Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів
Наказ Міністерства юстиції України; Вимоги, Структура від 11.11.20141886/5
Документ z1423-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.11.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2014 № 1886/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2014 р.
за № 1423/26200

ВИМОГИ
до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають структуру та зміст XML-схеми архівного електронного документа (далі - АЕД), що дозволяють унормувати створення інформаційних об’єктів, які призначені для обміну та зберігання електронних документів (далі - ЕД) в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (далі - установи), а також державних архівах України.

2. АЕД призначений для документування метаданих ЕД в процесі електронного документообігу, об’єднання метаданих ЕД, ЕД та його реквізитів, що оформлені після підписання ЕД, в одному інформаційному об’єкті протягом усього життєвого циклу ЕД.

3. На підставі цих Вимог центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства створюється еталонна XML-схема АЕД.

4. Еталонна XML-схема АЕД призначена для впровадження в інформаційних автоматизованих системах (далі - ІАС) установ та державних архівів з метою контролю правильності створення відповідних XML-документів.

5. Еталонна XML-схема складається з таких XML-компонентів: контейнер, елемент, атрибут.

6. Терміни та визначення, що застосовуються у цих Вимогах, відповідають тим, які визначені Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.

II. Вимоги

1. Функції АЕД

Функції АЕД: забезпечення уніфікації створення, обміну, опрацювання, документування метаданих ЕД та зберігання ЕД разом з його метаданими шляхом приведення структури та змісту ЕД до раціональної однотипності.

Для цього АЕД повинен відповідати таким вимогам:

АЕД має об’єднувати шляхом інкапсуляції ЕД, інші ЕД за їх наявності (окремі додатки або документи, що вводяться в дію розпорядчим документом), що є невід’ємною частиною основного ЕД (листа, розпорядчого документа), реквізити ЕД, які було оформлено після підписання ЕД (разом з їх електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП)), та метадані, що утворюються впродовж життєвого циклу ЕД;

структура та зміст метаданих АЕД мають надавати можливість класифікації ЕД за походженням, видом, часом створення, виконання тощо та дозволяти реалізувати підтримку користування АЕД та ЕД впродовж усього життєвого циклу у разі зміни місця зберігання, носіїв інформації, прав доступу до документної інформації, форматів даних з перевіркою їх цілісності та автентичності;

формат даних АЕД має відноситися до інтероперабельних, тобто прийнятних для міжсистемного обміну з використанням різних платформ програмно-технічних засобів;

АЕД повинен мати здатність до поповнення необхідною інформацією без зміни його структури та тих даних, що він вже містить.

2. Вимоги до структури та змісту АЕД

Структура та зміст АЕД відповідають вищезазначеним вимогам, а також вимогам наказу Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116 (далі - Правила роботи архівних установ України), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 жовтня 2011 року № 1207 «Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного повідомлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за № 1306/20044, наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710 (із змінами) (далі - Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453), Національного стандарту України ДСТУ 4423 - 1:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. (ISO 15489-1:2001, МОD)», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02 грудня 2005 року № 345, Національного стандарту України «Правила описування архівних документів. ДСТУ 4331:2004», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17 серпня 2004 року № 181, Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55 (далі - ДСТУ 4163-2003):

формат даних АЕД - розширена мова розмітки XML з кодуванням символів відповідно до стандарту кодування символів усіх письменностей світу та спеціальних символів консорціуму Unicode;

структура та зміст АЕД визначаються у формі еталонної XML-схеми;

словник еталонної XML-схеми - унікальні ідентифікатори XML-компонентів, що створюються шляхом використання мнемоніки їх англомовної семантики відповідно до словника мнемоніки англомовної семантики XML-компонентів, наведеного у додатку 1 до цих Вимог, з найменуванням цих XML-компонентів за принципом відображення їх родового походження. Винятком є мнемоніка нульового рівня, яка не зазначена в ідентифікаторах XML-схеми як така, що відноситься до всіх XML-компонентів. Усі мнемоніки в ідентифікаторах XML-компонентів вказуються без роздільних символів з великої літери, крім першої мнемоніки в ідентифікаторах XML-атрибутів. Ідентифікатори XML-атрибутів починаються з прописної літери.

3. Модель АЕД

1. Модель АЕД складається із зон описування документної інформації: «Заголовок», «Доступ», «Створювач», «Користування», «Документ», «Зберігання», «Розширення».

2. Зони описування АЕД оформляються як самостійні, незалежні елементи мови XML. Зона «Заголовок» розміщується на нульовому рівні ієрархії в структурі АЕД, інші зони є вкладеними в зону «Заголовок» та розміщуються на першому рівні цієї ієрархії. Всі інші XML-компоненти АЕД є похідними від визначених зон описування, сумісні з ними за принципом «знизу вгору», оформлюються як вкладені елементи, що розташовані на інших верхніх рівнях ієрархії в структурі АЕД.

3. У змісті зони можуть бути використані XML-компоненти тільки з переліку, визначеного у цих Вимогах для даної зони, зі встановленою у Вимогах допустимою кількістю (кратністю) і лише зі встановленим у Вимогах типом даних. Виняток становить зона «Розширення» - склад і структура XML-компонентів цієї зони визначаються під час впровадження АЕД у діяльність установ та державних архівів або зміни організації їх роботи.

III. Описання інформаційної взаємодії систем

1. При взаємодії ІАС АЕД може бути використаний як самостійний інформаційний об’єкт за потреби такої взаємодії (обмін, зберігання), а також як розширення зони «Документ» електронного повідомлення, визначеного Форматом електронного повідомлення.

2. Для XML-компонентів зазначаються їх рівень у структурі ієрархії елементів АЕД, призначення та тип.

3. При описуванні XML-елементів АЕД зазначається склад їх атрибутів.

4. Для кожного XML-компонента зазначається їх допустима кількість (кратність) у структурі АЕД:

0 - необов’язковий, може зустрічатися тільки один раз;

0-n - необов’язковий, може зустрічатися n разів;

1 - обов’язковий, може зустрічатися тільки один раз;

1-n - обов’язковий, може зустрічатися n разів.

Якщо n не визначено, XML-компонент може зустрічатися необмежену кількість разів.

Атрибути, що мають кратність 0 або 1, можуть зустрічатися тільки один раз.

5. При описуванні змісту атрибутів використовуються такі типи даних:

String - вільна послідовність (рядок) символів - текст;

Date - дата фіксується за розширеною формою повного представлення, визначеною вимогами ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Елементи даних та формати обміну. Обмін інформацією. Представлення дат і часу) у форматі YYYY-MM-DD, де YYYY - рік, MM - місяць, DD - день (далі - ISO 8601:2004). Наприклад: 2013-12-01;

DateTime - дата і час фіксуються за розширеною формою повного представлення, визначеною вимогами ISO 8601:2004 у форматі YYYY-MM-DDThh:mm:ss, де YYYY - рік, MM - місяць, DD - день, T - роздільник дати та часу - позначка початку відтворення часу, hh - години, mm - хвилини, ss - секунди. Наприклад: 2013-12-01T14:23:45;

Num - ціле число;

Enum - ціле число з переліку допустимих значень;

Base64 - файл бінарного формату в кодуванні Base64.

IV. Порядок обробки файлів документів

1. Деякі зони АЕД можуть містити двійкові дані в кодуванні Base64:

1) в зону «Документ» імпортуються документи, що створюються у форматах даних для їх зберігання в АЕД, визначених Переліком форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1422/26199;

2) для ЕЦП визначається формат «ЕЦП з повним набором даних для перевірки»  відповідно до Вимог до формату підписаних даних, затверджених наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1401/21713 (із змінами).

2. За потреби в зону «Розширення» АЕД можна інкапсулювати файли, створені в будь-яких форматах (DOC, RTF, XLS, PPT, ODT, AVI тощо).

V. Описання зон аед

1. Зону «Заголовок» утворює XML-контейнер UIO нульового рівня АЕД, XML-компоненти якого використовуються для визначення загальної структури АЕД та описання коду мови його змісту, а також стандарту кодування XML-документа.

2. Зону «Доступ» утворює XML-елемент Access першого рівня ієрархії АЕД, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих доступу до інформації інкапсульованих в АЕД ЕД або їх додатків.

3. Зону «Створювач» утворює XML-контейнер Author першого рівня ієрархії АЕД, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих юридичної або фізичної особи, що створила АЕД або внесла зміни до нього.

4. Зону «Користування» утворює XML-елемент AccessHistory першого рівня ієрархії АЕД, XML-атрибути якого містять метадані історії користування АЕД.

5. Зону «Документ» утворює XML-контейнер Record першого рівня ієрархії АЕД, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих ЕД та інкапсуляції його файлів.

6. Зону «Зберігання» утворює XML-контейнер ArchivalPreserv першого рівня ієрархії АЕД, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих архівного зберігання ЕД.

7. Зону «Розширення» утворює XML-компонент EXT нульового рівня ієрархії АЕД, призначений для розміщення в АЕД додаткових метаданих, структура і зміст яких не визначені цими Вимогами.

Структура і зміст XML-компонентів зони «Розширення» визначаються розробником ІАС, до якої впроваджується еталонна XML-схема.

Вимоги до описання і документування зони «Розширення», а також порядок роботи з нею визначаються її розробником.

8. Ієрархічну структуру всіх зон АЕД разом з допустимими для них XML-компонентами, а саме структуру та зміст XML-схеми АЕД, наведено в додатку 2 до цих Вимог.

VI. Скорочення у додатках

А - XML-атрибут.

ДСТУ 4145:2002 - ДСТУ 4145:2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка».

E - XML-елемент.

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ІД - інструкція з діловодства установи.

К - XML-контейнер.

П.І.Б. - прізвище, ім’я, по батькові.

Постанова від 28 жовтня 2004 року № 1452 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності».

ISO 639-1:2002 - ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code (Коди для представлення назв мов. Частина 1. Двобуквений код).

Заступник директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток 1
до Вимог до структури та змісту
XML-схеми архівних електронних
документів
(глава 2 розділу ІІ)

СЛОВНИК
мнемонік англомовної семантики XML-компонентів

Мнемоніка

Описання

1

2

Access

Доступ

Action

Дія

Addr

Адреса

Addressee

Адресат (отримувач)

Agent

Установа

Algorithm

Алгоритм

Annotation

Анотація

Appendix

Додаток

Archival

Архівний

Area

Район

Author

Автор

Begin

Початок

Category

Гриф

City

Місто

Class

Клас

Closed

Завершення

Code

Код

Converted

Конвертовані

Data

Дані

Date

Дата

Department

Підрозділ

Description

Описування

Destruction

Знищення

Econtact

Адреса електронного засобу комунікації

Encoding

Кодування

End

Кінець

EXT

Розширення

File(s)

Файл(и)

Folder

Справа

Format

Формат

Full

Повний

Fund

Фонд

Grounds

Підстава

History

Історія

Idenifier

Ідентифікатор

In

Вхідний

Index

Індекс

Inventory

Опис

RecKeep

Діловодство

Keywords

Ключові слова

Language

Мова

Link

Посилання

Locate

Місцезнаходження

Login

Логін

Mandate

Повноваження

Media

Носій

Name

Ім’я істоти, найменування неістоти

Nomenclature

Номенклатура справ

Number

Номер

Off

Офіційний

Opened

Початок

Out

Вихідний

Ownership

Організаційно-правова форма установи

Page

Аркуш

Paragraph

Абзац

Period

Строк

Pers

Особа

Phrase

Фраза

Post

Пошта

Preserv

Зберігання

Prog

Програма

Rank

Посада

Record

Документ

Region

Область

Registration

Реєстрація

Removal

Зняття

Requisites

Реквізити

Reserv

Резервування

Restriction

Обмеження

Result

Результат

Rights

Права

Search

Пошук

Sentence

Речення

Short

Скорочений

Sign

ЕЦП

Stamp

Електронна печатка

State

Державний

Sub

Під

Text

Текст

Title

Заголовок

Type

Вид

UIO

АЕД - уніфікований інформаційний об’єкт

Valid

Правильний

Verific

Перевірка

Version

Версія

Word(s)

Слово (Слова)

Writedown

Віднесення до справи
Додаток 2
до Вимог до структури та змісту
XML-схеми архівних електронних
документів
(пункт 8 розділу V)

СТРУКТУРА
та зміст XML-схеми АЕД


Найменування і рівень вкладеності XML-компонентів


Індекс XML-компонента

Тип XML-компонента

Нульовий рівень

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П’ятий рівень

Шостий рівень

Назва XML-атрибута

Кратність

Тип даних

Описання

Правила заповнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

К

UIO

1

String

Містить службову інформацію, необхідну для правильної обробки та інтерпретації всього АЕД в цілому

XML

2

A

formatUIO

1

String

Стандарт XML

XML

3

A

versionUIO

1

String

Версія XML-схеми

1.0

4

A

codeLanguageUIO

1

String

Код мови змісту

ISO 639-1:2002

5

A

encodingUIO

1

String

Стандарт кодування символів

Unicode

6

К

Access

1

String

Містить інформацію про обмеження доступу до АЕД

XML

7

A

codeAccess

1

Enum

Код доступу до інформації АЕД

Визначається відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 0 - відкрита інформація; 1 - інформація з обмеженим доступом

8

К

FileRestrictionAccess

0-n

String

Метадані обмеження доступу до інформації, яка міститься в інкапсульованому в АЕД ЕД або його додатку

XML

9

A

nameFileRestrictionAcces

1

String

Найменування файла ЕД або його додатка

Відповідно до найменування файлів ЕД в ІАС

10

A

nameRequisitesFileRestrictionAccess

1

String

Назва грифа обмеження доступу

Визначається відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ІД: «Для службового користування», «Конфіденційно», «Таємно»

11

A

groundsActionFileRestrictionAccess

1

String

Посилання на нормативний документ, відповідно до вимог якого здійснюється організація роботи з документною інформацією з обмеженим доступом

Відповідно до державної реєстрації нормативних документів України. Наприклад, для опрацювання службової інформації в установі: посилання на Інструкцію установи про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію. Для фізичної особи - лист, договір, угода тощо про співробітництво з установою

12

A

groundsPeriodFileRestrictionAccess

1

String

Посилання на норму у нормативному документі, що визначає строки обмеження доступу до документної інформації

Згідно з нормативним документом, що визначає строки обмеження доступу до документної інформації. Наприклад, для службової інформації, що міститься в ЕД установи: посилання на пункт із Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, що створюється в установі відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Для фізичної особи відповідно до вимог документа про співробітництво з установою

13

A

periodRestrictionAccess

1

String

Строк обмеження доступу до документної інформації

Відповідно до вимог спеціальних законів та нормативних актів, що визначають строки обмеження доступу до документної інформації. Наприклад, для службової інформації, що міститься в ЕД установи, строк визначається відповідно до затвердженого Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, що створюється в установі. Для фізичної особи відповідно до вимог документа про співробітництво з установою

14

E

PersFileRestrictionAccess

1

String

Метадані особи, яка обмежила доступ до інформації, що міститься в інкапсульованих в АЕД ЕД або їх додатках

XML

15

A

namePersFileRestrictionAcces

1

String

П.І.Б. виконавця або автора ЕД, що обмежив доступ до інформації

ІД

16

A

rankOffPersFileRestrictionAcces

0

String

Посада виконавця або автора ЕД, що обмежив доступ до інформації

Відповідно до штатного розкладу установи. Не зазначається для фізичної особи

17

К

PageFileRestrictionAccess

0-n

String

Метадані обмеження доступу до інформації, що міститься в окремому аркуші інкапсульованого в АЕД ЕД або його додатка. Застосовується у разі, якщо обмеження доступу не відноситься до всієї інформації документа

XML

18

A

numberPageFileRestrictionAccess

1

Num

Номер аркуша ЕД або його додатка, який містить інформацію з обмеженим доступом

Номер аркуша ЕД або його додатка

19

К

ParagraphPageFileRestrictionAccess

0-n

String

Метадані обмеження доступу до інформації, що міститься в окремому абзаці інкапсульованого в АЕД ЕД або його додатка

XML

20

Е

SentenceParagraphPageFileRestrictionAccess

0-n

String

Метадані обмеження доступу до інформації, що міститься в окремому реченні інкапсульованого в АЕД ЕД або його додатка

XML

21

A

numberSentenceParagraphPageFileRestrictionAccess

1

Num

Номер речення в абзаці ЕД або його додатка, який містить інформацію з обмеженим доступом

Номер речення в ЕД або його додатка відносно початку відповідного абзацу. Якщо частина речення, до якого обмежено доступ, переноситься на наступний аркуш, замість речення зазначаються відомості про дві фрази, що розташовані на різних аркушах ЕД або його додатків

22

E

PhraseParagraphPageFileRestrictionAccess

0-n

String

Метадані обмеження доступу до інформації, що міститься в окремій фразі інкапсульованого в АЕД ЕД або його додатка

XML

23

A

wordsPhraseParagraphPageFileRestrictionAccess

1

Num

Кількість слів у фразі ЕД або його додатка, доступ до якої обмежений

Підраховуються тільки слова. Розділові знаки пропускаються. Якщо останнє слово фрази переноситься на наступний аркуш, початок слова, що знаходиться на цьому аркуші, підраховується як окреме слово у фразі

24

A

beginWordPhraseParagraphPageFileRestrictionAccess

1

Num

Номер першого слова у фразі ЕД або його додатка, доступ до якої обмежений

Номер першого слова у фразі ЕД або його додатка відносно початку відповідного абзацу. Якщо фраза починається з частини слова, що перенесено на цей аркуш с попереднього аркуша, ця частина слова зазначається як перше слово фрази

25

A

endWordPhraseParagraphPageFileRestrictionAccess

1

Num

Номер останнього слова у фразі ЕД або його додатка, доступ до якої обмежений

Номер останнього слова у фразі ЕД або його додатка відносно початку відповідного абзацу. Якщо останнє слово фрази переноситься на наступний аркуш, початок слова, що знаходиться на цьому аркуші, зазначається як останнє слово фрази

26

E

RemovalFileRestrictionAccess

1

String

Метадані зняття обмеження доступу до інформації, яка міститься в інкапсульованому в АЕД ЕД або його додатку

XML

27

A

dateRecordRemovalFileRestrictionAccess

1

String

Дата протоколу з рішенням ЕК установи, що відміняє обмеження доступу до документної інформації після завершення визначеного строку обмеження доступу до цієї інформації. Передчасне зняття обмеження доступу до документної інформації можливе на підставі документа, що фіксує виявлення порушення щодо неправомірного обмеження доступу до цієї інформації. У разі якщо установа, яка створила документ, що містить інформацію з обмеженим доступом, ліквідована без правонаступника, рішення про зняття обмеження доступу до цієї інформації здійснюється на підставі експертного висновку державного експерта в галузі, до якої відноситься установа, що створила ЕД

ІД

28

A

numberRecordRemovalFileRestrictionAccess

1

String

Номер протоколу з рішенням ЕК установи або ЕПК державного архіву, що відміняє обмеження доступу до документної інформації після завершення визначеного строку обмеження доступу до цієї інформації, або документа, що знімає обмеження доступу до документної інформації, якщо було встановлено, що обмеження доступу до цієї інформації було встановлено неправомірно

ІД

29

К

Author

1

String

Містить інформацію про особу, що створила або змінила АЕД

XML

30

К

AgentAuthor

0-n

String

Метадані установи, яка створила або змінила АЕД

XML

31

A

fullNameAgentAuthor

1

String

Назва установи, що створила або змінила АЕД

ІД

32

A

shortNameAgentAuthor

0

String

Скорочена назва установи, що створила або змінила АЕД

ІД

33

A

ownershipAgentAuthor

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи, що створила або змінила АЕД

ІД

34

A

stateCodeAgentAuthor

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи, що створила або змінила АЕД

ІД

35

A

mandateAgentAuthor

1

String

Метадані про правові повноваження та функції установи, що створила або змінила АЕД

Відповідно до статуту установи

36

E

AddrAgentAuthor

1

String

Метадані адреси установи, яка створила або змінила АЕД

XML

37

A

postAddrAgent

1

String

Поштова адреса установи, що створила або змінила АЕД

ІД

38

A

cityAddrAgent

1

String

Назва населеного пункту установи, що створила або змінила АЕД

ІД

39

A

areaAddrAgent

1

String

Назва району установи, що створила або змінила АЕД

ІД

40

A

regionAddrAgent

1

String

Назва області установи, що створила або змінила АЕД

ІД

41

A

postCodeAddrAgent

1

String

Поштовий індекс установи, що створила або змінила АЕД

ІД

42

A

eContactAddrAgent

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи, що створила або змінила АЕД

ІД

43

К

DepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані підрозділу установи, в якому було створено або змінено АЕД

XML

44

A

nameDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

Відповідно до штатного розкладу установи

45

A

nameProgDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва програмного засобу створення та користування АЕД підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

Відповідно до технічної документації

46

E

AddrDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані адреси підрозділу установи, в якому було створено або змінено АЕД

XML

47

A

postAddrDepartmentAgent

1

String

Поштова адреса підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

48

A

cityAddrDepartmentAgent

1

String

Назва населеного пункту підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

49

A

areaAddrDepartmentAgent

1

String

Назва району підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

50

A

regionAddrDepartmentAgent

1

String

Назва області підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

51

A

postCodeAddrDepartmentAgent

1

String

Поштовий індекс підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

52

A

eContactAddrDepartmentAgent

1

String

Адреса електронного засобу комунікації підрозділу установи, що створила або змінила АЕД

ІД

53

К

OffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані посадової особи установи, яка створила або змінила АЕД

XML

54

A

nameOffPersDepartmentAgentAutho

1

String

П.І.Б. офіційної особи, яка створила або змінила АЕД

ІД

55

A

rankOffPersDepartmentAgentAutho

1

String

Посада особи, що створила або змінила АЕД

Відповідно до штатного розкладу установи

56

E

SignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи установи, яка підписала новий або змінений АЕД

XML

57

A

algorithmSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Стандарт ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

ДСТУ 4145:2002

58

A

formatSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Формат даних ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

59

A

encodingSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Кодування даних ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

60

A

nameProgSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

Відповідно до технічної документації

61

A

nameFileSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

Співпадає з ім’ям файла АЕД, але має інше розширення

62

A

fileSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

Base64

Файл зовнішнього ЕЦП посадової особи-підписувача АЕД

Base64

63

E

GroundsAgentAuthor

0

String

Метадані підстави для зміни АЕД установою

XML

64

A

dateRecordGroundsAgentAuthor

1

String

Дата акта про внесення змін до АЕД

ІД

65

A

numberRecordGroundsAgentAuthor

1

String

Номер акта про внесення змін до АЕД

ІД

66

A

descriptionGroundsAgentAuthor

1

String

Описання змін, що були внесені до АЕД

Перелік доданих ідентифікаторів або тих, дані яких було змінено

67

К

PersAuthor

0-n

String

Метадані фізичної особи, яка створила АЕД

XML

68

A

namePersAuthor

1

String

П.І.Б. фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

69

A

stateCodePersAuthor

1

Num

Ідентифікаційний код фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

70

E

AddrPersAuthor

1

String

Метадані адреси фізичної особи, яка створила АЕД

XML

71

A

postAddrPersAuthor

1

String

Поштова адреса фізичної особи, що створила або змінила АЕД, в населеному пункті

ІД

72

A

cityAddrPersAuthor

1

String

Назва населеного пункту фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

73

A

areaAddrPersAuthor

1

String

Назва району фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

74

A

regionAddrPersAuthor

1

String

Назва області фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

75

A

postCodeAddrPersAuthor

1

String

Поштовий індекс фізичної особи, що створила або змінила АЕД

ІД

76

E

SignPersAuthor

1

String

Метадані фізичної особи, яка створила АЕД

XML

77

A

algorithmSignPersAuthor

1

String

Стандарт ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

ДСТУ 4145:2002

78

A

formatSignPersAuthor

1

String

Формат даних ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

79

A

encodingSignPersAuthor

1

String

Кодування даних ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

80

A

nameProgSignPersAuthor

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

Відповідно до технічної документації

81

A

nameFileSignPersAuthor

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення

82

A

fileSignOffPersAgentAuthor

1

Base64

Файл зовнішнього ЕЦП фізичної особи-підписувача АЕД

Base64

83

К

AccessHistory

1-n

String

Містить інформацію про історію користування АЕД

XML

84

A

dateAccessHistory

1

DateTime

Дата і час транзакції з АЕД

ISO 8601:2004

85

A

loginAccessHistory

1

String

Логін користувача АЕД

Відповідно до призначеного ІАС

86

A

nameOffPersAccessHistory

1

String

П.І.Б. користувача АЕД

ІД

87

A

codeRightsActionAccessHistory

1

String

Код прав щодо модифікації АЕД

Згідно з Інструкцією установи із захисту інформації

88

К

Record

1

String

Містить інформацію про інкапсульований ЕД, пошукові метадані ЕД, власне ЕД, додатки до нього та реквізити, що оформлені після підписання ЕД, метадані діловодства установи

XML

89

A

nameFileRecord

1

String

Назва файла ЕД

Відповідно до назви файла в ІАС

90

А

nameFormatFileRecord

1

String

Найменування формату ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

91

А

encodingFileRecord

1

String

Стандарт кодування символів ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

92

А

dataFileRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕД

Base64

93

E

LanguageRecord

1-n

String

Метадані мов ЕД

XML

94

А

codeLanguageRecord

1

String

Код мови ЕД

ISO 639-1:2002

95

К

AuthorRecord

1

String

Метадані авторів ЕД

XML

96

К

AgentAuthorRecord

0-n

String

Метадані установи-автора ЕД

XML

97

A

fullNameAgentAuthorRecord

1

String

Назва установи-автора ЕД

ІД

98

A

shortNameAgentAuthorRecord

0

String

Скорочена назва установи-автора ЕД

ІД

99

A

ownershipAgentAuthorRecord

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи-автора ЕД

ІД

100

A

stateCodeAgentAuthorRecord

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи-автора ЕД

ІД

101

A

mandateAgentAuthorRecord

1

String

Дані про правові повноваження та функції установи-автора ЕД

Відповідно до cтатуту установи

102

E

AddrAgentAuthorRecord

1

String

Метадані адреси установи-автора ЕД

XML

103

A

postAddrAgentAuthorRecord

1

String

Поштова адреса установи-автора ЕД в населеному пункті

ІД

104

A

cityAddrAgentAuthorRecord

1

String

Назва населеного пункту установи-автора ЕД

ІД

105

A

areaAddrAgentAuthorRecord

1

String

Назва району установи-автора ЕД

ІД

106

A

regionAddrAgentAuthorRecord

1

String

Назва області установи-автора ЕД

ІД

107

A

postCodeAddrAgentAuthorRecord

1

String

Поштовий індекс установи-автора ЕД

ІД

108

A

eContactAddrAgentAuthorRecord

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи-автора ЕД

ІД

109

К

OffPersAgentAuthorRecord

1-n

String

Метадані посадової особи-підписувача ЕД

XML

110

A

nameOffPersAgentAuthorRecord

1

String

П.І.Б. підписувача ЕД

ІД

111

A

rankOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Посада підписувача ЕД

ІД

112

E

SignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи-підписувача ЕД

XML

113

A

algorithmSignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Стандарт ЕЦП підписувача ЕД

ДСТУ 4145:2002

114

A

formatSignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Формат даних ЕЦП підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

115

A

encodingSignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

116

A

nameProgSignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП підписувача ЕД

Відповідно до технічної документації

117

E


nameFileSignOffPersAgentAuthorRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП підписувача ЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

118

А

dataFileSignOffPersAgentAuthorRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП підписувача ЕД

Base64

119

E

StampAgentAuthorRecord

0-n

String

Метадані електронної печатки установи-автора ЕД

XML

120

A

algorithmStampAgentAuthorRecord

1

String

Стандарт ЕЦП-печатки установи-підписувача ЕД

ДСТУ 4145:2002

121

A

formatStampAgentAuthorRecord

1

String

Формат даних ЕЦП-печатки установи-підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

122

A

encodingStampAgentAuthorRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП- печатки установи-підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

123

A

nameProgStampAgentAuthorRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП-печатки установи-підписувача ЕД

Відповідно до технічної документації

124

A

textStampAgentAuthorRecord

1

String

Текстова інформація з посиленого сертифіката відкритого ключа, що розміщена на відповідній печатці установи

Постанова від 28 жовтня 2004 року № 1452

125

А

dataFileStampAgentAuthorRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП-печатки установи-підписувача ЕД

Base64

126

A

nameFileStampAgentAuthorRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП-печатки установи-підписувача ЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше однієї зовнішньої електронної печатки створюється з ім’я файла ЕД з додаванням наприкінці латинської літери «p» та номера електронної печатки за порядком її проставлення. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

127

К

PersAuthorRecord

0-n

String

Метадані фізичної особи-підписувача ЕД

XML

128

A

namePersAuthorRecord

1

String

П.І.Б. фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

129

A

stateCodePersAuthorRecord

1

Num

Ідентифікаційний код фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

130

E

AddrPersAuthorRecord

1

String

Метадані адреси фізичної особи-підписувача ЕД

XML

131

A

postAddrPersAuthorRecord

1

String

Поштова адреса фізичної особи-підписувача ЕД в населеному пункті

ІД

132

A

cityAddrPersAuthorRecord

1

String

Назва населеного пункту фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

133

A

areaAddrPersAuthorRecord

1

String

Назва району фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

134

A

regionAddrPersAuthorRecord

1

String

Назва області фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

135

A

postCodeAddrPersAuthorRecord

1

String

Поштовий індекс фізичної особи-підписувача ЕД

ІД

136

E

SignPersAuthorRecord

1

String

Метадані ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

XML

137

A

algorithmSignPersAuthorRecord

1

String

Стандарт ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

ДСТУ 4145:2002

138

A

formatSignPersAuthorRecord

1

String

Формат даних ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

139

A

encodingSignPersAuthorRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

140

A

nameProgSignPersAuthorRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

Відповідно до технічної документації

141

А

nameFileSignPersAuthorRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

142

А

dataFileSignPersAuthorRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП фізичної особи-підписувача ЕД

Base64

143

K

AppendixRecord

0-n

String

Метадані додатків до ЕД

XML

144

A

nameFileAppendixRecord

1

String

Найменування файла додатка до ЕД

Відповідно до назви файла в ІАС

145

A

nameFormatAppendixRecord

1

String

Найменування формату додатка до ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

146

A

encodingAppendixRecord

1

String

Стандарт кодування символів додатка до ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

147

A

dataFileAppendixRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла додатка до ЕД

Base64

148

E

LanguageAppendixRecord

1-n

String

Метадані мов ЕД

XML

149

A

codeLanguageAppendixRecord

1

String

Код мови додатка до ЕД

ISO 639-1:2002

150

К


AuthorAppendix Record

0-n

String

Метадані авторів додатків до ЕД

XML

151

К


AgentAuthorAppendixRecord

0-n

String

Метадані установи-автора додатка до ЕД

XML

152

A

fullNameAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва установи-автора додатка до ЕД

ІД

153

A

shortNameAgentAuthorAppendixRecord

0

String

Скорочена назва установи-автора додатка до ЕД

ІД

154

A

ownershipAgentAuthorAppendixRecord

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи-автора додатка до ЕД

ІД

155

A

stateCodeAgentAuthorAppendixRecord

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи-автора додатка до ЕД

ІД

156

A

mandateAgentAuthorRecord

1

String

Дані про правові повноваження та функції установи-автора додатка до ЕД

Відповідно до cтатуту установи

157

E


AddrAgentAuthorAppendix Record

1

String

Метадані адреси установи-автора додатка до ЕД

XML

158

A

postAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Поштова адреса установи-автора додатка до ЕД в населеному пункті

ІД

159

A

cityAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва населеного пункту установи-автора додатка до ЕД

ІД

160

A

areaAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва району установи-автора додатка до ЕД

ІД

161

A

regionAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва області установи-автора додатка до ЕД

ІД

162

A

postCodeAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Поштовий індекс установи-автора додатка до ЕД

ІД

163

A

eContactAddrAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи-автора додатка до ЕД

ІД

164

К


OffPersAgentAuthorAppendix Record

1-n

String

Метадані посадових осіб-підписувачів додатка до ЕД

XML

165

A

nameOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

П.І.Б. підписувача додатка до ЕД

ІД

166

A

rankOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Посада підписувача додатка до ЕД

ІД

167

E


SignOffPersAgentAuthorAppendix Record

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи-підписувача додатка до ЕД

XML

168

A

algorithmSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Стандарт ЕЦП підписувача додатка до ЕД

ДСТУ 4145:2002

169

A

formatSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Формат даних ЕЦП підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

170

A

encodingSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

171

A

nameProgSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП підписувача додатка до ЕД

Відповідно до технічної документації

172

E


nameFileSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП підписувача додатка до ЕД

Співпадає з ім’ям файла додатка ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла додатка до ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

173

dataFileSignOffPersAgentAuthorAppendixRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП підписувача додатка до ЕД

Base64

174

E


StampAgentAuthorAppendix Record

0-n

String

Метадані електронної печатки установи-автора додатка до ЕД

XML

175

A

algorithmStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Стандарт ЕЦП-печатки установи-підписувача додатка до ЕД

ДСТУ 4145:2002

176

A

formatStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Формат даних ЕЦП-печатки установи- підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

177

A

encodingStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП-печатки установи-підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

178

A

nameProgStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП-печатки установи-підписувача додатка до ЕД

Відповідно до технічної документації

179

textStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Текстова інформація з посиленого сертифіката відкритого ключа, що розміщена на відповідній печатці установи

Постанова від 28 жовтня 2004 року № 1452

180

A

nameFileStampAgentAuthorAppendixRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП-печатки установи-підписувача додатка до ЕД

Співпадає з ім’ям файла додатка ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше однієї зовнішньої електронної печатки створюється з ім’я файла додатка ЕД з додаванням наприкінці латинської літери «p» та номера електронної печатки за порядком її проставлення. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

181

dataFileStampAgentAuthorAppendixRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП- печатки установи-підписувача додатка до ЕД

Base64

182

К


PersAuthorAppendixRecord

0-n

String

Метадані фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

XML

183

A

namePersAuthorAppendixRecord

1

String

П.І.Б. фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

184

A

stateCodePersAuthorAppendixRecord

1

Num

Ідентифікаційний код фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

185

E


AddrPersAuthorAppendix Record

1

String

Метадані адреси фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

XML

186

A

postAddrPersAuthorAppendixRecord

1

String

Поштова адреса фізичної особи-підписувача додатка до ЕД в населеному пункті

ІД

187

A

cityAddrPersAuthorAppendixRecord

1

String

Назва населеного пункту фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

188

A

areaAddrPersAuthorAppendixRecord

1

String

Назва району фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

189

A

regionAddrPersAuthorAppendixRecord

1

String

Назва області фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

190

A

postCodeAddrPersAuthorAppendixRecord

1

String

Поштовий індекс фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ІД

191

E


SignPersAuthorAppendix Record

1

String

Метадані ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

XML

192

A

algorithmSignPersAuthorAppendixRecord

1

String

Стандарт ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

ДСТУ 4145:2002

193

A

formatSignPersAuthorAppendixRecord

1

String

Формат даних ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

194

A

encodingSignPersAuthorAppendixRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

195

A

nameProgSignPersAuthorAppendixRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

Відповідно до технічної документації

196

A

nameFileSignPersAuthorAppendixRecord

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП фізичної особи-підписувача додатка до ЕД

Співпадає з ім’ям файла додатка до ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла додатка до ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

197

A


dataFileSignPersAuthorAppendixRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла ЕЦП особи-підписувача додатка до ЕД

Base64

198

К

AddresseeRecord

1-n

String

Метадані адресатів ЕД

XML

199

К

AgentAddresseRecord

0-n

String

Метадані установи, що є адресатом ЕД

XML

200

A

fullNameAgentAddresseRecord

1

String

Назва установи-адресата ЕД

ІД

201

A

nameDepartmentAgentAddresseRecord

0

String

Назва підрозділу-адресата ЕД

ІД

202

A

nameOffPersAgentAddresseRecord

1

String

П.І.Б. адресата ЕД

ІД

203

A

rankOffPersAgentAddresseRecord

1

String

Посада адресата ЕД

ІД

204

E

AddrAgentAddresseeRecord

1

String

Метадані адреси установи, що є адресатом ЕД

XML

205

A

postAddrAgentAddresseRecord

1

String

Поштова адреса установи (підрозділу) адресата ЕД в населеному пункті

ІД

206

A

cityAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва населеного пункту установи (підрозділу) адресата ЕД

ІД

207

A

areaAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва району установи (підрозділу) адресата ЕД

ІД

208

A

regionAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва області установи (підрозділу) адресата ЕД

ІД

209

A

postCodeAddrAgentAddresseRecord

1

String

Поштовий індекс установи (підрозділу) адресата ЕД

ІД

210

A

eContactAddrAgentAddresseRecord

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи (підрозділу) адресата ЕД

ІД

211

К

PersAddresseeRecord

0-n

String

Метадані фізичної особи-адресата ЕД

XML

212

A

namePersAddresseeRecord

1

String

П.І.Б. фізичної особи-адресата ЕД

ІД

213

A

stateCodePersAuthor

1

Num

Ідентифікаційний код фізичної особи-адресата ЕД

ІД

214

E

AddrPersAddresseeRecord

1

String

Метадані адреси фізичної особи-адресата ЕД

XML

215

A

postAddrPersAddresseeRecord

1

String

Поштова адреса фізичної особи-адресата ЕД в населеному пункті

ІД

216

A

cityAddrPersAddresseeRecord

1

String

Назва населеного пункту фізичної особи-адресата ЕД

ІД

217

A

areaAddrPersAddresseeRecord

1

String

Назва району фізичної особи-адресата ЕД

ІД

218

A

regionAddrPersAddresseeRecord

1

String

Назва області фізичної особи-адресата ЕД

ІД

219

A

postCodeAddrPersAddresseeRecord

1

String

Поштовий індекс фізичної особи-адресата ЕД

ІД

220

K

RequisitesRecord

0-n

String

Метадані реквізитів, що створюються після підписання ЕД

XML

221

A

nameRequisitesRecord

1

String

Назва реквізиту ЕД

Згідно з ДСТУ 4163-2003

222

A

formatRequisitesRecord

1

String

Найменування формату даних реквізиту ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

223

A

encodingRequisitesRecord

1

String

Стандарт кодування символів реквізиту ЕД

Відповідно до офіційної специфікації

224

A

codeLanguageRequisitesRecord

1

String

Код мови реквізиту ЕД

ISO 639-1:2002

225

A

namefileRequisitesRecord

1

String

Найменування файла реквізиту ЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла ЕД з додаванням наприкінці латинської літери «r» та номера реквізиту ЕД за порядком його створення. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»). Розширення файла реквізиту ЕД відповідає формату даних реквізиту або формату ЕЦП, якщо ЕЦП реквізиту додається до реквізиту

226

A

fileRequisitesRecord

1

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла реквізиту ЕД

Base64

227

E

SignRequisitesRecord

0-n

String

Метадані ЕЦП посадової особи-підписувача реквізиту ЕД

XML

228

A

algorithmSignRequisitesRecord

1

String

Стандарт ЕЦП посадової особи, яка підписує реквізит ЕД

ДСТУ 4145:2002

229

A

formatSignRequisitesRecord

1

String

Формат даних ЕЦП посадової особи, яка підписує реквізит ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

230

A

encodingSignRequisitesRecord

1

String

Кодування даних ЕЦП посадової особи, яка підписує реквізит ЕД

Наказ від 20 сепня 2012 року № 1236/5/453

231

A

nameProgSignRequisitesRecord

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП посадової особи, яка підписує реквізит ЕД

Відповідно до технічної документації

232

A

nameFileSignRequisitesRecord

0

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних реквізиту ЕД та даних ЕЦП посадової особи, яка підписує цей реквізит

Співпадає з ім’ям файла реквізиту ЕД, але має інше розширення

233

A

fileSignRequisitesRecord

0

Base64

Кодовані у символьний формат дані файла зовнішнього ЕЦП реквізиту ЕД

Base64

234

E

ClassRecord

1

String

Метадані класифікації ЕД

XML

235

A

codeClassRecord

0

String

Код ЕД згідно з державним класифікатором

ДК 010-98

236

A

codeTypeClassRecord

1

Enum

Код виду ЕД

0 - вхідний ЕД; 1 -внутрішній ЕД; 2 - вихідний ЕД

237

A

accessCategoryClassRecord

1

String

Гриф доступу до ЕД

ІД

238

E

SearchDataRecord

1

String

Метадані довідково-пошукового апарату до ЕД

XML

239

E

LanguageSearchDataRecord

1-n

String

Містить інформацію про мови пошукових метаданих ЕД

XML

240

A

codeLanguageSearchDataRecord

1

String

Код мови пошукових метаданих ЕД

ISO 639-1:2002

241

A

idenifierSearchDataRecord

1

Enum

Ідентифікатор ЕД

Згідно з визначеним ІАС

242

A

captureDateSearchDataRecord

1

Date

Дата реєстрації ЕД

ІД

243

A

registrationIndexSearchDataRecord

1

String

Реєстраційний індекс ЕД

ІД

244

A

keywordsSearchDataRecord

1

String

Ключові слова ЕД

Довільний текст

245

A

titleSearchDataRecord

0

String

Заголовок ЕД

Довільний текст

246

A

annotationSearchDataRecord

0

String

Анотація ЕД

Довільний текст

247

К

RecKeepMetadataRecord

1

String

Метадані діловодства установи

XML

248

A

dateWritedownRecKeepMetadataRecord

1

Date

Дата віднесення ЕД до справи

ІД

249

A

nameOffPersRecKeepMetadataRecord

1

String

П.І.Б. користувача

ІД

250

A

loginRecKeepMetadataRecord

1

String

Логін користувача

Відповідно до призначеного ІАС

251

A

periodRecKeepMetadataRecord

1

Num

Строк зберігання ЕД

0 - постійно; інше -двозначне число

252

A

titleFolderRecKeepMetadataRecord

1

String

Назва справи

ІД

253

A

numberFolderRecKeepMetadataRecord

1

String

Номер справи

ІД

254

A

dateOpenedRecKeepMetadataRecord

1

Date

Дата початку справи

ІД

255

A

dateClosedRecKeepMetadataRecord

1

Date

Дата закінчення справи

ІД

256

E

NomenclatureRecKeep MetadataRecord

1

String

Метадані номенклатури установи

XML

257

A

dateNomenclatureRecKeepMetadataRecord

1

Date

Дата номенклатури справ установи, на підставі якої ЕД віднесено до справи

Відповідна номенклатура справ установи

258

A

numberNomenclatureRecKeepMetadataRecord

1

String

Номер номенклатури справ установи, на підставі якої ЕД віднесено до справи

Відповідна номенклатура справ установи

259

A

nameNomenclatureRecKeepMetadataRecord

1

String

Назва номенклатури справ установи, на підставі якої ЕД віднесено до справи

Відповідна номенклатура справ установи

260

К

ArchivalPreserv

1

String

Містить інформацію про метадані архівного зберігання ЕД, історію розміщення АЕД в архіві, перевіряння ЕЦП, конвертування інкапсульованих ЕД

XML

261

К

MetadataArchival Preserv

1-n

String

Метадані архівного описування ЕД

XML

262

A

dateInventoryMetadataArchivalPreserv

1

Date

Дата опису справ постійного зберігання

ISO 8601:2004

263

A

numberInventoryMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер опису справ постійного зберігання

Правила роботи архівних установ України

264

A

titleFundArchivalMetadata

1

String

Назва фонду

Правила роботи архівних установ України

265

A

numberFundMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер фонду

Правила роботи архівних установ України

266

A

titleSubFundMetadataArchivalPreserv

0

String

Назва підфонду

Правила роботи архівних установ України

267

A

numberSubFundMetadataArchivalPreserv

0

String

Номер підфонду

Правила роботи архівних установ України

268

A

titleFolderMetadataArchivalPreserv

1

String

Назва справи

Правила роботи архівних установ України

269

A

numberFolderMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер справи

Правила роботи архівних установ України

270

E

LocateHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані історії зберігання АЕД в державному архіві

XML

271

A

dateLocateHistoryArchivalPreserv

1

Date

Дата надходження АЕД до державного архіву

ISO 8601:2004

272

A

idenifierMediaLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор носія та сховища

Відповідно до технічної документації

273

A

typeMediaLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Тип носія

Відповідно до специфікації вибраного формату

274

A

linkFileLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Посилання на файл АЕД в ІАС державного архіву, де він постійно зберігається

Відповідно до організації ІАС архіву

275

A

linkFileReservLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Посилання на резервну копію файла АЕД в ІАС державного архіву, де він постійно зберігається

Відповідно до організації ІАС архіву

276

К

VerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані повного перевіряння ЕЦП АЕД та ЕД та справжності АЕД та ЕД за їх ЕЦП

XML

277

A

dateVerificHistoryArchivalPreserv

1

Date

Дата перевіряння

ISO 8601:2004

278

К

AgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані установи, що здійснила перевіряння ЕЦП АЕД та ЕД та справжності АЕД та ЕД за їх ЕЦП

XML

279

A

fullNameAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

Date

Назва установи, що здійснила перевіряння

ІД

280

A

shortNameAgentVerificHistoryArchivalPreserv

0

String

Скорочена назва установи, що здійснила перевіряння

ІД

281

A

ownershipAgentVerificHistoryArchivalPreserv

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи, що здійснила перевіряння

ІД

282

A

stateCodeAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи, що здійснила перевіряння

ІД

283

A

mandateAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Дані про правові повноваження та функції установи, що здійснила перевіряння

Відповідно до статуту установи

284

E

AddrAgentVerific HistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані адреси установи, що здійснила перевіряння ЕЦП АЕД та ЕД та справжності АЕД та ЕД за їх ЕЦП

XML

285

A

postAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Поштова адреса установи, що здійснила перевіряння, в населеному пункті

ІД

286

A

cityAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва населеного пункту установи, що здійснила перевіряння

ІД

287

A

areaAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва району установи, що здійснила перевіряння

ІД

288

A

regionAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва області установи, що здійснила перевіряння

ІД

289

A

postCodeAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Поштовий індекс установи, що здійснила перевіряння

ІД

290

A

eContactAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи, що здійснила перевіряння

ІД

291

E

OffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані посадової особи, що здійснила перевіряння ЕЦП АЕД та ЕД та справжності АЕД та ЕД за їх ЕЦП

XML

292

A

nameOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

ІД

293

A

rankOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Посада особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

ІД

294

A

loginOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Логін особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

Відповідно до призначеного ІАС

295

К

ResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевірки справжності АЕД за його ЕЦП

XML

296

A

identifierResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор АЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

297

A

validResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності АЕД за його ЕЦП

1 - позитивний; 0 -негативний

298

E

ResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевіряння ЕЦП АЕД

XML

299

A

identifierResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП АЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

300

A

validResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП АЕД

1 - позитивний; 0 -негативний

301

К

ResultRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевірки справжності ЕД за його ЕЦП

XML

302

A

identifierResultRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

303

A

validResultRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності ЕД за його ЕЦП

1 — позитивний; 0 — негативний

304

E

ResultSignRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані результатів перевіряння ЕЦП ЕД

XML

305

A

identifierResultSignRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

306

A

validResultSignRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП ЕД

1 - позитивний; 0 -негативний

307

К

ResultRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

0-n

String

Метадані результатів перевірки справжності реквізиту ЕД за його ЕЦП

XML

308

A

identifierResultRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор реквізиту ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

309

A

validResultRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності реквізиту ЕД за його ЕЦП

1 — позитивний; 0 — негативний

310

E

ResultSignRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевіряння ЕЦП реквізиту ЕД

XML

311

A

identifierResultSignRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП реквізиту ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

312

A

validResultSignRequisitesVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП реквізиту ЕД

1 — позитивний; 0 — негативний

313

К

ResultAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

0-n

String

Метадані результатів перевірки справжності додатка до ЕД за його ЕЦП

XML

314

A

identifierResultAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор додатка до ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

315

A

validResultAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності додатка до ЕД за його ЕЦП

1 — позитивний; 0 — негативний

316

E

ResultSignAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані результатів перевіряння ЕЦП додатка до ЕД

XML

317

A

identifierResultSignAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП додатка до ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

318

A

validResultAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП додатка до ЕД

1 — позитивний; 0 — негативний

319

К

ResultConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

0-2

String

Метадані результатів перевірки ЕЦП конвертованого ЕД

XML

320

A

identifierResultConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор конвертованого ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

321

A

validResultConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності конвертованого ЕД за його ЕЦП

1 — позитивний; 0 — негативний

322

E

ResultSignConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані результатів перевірки ЕЦП конвертованого ЕД

XML

323

A

identifierResultSignConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП конвертованого ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

324

A

validResultSignConvertedRecordVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП конвертованого ЕД

1 — позитивний; 0 — негативний

325

К

ResultConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

0-n

String

Метадані результатів перевірки справжності конвертованого додатка до ЕД за його ЕЦП

XML

326

A

identifierResultConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор конвертованого додатка до ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

327

A

validResultConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності конвертованого додатка до ЕД за його ЕЦП

1 — позитивний; 0 — негативний

328

E

ResultSignConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані результатів перевірки ЕЦП конвертованого додатка до ЕД

XML

329

A

identifierResultSignConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП конвертованого додатка до ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

330

A

validResultSignConvertedAppendixVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП конвертованого додатка до ЕД

1 — позитивний; 0 — негативний

331

К

ConvertedRecord ArchivalPreserv

0-n

String

Метадані історії здійснених конвертувань, інкапсульованих в АЕД ЕД та їх додатків

XML

332

A

dateConvertedRecordArchivalPreserv

1

Date

Дата конвертування

ISO 8601:2004

333

К

AgentConverstedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані установи, що здійснила конвертування інкапсульованих в АЕД ЕД та їх додатків

XML

334

A

fullNameAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків, в населеному пункті

ІД

335

A

shortNameAgentConvertedRecordArchivalPreserv

0

Num

Скорочена назва установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків, в населеному пункті

ІД

336

A

ownershipAgentConvertedRecordArchivalPreserv

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків, у населеному пункті

ІД

337

A

stateCodeAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків, в населеному пункті

ІД

338

E

AddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані адреси установи, що здійснила конвертування інкапсульованих в АЕД ЕД та їх додатків

XML

339

A

postAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Поштова адреса установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків, в населеному пункті

ІД

340

A

cityAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва населеного пункту установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків

ІД

341

A

areaAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва району установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків

ІД

342

A

regionAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва області установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків

ІД

343

A

postCodeAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Поштовий індекс установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків

ІД

344

A

eContactAddrAgentConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи, що здійснила конвертування інкапсульованих ЕД та їх додатків

ІД

345

К

FileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані інкапсульованого в АЕД конвертованого ЕД

XML

346

A

nameProgFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва програми конвертування інкапсульованого ЕД

Згідно з офіційною специфікацією

347

A

identifierFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор конвертованого інкапсульованого ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

348

A

formatInFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва вхідного формату конвертування інкапсульованого ЕД

Згідно з офіційною специфікацією

349

A

formatOutFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва вихідного формату конвертування інкапсульованого ЕД

Згідно із офіційною специфікацією

350

A

nameFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Найменування файла конвертованого інкапсульованого ЕД

Ім’я файла співпадає з ім’ям ЕД або попереднього конвертованого ЕД, в якому змінюються дві останні позиції на номер конвертування за його хронологічним порядком. Розширення відповідає формату файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП. Якщо ЕЦП відокремлене від конвертованого ЕД, розширення відповідає вихідному формату конвертування

351

A

resultFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

Base64

Файл конвертованого інкапсульованого ЕД

Base64

352

К

OffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1-n

String

Метадані посадової особи, відповідальної за конвертування ЕД, інкапсу-льованого в АЕД

XML

353

A

nameOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого ЕД

ІД

354

A

rankOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Посада особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого ЕД

ІД

355

A

loginOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Логін особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого ЕД

Відповідно до призначеного ІАС

356

E

SignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування ЕД, інкапсу-льованого в АЕД

XML

357

A

algorithmSignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Стандарт ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого ЕД

ДСТУ 4145:2002

358

A

encodingSignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Кодування даних ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

359

A

nameProgSignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого ЕД

Відповідно до технічної документації

360

A

nameFileSignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

0

String

Найменування файла відокремленого ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого ЕД

Співпадає з ім’ям файла ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

361

A

fileSignOffPersFileConvertedRecordArchivalPreserv

0

Base64

Відокремлене ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого ЕД

Base64

362

К

DestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані знищення конвертованого ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

363

A

dateRecordDestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Дата акта про знищення інкапсульованого в АЕД конвертованого ЕД

ІД

364

A

numberRecordDestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Номер акта про знищення інкапсульованого в АЕД конвертованого ЕД

ІД

365

E

OffPersDestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1-n

String

Метадані посадової особи, відповідальної за знищення конвертованого ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

366

A

nameOffPersDestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. посадової особи, що здійснила знищення інкапсульованого конвертованого ЕД

ІД

367

A

rankOffPersDestructionFileConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Посада особи, що здійснила знищення інкапсульованого конвертованого ЕД

ІД

368

К

AppendixConvertedRecordArchivalPreserv

0-n

String

Метадані інкапсульованого в АЕД конвертованого додатка до ЕД

XML

369

A

nameProgAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва програми конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Згідно з офіційною специфікацією

370

A

identifierAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор конвертованого інкапсульованого додатка до ЕД

Відповідно до визначеного в ІАС

371

A

formatInAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва вхідного формату конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Згідно з офіційною специфікацією

372

A

formatOutAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва вихідного формату конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Згідно з офіційною специфікацією

373

A

nameAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Найменування файла конвертованого інкапсульованого додатка до ЕД

Ім’я файла співпадає з ім’ям додатка ЕД або попереднього конвертованого додатка ЕД, в якому змінюються дві останні позиції на номер конвертування за його хронологічним порядком. Розширення відповідає формату файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП. Якщо ЕЦП відокремлене від конвертованого додатка ЕД, розширення відповідає вихідному формату конвертування

374

A

resultAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

Base64

Файл конвертованого інкапсульованого додатка до ЕД

Base64

375

К

OffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1-n

String

Метадані посадової особи, відповідальної за конвертування додатка до ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

376

A

nameOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

ІД

377

A

rankOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Посада особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

ІД

378

A

loginOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Логін особи, яка здійснила конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Відповідно до призначеного ІАС

379

E

SignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування додатка до ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

380

A

algorithmSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Стандарт ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

ДСТУ 4145:2002

381

A

formatSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Формат даних ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

382

A

encodingSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Кодування даних ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

383

A

nameProgSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Відповідно до технічної документації

384

A

nameFileSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

0

String

Найменування файла відокремленого ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Співпадає з ім’ям файла додатка ЕД, але має інше розширення. У разі накладання більше одного зовнішнього ЕЦП створюється з ім’я файла додатка ЕД з додаванням наприкінці літери «s» та номера ЕЦП за порядком його накладання. Цей код відокремлюється від початку імені файла дефісом («-»)

385

A

fileSignOffPersAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

0

Base64

Відокремлений ЕЦП посадової особи, відповідальної за конвертування інкапсульованого додатка до ЕД

Base64

386

К

DestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Метадані знищення конвертованого додатка до ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

387

A

dateRecordDestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Дата акта про знищення інкапсульованого конвертованого додатка до ЕД

ІД

388

A

numberRecordDestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Номер акта про знищення інкапсульованого конвертованого додатка до ЕД

ІД

389

E

OffPersDestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1-n

String

Метадані посадової особи, відповідальної за знищення конвертованого додатка до ЕД, інкапсульованого в АЕД

XML

390

A

nameOffPersDestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. посадової особи, що здійснила знищення інкапсульованого конвертованого додатка до ЕД

ІД

391

A

rankOffPersDestructionAppendixConvertedRecordArchivalPreserv

1

String

Посада особи, що здійснила знищення інкапсульованого конвертованого додатка до ЕД

ІД

392

К

EXT

0

String