Документ z1498-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0747-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2013  № 1410


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1498/24030

Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 807 від 24.06.2014
№ 148 від 07.03.2017
№ 673 від 07.09.2017
№ 293 від 03.05.2018
№ 700 від 09.10.2018
№ 326 від 13.06.2019}

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини сьомої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Вимоги), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» здійснити дії щодо приведення депозитарних договорів, укладених із зберігачами цінних паперів до набрання чинності цим Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» депозитарні договори, укладені до набрання чинності цим рішенням, мають бути приведені у відповідність до Вимог до дня набрання чинності цим Законом.

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 06.08.2013 р.  № 38
ЗАТВЕРДЖЕНО/
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
06.08.2013  № 1410


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1498/24030

ВИМОГИ
до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи, а також на клірингові установи, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при укладенні між депозитарною установою і Центральним депозитарієм депозитарного договору, а також при укладенні між кліринговою установою та Центральним депозитарієм або між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм відповідного договору про обслуговування клірингової установи або договору про обслуговування Розрахункового центру у формі депозитарного договору (далі - Договір), внесенні змін до них.

{Пункт 1 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» тощо.

3. Договір укладається між депозитарною установою та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі. У разі укладення Договору між кліринговою установою та Центральним депозитарієм, між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм Центральний депозитарій відповідно до Договору в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, які використовуються такими особами для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції, відповідно до встановлених Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101 (із змінами).

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018, № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац перший пункту 4 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 673 від 07.09.2017}

За згодою депозитарної установи Договір може укладатися шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію. При укладенні Договору шляхом приєднання Центральний депозитарій зобов'язаний забезпечити інформування депозитарної установи про всі умови такого Договору, про порядок припинення дії Договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору Центральний депозитарій не може обмежувати право депозитарної установи на укладення Договору із Центральним депозитарієм у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017}

Умови Договору повинні передбачати надання послуг на умовах, однакових для всіх депозитарних установ.

Центральний депозитарій не має права відмовити депозитарній установі в укладенні Договору за наявності в неї технічної та функціональної можливості здійснювати свою діяльність відповідно до вимог законодавства та вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, та надання депозитарною установою відомостей, передбачених законодавством для укладення Договору та здійснення депозитарної діяльності.

{Абзац п’ятий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Забороняється включати до Договору положення, що передбачають:

стягнення з депозитарної установи окремої плати за роботу та послуги, які не є самостійними і призначені для ліквідації технічних пошкоджень або аварій, що виникли не з вини депозитарної установи;

отримання та/або сплату депозитарною установою послуг, не передбачених законодавством та/або які вона не замовляла;

умови, які ставлять сторони Договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права однієї зі сторін у порівнянні з визначеними законодавством та цими Вимогами;

інші положення, що суперечать законодавству.

ІІ. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;

зобов’язання сторін стосовно захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах сторін шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії.

{Абзац дванадцятий пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014}

2. Сторонами Договору є депозитарна установа та Центральний депозитарій.

Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (для депозитарної установи), інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

3. Предметом Договору є відкриття та обслуговування Центральним депозитарієм рахунку (рахунків) у цінних паперах депозитарної установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему» компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать такій депозитарній установі. Договором можуть бути передбачені додаткові послуги, надання яких не заборонено законодавством.

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

Умовами Договору мають бути визначені:

форма обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою розпорядженнями/повідомленнями (інформацією), що надаються у зв’язку з виконанням сторонами Договору;

{Абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні/повідомленні депозитарної установи, порядок електронної ідентифікації та автентифікації в інформаційній системі Центрального депозитарію;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

спосіб передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, та спосіб підтвердження достовірності інформації;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

спосіб передачі реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію до депозитарної установи та спосіб підтвердження достовірності підпису на ньому у разі укладення депозитарною установою договору з емітентом про надання реєстру;

дії Центрального депозитарію та депозитарної установи, спрямовані на переказ коштів, що виплачуються емітентом на користь депозитарної установи та/або її депонентів, клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;

{Абзац сьомий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

строки та порядок обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою розпорядженнями/повідомленнями (інформацією), що надаються з метою забезпечення виконання корпоративних дій емітента, умови щодо забезпечення Центральним депозитарієм та депозитарними установами направлення повідомлень акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України в установленому законодавством порядку.

{Абзац восьмий пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017;із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

4. Права та обов’язки сторін:

1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;

у разі початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, виконання яких не заборонено законодавством;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014, № 700 від 09.10.2018}

не виконувати розпорядження депозитарної установи у випадку його невідповідності вимогам законодавства України та Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Розрахунковому центру чи кліринговій установі інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунках депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

у разі відкриття Центральним депозитарієм депозитарній установі сегрегованих рахунків здійснювати за такими рахунками без розпорядження депозитарної установи згідно з умовами Договору в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, з одночасним відображенням на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів, відкритих депозитарною установою:

{Підпункт 1 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» / вчинених на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи / отриманої від фондової біржі;

{Підпункт 1 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

формування інформації про власників іменних цінних паперів у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства;

{Підпункт 1 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

{Підпункт 1 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

проведення відповідних депозитарних операцій у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

{Підпункт 1 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

надавати депозитарній установі додаткові послуги, надання яких входить до компетенції Центрального депозитарію;

2) Договір має передбачати такі обов’язки Центрального депозитарію:

дотримуватися вимог законодавства про депозитарну систему України при наданні послуг за Договором;

встановлювати форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;

зупиняти проведення операцій депозитарною установою певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;

надавати депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;

відкривати та вести рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи (агреговані та/або сегреговані) в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

здійснювати зберігання та облік цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

здійснювати обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

здійснювати ведення рахунку (рахунків) в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

{Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

складати звіт про виконання депозитарної операції у формі довідки з рахунку (рахунків) в цінних паперах та/або іншій формі - конкретний спосіб визначається в Договорі;

{Абзац десятий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

ознайомлювати депозитарну установу з внутрішніми документами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Центрального депозитарію, які регламентують відносини Центрального депозитарію та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депозитарної установи, отримання довідок способом, який визначається в Договорі;

не виконувати дії та не надавати інформації щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи, або інформації щодо депозитарної установи без відповідних розпоряджень депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором;

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

не здійснювати депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах депозитарної установи у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Центральним депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству;

{Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

надавати депозитарній установі отриману від Розрахункового центру чи клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи інформації (змін до інформації) щодо депонентів, номінальних утримувачів, які були взяті на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

за запитом депозитарної установи та періодично готувати та передавати депозитарній установі інформаційні довідки у випадках, передбачених законодавством України;

на підставі отриманих відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276 (із змінами), розпорядження про направлення повідомлення акціонерам, повідомлення, інших документів та/або інформації, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію для забезпечення направлення повідомлень через депозитарну систему України, надавати депозитарним установам розпорядження та інші документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію, для виконання ними визначених законодавством дій щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

надавати депозитарній установі отриману від емітентів - акціонерних товариств інформацію щодо юридичних осіб, які є акціонерами таких акціонерних товариств та перебувають під їх контролем і на рахунках у цінних паперах яких як депонентів у депозитарній установі обліковуються акції таких товариств;

{Підпункт 2 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:

отримувати від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору інформацію щодо стану рахунку (рахунків) у цінних паперах;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, з інших питань, якщо їх потребує та запитує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;

відкривати в Центральному депозитарії агреговані та/або сегреговані рахунки у цінних паперах в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а саме:

{Підпункт 3 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

виключно агрегований (агреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегрегований (сегреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які належать депозитарній установі як власнику, або

{Підпункт 3 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

агрегований (агреговані) рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегреговані рахунки для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, або

{Підпункт 3 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

виключно сегреговані рахунки у цінних паперах для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача;

{Підпункт 3 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки депозитарної установи:

призначити розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах щодо сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків) депозитарної установи, на якому (яких) обліковуються цінні папери депозитарної установи як власника;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

призначити оператора (операторів) рахунку щодо агрегованого (агрегованих) та/або сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків) депозитарної установи (крім сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків), на якому (яких) обліковуються цінні папери цієї депозитарної установи як власника);

{Підпункт 4 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

дотримуватись вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в частині взаємодії депозитарної установи та Центрального депозитарію, вимог до технічного та програмного забезпечення депозитарної установи, а також щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Центрального депозитарію;

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

з метою звірки балансу надавати до Центрального депозитарію інформацію у випадках, порядку, строки та обсягах, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Підпункт 4 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;

виконувати розпорядження Центрального депозитарію, які складені та надані відповідно до законодавства, цих Вимог, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію;

{Абзац сьомий підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

надавати Центральному депозитарію документи, які передбачені законодавством та Правилами Центрального депозитарію як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;

подавати інформацію Центральному депозитарію в термін, визначений в Договорі, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку (рахунків) у цінних паперах, в порядку, встановленому законодавством, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Абзац підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

передавати до Центрального депозитарію за відповідним розпорядженням/повідомленням, наданим відповідно до законодавства, обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску, складений у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, у спосіб, визначений Договором;

{Абзац десятий підпункту 4 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Центральний депозитарій стосовно цього припинення і надавати Центральному депозитарію тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, виконання яких не заборонено законодавством;

{Абзац підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014, № 700 від 09.10.2018}

для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Центральному депозитарію інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення в їх внутрішніх системах обліку;

{Абзац підпункту 4 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонентів, номінальних утримувачів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень/повідомлень (інформації) Центрального депозитарію в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;

{Абзац підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018, № 326 від 13.06.2019}

виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, номінального утримувача, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента, номінального утримувача;

{Абзац підпункту 4 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 807 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

{Абзац п’ятнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 326 від 13.06.2019}

виконувати визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпорядження та інших документів, визначених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Підпункт 4 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017}

у разі надання депозитарною установою депонентам (депоненту) - акціонерам (акціонеру), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій певного акціонерного товариства, послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів такого акціонерного товариства на підставі відповідного договору надавати Центральному депозитарію розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів після здійснення депозитарною установою перевірки документів, які були ними (ним) надані, а також даних системи депозитарного обліку щодо цих осіб (цієї особи) на достатність підстав для скликання цими особами (цією особою) позачергових загальних зборів акціонерного товариства та на їх відповідність законодавству;

{Підпункт 4 пункту 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему;

6) умови Договору не повинні позбавляти депозитарну установу прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

5. Інформація щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги:

1) Договір має містити інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги, а також вказівку на те, що депозитарна установа погоджується з тарифами, встановленими Центральним депозитарієм на дату укладення Договору. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату послуг Центрального депозитарію можуть встановлюватися Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України.

Депозитарна установа оплачує послуги Центрального депозитарію згідно із укладеним Договором та відповідно до затверджених тарифів Центрального депозитарію.

Умови оплати за послуги мають бути деталізовані з видів оплат, що нараховуються депозитарній установі за отримані послуги.

У разі надання пакета послуг одиниця тарифікації має бути визначена для кожного виду послуг, що входить у пакет.

Зазначаються порядок, строки та форма оплати послуг:

тривалість розрахункового періоду надання послуг;

порядок здійснення депозитарною установою попередньої (авансової) та/або наступної оплати;

умови, періодичність та порядок надання депозитарній установі рахунків та розшифровок нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг);

порядок розрахунків у разі припинення дії Договору;

2) у Договорі зазначається порядок повернення депозитарній установі невикористаних коштів у разі ненадання замовлених послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які вона не отримала, надання послуг неналежної якості або надання послуг, які депозитарна установа не замовляла, та в інших випадках, визначених законодавством України.

6. Умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

7. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

Відповідальність депозитарної установи та Центрального депозитарію визначається у Договорі відповідно до закону.

8. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

Договір має містити порядок розгляду та шляхи вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

9. Строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії.

У Договорі в обов’язковому порядку має зазначатися, що Договір укладається на невизначений строк.

Договір має містити перелік підстав у разі зміни Договору або його припинення (розірвання).

Серед умов дострокового припинення (розірвання) дії Договору має бути відсутність на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи цінних паперів з наступним закриттям рахунку (рахунків) в цінних паперах депозитарної установи у випадку:

{Абзац четвертий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 700 від 09.10.2018}

нездатності іншої сторони виконувати зобов’язання за цим Договором, якщо така нездатність не була виправлена протягом строку, визначеного Договором;

визнання іншої сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

ліквідації іншої сторони;

інших випадків, визначених законодавством.

10. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.

11. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Т.в.о. директора
департаменту регулювання
депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності

О. Сальчуквгору