Документ z1728-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2012. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.09.2012  № 1282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2012 р.
за № 1728/22040

Про затвердження Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 1-1 частини другої статті 38 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів (додається).

2. Особам, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування рішення відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
М.Ю. БродськийА. Стасевський


Протокол засідання Комісії
від 25 вересня 2012 р. № 42
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.09.2012  № 1282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2012 р.
за № 1728/22040

ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та встановлює вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

2. Дія цього Положення поширюється на особу, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), та провадить діяльність з управління пенсійними активами.

3. Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа), зобов’язана дотримуватись внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

4. Сукупність правил та процедур, спрямованих на здійснення оцінки та управління ризиками, які повинна запровадити Особа, становить систему управління ризиками (далі - СУР).

5. Основними завданнями СУР є:

виявлення та класифікація ризиків;

кількісне та якісне оцінювання цих ризиків;

здійснення моніторингу ризиків та формування системи відповідної звітності за результатами моніторингу;

накопичення статистичних даних для здійснення контролю за ризиками.

6. Здійснення оцінки ризиків при управлінні пенсійними активами повинно охоплювати послуги та процеси, пов’язані з функціонуванням системи пенсійного забезпечення, і передбачати якісне оцінювання відповідних ризиків та оцінювання кількісних параметрів цих ризиків у разі наявності такої можливості.

IІ. Класифікація ризиків

1. Ризики, які виникають при інвестуванні пенсійних активів та можуть управлятися Особою, умовно поділяються на дві основні групи: фінансові ризики та операційні ризики.

2. Фінансові ризики - це сукупність ризиків, пов’язаних безпосередньо з діяльністю з управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд), до яких належать, у тому числі такі підгрупи ризиків:

2.1. Кредитний - це поточний чи майбутній ризик фінансових втрат пенсійного фонду, що може настати внаслідок неспроможності будь-якої юридичної особи, що є стороною за договором з цим пенсійним фондом, виконати умови такого договору, у тому числі ризик недобросовісності контрагента, що полягає в неспроможності контрагента (боржника) виконати взяті на себе зобов’язання за будь-яким договором.

2.2. Інвестиційний (ринковий) - це поточний чи майбутній ризик фінансових втрат пенсійного фонду, пов'язаних зі змінами ціни, процентних ставок по цінним паперам, або іншим фінансовим інструментам, у які інвестовані пенсійні активи.

2.3. Ризик ліквідності - це поточний чи майбутній ризик фінансових втрат пенсійного фонду, який може виникнути внаслідок неможливості використання пенсійних активів як безпосереднього засобу платежу або неспроможності їх швидкого переведення у грошову форму без істотної втрати своєї поточної ринкової вартості.

З метою управління ризиком ліквідності пенсійних активів Особа повинна проводити аналіз та оцінку ліквідності активів пенсійного фонду, формуючи таку структуру активів, яка б забезпечувала виконання поточних зобов’язань пенсійного фонду перед учасниками та третіми особами у встановлені строки та без втрати вартості таких активів (або з мінімальними втратами), а також відповідала б вимогам законодавства про недержавне пенсійне забезпечення щодо напрямів та об’єктів інвестування пенсійних активів.

Встановлення та впровадження механізму розрахунку та формування обсягу і якості ліквідних активів пенсійного фонду здійснюється з урахуванням прогнозного планування витрат цього фонду.

3. Операційні ризики - це ризики можливих втрат пенсійного фонду при інвестуванні пенсійних активів внаслідок неналежної організації системи обліку, документообігу та внутрішнього контролю, відсутності або неефективності правил та процедур СУР, прийняття помилкових рішень посадовими особами, а також негативного впливу зовнішніх факторів.

Основними заходами щодо мінімізації операційних ризиків Особи є:

використання систем ідентифікації працівників та обмеження доступу сторонніх осіб до серверів, баз даних, програмного забезпечення, засобів зв’язку та облікових систем;

створення системи збереження основних та локальних баз даних, прикладних програм, архівування документів тощо;

наявність належно організованої системи управлінського обліку та дотримання стандартів за всіма операціями відповідно до встановлених вимог;

наявність відповідних положень у внутрішніх документах, які сприятимуть професійній та відповідальній поведінці працівників Особи.

4. Особа може визначити й інші групи та підгрупи ризиків. Класифікація ризиків має наводитись у внутрішніх правилах СУР цієї Особи.

ІІІ. Реалізація управління ризиками

1. Керівник Особи повинен формувати політику управління ризиками та забезпечити:

розроблення та затвердження внутрішніх правил та процедур щодо проведення кількісного та якісного оцінювання ризиків, формування системи звітності та розподілу обов’язків і відповідальності між підрозділами Особи стосовно управління різними видами ризиків;

розроблення та затвердження внутрішніх правил та процедур щодо обмеження або уникнення ризиків, пов’язаних з інвестуванням пенсійних активів;

розроблення заходів, спрямованих на обмеження та пом’якшення наслідків негативного впливу ризиків, пов’язаних із зовнішніми факторами;

визначення працівника (або підрозділу), відповідального за функціонування СУР, незалежного від працівників, відповідальних за проведення операцій з інвестування пенсійних активів;

внутрішній контроль за систематичним проведенням відповідальним працівником (або підрозділом) аналізу структури, дохідності, якості, ліквідності активів пенсійного фонду, наявності збиткових позицій та інших ризиків, які пов’язані з інвестуванням пенсійних активів;

надання інформації раді пенсійного фонду з періодичністю, визначеною інвестиційною декларацією та/або договором про управління активами, щодо основних ризиків, які впливали на діяльність пенсійного фонду за звітний період, та запроваджених заходів стосовно їх попередження;

виконання встановлених законодавством вимог щодо розкриття інформації суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення;

постійне підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за функціонування СУР, у тому числі шляхом вивчення світового досвіду щодо управління ризиками;

здійснення періодичного перегляду (щонайменше один раз на рік) внутрішніх положень та процедур СУР та в разі необхідності внесення до них змін.

2. Працівник (або підрозділ), відповідальний за функціонування СУР, повинен підпорядковуватися безпосередньо керівнику Особи, мати повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінювання ризиків, та виконувати такі функції:

отримувати інформацію, необхідну для здійснення якісного та кількісного оцінювання ризиків, а також забезпечення безперервного моніторингу та контролю за різними видами ризиків;

розробляти та регулярно удосконалювати засоби і методики аналізу ризиків, у тому числі здійснювати їх тестування;

здійснювати моніторинг інформації щодо позицій та цін на ринках фінансових інструментів залежно від обраної стратегії (ступеня ризикованості) формування інвестиційного портфеля пенсійного фонду;

регулярно надавати звітність керівнику Особи щодо проведеної роботи, фактів, чинників і розмірів втрат, спричинених факторами операційного ризику, а також постійно вдосконалювати якість подання такої звітності;

надавати рекомендації керівнику Особи щодо напрямів подальшого вдосконалення СУР, у тому числі щодо корегування допустимих меж ризиків та інших обмежень або заборон проведення певних операцій з пенсійними активами.

IV. Державний контроль

1. Державний контроль за дотриманням Особою вимог щодо внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, визначених законодавством, може вимагати від Особи надання інформації щодо запровадження СУР.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О. Симоненковгору