Документ z1597-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.08.2013 N 2979
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2013 р.
за N 1597/24129

Про затвердження Змін
до Положення про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпунктів 88 та 107 пункту 4
Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 ), а також з метою приведення нормативно-правового
акта у відповідність до Законів України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"
( 3668-17 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 грудня 2004 року N 3100 ( z1672-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року
за N 1672/10271 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту методології, стандартів регулювання та
нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.
В.о. Голови Комісії В.Берлін
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
22.08.2013 N 2979
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2013 р.
за N 1597/24129

ЗМІНИ
до Положення про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного пенсійного фонду
( z1672-04 )

1. Абзац другий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції: "Додатково Адміністратором фонду оприлюднюється інформація
про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом
опублікування такої інформації в одному з друкованих засобів
масової інформації, перелік яких визначено Нацкомфінпослуг, та
шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або
Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з
дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III
цього Положення.".
2. У розділі II:
2.1. Абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції: "чистої вартості одиниці пенсійних активів;".
2.2. Абзац восьмий пункту 5 викласти в такій редакції: "зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів;".
3. У розділі III:
3.1. У пункті 1: в абзаці другому підпункту 1.1 слова та цифри "Положення про
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22.06.2004 N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.07.2004 за N 898/9497." замінити словами та цифрами
"Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 жовтня 2011 року N 674 ( z0041-12 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354."; у підпункті 1.2: в абзаці другому слова та цифру "не пізніше 1 червня року,
наступного за звітним" замінити словами та цифрами "не пізніше ніж
до 30 квітня року, що настає за звітним роком"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "відомості про результати діяльності недержавного пенсійного
фонду (додаток 2);"; абзац шостий викласти в такій редакції: "інформація про фінансовий стан пенсійного фонду у формах N 1
"Баланс" (Звіт про фінансовий стан) та N 2 "Звіт про фінансові
результати" (Звіт про сукупний дохід), передбачених додатком 1 до
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73
( z0336-13 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 року за N 336/22868;"; абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим; абзац восьмий доповнити новим реченням такого змісту: "У
супровідному листі також зазначається інформація про адресу
сторінки веб-сайта пенсійного фонду та/або адміністратора такого
пенсійного фонду, на якому розміщена інформація про діяльність
пенсійного фонду за звітний рік відповідно до вимог цього
Положення."; доповнити пункт новим підпунктом 1.3 такого змісту: "1.3. Веб-сайт пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду. Адміністратор фонду не пізніше ніж до 30 квітня року, що
настає за звітним роком, зобов'язаний оприлюднювати шляхом
розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора
фонду таку інформацію про діяльність пенсійного фонду за звітний
рік: інформацію, що підлягає опублікуванню відповідно до підпункту
1.2 цього пункту; опис інвестиційної політики фонду. Адміністратор фонду - суб'єкт другого рівня зобов'язаний
кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду
та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про
показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, розрахований
на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої
інформації, а також про зміну показника чистої вартості одиниці
пенсійних активів за періоди з початку поточного кварталу та з
початку поточного року, а також забезпечувати доступ до такої
інформації станом на будь-який робочий день. Адміністратор фонду може додатково оприлюднювати на веб-сайті
пенсійного фонду та/або Адміністратора фонду іншу інформацію про
діяльність пенсійного фонду (крім інформації, що відповідно до
законодавства є конфіденційною та не підлягає розголошенню та
оприлюдненню).".
3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Інформація про діяльність пенсійного фонду за звітний
рік, що опубліковується в друкованих засобах масової інформації та
розміщується на веб-сайті пенсійного фонду та/або Адміністратора
фонду, повинна відповідати інформації, що міститься в даних річної
звітності про діяльність пенсійного фонду, яка подається до
Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок
складання, формування та подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674
( z0041-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 року за N 41/20354.".
4. Пункт 4 додатка 1 до Положення ( z1672-04 ) виключити.
5. Додаток 2 до Положення ( z1672-04 ) викласти в новій
редакції, що додається.
Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами В.Логвіновський

Додаток 2
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності
недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ р. _________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту
вартість активів недержавного пенсійного фонду
Одиниця виміру, грн. ------------------------------------------------------------------ | Показники | Код | Дані на |Наростаючим| | |рядка| початок | підсумком | | | | звітного | на кінець | | | | року | звітного | | | | | року | | | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Частина перша | |----------------------------------------------------------------| |Грошові кошти, розміщені на | 010 | | | |вкладних (депозитних) банківських | | | | |рахунках, з них: | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |кошти, за рахунок яких здійснюються| 011 | | | |пенсійні виплати на визначений | | | | |строк | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |ощадні (депозитні) сертифікати | 012 | | | |банків | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Цінні папери, дохід за якими | 020 | | | |гарантовано Радою міністрів | | | | |Автономної Республіки Крим, | | | | |місцевими радами відповідно до | | | | |законодавства | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |у тому числі придбані за рахунок | 021 | | | |коштів, з яких здійснюються | | | | |пенсійні виплати на визначений | | | | |строк | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Цінні папери, дохід за якими | 030 | | | |гарантовано Кабінетом Міністрів | | | | |України | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |у тому числі придбані за рахунок | 031 | | | |коштів, з яких здійснюються | | | | |пенсійні виплати на визначений | | | | |строк | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Облігації підприємств, емітентами | 040 | | | |яких є резиденти | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |у тому числі придбані за рахунок | 041 | | | |коштів, з яких здійснюються | | | | |пенсійні виплати на визначений | | | | |строк | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Акції українських емітентів | 050 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Цінні папери, дохід за якими | 060 | | | |гарантовано урядами іноземних | | | | |держав | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Цінні папери іноземних емітентів | 070 | | | |(р. 071+р. 072), з них | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |акції іноземних емітентів, | 071 | | | |визначених відповідно до Закону | | | | |України "Про недержавне пенсійне | | | | |забезпечення"( 1057-15 ) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |облігації іноземних емітентів з | 072 | | | |інвестиційним рейтингом, визначеним| | | | |відповідно до законодавства | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Іпотечні цінні папери | 080 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |у тому числі придбані за рахунок | 081 | | | |коштів, з яких здійснюються | | | | |пенсійні виплати на визначений | | | | |строк | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Об'єкти нерухомості | 090 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Банківські метали | 100 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Дебіторська заборгованість | 110 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Активи, не заборонені | 120 | | | |законодавством України (з розбивкою| | | | |за видами активів) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Загальна сума інвестицій фонду (р. | 130 | | | |010+р. 020+р. 030+р. 040+р. 050+р. | | | | |060+р. 070+ р. 080+ р. 090+ р. | | | | |100+р. 110+р. 120) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Кошти на поточному рахунку | 140 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Загальна вартість активів фонду (р.| 150 | | | |130+р. 140) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Частина друга | |----------------------------------------------------------------| |Кредиторська заборгованість | 160 | | | |(р.161+р.162): | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |неперсоніфіковані внески | 161 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |заборгованість з перерахування | 162 | | | |помилково сплачених коштів | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Заборгованість фонду з виконання | 170 | | | |зобов'язань перед учасниками та | | | | |перерахування коштів (р. 171+р. | | | | |172), у тому числі | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |заборгованість з перерахування | 171 | | | |пенсійних коштів до іншої установи | | | | |(іншого пенсійного фонду, | | | | |страховика, банку) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |заборгованість за нарахованими, але| 172 | | | |не здійсненими поточними пенсійними| | | | |виплатами (за договорами виплати | | | | |пенсії на визначений строк або | | | | |нарахованими одноразовими | | | | |пенсійними виплатами учасникам | | | | |(спадкоємцям учасників) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Заборгованість з відшкодування | 180 | | | |нарахованих, але не здійснених | | | | |оплат витрат пенсійного фонду | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Заборгованість щодо розрахунків з | 190 | | | |продавцями за отримані, але не | | | | |сплачені пенсійним фондом активи (з| | | | |розбивкою за джерелами формування) | | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Загальна сума зобов'язань фонду | 200 | | | |-----------------------------------+-----+----------+-----------| |Чиста вартість активів фонду (р. | 210 | | | |150-р. 200) | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів
недержавного пенсійного фонду
Одиниця виміру, грн. ------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |Дані на |Усього за|Наростаючим| | |рядка|початок |останній | підсумком | | | |звітного| звітний | на кінець | | | | року | рік | звітного | | | | | | року | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Чиста вартість пенсійних | 1 | Х | Х | | |активів на початок звітного| | | | | |періоду | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Частина перша | |----------------------------------------------------------------| |1. Надходження пенсійних | | | | | |внесків | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Пенсійні внески від | 010 | | | | |фізичних осіб | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Пенсійні внески від | 020 | | | | |фізичних осіб - підприємців| | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Пенсійні внески від | 030 | | | | |юридичних осіб | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Переведено кошти фізичної | 040 | | | | |особи до недержавного | | | | | |пенсійного фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Усього (р. 010+р. 020+р. | 050 | | | | |030 +р. 040) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |2. Виконання зобов'язань | | | | | |перед учасниками | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Здійснено пенсійних виплат | 060 | | | | |учасникам (р. 061 + р. | | | | | |062): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |пенсійні виплати на | 061 | | | | |визначений строк | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |одноразові пенсійні виплати| 062 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Перераховано пенсійних | 070 | | | | |коштів до іншого | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Перераховано пенсійних | 080 | | | | |коштів до страховика для | | | | | |оплати договорів | | | | | |страхування довічної пенсії| | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Для оплати договорів | 090 | | | | |страхування ризику настання| | | | | |інвалідності або смерті | | | | | |учасника | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Перераховано пенсійних | 100 | | | | |коштів до банку для | | | | | |відкриття депозитного | | | | | |пенсійного рахунку | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Заборгованість недержавного| 110 | | | | |пенсійного фонду з | | | | | |виконання зобов'язань перед| | | | | |учасниками та перерахування| | | | | |коштів (р. 111 + р. 112), у| | | | | |тому числі: | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |заборгованість з | 111 | | | | |перерахування пенсійних | | | | | |коштів до іншої установи | | | | | |(іншого пенсійного фонду, | | | | | |страховика, банку) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |заборгованість за | 112 | | | | |нарахованими, але не | | | | | |здійсненими поточними | | | | | |пенсійними виплатами (за | | | | | |договорами виплати пенсії | | | | | |на визначений строк або | | | | | |нарахованими одноразовими | | | | | |пенсійними виплатами | | | | | |учасникам (спадкоємцям | | | | | |учасників) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Загальний обсяг зобов'язань| 120 | | | | |перед учасниками (р. 060 + | | | | | |р. 070 + р. 080 + р. 090 + | | | | | |р. 100 + р. 110) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Витрати на оплату послуг | 130 | | | | |Адміністратору, наданих | | | | | |учаснику за рахунок | | | | | |пенсійних коштів та не | | | | | |пов'язаних із здійсненням | | | | | |виплат та переведень | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Частина друга | |----------------------------------------------------------------| |Дохід (втрати) від | | | | | |управління активами | | | | | |пенсійного фонду: | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |1. Прибуток (збиток) від | | | | | |здійснення операцій з | | | | | |активами пенсійного фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Цінні папери, дохід за | 140 | | | | |якими гарантовано Кабінетом| | | | | |Міністрів України (р. | | | | | |141+р. 142): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 141 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка |142 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Цінні папери, дохід за | 150 | | | | |якими гарантовано Радою | | | | | |міністрів Автономної | | | | | |Республіки Крим, місцевими | | | | | |радами відповідно до | | | | | |законодавства (р. 151+р. | | | | | |152): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 151 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 152 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Облігації місцевих позик | 160 | | | | |(р. 161+р. 162): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 161 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 162 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Облігації підприємств, | 170 | | | | |емітентами яких є резиденти| | | | | |України (р. 171+р. 172): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 171 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 172 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Акції українських емітентів| 180 | | | | |(р. 181+р. 182): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 181 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 182 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Цінні папери, дохід за | 190 | | | | |якими гарантовано урядами | | | | | |іноземних держав (р. 191+р.| | | | | |192): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 191 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 192 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Акції іноземних емітентів | 200 | | | | |(р. 201+р. 202): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 201 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 202 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Облігації іноземних | 210 | | | | |емітентів (р. 211+р. 212): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 211 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 212 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Іпотечні цінні папери (р. | 220 | | | | |221+р. 222): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 221 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 222 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Об'єкти нерухомості (р. | 230 | | | | |231+р. 232): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 231 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |переоцінка | 232 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Банківські метали (р. | 240 | | | | |241+р. 242): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від продажу | 241 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |курсова різниця | 242 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Списання кредиторської | 250 | | | | |заборгованості | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Вибуття активів, які | 260 | | | | |перестають відповідати | | | | | |такому стану, за якого вони| | | | | |визнаються активами (із | | | | | |зазначенням активу) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |іншими активами, не | 270 | | | | |забороненими законодавством| | | | | |України (з розбивкою за | | | | | |видами активів) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Усього (р. 140+р. 150+р. | 280 | | | | |160+р. 170+р. 180+ р. | | | | | |190+р. 200+р. 210+р. 220+р.| | | | | |230+ р. 240+р. 250+р. | | | | | |260+р. 270) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |2.Пасивний дохід, отриманий| | | | | |на активи недержавного | | | | | |пенсійного фонду: | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід (втрати) від коштів, | 290 | | | | |розміщених на вкладних | | | | | |(депозитних) банківських | | | | | |рахунках | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |дохід від боргових цінних | 300 | | | | |паперів (р. 301+р. 302+р. | | | | | |303+р. 304+р. 305+ р. 306+ | | | | | |р. 307): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |цінних паперів, дохід за | 301 | | | | |якими гарантовано Кабінетом| | | | | |Міністрів України | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |цінних паперів, дохід за | 302 | | | | |якими гарантовано Радою | | | | | |міністрів Автономної | | | | | |Республіки Крим, місцевими | | | | | |радами відповідно до | | | | | |законодавства | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Облігацій місцевих позик: | 303 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |облігацій підприємств, | 304 | | | | |емітентами яких є резиденти| | | | | |України | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |цінних паперів, дохід за | 305 | | | | |якими гарантовано урядами | | | | | |іноземних держав | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |облігацій іноземних | 306 | | | | |емітентів | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |іпотечних цінних паперів | 307 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Дивіденди від (р. 311+р. | 310 | | | | |312): | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |акцій українських емітентів| 311 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |акцій іноземних емітентів | 312 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Плата за користування | 320 | | | | |об'єктами нерухомості | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Відсотки, нараховані на | 330 | | | | |кошти, розміщені у | | | | | |банківських металах | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Відсотки, нараховані на | 340 | | | | |кошти, що знаходяться на | | | | | |поточному рахунку | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Дохід від користування | 350 | | | | |іншими активами, не | | | | | |забороненими законодавством| | | | | |України (з розбивкою за | | | | | |видами активів) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Усього (р. 290+р. 300+р. | 360 | | | | |310+р. 320+р. 330+ р. | | | | | |340+р. 350) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |3. Інші доходи (втрати) | 370 | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Витрати, що відшкодовуються| | | | | |за рахунок пенсійних | | | | | |активів | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Витрати на оплату послуг з | 380 | | | | |адміністрування | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду (р. 381+р. 382+р. | | | | | |383+р. 384), з них: | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |послуги з адміністрування | 381 | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |агентські послуги, | 382 | | | | |пов'язані з функціонуванням| | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |рекламні послуги | 383 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |витрати на оприлюднення | 384 | | | | |інформації про діяльність | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Винагорода за надання | 390 | | | | |послуг з управління | | | | | |активами недержавного | | | | | |пенсійного фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата послуг зберігача | 400 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата послуг з проведення | 410 | | | | |планових аудиторських | | | | | |перевірок недержавного | | | | | |пенсійного фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата послуг, пов'язаних | 420 | | | | |із здійсненням операцій з | | | | | |пенсійними активами, які | | | | | |надаються третіми особами | | | | | |(р. 421+р. 422), з них: | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |послуг торговців цінними | 421 | | | | |паперами (посередника) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |витрат на ведення обліку та| 422 | | | | |перереєстрацію прав | | | | | |власності на цінні папери | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата нотаріальних послуг | 430 | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Витрати на ведення обліку | 440 | | | | |та перереєстрацію прав | | | | | |власності на нерухомість | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата послуг з оцінки | 450 | | | | |об'єктів інвестицій у | | | | | |порядку, передбаченому | | | | | |законодавством | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата послуг, пов'язаних з| 460 | | | | |використанням | | | | | |(експлуатацією) нерухомого | | | | | |майна | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Плата за підтвердження | 470 | | | | |організатором торгівлі | | | | | |звіту про виконані | | | | | |договори, що були укладені | | | | | |за цінними паперами | | | | | |українських емітентів, які | | | | | |входять до складу активів | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Оплата інших послуг, які не| 480 | | | | |заборонені законодавством з| | | | | |питань недержавного | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Загальна сума витрат, що | 490 | | | | |відшкодовані за рахунок | | | | | |пенсійних активів (р. | | | | | |380+р. 390+р. 400+р. 410+р.| | | | | |420+ р. 430+р. 440+р. | | | | | |450+р. 460+р. 470+ р. 480) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Прибуток (збиток) від | 500 | | | | |інвестування активів | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | |фонду (р. 280+р. 360+р. | | | | | |370)-р. 490 | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Чиста вартість пенсійних | 2 | Х | Х | | |активів на кінець звітного | | | | | |періоду (р. 050-р. 120-р. | | | | | |130+р. 500) | | | | | |---------------------------+-----+--------+---------+-----------| |Зміна чистої вартості | 3 | Х | Х | | |пенсійних активів (р. 2-р. | | | | | |1) | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Довідка про зміни чистої вартості активів
та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
Одиниця виміру, грн. ------------------------------------------------------------------ | Чиста вартість активів | Чиста вартість одиниці | | недержавного пенсійного фонду | пенсійних активів | |--------------------------------+-------------------------------| |на початок|на кінець | зміни |на початок|на кінець | зміни | | звітного | звітного | протягом | звітного | звітного |протягом | |року (Ап, |року (Ак, | звітного |року (Вп, |року (Вк, |звітного | | грн) | грн) |року* (За,| грн) | грн) | року** | | | | %) | | | (Зв, %) | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Алгоритм розрахунку показника:
1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак)
віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап); 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на
початок звітного року (Ап); 3) частка від ділення множиться на 100 %.
** Алгоритм розрахунку показника: 1) від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець
звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних
активів на початок звітного року (Вп); 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці
пенсійних активів на початок звітного року (Вп); 3) частка від ділення множиться на 100 %.
Уповноважена посадова особа, що
здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного
пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
М.П.
Уповноважена посадова особа
зберігача недержавного
пенсійного фонду
"___" ____________ 20__ року ____________ _______________
(підпис) (прізвище)
М.П.вгору