Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Реєстр [...] від 18.10.2017774
Документ z1395-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.10.2017  № 774


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1395/31263

Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів

Відповідно до статті 10 Закону України «Про обіг векселів в Україні», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру виданих векселів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 липня 2003 року № 296 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 708/8029 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів  забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
18.10.2017  № 774


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1395/31263

ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих векселів

1. Цей Порядок регулює склад, порядок і строки унесення інформації до реєстру виданих векселів та надання відповідної інформації векселедержателю.

2. Реєстр виданих векселів (далі - Реєстр) - сукупність даних на паперових носіях та/або в електронному вигляді про видані векселедавцем (трасантом) переказні векселі та прості векселі.

Витяг з реєстру виданих векселів - інформація, що міститься у реєстрі за певний звітний період, та/або інформація за окремо виданим векселем (векселями).

3. Реєстр веде векселедавець (трасант).

4. Векселедавець (трасант) складає Реєстр, форму якого наведено у додатку до цього Порядку.

Векселедавець має унести до Реєстру інформацію щодо складання векселя, платежу, погашення, прострочення, пролонгації, протесту у неплатежі за векселем та іншу інформацію, передбачену формою Реєстру, не пізніше 3 робочих днів з дня вчинення відповідної дії чи настання події.

5. Реєстр ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виникнення фактів видачі переказного та/або простого векселя. У разі ведення Реєстру в паперовій формі він має бути прошитий, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця - для юридичних осіб або підписом векселедавця - для фізичних осіб.

У разі ведення Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) має забезпечувати за потреби його друк на паперовому носії. Роздрукована паперова форма Реєстру має бути прошита, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця - для юридичних осіб або підписом векселедавця - для фізичних осіб.

При веденні Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити такі умови його ведення, за яких інформація з Реєстру буде доступна тільки для читання та які унеможливлять внесення будь-яких змін до Реєстру. Копії електронних масивів (файлів) мають зберігатися в інших приміщеннях і систематично поновлюватися на дату подання фінансової звітності.

Для ідентифікації інформації щодо юридичних та/або фізичних осіб - нерезидентів, яка вноситься до Реєстру, допускається додаткове зазначення цієї інформації мовою держави, в якій зареєстровано нерезидента.

6. Виправлення в Реєстрі не допускаються.

7. З метою забезпечення належного ведення Реєстру керівник векселедавця (трасанта) - юридичної особи наказом призначає особу, відповідальну за ведення Реєстру.

8. Векселедавець (трасант) повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та прихованому виправленню записів у Реєстрі та забезпечити його належне зберігання протягом установленого строку.

9. Строк зберігання Реєстру не може бути меншим, ніж строк векселів, інформація про які у ньому розміщена. Якщо на дату подання фінансової звітності усі векселі у Реєстрі вже погашені, такий Реєстр може вважатися закінченим і зберігається протягом строку, встановленого законодавством.

У разі ліквідації векселедавця (трасанта) - юридичної особи Реєстр підлягає передачі на зберігання разом з іншими документами у порядку, встановленому законодавством.

10. На письмовий запит законного векселедержателя векселедавець зобов'язаний надати витяг з Реєстру, у якому зазначається уся інформація, що міститься в Реєстрі щодо цього (цих) векселя (векселів) на день видачі витягу (інформації).

Т.в.о. директора
департаменту корпоративного
управління та корпоративних
фінансів
Н. Хохлова


Додаток
до Порядку ведення реєстру
виданих векселів
(пункт 4)

РЕЄСТР
виданих переказних векселів та простих векселів

№ з/п

Вид векселя*

Номер векселя

Дата складання векселя

Місце складання векселя

Місце платежу за векселем

Строк платежу за векселем

Номінальна сума векселя

Розмір відсотків, що нараховуються на номінальну суму векселя

Валюта платежу

Векселедавець (трасант)**

Платник за векселем (трасант)**

Перший векселедержатель***

Номер і дата договору, згідно з яким виданий вексель

Відмітка про стан платежу за векселем:
1 - погашений у строк;
2 - прострочений;
3 - пролонгований;
4 - протест у неплатежі

Відмітка про аваль (акцепт)

Інше (застереження, копія або примірники в обігу, додаткові умови, відмітка про доміциль та особливого платника тощо)

П. І. Б. та повноваження особи****, що підписала вексель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

__________
* 1 - простий; 2 - переказний.
** Зазначаються найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичних осіб.
*** Особа, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж, із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвища, імені, по батькові, паспортних даних, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичних осіб.
**** Вказується документ, яким надані повноваження.вгору