Документ z1895-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.11.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2012 N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2012 р.
за N 1895/22207

Про затвердження Змін до Правил
користування системами централізованого
комунального водопостачання та водовідведення
в населених пунктах України

Відповідно до статті 30 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 27 червня
2008 року N 190 ( z0936-08 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627, що додаються.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Жученко О.Д.) разом з Департаментом нормативно-правового
регулювання (Татаринцева М.А.) подати цей наказ в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Аліпова О.М.
Міністр А.М.Близнюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр екології
та природних ресурсів України Е.А.Ставицький
В.о. Міністра охорони
здоров'я України О.Толстанов
Виконуючий обов'язки
Міністра надзвичайних ситуацій України
генерал-лейтенант служби цивільного захисту В.Бут
Голова Антимонопольного комітету України В.П.Цушко
Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок С.М.Кондрюк
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
В.о. віце-президента
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України" В.Пархоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.10.2012 N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2012 р.
за N 1895/22207

ЗМІНИ
до Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання
та водовідведення в населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України
від 27 червня 2008 року N 190
( z0936-08 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 року за N 936/15627

1. У пункті 1.2 розділу I:
1) абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "Замовник послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення - споживач або суб'єкт господарювання, який має
намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта будівництва
(далі - об'єкт будівництва) з подальшим його приєднанням до систем
централізованого водопостачання та водовідведення.";
2) абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції: "Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного
забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його
розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання,
водовідведення.".
2. У розділі IV:
1) пункти 4.1-4.4 викласти у такій редакції: "4.1. Для приєднання до систем централізованого
водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються
технічні умови. Форма технічних умов наведена в додатку 1 до цих
Правил. Для одержання технічних умов замовник послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення подає до
виробника таких послуг: заяву; опитувальний лист за формою згідно з додатком 2; ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної
ділянки на відповідній території. Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням
відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об'єкта
будівництва. Виробник послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою
заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної
заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності
мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із
зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця
розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного
резервуара і насосів - підвищувачів тиску.
4.2. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання
до централізованих систем водопостачання та водовідведення
визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості
одного людино-дня.
4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об'єктів
водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та
водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів,
внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).
4.4. Виконання технічних умов є обов'язковим при розробленні
проектів на об'єкти будівництва.";
2) у пункті 4.6 цифри "22.09.2004 N 1243" замінити цифрами та
словами "13 квітня 2011 року N 461".
3. Пункт 7.9 розділу VII викласти в такій редакції: "7.9. Витрати води споживачем на гасіння пожеж, ліквідацію
надзвичайних ситуацій, проведення навчальних занять з цих питань
оплаті не підлягають. Про витрату води у зазначених цілях за
участю представників пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства
надзвичайних ситуацій України, споживача та виробника
(постачальника) складається акт із зазначенням часу користування
водою.".
4. Пункт 9.2 розділу IX викласти в такій редакції: "9.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом
є чинними до завершення будівництва об'єкта.".
5. Абзац третій пункту 12.3 розділу XII виключити.
6. Додатки 1 та 2 до Правил ( z0936-08 ) викласти у новій
редакції, що додаються.
7. У позиції 1 додатка 3 до цих Правил ( z0936-08 ) слова та
цифри "від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб" замінити словами та
цифрами "понад 250 тис. осіб".
Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства О.Д.Жученко

Додаток 1
до Правил користування
системами централізованого
комунального водопостачання
та водовідведення
в населених пунктах України

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Посада уповноваженого
представника органу
місцевого самоврядування
(або представника
уповноваженої
ним організації) ________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N ________
від "____" __________________20____ року
На приєднання __________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення _________________________________________________________________.
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
1. Замовник _________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Найменування об'єкта будівництва _________________________ __________________________________________________________________
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____________________
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) __________________________________________________________________
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження,
N телефону, П.І.Б. ГІПа) _________________________________________
6. Нормативні терміни: Проектування ________________________________________________ Будівництва _________________________________________________ Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _________________
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта __________ тис.грн.
УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1. Потреба у воді __________________ куб. м/добу, максимальні
витрати __________ л/сек. Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з ___ до ___
годин.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до
питної води ______________________________________________________
(повністю, є відхилення за показниками _____________)
3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = ________ мм
є ________________________________________________________________
з тиском у точці підключення від ____ до _____ атм. (кгс/кв.см).
4. Мережа ___________________________________________________
(кільцева, тупикова)
5. На дільниці мережі, яка проектується, встановити: __________________________________________________________________
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу ___________________
7. Глибина закладання _____ м (згідно із СНиП 2.04.02-84).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати __________________________________________________________________
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови __________________________________________________________________
(необхідність будівництва резервуарів чистої води,
підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат
води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та
повторного промислового водопостачання тощо)
10. Точка розподілу є _______________________________________ __________________________________________________________________
УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1. Санітарно-технічні показники стічних вод: а) середньодобове скидання стоків _______________ куб.м/добу; б) максимальне скидання стоків ______________________ л/сек.; в) коефіцієнт нерівномірності ______________________________; г) БСК5 від __________________ мг/л до ________________ мг/л; ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі
речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у
контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної
точки скиду стічних вод):
_________________________ не більше ________________________ мг/л;
_______________________ не більше _____________________ мг/л тощо.
Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам,
які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у
комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів
України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого
2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002
року за N 403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам
СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у
комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів
України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого
2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня
2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання ______________ (назва населеного пункту), Правилам користування
системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.
2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на
майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та
вжиття організаційно-технічних заходів: а) __________________________________________________________ б) __________________________________________________________
3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до
комунальної мережі водовідведення Д = _____ мм є _________________
4. Точка розподілу є ________________________________________
5. Особливі умови ___________________________________________
(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами,
вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або
роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків,
локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території
підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).
6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і
осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему
водовідведення населеного пункту не приймаються.
7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення
об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і
зберігання виробнику, який видав технічні умови. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта
(частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності").
Посада керівника виробника ______________________________
послуг з централізованого (підпис, прізвище та ініціали)
водопостачання М.П.
та водовідведення,
який надає технічні умови

Додаток 2
до Правил користування
системами централізованого
комунального водопостачання
та водовідведення
в населених пунктах України

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на приєднання _______________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення ____________________________________
(найменування населеного пункту)

1. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____________________ __________________________________________________________________
2. Замовник _________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Проектна організація _____________________________________
4. Нормативні терміни проектування __________________________
будівництва ___________________________
5. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта будівництва _______________ тис.грн.
6. Черговість введення в експлуатацію _______________________
7. Потреба у воді питної якості згідно з нормативними
вимогами _________ куб. м/добу, максимальні витрати _______ л/сек.
з _____ до ______ годин; у тому числі: на господарсько-питні потреби _________________ куб. м/добу,
макс. ___________ л/сек., на технологічні потреби _____________________ куб. м/добу,
макс. _____________ л/сек., для поливання території та зелених насаджень _________ куб.
м/добу, макс. ______ л/сек., витрати на пожежогасіння ____________________________ л/сек., витрати води для об'єкта будівництва_______________ куб.
м/добу, макс. ________ л/сек., інші витрати ___________________________________ куб. м/добу.
8. Потреба в технічній воді ____________________ куб. м/добу.
9. Показники стічних (зворотних) вод: а) кількість _________________ куб. м/добу, максимальні скиди _________________ л/сек. з _____ до ______ годин;
у т.ч. господарсько-побутових ___________________ куб. м/добу ______________ л/сек.;
виробничих ____________ куб. м/добу __________ л/сек.;
коефіцієнт нерівномірності ___________ скидання стоків від
об'єкта будівництва ____________ куб. м/добу ______________ л/сек. б) фізико-хімічні властивості стоків і їх склад: зважені речовини _________________ мг/л; БСК повне _______________________ мг/л; сульфіди _________________________ мг/л; характерні інгредієнти і токсичні речовини: Zn = _______ мг/л, Сч = _______ мг/л, Ni = _______ мг/л тощо.
10. На території об'єкта будівництва передбачено:
а) локальні очисні споруди у складі ________________________; б) облік стоків, які скидаються (марка приладу) _________________________________________________________________;
в) автоматизовані пробовідбірники (марка) __________________; г) наявність лабораторії ___________________________________; ґ) заходи на об'єкті _______________________________________;
(усереднення, розбавлення, дозоване скидання, локальна
очистка стоків тощо) д) заходи щодо утилізації або використання осадів виробничих
стічних вод ______________________________________________________
(вказати місце захоронення осадів, технологію
їх використання тощо)
11. Суміш виробничих і господарсько-побутових стічних вод
відповідає вимогам СНиП 2.04.03-85 і Правилам приймання стічних
вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації
населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України
від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України
26 квітня 2002 року за N 403/6691, та місцевим Правилам приймання ____________________________________ (найменування населеного
пункту). За якими показниками не відповідає (перелічити з
концентраціями, мг/л) ____________________________________________
12. Обсяг води, яка використовується в системі оборотного і
повторного промислового водопостачання, _____________ куб. м/добу.
13. Додатки до опитувального листа: а) викопіювання з містобудівної документації зі схемою
прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка
пропонується; б) копія документа, який підтверджує право власності
(користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт
підключення; в) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія
спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності
обов'язку щодо їх отримання).
Замовник __________________ _____________ ______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Проектна організація __________________ _____________ ______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.вгору