адвокатів за результатами проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), у тому числі кожного з його етапів.

2. Оцінювання адвокатів здійснюється комісіями, що утворюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - комісія), за критеріями, визначеними пунктом 11 Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 575).

3. Для оцінювання адвокатів за кожним з критеріїв застосовується п’ятибальна шкала.

Під час формування оцінки адвоката за результатами конкурсу, у тому числі кожного з його етапів, застосовуються коефіцієнти питомої ваги критеріїв оцінювання (Кi), а саме:

0,15 - стаж адвокатської діяльності;

0,15 - наявність або відсутність застосування до адвоката дисциплінарних стягнень;

0,30 - результат проходження дистанційного курсу;

0,15 - мотивація до надання безоплатної правової допомоги;

0,10 - комунікабельність;

0,10 - емоційна врівноваженість;

0,05 - вміння представити приклади надання адвокатом правової допомоги.

Оцінка з урахуванням питомої ваги критерію (ОКi) розраховується шляхом множення оцінки, виставленої комісією за відповідним критерієм (Oi), на відповідний коефіцієнт питомої ваги критерію (Кi) з округленням до сотих.

4. На першому етапі конкурсу комісія оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до нього дисциплінарних стягнень, а також результату проходження дистанційного курсу (додаток 1).

5. За результатами оцінювання за критерієм стажу адвокатської діяльності виставляються такі бали:

5 балів - стаж адвокатської діяльності понад десять років;

4 бали - стаж адвокатської діяльності від п’яти до десяти років;

3 бали - стаж адвокатської діяльності від двох до п’яти років;

2 бали - стаж адвокатської діяльності від шести місяців до двох років;

1 бал - стаж адвокатської діяльності до шести місяців.

6. За результатами оцінювання за критерієм наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень виставляються такі бали:

5 балів - у разі, якщо адвокат протягом останнього року до дати оголошення про проведення конкурсу не притягався до дисциплінарної відповідальності;

3 бали - у разі застосування до адвоката протягом останнього року до дати оголошення про проведення конкурсу дисциплінарного стягнення у вигляді попередження;

1 бал - у разі застосування до адвоката протягом останнього року до дати оголошення про проведення конкурсу дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року.

7. За критерієм результату проходження дистанційного курсу адвокат оцінюється комісією залежно від кількості правильних відповідей на питання тестового завдання дистанційного курсу з виставлянням таких балів:

5 балів - 33 і більше правильних відповідей;

4 бали - від 25 до 32 правильних відповідей;

3 бали - від 17 до 24 правильних відповідей;

2 бали - від 9 до 16 правильних відповідей;

1 бал - 8 і менше правильних відповідей.

8. Підсумкова оцінка адвоката за результатами першого етапу конкурсу (Σ ОКіI) розраховується шляхом додавання оцінок за кожним із критеріїв, обчислених з урахуванням питомої ваги (ОКі).

9. У разі якщо підсумкова оцінка за результатами першого етапу конкурсу:

є нижчою за мінімальну оцінку, встановлену у прийнятому Міністерством юстиції рішенні про проведення конкурсу, - за рішенням комісії такий адвокат не допускається до участі у другому етапі конкурсу;

відповідає або є вищою за мінімальну оцінку, встановлену у прийнятому Міністерством юстиції рішенні про проведення конкурсу, - за рішенням комісії такий адвокат допускається до участі у другому етапі конкурсу.

10. На другому етапі конкурсу, що проходить у формі індивідуальної співбесіди з адвокатом, комісія оцінює адвоката за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги.

Оцінювання адвоката за кожним критерієм під час проведення співбесіди здійснюється членами комісії індивідуально після обговорення рівня відповідності критерію на засіданні комісії (додаток 2).

Оцінка виставляється у балах, виходячи з таких рівнів відповідності критерію:

5 балів - повна відповідність критерію;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

11. Під час оцінювання адвоката за критерієм мотивації до надання безоплатної правової допомоги враховується зміст мотиваційного листа, а також береться до уваги участь або членство адвоката в громадських організаціях, діяльність яких пов’язана із захистом прав людини.

12. Під час оцінювання адвоката за критерієм комунікабельності враховується здатність адвоката до:

налагодження контактів з клієнтами та іншими заінтересованими сторонами;

недопущення дискримінації при спілкуванні стосовно будь-кого із суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;

вміння слухати та чітко, логічно, зрозуміло, тактовно й аргументовано формулювати думки.

13. Під час оцінювання адвоката за критерієм емоційної врівноваженості враховується здатність адвоката:

ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, зберігати спокій, швидко реагувати на ознаки кризової ситуації та запобігати негативним наслідкам;

витримувати значне робоче навантаження;

володіти собою у складних ситуаціях, в умовах стресу чи невизначеності, управляти власними емоціями, розуміти їх причини та наслідки.

14. Під час оцінювання вміння адвоката представити приклади надання ним правової допомоги враховується наявність рекомендацій інших адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань або клієнтів. Оцінка вище 3 балів виставляється за умови надання адвокатом копій відповідних судових рішень.

15. Під час оцінювання адвоката за результатами другого етапу конкурсу за кожним із критеріїв підсумовуються оцінки всіх членів комісії, які брали участь у проведенні співбесіди (додаток 3). Оцінка за кожним з критеріїв формується шляхом ділення відповідної сумарної оцінки на кількість членів комісії, які брали участь у співбесіді.

16. Підсумкова оцінка адвоката за результатами другого етапу конкурсу (Σ ОКіII) розраховується шляхом додавання оцінок за кожним із критеріїв з урахуванням питомої ваги критерію (ОКі).

У разі якщо підсумкова оцінка за результатами другого етапу конкурсу є нижчою за мінімальну оцінку, встановлену у прийнятому Міністерством юстиції рішенні про проведення конкурсу, за рішенням комісії адвокат вважається таким, що не пройшов другий етап конкурсу, про що секретар комісії інформує його шляхом надіслання повідомлення на відповідну адресу електронної пошти в перший робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення.

17. Підсумкова оцінка адвоката за результатами конкурсу формується шляхом додавання підсумкових оцінок за результатами першого та другого етапів конкурсу (Σ ОКіI + Σ ОКіII).

18. Протоколи рішень комісії, оціночні форми адвокатів, заяви членів комісії та інші документи, створені під час проведення конкурсу, зберігаються у відповідних регіональних центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, керівники яких є головами комісій, протягом шести місяців.

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. БонюкДодаток 1
до Порядку оцінювання адвокатів
за результатами конкурсу
з відбору адвокатів, які залучаються
для надання безоплатної
вторинної правової допомоги
(пункт 4)

ОЦІНКА АДВОКАТА
за результатами першого етапу конкурсу


Додаток 2
до Порядку оцінювання адвокатів
за результатами конкурсу
з відбору адвокатів, які залучаються
для надання безоплатної
вторинної правової допомоги
(пункт 10)

ОЦІНКА
адвоката членом комісії за результатами другого етапу конкурсу


Додаток 3
до Порядку оцінювання адвокатів
за результатами конкурсу
з відбору адвокатів, які залучаються
для надання безоплатної
вторинної правової допомоги
(пункт 15)

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА
адвоката за результатами другого етапу конкурсу та конкурсу в ціломуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

ЗАЯВА
адвоката про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА АДВОКАТА

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

АНКЕТА АДВОКАТА

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання адвокатів

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.11.2017 № 3552/5

РЕЗУЛЬТАТИ
проходження адвокатами дистанційного курсу

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюквгору