Документ z1617-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.08.2012 N 364
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2012 р.
за N 1617/21929
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок здійснення контролю за експортними,
імпортними операціями

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 7, 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Декрету
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), а
також з метою вдосконалення нормативно-правових актів
Національного банку України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У преамбулі постанови Правління Національного банку
України від 24 березня 1999 року N 136 ( z0338-99 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за
експортними, імпортними операціями", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 28 травня 1999 року за N 338/3631 (зі змінами),
слова "а також з метою встановлення нового порядку надання
резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на
продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за такими
договорами" виключити.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення
контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 24 березня
1999 року N 136 ( z0338-99 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 28 травня 1999 року за N 338/3631 (зі змінами), що
додаються.
3. Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома територіальних управлінь Національного банку України та
банків України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної митної служби України О.М.Дороховський
В.о. Голови Державної
податкової служби України А.П.Ігнатов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.08.2012 N 364
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2012 р.
за N 1617/21929

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення контролю
за експортними, імпортними операціями
( z0338-99 )

1. У розділі 1:
1.1. У пункті 1.1: абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "МД - митна декларація, оформлена на паперовому носії або як
електронний документ у встановленому законодавством України
порядку"; абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "реєстр МД - електронний реєстр увізних або вивізних митних
декларацій, на підставі яких продукція, що експортується
(імпортується), переміщується через митний кордон України. Реєстр
МД, що подається Державною митною службою України до Національного
банку України, надсилається банку Національним банком України".
1.2. Абзац другий пункту 1.12 викласти в такій редакції: "письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом
керівника (його заступника), а також копія МД (типу IM-40
"Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Магазин безмитної торгівлі",
IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або
руйнування"), засвідчена в установленому законодавством України
порядку, надана на письмовий запит резидента (якщо немає
інформації про зазначену МД у реєстрі МД)".
2. У пункті 2.6 розділу 2: перше речення викласти в такій редакції: "Банк знімає з
контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за
експортним договором частково або повністю не виконані та
відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що
була поставлена ним нерезиденту за договором, на підставі
інформації про зазначену операцію у реєстрі МД (яка оформляється з
використанням МД типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-75
"Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування")". У другому реченні слова та цифри "в порядку, установленому
Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами)"
замінити словами "в установленому законодавством України порядку".
3. У пункті 3.3 розділу 3: в абзаці першому слова "на підставі ВМД" замінити словами "на
підставі інформації про цю операцію в реєстрі МД", а слова "та за
наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД" виключити. в абзаці четвертому слова та цифри "в порядку, установленому
Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами)"
замінити словами "в установленому законодавством України порядку".
4. У розділі 4: у пункті 4.2 слова "ВМД, актів та інших документів" замінити
словами "актів та інших документів"; у пункті 4.3: у другому реченні абзацу другого слова "керівника та
головного бухгалтера" замінити словами "керівника банку або
уповноваженої ним посадової особи банку"; в абзаці третьому: у другому реченні слова "керівника або іншої відповідальної
особи" замінити словами "керівника банку або уповноваженої ним
посадової особи банку"; у третьому реченні слова "керівника та головного бухгалтера"
замінити словами "керівника банку або уповноваженої ним посадової
особи банку"; у пункті 4.4 слова "або банк здійснює платіж на підставі
пред'явленої резидентом ВМД" замінити словами "або банк за
дорученням резидента здійснює платіж на підставі оформленої МД", а
після слів "дату поставки продукції" доповнити словами ", дату
оформлення МД ( z0374-12 ) та її номер (у разі оформлення МД),
найменування та дату файла реєстру МД (у разі надходження реєстру
МД)"; в абзаці першому пункту 4.5 слова "ВМД (якщо кошти, що
надійшли від нерезидента, не є авансованим платежем або
попередньою оплатою)" замінити словами "інших документів,
необхідних для здійснення контролю за відповідною операцією (якщо
кошти, що надійшли від нерезидента, не є авансовим платежем або
попередньою оплатою)".
5. У тексті Інструкції ( z0338-99 ) і додатка 2 абревіатуру
"ВМД" замінити абревіатурою "МД" ( z0374-12 ).
Директор Департаменту контролю,
методології та ліцензування
валютних операцій Н.О.Пасеновавгору