Документ z2037-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2012 N 926
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2012 р.
за N 2037/22349

Про затвердження Змін до деяких наказів
Міністерства охорони здоров'я України
з питань трансплантації

Відповідно до статей 6, 7, 9 Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
( 1007-14 ), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2000 року N 695 ( 695-2000-п ) "Деякі питання
реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині", підпунктів 6.43, 6.44 підпункту 6
пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року
N 467 ( 467/2011 ), з метою удосконалення нормативно-правової бази
з питань трансплантації органів, тканин і клітин людини
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони
здоров'я України з питань трансплантації, що додаються.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та наукових установ,
у яких проводиться діяльність, пов'язана з трансплантацією,
прийняти до виконання положення цього наказу.
3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Толстанова О.К.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр Р.В.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державної служби України
з лікарських засобів І.Б.Демченко
Т.в.о. Голови
Державної митної служби України О.М.Дороховський
Президент Національної академії
медичних наук України
академік А.М.Сердюк
Перший заступник
Міністра інфраструктури України К.О.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.11.2012 N 926
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2012 р.
за N 2037/22349

ЗМІНИ
до деяких наказів
Міністерство охорони здоров'я України
з питань трансплантації

1. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку перевезення анатомічних
матеріалів людини в межах України та вивезення їх за межі України,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 4 травня 2000 року N 96 ( z0682-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2000 року за N 682/4903,
викласти в такій редакції: "Усі анатомічні матеріали перевозяться через митний кордон у
спеціальній металевій тарі (контейнерах, ящиках), яка забезпечує
їх повне збереження та придатність. Кожна спеціальна металева тара
(контейнер, ящик) з анатомічними матеріалами пломбується
відправником."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Такі анатомічні матеріали, як анатомічні утворення, тканини,
їх компоненти та фрагменти, можуть вивозитися за межі України
державними та комунальними закладами охорони здоров'я і державними
науковими установами, які мають право виготовляти біоімплантати з
метою виготовлення біоімплантатів у митному режимі переробки за
межами митної території у встановленому законодавством порядку.".
2. В Інструкції щодо вилучення анатомічних утворень, тканин,
їх компонентів та фрагментів у донора-трупа ( z0699-00 ),
затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від
25 вересня 2000 року N 226 ( z0697-00 ), зареєстрованій у
Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000 року за N 699/4920:
2.1. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Лікарі бригад і груп з цього виду діяльності повинні
пройти відповідну підготовку за сучасними технологіями вибору
донора, вилучення, первинної консервації та переробки тканин і їх
компонентів у Координаційному центрі трансплантації органів,
тканин і клітин або у відповідних закладах (установах), діяльність
яких пов'язана з трансплантацією.".
2.2. Підпункт 7.2. пункту 7 викласти в такій редакції: "7.2. Дотримуватися положень цієї Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів, що
підлягають переробці у біоімплантати, та відповідних технологічних
інструкцій, розроблених та затверджених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.".
2.3. У додатку 2 до Інструкції ( z0699-00 ): у розділі II: пункт 3 після слова "Сухожилок" доповнити словом
"переднього"; у пункті 6 слово "стегнової" замінити словом "гомілкової"; доповнити розділ новими пунктами такого змісту: "37. Нарости великогомілкової кістки 38. П'яткова кістка"; у розділі IV: пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Очне яблуко або його складові"; пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7.
3. У Переліку анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у
донора-трупа і мертвого плоду людини ( z0701-00 ), затвердженому
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня
2000 року N 226 ( z0697-00 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 11 жовтня 2000 року за N 701/4922:
3.1. У розділі II: у пункті 1 слово "Скроньова" замінити словом "Скронева"; пункт 3 після слова "Сухожилок" доповнити словом
"переднього"; у пункті 6 слово "стегнової" замінити словом "гомілкової"; у пункт 36 слово "скроньова" замінити словом "скроневої"; доповнити розділ новими пунктами 37, 38 такого змісту: "37. Нарости великої гомілкової кістки 38. П'яткова кістка".
3.2. У розділі IV: пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Очне яблуко або його складові"; пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7.
4. В Інструкції щодо виготовлення біоімплантатів
( z0702-00 ), затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 25 вересня 2000 року N 226 ( z0697-00 ),
зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000 року
за N 702/4923:
4.1. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. З метою використання у вітчизняній хірургічній практиці
високоякісних біоімплантатів останнього покоління, вироблених за
найсучаснішими технологіями, вони можуть виготовлятися спільно з
іноземними партнерами на умовах переробки анатомічних матеріалів
за межами митної території України з дотриманням вимог
законодавства.".
4.2. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
вилучення анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантатів
здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Дотримання технології переробки, виготовлення біоімплантатів,
розрахунок виходу готової продукції, а також розробка стандартів
щодо виготовлення біоімплантатів забезпечуються державними та
комунальними закладами закладами охорони здоров'я та науковими
установами, що здійснюють діяльність, пов'язану з
трансплантацією.".
4.3. Друге речення пункту 6 виключити.
5. В Умовах забезпечення збереження анатомічних матеріалів
під час їх перевезення ( z0703-00 ), затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2000 року N
226 ( z0697-00 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2000 року за N 703/4924:
5.1. Друге речення пункту 3 розділу I викласти в такій
редакції: "При перевезенні органів через митний кордон України
транспортні контейнери опечатуються печаткою державного або
комунального закладу охорони здоров'я чи державної наукової
установи, що здійснюють діяльність пов'язану з трансплантацією, в
якому було здійснено вилучення органів.".
5.2. У розділі II: пункт 4 викласти в такій редакції: "4. У межах України перевезення біологічних тканин та їх
компонентів, анатомічних утворень, фетальних матеріалів
здійснюється уповноваженим(и) на те працівником(ами) відповідних
державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних
наукових установ, що здійснюють діяльність, пов'язану з
трансплантацією (у яких було здійснено вилучення анатомічного
матеріалу або тих, де плануються його трансплантація та/або
переробка і виготовлення біоімплантатів), за умови наявності в
такої(их) особи (осіб) товарно-транспортної накладної, в якій
зазначаються перелік анатомічних матеріалів, що транспортуються,
та їх кількість. У разі перевезення анатомічних матеріалів за межі
митного кордону України кожен спеціальний металевий контейнер
(ящик), у якому знаходяться анатомічні матеріали, повинен бути
опломбований відправником.".
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзейвгору