Документ z2007-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2014, підстава - z2212-13

ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Повідомлення подається такою особою):

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище


Ім'я


По батькові


Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа


Серія і номер


Дата видачі
Ким видано


Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Повідомлення


Інформація, наведена в Повідомленні, є повною і достовірною,
з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,
статті 8 Закону України "Про захист персональних даних"
ознайомлений
_________________
(підпис фізичної особи)


(Зворотний бік)

Пам'ятка
для заповнення Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте Повідомлення українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишити вільними.

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 1-3) записуйте згідно з даними паспорта без скорочення.

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 4-6) записуйте згідно з даними свідоцтва про народження без скорочення.

Рядки 7-9 заповнюйте у разі наявності змін прізвища, імені, по батькові згідно з даними свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу або про зміну імені без скорочення.

Стать (рядок 10) позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок.

Дату народження (рядок 11) записуйте згідно з даними паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.

Місце народження (рядки 12-15) записуйте згідно з даними паспорта.

Місце проживання (рядки 16-24) записуйте згідно з даними паспорта без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 19).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Місце роботи (рядки 25, 26) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 25 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 26 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 27, 28).

Вкажіть дані паспорта (рядки 29-31).

Поставте дату заповнення Повідомлення (рядок 32).

Якщо Повідомлення подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Повідомлення та ознайомлення з інформацією про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнене Повідомлення передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного органу державної податкової служби.

Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.Додаток 9
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ФОРМА ВІДМІТКИ
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 міліметрівДодаток 10
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

ЖУРНАЛ
обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

№ з/п

Дата подачі Повідомлення/Заяви

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала Повідомлення/Заяву

Серія та номер паспорта

Прізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла Повідомлення/Заяву

Підпис посадової особи, яка прийняла Повідомлення/Заяву

Дата занесення відмітки до паспорта

Підпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 11
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків


Форма № 5ДР
(Лицьовий бік)

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Заява подається такою особою):

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище


Ім'я


По батькові


Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа


Серія і номер


Дата видачі
Ким видано


Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Заяву


Інформація, наведена в Заяві, є повною і достовірною,
з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,
статті 8 Закону України "Про захист персональних даних"
ознайомлений
_________________
(підпис фізичної особи)


(Зворотний бік)

Пам'ятка
для заповнення Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте Заяву українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишити вільними.

Вкажіть реєстраційний номер вашої облікової картки платника податків (рядок 1).

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 2-4) записуйте згідно з даними діючого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження) без скорочення.

Дату народження (рядок 5) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові (рядки 6-8), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), без скорочення.

Якщо були зміни дати народження (рядок 9), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - прописом, наприклад, 04 січня 1968.

Місце проживання (рядки 10-18) записуйте відповідно до даних паспортного документа без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 13).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Вкажіть громадянство (назву країни громадянства) (рядок 19).

Податковий номер, що використовується в країні громадянства (рядок 20), заповнюється тільки іноземними громадянами.

Місце роботи (рядки 21, 22) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 21 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 22 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 23, 24).

Вкажіть дані паспортного документа або свідоцтва про народження дитини (рядки 25-28).

Поставте дату заповнення Заяви (рядок 29).

Якщо Заяву подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Заяви та ознайомлення з інформацією про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнену Заяву передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного органу державної податкової служби.

Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.Додаток 12
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків


Форма № 5ДРП
(Лицьовий бік)

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Заява подається такою особою):

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище


Ім'я


По батькові


Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа


Серія і номер


Дата видачі
Ким видано


Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Заяву


__________
* Для фізичних осіб, які змінили паспорт громадянина України, до якого раніше було внесено відмітку в паспорті "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

Інформація, наведена в Заяві, є повною і достовірною,
з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,
статті 8 Закону України "Про захист персональних даних"
ознайомлений
_________________
(підпис фізичної особи)


(Зворотний бік)

Пам'ятка
для заповнення Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте Заяву українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишити вільними.

Вкажіть дані паспортного документа (рядки 1-3).

Вкажіть серію і номер паспорта, за якими проводилась реєстрація у Державному реєстрі і до якого було внесено відмітку (рядок 4).

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 5-7) записуйте згідно з даними діючого паспорта без скорочення.

Дату народження (рядок 8) записуйте згідно з даними діючого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968.

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові (рядки 9-11), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта без скорочення.

Якщо були зміни дати народження (рядок 12), вкажіть попередні дані згідно з даними зміненого паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968.

Місце проживання (рядки 13-21) записуйте згідно з даними паспорта без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 16).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Місце роботи (рядки 22, 23) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 22 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 23 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 24, 25).

Поставте дату заповнення Заяви (рядок 26).

Якщо Заяву подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Заяви та ознайомлення з інформацією про права та обов'язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнену Заяву передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного органу державної податкової служби.

Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.Додаток 13
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

Голові/начальнику
_________________________________
(найменування органу
державної податкової служби)
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

від ______________________________
(прізвище)
_________________________________
(ім'я та по батькові)
_________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків)
_________________________________
(місце проживання)
_________________________________

ЗАЯВА

Прошу надати мені відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків / джерела виплачених доходів та утриманих податків

за період* з _______________________ по ______________________

для _______________________________________________________
                                                                                         (мета)

Паспортні дані: _____________________________________________

________________
(дата)

______________________
(підпис фізичної особи)

__________
* Відомості про доходи фізичних осіб накопичуються в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, починаючи з 01 січня 1998 року.Додаток 14
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

Дата ____________ № ____________

ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

_____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру / серія та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру

місце проживання: ____________________________________________________________,

в період з ____________ по ____________ отримував(ла) доходи з таких джерел:

Податковий номер, найменування підприємства або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
Код та найменування органу державної податкової служби, де платник перебуває на обліку

Рік/ квартал

Сума доходу

Сума податку

Код та назва ознаки доходу / код ознаки пільги

Дата прийому на роботу

Дата звільнення з роботи

нараховано

виплачено

нараховано

перераховано в бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

М.П.

__________________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби)
Додаток 15
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

Дата ___________ № ____________

ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків

_____________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру / серія та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру

місце проживання: ____________________________________________________________,

в період з ____________ по ____________ отримував(ла) доходи з таких джерел:

Податковий номер, найменування підприємства або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця
Код та найменування органу державної податкової служби, де платник перебуває на обліку

Рік/ квартал

Код та назва ознаки доходу

Дата прийому на роботу

Дата звільнення з роботи

1

2

3

4

М.П.

__________________
(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби)вгору