Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 12.10.20042534
Документ z1399-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2014, підстава - z2161-13

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.10.2004  № 2534


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2004 р.
за № 1399/9998

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4368 від 28.11.2013}

Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 420 від 27.03.2008
№ 968 від 16.12.2010
№ 413 від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 712 від 05.03.2013
№ 2364 від 18.07.2013}

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 186 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 80/8679 (із змінами та доповненнями).

3. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О.А) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Комісії

В.Суслов


Протокол засідання Комісії
від 12.10.2004 р. № 90
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
12.10.2004  № 2534
(у редакції розпорядження
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,
18.07.2013 № 2364)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2004 р.
за № 1399/9998ПОЛОЖЕННЯ
про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі - Положення про Реєстр), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

2. Це Положення визначає вимоги до недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд) для набуття ним статусу фінансової установи та порядок унесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідної інформації про пенсійний фонд до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

3. У цьому Положенні термін вживається в такому значенні:

уповноважена особа пенсійного фонду (заявника) - голова ради пенсійного фонду або уповноважена особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені пенсійного фонду на підставі документа, оформленого згідно із законодавством, у тому числі підписувати документи, які подаються пенсійним фондом до Нацкомфінпослуг для набуття ним статусу фінансової установи або виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах", Положенні про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженому Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та Положенні про Реєстр.

4. Набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

5. Пенсійний фонд набуває право на надання фінансових послуг після включення його до Реєстру, отримання пенсійним фондом Свідоцтва в порядку, установленому цим Положенням, та виконання умов, визначених частинами другою, третьою та четвертою статті 12 Закону.

6. Діяльність пенсійного фонду з надання фінансових послуг після виключення його з Реєстру не допускається.

7. Пенсійний фонд має відповідати вимогам цього Положення як на дату подання заяви про внесення інформації до Реєстру, так і протягом усього строку перебування інформації про нього в Реєстрі.

II. Вимоги до недержавного пенсійного фонду для набуття статусу фінансової установи

1. Пенсійний фонд для набуття статусу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

1) статут пенсійного фонду має бути погоджений Нацкомфінпослуг відповідно до вимог законодавства;

2) пенсійний фонд має бути зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та бути включеним до Реєстру неприбуткових організацій;

3) члени ради пенсійного фонду мають відповідати вимогам частин другої та третьої статті 13 Закону.

2. В реєстраційних документах організаційно-правова форма за КОПФГ пенсійного фонду повинна бути визначена як недержавний пенсійний фонд, та визначений виключний вид діяльності за КВЕД як недержавне пенсійне забезпечення.

3. Рада фонду зобов’язана подати документи для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру в строк, встановлений частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

III. Документи, що подаються для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи пенсійний фонд подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг заяву про внесення інформації до Реєстру, складену згідно з додатком 2 до Положення про Реєстр.

2. До заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ додаються такі документи:

1) реєстраційна картка юридичної особи (далі - реєстраційна картка), складена згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених пунктом 2 розділу VI цього Положення, у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг. Електронна форма реєстраційної картки складається та подається через web-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі on-line;

2) засвідчена в установленому законодавством порядку копія рішення про внесення пенсійного фонду до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

3) відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду мають бути складені згідно з додатком 1 до цього Положення.

IV. Вимоги до документів, які подаються для внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру

1. Заява про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру та всі документи, що додаються до неї, повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням про Реєстр.

2. При заповненні таблиць та форм реєстраційної картки, складеної згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр, пенсійний фонд не заповнює інформацію про статутний капітал та інформацію про проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

У таблицю, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради пенсійного фонду. В поле з інформацією про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, вноситься інформація про інших, крім голови ради, членів ради пенсійного фонду.

Дані, що зазначаються у заяві про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, про банківські реквізити юридичної особи та відомості про головного бухгалтера або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюються пенсійним фондом після укладання радою пенсійного фонду договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем та про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подаються згідно з розділом VI цього Положення.

V. Унесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру

1. Заяву про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру разом з усіма необхідними документами пенсійний фонд подає до Нацкомфінпослуг через уповноважену особу, яка пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, підписаний уповноваженою особою заявника.

2. Порядок та строки внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, а також підстави залишення заяви без розгляду або відмови в унесенні інформації до Реєстру визначаються Положенням про Реєстр. У рішенні про залишення заяви без розгляду або про відмову в унесенні інформації про пенсійний фонд до Реєстру зазначається повний і вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення.

3. Під час перевірки документів, поданих для включення до Реєстру пенсійного фонду, на відповідність їх нормам законодавства та достовірність зазначеної в них інформації, Нацкомфінпослуг може, в разі необхідності, запросити додаткові документи та пояснення, які підтверджують відомості, що містяться у поданих документах.

4. Протягом 30 календарних днів з дати подання пенсійним фондом документів Нацкомфінпослуг має право повернути документи такому пенсійному фонду на доопрацювання на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

5. Свідоцтво видається уповноваженій особі пенсійного фонду при пред’явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.

VI. Порядок унесення змін до інформації про пенсійний фонд до Реєстру

1. Пенсійний фонд протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення змін до інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації про нього до Реєстру, зобов'язаний надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення і надати відповідну реєстраційну картку (у паперовому та електронному вигляді), відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб пенсійного фонду та документи, які підтверджують такі зміни, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою пенсійного фонду.

2. У разі:

1) зміни свого місцезнаходження пенсійний фонд також подає до Нацкомфінпослуг заяву на переоформлення свідоцтва фінансової установи (додаток 7 до Положення про Реєстр) разом із оригіналом свідоцтва, що підлягає переоформленню;

2) внесення змін до інформації про пенсійний фонд до Реєстру внаслідок припинення повноважень членів ради пенсійного фонду додатково подається інформація про таких членів ради, складена згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. Зміни до статуту пенсійного фонду мають бути погоджені з Нацкомфінпослуг.

VII. Порядок виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва

1. Виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються у разі:

1) припинення пенсійного фонду в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг;

2) невиконання вимог частин першої і другої статті 12 Закону та/або ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

2. Виключення інформації про пенсійний фонд з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу VIII Положення про Реєстр.

VIII. Контроль за додержанням вимог цього Положення

1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

{Положення в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2364 від 18.07.2013}

Член комісії - директор департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондамиА.А. РибальченкоДодаток 1
до Положення про внесення
інформації про недержавні
пенсійні фонди до Державного
реєстру фінансових установ
(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду
__________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

1. Інформація про посадових осіб засновника (засновників) недержавного пенсійного фонду

№ з/п

П. І. Б. посадових осіб засновників пенсійного фонду

Паспортні дані посадових осіб засновників пенсійного фонду

Посада, яку займає особа в засновника пенсійного фонду

2. Відомості про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

2.1. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - пов'язаних осіб пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи - пов'язаних осіб пенсійного фонду

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

2.2. Інформація про юридичних осіб, у яких засновники недержавного пенсійного фонду беруть участь

з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків засновника

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі, %
2.3. Інформація про членів ради недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Посада в раді фонду

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспортні дані

Місце проживання

Основне місце роботи, посада
2.4. Інформація про юридичних осіб, у яких члени ради недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків члена ради

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі, %
2.5. Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - засновниками недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, щодо якої існує пов'язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків - пов'язаної особи

Повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - пов'язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи, паспортні дані фізичної особи - пов'язаної особи

Частка у статутному капіталі юридичної особи - засновника, щодо якої існує пов'язаність, %

 

 

 

 

 

 

__________
** п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 %).

Достовірність поданих даних про посадових осіб засновників та пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду засвідчую.

___________________________
Уповноважена особа заявника, посада

_____________
підпис

_______________________
прізвище, ініціали

"___" ____________ ____ року

М. П.


{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 413 від 30.06.2011; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2364 від 18.07.2013}Додаток 2
до Положення про внесення
інформації про недержавні
пенсійні фонди до Державного
реєстру фінансових установ
(пункт 1 розділу VІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ

{Положення доповнено Додатком 2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 420 від 27.03.2008; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2364 від 18.07.2013}


Додаток 3
до Положення про внесення
інформації про недержавні
пенсійні фонди до Державного
реєстру фінансових установ
(пункт 2 розділу VІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про припинення повноважень членів ради пенсійного фонду

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2364 від 18.07.2013}вгору