Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів
Мінсоцполітики України; Наказ, Положення, Норми [...] від 09.10.2013653
Документ z2057-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2013  № 653


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2013 р.
за № 2057/24589

Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України „Про соціальні послуги”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389, з метою організації надання соціальних послуг з денного догляду дітям-інвалідам НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Заступник
Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівніС. Рибак


О. ТолстановО. Мірошниченко
Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
09.10.2013  № 653


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2013 р.
за № 2057/24589

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення денного догляду для дітей-інвалідів

І. Загальні положення

1.1. Відділення денного догляду для дітей-інвалідів (далі - Відділення) - структурний підрозділ установи або закладу соціального обслуговування органів соціального захисту населення (далі - установа), що утворюється для надання соціальної послуги денного догляду не менш як 30 дітям-інвалідам.

У разі виявлення менш як 30 дітей-інвалідів, які потребують соціальної послуги денного догляду, в установі можуть бути сформовані групи для надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам.

1.2. Відділення утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням засновника.

1.3. Положення про Відділення затверджується керівником установи за погодженням із засновником.

1.4. Координація роботи Відділення, організаційно-методичне забезпечення та контроль його діяльності здійснюються Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) відповідно до підпорядкованості.

1.5. Відділення розміщується на території зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою.

1.6. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами установи, а також цим Типовим положенням.

ІІ. Завдання та основні напрями діяльності Відділення

2.1. Відділення забезпечує:

1) реалізацію завдань, визначених Законом України „Про соціальні послуги”, Державним стандартом денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 року за № 1363/23895, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав дітей-інвалідів на отримання соціальних послуг;

2) визначення індивідуальних потреб дітей-інвалідів;

3) безпечні та належні умови для денного перебування дітей-інвалідів та надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам;

4) спостереження за станом здоров'я;

5) харчування дітей-інвалідів;

6) здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей-інвалідів (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування тощо);

7) формування та підтримку навичок самообслуговування;

8) надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда в рамках відповідної діяльності установи;

9) проведення культурно-масових заходів.

2.2. Діти-інваліди, які перебувають у Відділенні, забезпечуються постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом згідно з Орієнтовними нормами забезпечення м’яким та твердим інвентарем у відділенні денного догляду для дітей-інвалідів (додаток 1); харчуванням, у тому числі й дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я.

ІІІ. Умови зарахування, утримання та відрахування з Відділення

3.1. До Відділення можуть зараховуватись діти віком від 3 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда (далі - діти-інваліди), за наявності відповідних медичних висновків.

3.2. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється відповідно до надісланих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення документів, а саме:

заяви батьків або законних представників дітей-інвалідів;

документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копії рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над дітьми-інвалідами, які цього потребують (за наявності);

довідки про склад сім'ї (за наявності);

виписки з історії розвитку дитини (облікова форма № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302);

трьох фотокарток розміром 3 х 4 см;

медичної довідки про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування Відділення. Довідка дійсна протягом 3 днів від дати видачі.

3.3. Діти-інваліди зараховуються до Відділення на підставі наказу керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

3.4. На кожну особу, зараховану до Відділення, формується особова справа, у якій містяться документи, визначені пунктом 3.2 цього розділу.

3.5. Відрахування дитини-інваліда з Відділення здійснюється згідно з наказом керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення, за наявності однієї з таких підстав:

особиста заява батьків або законних представників дитини-інваліда;

направлення дитини-інваліда на стаціонарне перебування до установи;

зміна місця проживання дитини-інваліда;

виявлення медичних протипоказань для отримання соціальної послуги денного догляду у Відділенні;

досягнення дитиною-інвалідом 18 років;

у разі смерті дитини-інваліда.

3.6. За дитиною-інвалідом зберігається місце у Відділенні в разі її хвороби, карантину, відпустки батьків або законних представників, але не більше ніж на 75 днів.

3.7. Протипоказаннями для зарахування дітей-інвалідів до Відділення є:

гострі інфекційні захворювання;

захворювання в гострій формі;

інфекційні хвороби очей і шкіри;

туберкульоз (активні форми);

тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, шизотипові і маячні розлади, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями), імбецильність помірно виражена та виражена, ідіотія;

епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;

активний сифіліс;

гострі захворювання центральної нервової системи;

бацилоносійство;

інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.

IV. Організація денного догляду у Відділенні

4.1. Забезпечення надання соціальної послуги денного догляду у Відділенні здійснюється з 8.00 (9.00) до 17.30 (18.30) за винятком вихідних та святкових днів.

Відділення здійснює свою діяльність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, що затверджені керівником установи.

4.2. Забезпечення заходів соціальної послуги денного догляду дітей-інвалідів здійснюється згідно з індивідуальним планом надання соціальної послуги.

4.3. Групи у Відділенні комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками та з урахуванням стану здоров’я.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці:

від 3 до 6 років;

від 6 до 9 років;

від 9 до 14 років;

від 14 до 18 років.

Групи комплектуються по 8-10 дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я, фізичних та психічних вад розвитку, а також побажань батьків або їхніх законних представників. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у Відділенні.

4.4. Діти-інваліди перебувають у Відділенні протягом року (крім вихідних та святкових днів).

За бажанням батьків або законних представників дитина-інвалід може перебувати у Відділенні повний або неповний день. Для дітей, які перебувають у Відділенні неповний день, можуть створюватися окремі групи. У Відділенні можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

4.5. Для організації послуги денного догляду дітей-інвалідів Відділення повинно мати:

обладнані приміщення, зокрема для роздягання, денного відпочинку, проведення ігор, вживання їжі, особистої та загальної гігієни, та службові приміщення;

кваліфікований персонал згідно з Орієнтовними штатними нормативами відділення денного догляду для дітей-інвалідів (додаток 2).

V. Організація харчування дітей-інвалідів у Відділенні

5.1. Відділення забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їхнього нормального росту і розвитку, за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 „Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики”, від 20 жовтня 2010 року № 953 „Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики”.

5.2. Харчування дітей у Відділенні та його кратність залежать від внутрішнього розпорядку Відділення та тривалості перебування в ньому дітей-інвалідів.

5.3. Для дітей-інвалідів, які перебувають у Відділенні менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або законними представниками дітей-інвалідів.

VІ. Медичне обслуговування дітей-інвалідів у Відділенні

6.1. Медичне обслуговування дітей-інвалідів у Відділенні здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Відділення (установи, структурним підрозділом якої воно є) або залучаються на договірних засадах, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів при прийнятті до Відділення та вибутті з Відділення, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або законних представників дітей-інвалідів.

6.2. До основних обов'язків медичних працівників Відділення належать:

організація і проведення медичних оглядів при прийнятті дітей-інвалідів до Відділення та вибутті з нього, у тому числі профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування;

медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

6.3. У Відділенні (установі) має бути обладнане приміщення для забезпечення належних умов роботи медичного персоналу.

VІІ. Управління Відділенням

Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником установи, структурним підрозділом якої є Відділення.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 1
до Типового положення
про відділення денного догляду
для дітей-інвалідів
(пункт 2.2)

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ
забезпечення м'яким та твердим інвентарем у відділенні денного догляду для дітей-інвалідів


з/п

Найменування м’якого інвентарю

Одиниця виміру

Норма на одне ліжко-місце

Строк використання
(років)

Постільні речі та білизна

1

Матрац

шт.

1

2

2

Простирадло

шт.

5

1

3

Ковдра напіввовняна

шт.

1

2

4

Підковдра

шт.

5

1

5

Покривало

шт.

1

3

6

Подушка

шт.

1

2

7

Наволочка

шт.

5

1

8

Рушник вафельний

шт.

5

1

9

Рушник махровий

шт.

5

1

10

Наматрацник гігієнічний із клейонки медичної

шт.

2

1


з/п

Найменування предметів

Кількість предметів з розрахунку на 30 дітей-інвалідів
(штук)

І. Житлова група

1

Житлові приміщення

1.1

Ліжко (за потреби - функціональне)

30

1.2

Стільчик дитячий

30

1.3

Шафа для роздягання з лавкою

30

ІІ. Обслуговуюча група

2

Їдальня


2.1

Стіл обідній двомісний

8

2.2

Стільчик дитячий

30

2.3

Урна для сміття

4

2.4

Таця пластикова

6

2.5

Бачок для харчових відходів

2

3

Санітарний вузол

3.1

Умивальник

4

3.2

Унітаз

4

3.3

Комплект душовий

1

3.4

Урна для сміття

1

3.5

Вішалка для рушників

30

3.6

Дзеркало

1

4

Підсобні приміщення

4.1

Дошка для прасування

1

4.2

Мотузка для білизни (40 м)

1

4.3

Швабра

4

4.4

Віник

4

4.5

Совок

4

4.6

Праска

1

4.7

Бачок для харчових відходів

2

4.8

Стіл виробничий

1

4.9

Шафа навісна для посуду

2

4.10

Плита електрична

2

4.11

Холодильник

2

5

Столовий посуд

5.1

Тарілка глибока

30

5.2

Тарілка мілка

30

5.3

Столова ложка

30

5.4

Чайна ложка

30

5.5

Виделка

30

5.6

Ніж

5

5.7

Чашка для чаю

30

5.8

Каструля

5

5.9

Пательня

5

5.10

Чайник

3

5.11

Дошка обробна

3

__________
Примітка.


Інший твердий та м’який інвентар, обладнання можуть бути придбані за рішенням керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення, за погодженням із засновником.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукіна
Додаток 2
до Типового положення
про відділення денного догляду
для дітей-інвалідів
(пункт 4.5)

ОРІЄНТОВНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
відділення денного догляду для дітей-інвалідів

Посада

Кількість одиниць

Примітки

Адміністративно-господарський персонал

Завідувач

1

Сестра-господиня

1


Педагогічний персонал

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи

2


Вихователь


Для групи чисельністю 8-10 дітей-інвалідів кількість вихователів установлюється з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу. На кожні 2-3 групи встановлюються одна посада підмінного вихователя та одна посада помічника вихователя

Культорганізатор

1


Медичний персонал

Лікар

0,5


Сестра медична

1

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5


Персонал працівників кухні (харчоблоку) (при однозмінному режимі роботи)

Кухар

1

Уводиться за наявності їдальні

Підсобний робітник

1

Уводиться за наявності їдальні

Мийник посуду

1

Уводиться за наявності їдальні

Обслуговуючий персонал

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

0,5

Уводиться за умови надання комплекту постільної білизни

Водій автотранспортного засобу

Уводиться за потреби та за наявності на балансі автотранспортного засобу.
Кількість штатних одиниць водія автотранспортного засобу розраховується із розрахунку одна штатна одиниця на 1 автотранспортний засіб (1 автотранспортний засіб на 30 осіб, що обслуговуються)

_________
Примітка.


Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновника.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору