Документ z1458-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.01.2014, підстава - z2188-13


                   Додаток 6 
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
громадян України, які прибули
до іноземної держави з метою короткострокового
(до трьох місяців) перебування

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | П.І.Б. | Дата |Паспортний документ| Поштова адреса місця | Мета | Дата, до |Контактний| Контактні | | |народження| або проїзний |проживання за кордоном |перебування| якої | телефон |дані особи, | |-----------------------| | документ дитини: |-----------------------|за кордоном|планується | |з якою можна| |українською|латинськими| | назва, серія, N, |українською|латинськими| |перебування| |зв'язатись у| | мовою | літерами | | орган, що видав, | мовою | літерами | |за кордоном| | випадку | | | | | дата видачі/ | | | | | |надзвичайної| | | | | дійсний до | | | | | | ситуації | |-----------+-----------+----------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто)
___________________________________________ ___________________________________________
Громадянина Громадянки
(назва держави, П.І.Б.): (назва держави, П.І.Б.): _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________
Дата народження: ____________ Дата народження: ___________
Серія та номер паспортного Серія та номер паспортного
документа ___________________ документа __________________ _____________________________ ____________________________
Поштова адреса місця проживання _________________________________ _________________________________________________________________

ЗАЯВА

Ми (П.І.Б. усиновлювачів), __________________________________ ________________________________________________________________,
які усиновили (П.І.Б. дитини, дата народження) __________________ ________________________________________________________________,
просимо взяти дитину на постійний консульський облік.
Достовірність викладених у цій заяві відомостей
підтверджуємо.
Нам роз'яснено, що у випадку зміни персональних даних дитини
або місця її проживання необхідно своєчасно інформувати про це
закордонну дипломатичну установу України, в якій дитина перебуває
на постійному консульському обліку.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис ________________
Підпис ________________
Заповнюється консульською посадовою особою. Заяву, облікову картку та документи, додані до них, прийняв.
________________________ ____________ _________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" __________ 20__ року

Додаток 8
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
-------------- ОБЛІКОВА КАРТКА | | дитини - громадянина України, усиновленої | Місце для | іноземцями або громадянами України, | фотокартки | які постійно проживають за кордоном | (35х45мм) | | | --------------

---- | | Прізвище, ім'я (після усиновлення) ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Прізвище, ім'я, по батькові (до усиновлення) ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Число, місяць і рік народження ---- _________________________________________________________________
---- | | Місце народження ----
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
---- | | Паспортний документ дитини (вказати назву) ---- __________________________________________
Серія ___, N __________________ Дата видачі ________________
Орган, що видав _______________ Дійсний до _________________
---- | | Прізвища та імена усиновлювачів ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- | | Поштова адреса місця постійного проживання дитини ---- за кордоном
Країна: _________________________________________________________
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
(область/штат/провінція/земля/суб'єкт федерації/тощо): __________ _________________________________________________________________
Район: __________________________________________________________
Місто: __________________________________________________________
Село/селище: ____________________________________________________
Вулиця, будинок (квартира): _____________________________________
Поштовий індекс: ________________________________________________
---- ---- | | Контактний телефон | | Електронна адреса ---- ---- _____________________ _______________________
---- | | Рішення суду про усиновлення дитини ---- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Достовірність викладених у цій обліковій картці відомостей
підтверджуємо.
Дата "__" __________ 20__ року Підпис ______________
Підпис ______________

Додаток 9
до Правил ведення
закордонними дипломатичними
установами України
консульського обліку
громадян України,
які постійно проживають
або тимчасово перебувають
за кордоном,
та дітей - громадян України,
усиновлених іноземцями
або громадянами України,
які постійно проживають
за кордоном
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧОРНИЛОМ, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Посольство/ Генеральне консульство/
Консульство/ Консульське агентство України
в (країна/місто) __________________________
Громадянина України (П.І.Б.) ______________ ___________________________________________
Дата народження: __________________________
Серія та номер дипломатичного паспорта
України/службового паспорта України/
паспорта громадянина України для виїзду
за кордон/проїзного документа дитини: ___________________________________________
Поштова адреса місця проживання: __________ ___________________________________________

ЗАЯВА

Я, громадянин України (П.І.Б.) ______________________________ ________________________________________________________________,
прошу зняти мене з постійного/тимчасового консульського обліку у
(назва ЗДУ) _____________________________________________________ _________________________________________________________________
у зв'язку з _____________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата "__" _________ 20__ року Підпис _______________
Заповнюється консульською посадовою особою. Заяву прийняв.
________________________ ____________ _________________________
(назва посади) (підпис) (П.І.Б.)
"__" __________ 20__ рокувгору