Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Реєстр, Картка, Свідоцтво, Заява, Інформація від 17.11.2011410
Документ z1466-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0089500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.11.2011  № 410


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за № 1466/20204

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 02.08.2018}

Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 884 від 14.12.2015
№ 58 від 27.06.2017
№ 110 від 10.11.2017}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення та ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм), що додається.

2. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 21.09.2011 № 341 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.09.2003 № 389 та до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.10.2011 за № 1193/19931, викласти в такій редакції:

"3. Дозволити банкам подати до Національного банку України договір про проведення обов'язкового аудиту за 2011 рік з аудиторською фірмою, у складі якої працює аудитор (аудитори), який(і) унесений(ні) до реєстру аудиторів банків Національного банку України, у строк не пізніше 31.12.2011".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 09.07.2007 № 251 "Про затвердження Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.07.2007 за № 856/14123.

4. Комітету з питань аудиту банків Національного банку України після одержання відповідного звернення аудиторських фірм до Національного банку України:

забезпечити внесення інформації про аудиторські фірми до Реєстру в порядку, визначеному Положенням про ведення Реєстру аудиторських фірм;

видати свідоцтва про включення до Реєстру встановленого Положенням про ведення Реєстру аудиторських фірм зразка;

забезпечити розміщення Реєстру на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України та Аудиторської палати України для використання в роботі.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 1, 3 та 4, які набирають чинності з 01.07.2012.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.

Голова

С.Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

Голова аудиторської палати УкраїниІ.І. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.11.2011  № 410


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за № 1466/20204

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 9 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про аудиторську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань проведення аудиту банків.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

Цим Положенням установлюється порядок уключення Національним банком аудиторських фірм до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, порядок його ведення та виключення з нього аудиторських фірм.

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

заявник - аудиторська фірма в особі керівника аудиторської фірми, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки, що подає до Національного банку відповідні документи у порядку, установленому цим Положенням;

Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр), - сукупність інформації про аудиторські фірми, які мають право на проведення аудиторських перевірок (аудиту) банків, що ведеться Національним банком за встановленою в цьому Положенні формою (додаток 1);

реєстраційна картка для включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - реєстраційна картка), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 2), який подається заявником до Національного банку та засвідчується підписом заявника;

{Абзац четвертий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 110 від 10.11.2017}

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Свідоцтво), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 3), що видається Національним банком на підтвердження факту включення аудиторської фірми до Реєстру;

книга обліку свідоцтв про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - книга обліку Свідоцтв), - документ установленого цим Положенням зразка (додаток 4), що підтверджує отримання заявником Свідоцтва або дубліката Свідоцтва.

Інші терміни і поняття вживаються в цьому Положенні відповідно до їх значень, що встановлені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про Національний банк України" та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.2. Національний банк включає аудиторську фірму до Реєстру, уносить зміни до Реєстру, у тому числі продовжує строк дії Свідоцтва, видає дублікат Свідоцтва на підставі відповідної заяви та пакета документів, що подаються заявником згідно з вимогами цього Положення.

1.3. Національний банк під час розгляду документів, які подаються заявником відповідно до вимог цього Положення, має право надіслати за підписом уповноваженої особи Національного банку запит заявнику або банку, якому надавалися аудиторські послуги, про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих заявником документів.

Національний банк на період отримання пояснень та/або уточнень, до з'ясування обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, має право продовжити строк розгляду документів заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду документів протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Датою початку строку продовження розгляду документів уважається дата надсилання заявникові запиту Національного банку про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих заявником документів.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

1.4. Аудиторська фірма має право проводити аудиторську перевірку (аудит) банку та надавати аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності (далі - звіт аудитора) та іншу інформацію (оцінку), яка має бути викладена в окремому розділі звіту аудитора відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань подання банками до Національного банку звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, виключно протягом строку дії Свідоцтва.

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

1.5. Свідоцтво підписують голова Комітету з питань аудиту банків України (далі - Комітет) або його заступник (у разі відсутності голови Комітету) та відповідальний секретар Комітету. Підписи засвідчуються відбитком гербової печатки Національного банку.

{Абзац перший пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 58 від 27.06.2017}

Підтвердження отримання заявником Свідоцтва або дубліката Свідоцтва засвідчується підписом керівника аудиторської фірми або підписом уповноваженої ним особи в книзі обліку Свідоцтв.

1.6. Національний банк створює, веде та оновлює Реєстр в електронній формі.

Національний банк розміщує та регулярно оновлює Реєстр на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

{Абзац другий пункту 1.6 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

1.7. Розмір оплати за видачу Свідоцтва, продовження строку дії Свідоцтва, видачу дубліката Свідоцтва або видачу нового Свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми визначає Національний банк.

{Пункт 1.7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

II. Порядок подання та розгляду документів про включення аудиторської фірми до Реєстру

2.1. Заявник для включення аудиторської фірми до Реєстру подає до Національного банку таку інформацію та документи:

1) заяву про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (додаток 5);

2) реєстраційну картку;

3) копію чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів установленого Аудиторською палатою України зразка;

4) інформацію про включення аудиторської фірми до розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту (подається в довільній формі за підписом заявника);

5) інформацію щодо проведення аудиту суб'єктів господарювання, для яких проведення аудиту є обов'язковим відповідно до статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність", із наданням переліку договорів про проведення такого аудиту не менше ніж за три роки з останніх п'яти років (подається в довільній формі за підписом заявника);

6) копії договорів про надання аудиторською фірмою аудиторських послуг банкам протягом останніх двох років;

7) копії чинних сертифікатів аудитора не менше ніж трьох аудиторів, які мають сертифікати аудитора банків та працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи;

8) копію штатного розпису аудиторської фірми;

9) інформацію щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми, досвіду проведення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг банкам (додаток 6);

10) копії сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності, не менше ніж двох працівників, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи, що були їм видані однією з професійних організацій, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Інститутом фінансових бухгалтерів (IFA), Інститутом сертифікованих управлінських бухгалтерів (CIMA), Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW), Євразійською Радою сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (CIPA);

{Підпункт 10 пункту 2.1 розділу II набирає чинності з 01 листопада 2018 року}

11) копію свідоцтва про постійне удосконалення професійних знань установленого Аудиторською палатою України зразка, що підтверджує щорічне проходження аудиторами банків, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та за сумісництвом, навчання (удосконалення професійних знань) за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою Національним банком, та копій інших документів щодо професійного навчання аудиторів банків з питань аудиту, міжнародних стандартів фінансової звітності, права, податкового законодавства, інформаційних технологій протягом останніх двох років;

12) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі дієвої системи контролю якості аудиторських послуг;

13) копію документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договір оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), яке використовуватиметься для здійснення аудиторської діяльності, та інформацію про орендодавця (найменування, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України/ідентифікаційний номер) (у разі наявності договору оренди/суборенди);

14) інформацію про наявність комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, інших технічних умов, що забезпечують якісне проведення аудиторської перевірки (аудиту) банків (подається в довільній формі за підписом заявника);

15) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу Свідоцтва;

16) копію документа аудиторської фірми, що підтверджує повноваження особи, яка виконує обов'язки керівника аудиторської фірми (у разі потреби).

Копії документів, які подаються заявником згідно з вимогами пункту 2.1 розділу II цього Положення, мають бути засвідчені підписом керівника аудиторської фірми або особи, яка уповноважена виконувати його обов'язки.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

2.2. Національний банк приймає рішення про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру не пізніше ніж через 30 днів із дня надходження документів до Національного банку.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

2.3. Національний банк у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 2.1 розділу II цього Положення, протягом 10 робочих днів має право повернути такі документи заявнику без розгляду.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

2.4. Рішення про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру приймається Правлінням Національного банку. Датою включення аудиторської фірми до Реєстру вважається дата прийняття Правлінням Національного банку відповідного рішення.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

2.5. Інформація про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру повідомляється заявникові листом Національного банку (за підписом голови Комітету або його заступника в разі відсутності голови Комітету) не пізніше п'ятого робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

{Абзац перший пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

У разі прийняття Національним банком рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру в повідомленні зазначаються підстави для відмови.

2.6. Національний банк має право прийняти рішення про відмову у включенні заявника до Реєстру з таких підстав:

1) невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;

2) надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, поданих для включення до Реєстру;

3) ненадання на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для прийняття рішення про включення аудиторської фірми до Реєстру;

4) наявності в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, що працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), у тому числі аудиторів банків, застосованих Аудиторською палатою України протягом останніх трьох років стягнень, визначених Законом України "Про аудиторську діяльність";

5) наявності у штатному розписі аудиторської фірми (за основним місцем роботи або за сумісництвом) керівника/аудиторів банків, які за іншим місцем роботи підписували звіт аудитора за результатами аудиторської перевірки (аудиту) банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років Національним банком застосовувалося стягнення у вигляді виключення з Реєстру (крім стягнень із підстав, визначених підпунктами "ж", "з", "ї" пункту 6.4 розділу VI цього Положення) щодо результатів аудиту цього банку.

{Пункт 2.6 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

III. Порядок унесення змін до Реєстру

3.1. Заявник зобов'язаний не пізніше одного місяця з дати, коли відбулися зміни в документах, що подавалися заявником до Національного банку для включення до Реєстру, повідомити Національний банк про ці зміни та подати до Національного банку такі документи:

заяву про внесення змін до Реєстру встановленого зразка (додаток 7);

оригінал Свідоцтва (у разі зміни найменування аудиторської фірми);

документи з переліку, визначеного пунктом 2.1 розділу II цього Положення, що підтверджують ці зміни;

копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу нового Свідоцтва (у разі зміни найменування аудиторської фірми).

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

3.2. Національний банк уносить зміни до Реєстру та розміщує оновлений Реєстр на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України протягом 10 робочих днів після надходження від заявника пакета документів, що відповідає вимогам пункту 2.1 розділу II цього Положення та пункту 3.1 цього розділу.

3.3. Національний банк має право відмовити заявникові у внесенні змін до Реєстру.

Підставами для відмови у внесенні змін до Реєстру є:

підстави, викладені в підпунктах 4, 5 пункту 2.6 розділу II цього Положення;

{Абзац третій пункту 3.3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

невідповідність поданих заявником документів вимогам цього Положення;

{Абзац пункту 3.3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для внесення змін до Реєстру;

{Абзац пункту 3.3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

наявність у Національного банку інформації про виключення аудиторської фірми з розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту;

{Абзац пункту 3.3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

ненадання заявником на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для внесення змін до Реєстру.

Рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру приймається головою Комітету або його заступником (у разі відсутності голови Комітету).

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

3.4. Національний банк повідомляє заявника про відмову у внесенні змін до Реєстру в порядку, установленому пунктом 2.5 розділу II цього Положення.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

{Абзац другий пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

3.5. У разі подання заявником документів, пов'язаних із зміною найменування аудиторської фірми, Національний банк приймає рішення про внесення змін до Реєстру та видачу заявникові нового Свідоцтва.

Рішення про видачу аудиторській фірмі нового Свідоцтва з одночасним анулюванням попереднього Свідоцтва приймається Комітетом протягом 30 днів із дня отримання відповідних документів.

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Нове Свідоцтво із збереженням попереднього запису про строк дії Свідоцтва, що підлягає анулюванню, оформляється заявникові протягом наступних трьох робочих днів після прийняття рішення Комітетом.

IV. Порядок продовження строку дії Свідоцтва

4.1. Для продовження строку дії Свідоцтва заявник не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення строку його дії подає до Національного банку такі документи:

заяву встановленого зразка про продовження строку дії Свідоцтва (додаток 8);

оригінал Свідоцтва;

копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за продовження строку дії Свідоцтва;

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

документи, що встановлені підпунктами 2 - 4, 7 - 14, 16 пункту 2.1 розділу II цього Положення.

{Абзац пункту 4.1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

4.2. Національний банк приймає рішення про продовження строку дії Свідоцтва протягом 15 робочих днів із дня надходження документів заявника до Національного банку.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Рішення про внесення змін до Реєстру щодо продовження строку дії Свідоцтва приймає Комітет.

Датою внесення змін до Реєстру щодо продовження строку дії Свідоцтва є дата прийняття Комітетом відповідного рішення.

4.3. Національний банк у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Положення, протягом 15 робочих днів повертає такі документи заявнику без розгляду.

{Пункт 4.3 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

4.4. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в продовженні строку дії Свідоцтва в разі:

подання заявником документів з порушенням строку, установленого в пункті 4.1 розділу IV цього Положення;

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

невідповідності поданих заявником документів вимогам цього Положення;

{Абзац третій пункту 4.4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для продовження строку дії Свідоцтва;

{Абзац пункту 4.4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

наявності підстав, викладених у підпунктах 4, 5 пункту 2.6 розділу II цього Положення;

{Абзац пункту 4.4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

ненадання заявником на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для прийняття рішення про продовження строку дії Свідоцтва.

Рішення про відмову в продовженні строку дії Свідоцтва приймає Комітет.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

4.5. Національний банк повідомляє заявникові про повернення документів без розгляду або відмову в продовженні строку дії Свідоцтва в порядку, установленому в пункті 2.5 розділу II цього Положення.

V. Порядок видачі дубліката Свідоцтва

5.1. У разі втрати або значного пошкодження Свідоцтва, строк дії якого не закінчився, Національний банк після звернення заявника видає дублікат Свідоцтва.

На дублікаті Свідоцтва в правому верхньому куті лицьового боку першого аркуша зазначається "Дублікат".

У дублікаті Свідоцтва зберігаються попередні записи про строк дії Свідоцтва, дату видачі та номер рішення Правління Національного банку/Комітету (у разі зміни найменування аудиторської фірми).

{Абзац третій пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

5.2. У разі втрати Свідоцтва аудиторська фірма зобов'язана протягом трьох днів із дня втрати повідомити про це Національний банк.

5.3. Для отримання дубліката Свідоцтва в разі його втрати заявник звертається до Національного банку та подає таку інформацію, у тому числі документи:

заяву встановленого зразка про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 9);

інформацію щодо публікації оголошення про втрату Свідоцтва і визнання його у зв'язку з цим недійсним в офіційному виданні Аудиторської палати України - журналі "Аудитор України" чи на сторінці аудиторської фірми в мережі Інтернет;

{Абзац третій пункту 5.3 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

5.4. Для отримання дубліката Свідоцтва внаслідок його значного пошкодження заявник має звернутися до Національного банку з відповідною заявою та надати копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу дубліката Свідоцтва.

Разом із заявою заявник повинен подати до Національного банку пошкоджене Свідоцтво.

5.5. Національний банк приймає рішення про видачу/відмову у видачі дубліката Свідоцтва протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення заявника.

{Абзац перший пункту 5.5 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Рішення про визнання недійсним оригіналу Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, та про видачу дубліката Свідоцтва заявникові приймається Комітетом.

Після прийняття відповідного рішення Комітетом заявникові оформляється дублікат Свідоцтва, про що вноситься до Реєстру відповідний запис.

5.6. Національний банк має право прийняти рішення про відмову у видачі дубліката Свідоцтва за таких підстав:

1) невідповідність поданих документів розділу V цього Положення;

2) надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для отримання дубліката Свідоцтва;

3) наявність у Національного банку інформації про виключення аудиторської фірми з розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту.

{Пункт 5.6 розділу V доповнено новим підпунктом 3 згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

Рішення про відмову у видачі дубліката Свідоцтва приймається Комітетом і повідомляється заявнику в порядку, установленому в пункті 2.5 розділу II цього Положення.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

VI. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру

6.1. Національний банк має право застосувати до аудиторської фірми, яка включена до Реєстру, стягнення у вигляді письмового попередження про можливе виключення аудиторської фірми з Реєстру (далі - попередження) або виключення аудиторської фірми з Реєстру.

{Пункт 6.1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

6.2. Національний банк під час розгляду питання про застосування стягнень звертається до аудиторської фірми з метою отримання пояснень.

{Абзац перший пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017; в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

Аудиторська фірма зобов'язана надати Національному банку на його вимогу письмові пояснення з викладених у запиті питань у встановлені ним строки.

6.3. Національний банк надсилає аудиторській фірмі попередження у разі:

а) несвоєчасного подання в установлені Національним банком строки інформації, у тому числі документів, відповідно до вимог статей 9 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

{Підпункт "а" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

б) невідповідності складеного звіту аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

{Підпункт "б" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

в) неподання аудиторською фірмою протягом місяця і більше для внесення змін до Реєстру нових даних про зміни в документах, що подавалися до Національного банку для включення до Реєстру.

Рішення про застосування до аудиторської фірми стягнення у вигляді попередження приймається Комітетом.

{Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Попередження складається на бланку Національного банку із зазначенням його назви - "Попередження". Попередження підписується головою Комітету або його заступником (у разі відсутності голови Комітету) та надсилається аудиторській фірмі засобами поштового зв'язку.

{Пункт 6.3 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

6.4. Національний банк приймає рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у разі:

а) виявлення Національним банком фактів недостовірності річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації (оцінки), яка викладається в окремому розділі звіту аудитора відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань подання банками до Національного банку звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, достовірність якої було підтверджено аудиторською фірмою у звіті аудитора;

{Підпункт "а" пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

б) невідповідності складеного звіту аудитора вимогам міжнародних стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України як національні стандарти аудиту;

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим підпунктом "б" згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}

в) невідповідності (два рази протягом трьох років) складеного звіту аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

{Підпункт "в" пункту 6.4 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 110 від 10.11.2017}

г) неподання до Національного банку інформації, у тому числі документів, відповідно до вимог статей 9 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

{Підпункт пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

ґ) систематичного неврахування (два рази і більше) зауважень Національного банку з питань перевірки (аудиту) фінансової звітності банків та невиконання вимог Національного банку щодо усунення порушень, на підставі яких аудиторській фірмі було надіслано попередження;

д) установлення фактів надання недостовірної інформації в документах, що подавалися до Національного банку для отримання Свідоцтва (видачі дубліката), продовження строку його дії або внесення змін до Реєстру;

е) втрати аудиторською фірмою права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність";

є) невідповідності аудиторської фірми вимогам пункту 2.1 розділу II цього Положення;

{Підпункт пункту 6.4 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 884 від 14.12.2015}

ж) неподання аудиторською фірмою до Національного банку після закінчення строку дії Свідоцтва документів на продовження строку його дії протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії Свідоцтва;

з) особистого звернення аудиторської фірми до Національного банку (подається в довільній формі);

и) прийняття Національним банком рішення про відмову в продовженні строку дії Свідоцтва;

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

і) отримання інформації від Аудиторської палати України або органів державної влади про порушення аудиторською фірмою вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

ї) нездійснення аудиторською фірмою протягом останніх двох років аудиторських перевірок (аудиту) банків;

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

й) наявності в Національного банку підтверджених фактів, що свідчать про недотримання аудиторською фірмою спеціальних вимог, передбачених статтею 20 Закону України "Про аудиторську діяльність".

{Пункт 6.4 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 884 від 14.12.2015}

6.5. Виключення аудиторської фірми з Реєстру здійснюється на підставі рішення Правління Національного банку з одночасним анулюванням Свідоцтва.

{Абзац перший пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}

Національний банк після прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру протягом п'яти робочих днів уносить зміни до Реєстру.

6.6. Національний банк письмово повідомляє аудиторську фірму про рішення щодо виключення її з Реєстру не пізніше п'ятого робочого дня з дня його прийняття.

6.7. Аудиторська фірма, щодо якої прийняте рішення про виключення з Реєстру, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня отримання такого рішення повернути Свідоцтво до Національного банку.

6.8. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами "а" - "ґ", "з", "и" та "ї" пункту 6.4 розділу VI цього Положення, аудиторська фірма має право подати до Національного банку документи для включення до Реєстру не раніше ніж через три роки з дати прийняття Національним банком рішення про її виключення з Реєстру.

{Пункт 6.8 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 58 від 27.06.2017}

6.9. Інформація Національного банку про надсилання аудиторській фірмі попередження та рішення Національного банку про виключення аудиторської фірми з Реєстру розміщується на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення
банківського регулювання
та нагляду

Н.В. Іваненко
Додаток 1
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

РЕЄСТР
аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

№ з/п

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Номер телефону та адреса веб-сайту в мережі Інтернет

Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми

Кількість працюючих в аудиторській фірмі аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків

Кількість працівників аудиторської фірми, у тому числі аудиторів банків, які володіють сертифікатами (свідоцтвами), що підтверджують їх кваліфікацію у сфері МСФЗ

Номер та строк дії Свідоцтва (дубліката Свідоцтва), дата та номер рішення Правління Національного банку/Комітету

Строк продовження дії Свідоцтва, дата та номер рішення Комітету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 27.06.2017}
Додаток 2
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
для включення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 110 від 10.11.2017}


Додаток 3
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

СВІДОЦТВО
про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 58 від 27.06.2017}Додаток 4
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

КНИГА ОБЛІКУ
свідоцтв про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

№ з/п

Найменування аудиторської фірми

Номер Свідоцтва

Дата отримання Свідоцтва або дубліката Свідоцтва

Дата отримання Свідоцтва після продовження Комітетом строку його дії

Прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми або уповноваженої ним особи

Підпис

1

2

3

4

5

6

7Додаток 5
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

ЗАЯВА
про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 58 від 27.06.2017, № 110 від 10.11.2017}


Додаток 6
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми, досвіду проведення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг банкам

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 110 від 10.11.2017}


Додаток 7
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 110 від 10.11.2017}Додаток 8
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

ЗАЯВА
про продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 58 від 27.06.2017, № 110 від 10.11.2017}


Додаток 9
до Положення про порядок ведення
Реєстру аудиторських фірм,
які мають право на проведення
аудиторських перевірок банків

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 884 від 14.12.2015, № 58 від 27.06.2017, № 110 від 10.11.2017}вгору