Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України
Наказ Міністерства юстиції України; МЗС України; Положення, Форма типового документа від 27.12.2004142/5/310
Документ z1649-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0939-18


     Особу громадянина(ки),  який(яка)  пред'явив  (ла)  документ, 
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 48
до Положення
Реєстр для реєстрації нотаріальних
дій

РЕЄСТР N __
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
_______________________________________
_____________ на __________________ рік
----------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Прізвище, ім'я,|Документ, що| Зміст | Стягнуто | Розписка в| |нотаріаль-| вчинення | по батькові, | посвідчує |нотаріаль-| державного | одержанні | | ної дії |нотаріаль-|місце проживання| особу, яка | ної дії | мита або |нотаріально| | | ної дії | (найменування і| звернулася | |розмір плати|оформленого| | | | місце- |за вчиненням| | за вчинену | документа | | | | знаходження) |нотаріальної| |нотаріальну | | | | | осіб, для яких | дії | | дію | | | | | вчиняється | | | | | | | |нотаріальна дія,| | | | | | | | або їх | | | | | | | | представників | | | | | |----------+----------+----------------+------------+----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 49
до Положення
Протокол оголошення секретного
заповіту

ПРОТОКОЛ ОГОЛОШЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
________________________ _________________________
(місце складання протоколу) (дата складання протоколу)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі
смертю заповідача _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата смерті заповідача)
у приміщенні ПУ (ГКУ) (1) в присутності двох свідків: ___________________________________________________________ та
(прізвища, імена, по батькові, місце проживання свідків)
зацікавлених осіб: _______________________________________________
(прізвища, імена, по батькові та місце ___________________________, які мною були попереджені про дату та
проживання зацікавлених осіб)
місце оголошення секретного заповіту, розпечатав конверт, у якому
зберігався секретний заповіт, та конверт із секретним заповітом.
Підпис заповідача ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача) на конверті із секретним заповітом засвідчено "_____" ____________ _____ року за реєстром N ______ __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
консула, найменування дипломатичного представництва або _______________________.
консульської установи)
Розпечатані мною конверти не містять (містять) _________________________________________________________________.
(зазначається стан конвертів, у яких містився секретний заповіт,
та стан заповіту)
Оголошено такий текст секретного заповіту: _________________.
(відтворюється весь текст заповіту)
Секретний заповіт після його оголошення залишається в справах __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва, консульської _________________________________________________________________.
установи, прізвище, ім'я, по батькові консула)
Цей протокол про оголошення секретного заповіту нами
прочитаний. ___________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка) ___________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка)
Протокол складений у ___________ примірнику (ах).
Цей примірник протоколу виданий ____________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
"_____"___________ _____ року я, ___________________________,
(прізвище та ініціали) консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підписів __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові свідків)
які зроблено у моїй присутності. Особу __________________________,
(прізвище та ініціали свідків)
які підписали протокол, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо заповіт оголошується поза приміщенням нотаріальної
контори, указується місце його оголошення.

Додаток 50
до Положення
Алфавітна книга обліку заповітів

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ
-------------------------------------------------------------------------- |N |Прізвище, | Дата |Номер за| Дата |Номер за|Відмітка про| |з/п| ім'я, по |посвідчення|реєстром|посвідчення та|реєстром| скасування | | | батькові | заповіту | | прийняття на | | заповіту, | | |заповідача| | | зберігання | | секретного | | | | | | секретного | | заповіту | | | | | | заповіту | | | |---+----------+-----------+--------+--------------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------
А _________________
Б _________________
В _________________
Г _________________

Додаток 51
до Положення
Книга обліку заяв про вжиття заходів
до охорони спадкового майна

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Число, |Від кого|Прізвище,| Місце | Число, | Оцінка |Число, місяць,| |з/п|місяць і рік|надійшла| ім'я, по|знаходження| місяць, |спадкового| рік видачі | | |надходження | заява | батькові|спадкового | рік | майна |свідоцтва про | | | заяви | |померлого| майна | вжиття | | право на | | | | | | | заходів | | спадщину | | | | | | | до | | | | | | | | | охорони | | | | | | | | |спадково-| | | | | | | | |го майна | | | |---+------------+--------+---------+-----------+---------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 52
до Положення
Книга обліку і реєстрації спадкових
справ

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Поряд-|Порядко-| Дата |Прізвище,| Час |Прізвище,|Дата |Дата | Дата | Дата |Приміт-| |з/п|ковий | вий |надход-| ім'я, |смерті| ім'я, |видачі |видачі |припине- |списа- |ка | | |номер | номер | ження | по | | по |свідоц- |свідоц- |ння пов- |ння в | | | |справи| заяви | заяви |батькові | |батькові |тва про |тва ви- |новажень |архів, | | | | | | |померлого| |заявника |право |конавцю |виконавця| номер | | | | | | | | | |на спад-|заповіту|заповіту |справи | | | | | | | | | |щину, |та номер| | | | | | | | | | | |нових |за реєс-| | | | | | | | | | | |свідоцтв|тром | | | | |---+------+--------+-------+---------+------+---------+--------+--------+---------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 53
до Положення
Книга обліку цінностей

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Число, |Прізвище,|Докладний|Кількість|Оцінка|Число, місяць, | Відмітка про | |з/п| місяць, |ім'я, по | опис | | | рік здавання | видачу | | | рік |батькові |цінностей| | | цінностей та | цінностей | | |надходже-|померлого| | | |номер квитанції| спадкоємцям, | | | ння | (кому | | | | | виконавцю | | |цінностей|належали)| | | | |заповіту, або | | | | | | | | |передавання їх| | | | | | | | |фінорганам для| | | | | | | | | реалізації | |---+---------+---------+---------+---------+------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 54
до Положення
Алфавітна книга спадкових справ

АЛФАВІТНА КНИГА СПАДКОВИХ СПРАВ
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище, ім'я, по батькові|Дата смерті| Номер спадкової | |з/п| померлого | | справи | |---+---------------------------+-----------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
А _______________
Б _______________
В _______________
Г _______________

Додаток 55
до Положення
Акт про морський протест

АКТ
про морський протест
"_____"______________ ______ року я, _______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) прийняв(ла) заяву капітана _______________________________________
(назва і прапор судна, його належність, __________________________________________________________________
власник, приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я по батькові капітана, його громадянство та місце ____________ про подію, яка мала місце "____"__________ _____ року
проживання)
під час плавання (стоянки) судна.
Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився (лась) з даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___"_________ ___ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків з числа членів суднової команди,
у тому числі осіб командного складу, які показали:
1. __________________________________________________________ (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і _________________________________________________________________.
зміст його показань, які ним підписуються)
2. __________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, __________________________________________________________________
громадянство, місце проживання свідка і зміст його
показань, які ним підписуються). 3. _______________________.
(те саме) 4. _______________________.
(те саме) 5. _______________________.
(те саме)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підписвгору