Документ z1444-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.11.2017, підстава - z1249-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 1336


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2013 р.
за № 1444/23976

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1711 від 16.12.2014
№ 2051 від 10.12.2015
№ 691 від 14.09.2017}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 липня 2002 року № 201 "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 липня 2002 року за № 606/6894 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
М.Ю. Бродський


С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 30.07.2013 № 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
30.07.2013  № 1336


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2013 р.
за № 1444/23976

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також Міжнародних стандартів фінансової звітності, офіційно оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

{Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2051 від 10.12.2015}

{Пункт 3 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2051 від 10.12.2015}

{Пункт 3 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

II. Оцінка активів інститутів спільного інвестування

1. Активи ІСІ визнаються за умови відповідності критеріям визнання.

2. Активи ІСІ первісно оцінюються та відображаються на дату зарахування активу до складу активів ІСІ.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та припинення їх визнання визначаються відповідними Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облікова політика компанії з управління активами або корпоративного інвестиційного фонду повинна містити опис методів оцінки активів.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не може.

3. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів.

Облікова політика компанії з управління активами або корпоративного інвестиційного фонду повинна визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.

{Розділ II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2051 від 10.12.2015}

III. Порядок і терміни визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів окремо за кожним інститутом спільного інвестування станом на:

1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду;

2) останній календарний день місяця;

3) день, починаючи з якого до структури активів інституту спільного інвестування застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

4) день складення інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування (квартальна, річна);

5) кожний день надходження коштів на банківський рахунок інституту спільного інвестування (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів інституту спільного інвестування на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування);

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію інституту спільного інвестування;

7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками інституту спільного інвестування.

Для пунктів 1 та 3, якщо день розрахунку вартості чистих активів є неробочим, розрахунок здійснюється станом на перший наступний після неробочого робочий день.

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

2. За результатами розрахунку вартості чистих активів складається довідка за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

3. Державний контроль за своєчасністю та повнотою виконання розрахунку вартості чистих активів та подання інформації компанією з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О. Симоненко
Додаток
до Положення про порядок
визначення вартості чистих
активів інститутів спільного
інвестування
(пункт 2 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на "_____" ____________ 20____ р.
___________________________________________________________
(найменування інвестиційного фонду)
__________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)

Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Системи довідників та класифікаторів).
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п

Найменування показника

Значення показника

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

1

Активи фонду, грн (вартість)2

Зобов’язання фонду, грн3

Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць5

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць-3

Х


6

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць-3

Х


7

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць-3

Х


8

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць-3

Х


9

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів-3

Х


10

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів-3

Х


11

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів-3

Х


12

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів-3

Х


13

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)14

Номінальна вартість одного цінного папера

Х


__________
-3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ код нерезидента

Найменування емітента-резидента/ нерезидента

Код країни-4

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна  вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)

Векселі (по кожному векселедавцю)

Похідні цінні папери (по кожному емітенту)

Інші цінні папери (по кожному емітенту)

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХХ

Х

Х

__________
-4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо)

Місцезнаходження об’єкта нерухомості

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

РАЗОМ:

Х3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Назва валюти5

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РАЗОМ:Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


__________
-5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські

Найменування банку

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об`єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо)

Предмет інвестицій

Вартість (грн.)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

1

2

3

4

РАЗОМ:

Х6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора

Найменування дебітора

Предмет заборгованості

Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)

Розмір забезпечення (у разі наявності)

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

ХКерівник компанії
з управління активами


_________________
(підпис)


____________________
(П.І.Б.)
Головний бухгалтер компанії
з управління активами


_________________
(підпис)


____________________
(П.І.Б.)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2051 від 10.12.2015, № 691 від 14.09.2017}вгору