Документ z1475-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.01.2019, підстава - z1405-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 1338


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2013 р.
за № 1475/24007

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 943 від 22.07.2014
№ 1712 від 16.12.2014
№ 739 від 05.10.2017
№ 811 від 15.11.2018}

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та «Про інститути спільного інвестування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 січня 2003 року № 3 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2003 року за № 92/7413 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О.Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А.Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 30 липня 2013 р. № 37

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.07.2013  № 1338


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2013 р.
за № 1475/24007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює вимоги щодо порядку розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

вартість чистих активів інституту спільного інвестування, венчурний фонд, викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, інститут спільного інвестування відкритого, інтервального та закритого типу, компанія з управління активами, корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд), пайовий інвестиційний фонд (далі - пайовий фонд), проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламент інституту спільного інвестування - відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

мінімальний обсяг активів інституту спільного інвестування - встановлена Законом України «Про інститути спільного інвестування» сума активів, що становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи, пайового фонду як інституту спільного інвестування;

публічне, приватне розміщення - відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

розрахункова вартість цінного папера інституту спільного інвестування - результат ділення загальної вартості чистих активів інституту спільного інвестування на кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

{Пункт 3 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}

II. Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Цінні папери інституту спільного інвестування розміщуються шляхом публічного або приватного розміщення.

Фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

Цінні папери венчурного фонду розміщуються виключно шляхом приватного розміщення.

Фізична особа може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування за умови придбання цінних паперів такого інституту в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

2. Строк публічного розміщення цінних паперів безстрокового інституту спільного інвестування не обмежується.

Строк розміщення цінних паперів строкового інституту спільного інвестування визначається проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. При цьому дата закінчення розміщення не може бути пізнішою, ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності такого інституту спільного інвестування.

Розміщення цінних паперів строкового інституту спільного інвестування здійснюється протягом строку, визначеного в проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

3. Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється після реєстрації випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування та за умови присвоєння цінним паперам інституту спільного інвестування міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4. Цінні папери інституту спільного інвестування, у тому числі акції корпоративного фонду, які випущені для формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду, випускаються з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування.

5. Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється виключно коштами, крім оплати цінних паперів біржового інституту спільного інвестування. Оплата цінних паперів біржового інституту спільного інвестування може здійснюватися у відповідній пропорції активами, визначеними інвестиційною декларацією зазначеного інституту.

Особа, яка придбаває цінні папери інституту спільного інвестування у емітента, зобов'язана оплатити такі папери у строк, передбачений проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування.

Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування у розстрочку не допускається.

6. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання, зарахування прав на цінні папери інституту спільного інвестування та днем виконання емітентом всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу), зарахування прав на цінні папери інституту спільного інвестування на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

7. Придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, крім випадку, передбаченого пунктом 3 розділу IV, здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день надходження коштів на рахунок такого інституту. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються цінні папери інституту спільного інвестування.

Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного цінного папера інституту спільного інвестування, визначену на день надходження коштів на рахунок такого інституту.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором цінних паперів інституту спільного інвестування;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування, яка включається до активів такого інституту.

Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування.

8. Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

9. Придбання цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, форми якої наведені у додатку 1 (для фізичних осіб) та додатку 2 (для юридичних осіб) до цього Положення.

10. Заявки на придбання цінних паперів інституту спільного інвестування подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами згідно з проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. Подання заявки на придбання цінних паперів інститутів спільного інвестування та укладення договору можуть здійснюватися із застосуванням удосконаленого або кваліфікованого електронного підпису, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

{Абзац перший пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 811 від 15.11.2018}

У разі коли останній день прийняття заявок на придбання цінних паперів інститутів спільного інвестування припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на придбання приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

III. Особливості розміщення акцій корпоративного фонду

1. Корпоративний фонд має право розміщувати тільки прості іменні акції шляхом приватного або публічного розміщення.

2. При формуванні початкового статутного капіталу корпоративного фонду здійснюється виключно приватне розміщення акцій.

3. Акції корпоративного фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.

4. Розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів учасників корпоративного фонду з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких зборів.

5. Кожна розміщена акція корпоративного фонду надає її власнику однаковий обсяг прав.

IV. Особливості розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами, яка створила цей пайовий фонд.

Учасником пайового фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат цього інституту спільного інвестування.

2. Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього фонду.

3. До дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

До дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування приймаються лише заявки на придбання інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

4. Кожний інвестиційний сертифікат надає його власникові однаковий обсяг прав.

V. Порядок подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування

1. Компанія з управління активами пайового фонду протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, зобов'язана подати до Комісії звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі - Звіт).

2. Компанія з управління активами має право подати Звіт до закінчення строку, встановленого у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду. У цьому разі Звіт складається на дату, яку компанія з управління активами вважає датою досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду.

Зазначений звіт компанія з управління активами зобов'язана подати до Комісії протягом трьох робочих днів з дати, яку компанія з управління активами вважає датою досягнення мінімального обсягу активів.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

3. Звіт складається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, підписується уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженою особою зберігача активів ІСІ (у разі укладення договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ).

{Пункт 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}

4. З метою подачі Звіту компанією з управління активами до Комісії надаються:

супроводжувальний лист;

Звіт;

фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Зазначена фінансова звітність пайового фонду має бути складена на дату Звіту, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

{Абзац четвертий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014, № 739 від 05.10.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 811 від 15.11.2018}

копія(ї) виписки (виписок) за банківським рахунком, відкритим на ім'я компанії з управління активами для пайового фонду, що підтверджує(ють) факт надходження коштів за розміщені інвестиційні сертифікати, засвідчена (засвідчені) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами пайового фонду;

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}

копія (копії) акта (актів) прийому-передачі активів, що підтверджує(ють) факт оплати цінних паперів біржового інституту спільного інвестування іншими, ніж кошти, активами (для біржового інституту спільного інвестування у разі оплати цінних паперів іншими, ніж кошти, активами).

5. Уповноважена особа Комісії на підставі Звіту протягом 15 робочих днів після отримання Звіту та документів, передбачених пунктом 4 цього розділу, видає розпорядження стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду (додаток 4) або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або залишає Звіт без розгляду згідно з пунктом 6 цього розділу та направляє компанії з управління активами відповідне письмове повідомлення.

У разі прийняття рішення про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Комісія протягом п'яти робочих днів з дати видачі вищезазначеного розпорядження публікує його в офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Підставами для залишення Звіту без розгляду є:

{Абзац перший пункту 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

Звіт не відповідає формі, встановленій у додатку 3, та вимогам цього Положення;

Звіт складено на дату, що не відповідає вимогам цього Положення;

надана недостовірна інформація в поданих документах;

надана інформація щодо проведеної оцінки активів не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та обраній компанією з управління активами обліковій політиці;

{Пункт 6 розділу V доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}

відсутній будь-який документ, подання якого передбачено цим Положенням.

Про залишення Звіту без розгляду Комісія повідомляє компанію з управління активами в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення Звіту без розгляду та строку повторного подання Звіту.

{Абзац пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

Компанія з управління активами у строк, встановлений Комісією, зобов'язана повторно подати до Комісії Звіт та документи, що передбачені цим Положенням.

7. Якщо компанією з управління активами у строк, встановлений Комісією, не буде подано до Комісії Звіт та всі документи, передбачені цим Положенням, або повторно подані Звіт та документи, що дають право Комісії залишити Звіт без розгляду, Комісія визнає випуск цінних паперів інституту спільного інвестування таким, що не відбувся.

8. У разі визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщення інвестиційних сертифікатів такого фонду припиняється з дня отримання від Комісії відповідного повідомлення.

У цьому випадку всі залучені до пайового фонду кошти повинні бути повернені учасникам цього пайового фонду у місячний строк.

Кошти, не сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів пайового фонду, повинні бути обов'язково депоновані відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

Витрати, пов'язані з визнанням випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, покладаються на компанію з управління активами пайового фонду.

Недостатність активів Фонду для повернення в повному обсязі та з дотриманням строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, учасникам такого Фонду всіх залучених до Фонду коштів покривається за рахунок коштів компанії з управління активами.

{Пункт 8 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}

9. У разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, компанія з управління активами після проведення розрахунків з учасниками пайового фонду зобов'язана подати до Комісії пакет документів для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів такого пайового фонду відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

VI. Особливості обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування

1. Цінні папери інституту спільного інвестування закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

2. Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу:

в період між інтервалами підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів;

протягом інтервалу підлягають вільному обігу виключно на фондових біржах.

3. Цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу підлягають вільному обігу виключно на фондових біржах.

4. Обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду до робочого дня, що настає після дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, забороняється.

5. Акції корпоративного фонду не підлягають обов'язковій процедурі лістингу.

VII. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

2. Порядок викупу цінних паперів інституту спільного інвестування установлюється регламентом інституту спільного інвестування.

3. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, крім випадку ліквідації зазначеного інституту, здійснюється, виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування таких цінних паперів на рахунок емітента. У заявці зазначається кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, що пред'являються до викупу.

4. Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування може встановлюватися знижка від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування, яка залишається в активах такого інституту.

Розмір зазначеної знижки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування.

5. Розрахунки при викупі цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюються шляхом сплати інвестору відповідної суми коштів, крім викупу цінних паперів біржового інституту спільного інвестування. Розрахунки при викупі цінних паперів біржового інституту спільного інвестування можуть здійснюватися у відповідній пропорції активами зазначеного інституту.

6. Строк між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

7. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, форми якої наведені у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) до цього Положення.

8. Заявки на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування подаються компанії з управління активами та/або торговцю цінними паперами в порядку, встановленому регламентом інституту спільного інвестування. Подання заявки на викуп та укладення договору можуть здійснюватися із застосуванням удосконаленого або кваліфікованого електронного підпису, якщо це передбачено проспектом емісії.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

{Пункт 8 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 811 від 15.11.2018}

9. Порядок викупу цінних паперів інституту спільного інвестування при ліквідації такого інституту встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

VIII. Особливості викупу акцій корпоративного фонду

1. Викуп акцій корпоративного фонду відкритого типу здійснюється кожного робочого дня, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту такого фонду та внесення його до Реєстру.

2. Викуп акцій корпоративного фонду інтервального типу здійснюється у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого інституту спільного інвестування, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту зазначеного фонду та внесення його до Реєстру.

3. Викуп акцій відкритого або інтервального корпоративного фонду припиняється з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів учасників корпоративного фонду з поновленням викупу на наступний день після закінчення таких зборів.

IХ. Особливості викупу інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. До дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування приймаються лише заявки на придбання інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

2. Викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду відкритого типу здійснюється кожного робочого дня, починаючи з дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

{Пункт 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

3. Викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду інтервального типу здійснюється з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

4. З робочого дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення інвестиційних сертифікатів такого інституту здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

{Розділ IX доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014}

Х. Порядок здійснення дострокового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу

1. На письмову вимогу учасника інституту спільного інвестування закритого типу компанія з управління активами такого інституту може здійснити викуп цінних паперів інституту спільного інвестування до моменту припинення діяльності такого інституту (достроковий викуп).

2. Компанія з управління активами інституту спільного інвестування закритого типу може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування у разі дотримання таких умов:

можливість дострокового викупу за ініціативою учасника інституту спільного інвестування передбачена регламентом такого інституту спільного інвестування;

у результаті такого викупу вартість активів зазначеного інституту спільного інвестування не стане меншою від мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування закритого типу.

3. Строк між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі зазначається у регламенті інституту спільного інвестування і не повинен перевищувати 15 робочих днів.

4. При здійсненні дострокового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування може встановлюватися знижка від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування, яка залишається в активах такого інституту.

Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу зазначається у регламенті інституту спільного інвестування і не може перевищувати двадцяти п’яти відсотків від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування.

ХІ. Порядок здійснення викупу цінних паперів строкового інституту спільного інвестування при продовженні строку його діяльності

1. У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування обов'язково здійснюється викуп цінних паперів такого інституту в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням.

Учасник корпоративного фонду, який голосував за продовження строку діяльності корпоративного фонду, не має права вимагати викупу належних йому акцій корпоративного фонду.

Під час обов’язкового викупу цінних паперів у разі подовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування може здійснюватися конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що встановлюють порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності здійснюється за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення.

3. Заявки на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності (далі - заявка на викуп), форма яких наведена у додатку 7 (для фізичних осіб) та додатку 8 (для юридичних осіб) до цього Положення, приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності інституту спільного інвестування.

4. Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності інституту спільного інвестування зобов’язана розмістити на власному веб-сайті оголошення про зазначене рішення та про порядок викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

5. Строк реалізації активів інституту спільного інвестування для здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп.

6. Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери інституту спільного інвестування не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого інституту.

7. У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

8. Компанія з управління активами строкового інституту спільного інвестування не пізніше 5 робочих днів з дня закінчення розрахунків за викуплені цінні папери такого інституту подає до Комісії звіт про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності, форма якого наведена у додатку 9 до цього Положення.

9. Звіт складається на дату останнього розрахунку з інвесторами інституту спільного інвестування або на дату здійснення депонування коштів (у разі його здійснення).

10. У разі пред’явлення до викупу такої кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що в результаті здійснення їх викупу вартість активів такого інституту стане меншою мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, відповідним уповноваженим органом має бути прийнято рішення щодо ліквідації такого інституту спільного інвестування.

ХІІ. Припинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування зупиняється компанією з управління активами одночасно із зупиненням їх розміщення.

Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу зупиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду йому забороняється розміщувати свої акції.

3. Розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу зупиняються за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту та нормативно-правових актів Комісії цього вимагають інтереси учасників інституту спільного інвестування.

Якщо розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов’язана у термін не пізніше робочого дня, наступного за днем зупинення, повідомити про це депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, та Комісії із зазначенням причин такого зупинення.

Комісія розглядає обставини та підстави для зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення про зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування. На підставі результатів розгляду Комісія може прийняти рішення про необґрунтованість такого зупинення і зобов’язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування.

4. У разі загрози заподіяння істотної шкоди інтересам учасників інституту спільного інвестування або держави Комісія має право прийняти рішення про зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко
Додаток 1
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 9 розділу ІІ)

"___" ____________ 20__ року


ЗАЯВКА
на придбання цінних паперів

Прізвище


Ім’я


По батькові


Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)


Паспортні дані


Місце реєстрації (за паспортом)


Банківські реквізити


Телефон


Вид цінного папера


Повне найменування інституту спільного інвестування


Загальна сума заявки


Спосіб повернення залишку коштів____________
(підпис)
Додаток 2
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 9 розділу ІІ)

"___" ____________ 20__ року


ЗАЯВКА
на придбання цінних паперів

Повне найменування


Місцезнаходження


Код за ЄДРПОУ


Банківські реквізити


Телефон


Вид цінного папера


Повне найменування інституту спільного інвестування


Загальна сума заявки


Спосіб повернення залишку коштів


______________________
(посада уповноваженої особи)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017}Додаток 3
до Положення про порядок
розміщення, обігу та викупу
цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 3 розділу V)

ЗВІТ
про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ
станом на "___" ____________ 20__ року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:

Повне найменування фонду __________________________________________________

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування
__________________________________________________________________________

Строк діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі день/місяць/рік ______________

Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління
активами фонду ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактний телефон (факс) __________________________________________________

Повне найменування, код за ЄДРПОУ зберігача активів фонду
(у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)
__________________________________________________________________________

2. Склад активів інституту спільного інвестування

1) перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ код нерезидента

Найменування емітента-резидента/ нерезидента

Код країни-1

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)

Векселі (по кожному векселедавцю)

Похідні цінні папери (по кожному емітенту)

Інші цінні папери (по кожному емітенту)

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХХ

Х

Хвгору