Документ z2114-12, попередня редакція — Редакція від 22.11.2016, підстава - z1499-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2114/22426

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2175/5 від 26.12.2014
№ 3267/5 від 18.11.2016}

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України


Л.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2114/22426

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2175/5 від 26.12.2014}

2. У назві та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3502/5 «Про затвердження Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1429/20167, слова «запису та заяв про скасування запису» замінити словами «записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів».

3. Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1429/20167, викласти в такій редакції:

«ПОРЯДОК
прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття і розгляду заяв щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) та скасування записів (далі - заява) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

заінтересована особа:

у разі внесення змін до записів Державного реєстру прав - особа, відомості про яку містяться у відповідному записі Державного реєстру прав;

у разі внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав - особа, в інтересах якої на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора прав;

орган державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна - орган державної реєстрації прав, який здійснює ведення реєстраційної справи щодо об’єкта нерухомого майна;

технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до цього Закону.

1.3. Рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), яке оформлює за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках.

У разі прийняття рішення державним реєстратором органу державної реєстрації прав один примірник рішення орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі - заявник), а другий державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи.

У разі прийняття рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора (далі - нотаріус), один примірник рішення нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявнику, а другий примірник передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом України, для долучення його до реєстраційної справи.

У разі прийняття нотаріусом рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, внесенні записів про скасування державної реєстрації прав та скасуванні записів Державного реєстру прав один примірник рішення нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявнику, а другий примірник долучає до облікової справи.

1.4. Внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав здійснюються в день прийняття заяви органом державної реєстрації прав або нотаріусом.

1.5. Документи, що подаються для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

II. Прийняття і розгляд заяв

2.1. Для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав заявник подає органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого було проведено державну реєстрацію прав, або нотаріусу, яким проведено державну реєстрацію прав, заяву та документи, визначені цим Порядком.

У разі ліквідації державної нотаріальної контори, зупинення або припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса заява подається до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна.

Заява подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо.

2.2. Орган державної реєстрації прав або нотаріус приймає заяви у день їх надходження в порядку черговості і реєструє у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

Моментом прийняття заяви вважаються дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав або нотаріус видає заявникові картку прийому заяви.

2.3. Заявник під час подання заяви пред’являє органові державної реєстрації прав або нотаріусу документи, що посвідчують його особу, визначені Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703.

2.4. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв'язку з допущенням технічної помилки заявник подає документ, у якому виявлено технічну помилку, та копії документів, визначені у пункті 2.3 цього розділу.

У разі допущення технічної помилки не з вини державного реєстратора заявник подає документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав.

2.5. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв'язку зі зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав, заявник подає документ, що є підставою для зміни відомостей, копії документів, визначених у пункті 2.3 цього розділу, та документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав.

2.6. Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав заявник подає рішення суду про скасування рішення державного реєстратора, що набрало законної сили, та копії документів, визначених у пункті 2.3 цього розділу.

2.7. У випадку, передбаченому пунктом 2.12 цього розділу, заявник, крім документів, що визначені у пунктах 2.4 - 2.6 цього розділу, подає документ, який підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

2.8. Державний реєстратор розглядає заяви на те саме майно в порядку черговості прийняття заяв, у тому числі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

2.9. Під час розгляду заяви та документів, що додаються до неї, державний реєстратор перевіряє наявність підстав для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав.

2.10. За результатами розгляду заяви та документів, що додаються до неї, державний реєстратор приймає рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав або рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Державного реєстру прав.

2.11. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав вносить зміни до записів, вносить записи про скасування державної реєстрації прав або скасовує записи Державного реєстру прав.

2.12. За бажанням заявника після внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках.

2.13. Орган державної реєстрації прав або нотаріус у день прийняття заяви видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові відповідне рішення, витяг з Державного реєстру прав (у разі його формування) та документи, що подавалися заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав, одним із способів, зазначених у заяві.

Якщо заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав або нотаріусу документи, визначені в пункті 2.3 цього розділу. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав або нотаріусу картку прийому заяви з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав або нотаріус не повертає заяву, документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

Якщо внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку з допущенням технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, орган державної реєстрації прав або нотаріус у п’ятиденний строк з моменту внесення змін до записів Державного реєстру прав надсилає рекомендованим листом таким особам письмове повідомлення про виправлення технічної помилки.

2.14. Державний реєстратор приймає рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:

2.14.1. У разі внесення змін до записів Державного реєстру прав:

органом державної реєстрації прав або нотаріусом, до якого звернувся заявник, не проводилась державна реєстрація прав на відповідний об'єкт нерухомого майна;

подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами;

відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені;

із заявою звернулась неналежна особа;

відсутній запис, щодо якого подано заяву;

документи подані не в повному обсязі.

2.14.2. У разі внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав:

органом державної реєстрації прав або нотаріусом, до якого звернувся заявник, не проводилась державна реєстрація прав на відповідний об’єкт нерухомого майна, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або внесення змін до запису Державного реєстру прав;

подане рішення суду про скасування рішення державного реєстратора не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства;

запис про скасування державної реєстрації прав уже внесено, запис Державного реєстру прав з відповідним реєстраційним номером уже скасовано.

Відмова у внесенні змін до записів, у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав або у скасуванні записів Державного реєстру прав з підстав, зазначених в абзаці другому підпункту 2.14.1 цього пункту та абзаці другому цього підпункту, не може здійснюватися у разі, коли заява подається до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у зв’язку з ліквідацією державної нотаріальної контори, зупиненням або припиненням нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

2.15. Орган державної реєстрації прав або нотаріус у день прийняття заяви видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав або відмови у скасуванні записів Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав.

У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред'являє органові державної реєстрації прав або нотаріусу документи, зазначені в пункті 2.3 цього розділу. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав або нотаріусу картку прийому заяви з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.

Орган державної реєстрації прав або нотаріус не повертає заяву, документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

2.16. Державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи заяву, копії поданих заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав.

У разі якщо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав здійснюються органом державної реєстрації прав не за місцем розташування нерухомого майна, орган державної реєстрації прав передає документи, що зазначені у абзаці першому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом України, для долучення їх до відповідної реєстраційної справи.

У разі прийняття рішення щодо внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав нотаріусом заяву, копії поданих заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані нотаріусом під час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом України, для долучення їх до реєстраційної справи.

У разі прийняття рішення щодо відмови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів про скасування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Державного реєстру прав нотаріусом заяву, копії поданих заявником для внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав документів, документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані нотаріусом під час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав або скасування записів Державного реєстру прав, нотаріус долучає до облікової справи.».

4. В абзаці четвертому Опису відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3503/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1430/20168, слова «та повне найменування органу державної реєстрації прав» замінити словами «, повне найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу».

5. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2011 року № 3601/5 «Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1538/20276, такі зміни:

5.1. Додатки 1, 16 - 18, 21 та 22 викласти в новій редакції, що додаються.

5.2. У додатках 2 - 9, 19, 20 та 23 слова «найменування органу державної реєстрації прав», «найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення» замінити словами «найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу».

5.3. Додатки 2 - 6, 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об'єкти, у якій відомості, зазначені у виносках 10 - 13, вказуються окремо щодо земельної ділянки та об’єкта нерухомого майна, розташованого на ній.».

5.4. У додатку 7:

у виносці 13 слова «(відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова особа органу влади)» виключити;

доповнити додаток новим абзацом такого змісту:

«У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об'єкти, у якій відомості, зазначені у виносках 10 - 12, вказуються окремо щодо земельної ділянки та об’єкта нерухомого майна, розташованого на ній.».

5.5. У додатку 9:

слово та цифри «пунктом 37» замінити словом, цифрами та літерою «пунктом ___-15д»;

після виноски 15г доповнити додаток новою виноскою 15д такого змісту:
«-15д Зазначається пункт 37 у разі поділу об’єкта нерухомого майна, виділу частки з об’єкта нерухомого майна або пункт 38 у разі об’єднання об’єктів нерухомого майна.».

5.6. У додатку 15 слово «витягів» замінити словом «інформації».

5.7. У додатках 19, 20 слова «(записів)» та «(номерами)» виключити.

5.8. У додатку 20:

слова та цифри «керуючись пунктом ___ Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від ___________________ 2011 № __________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____________ 2011 за № ____,» замінити словами та цифрами «керуючись підпунктом 2.15.1 пункту 2.15 Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1429/20167 (із змінами).»;

у виносці 12 слова «запису та заяв про скасування запису» замінити словами «записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів».

5.9. У додатку 23:

слова «запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та «запису Державного реєстру прав» виключити;

слова та цифру «скасував запис (записи) про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права за номером (номерами) ___________9» замінити словами «вніс запис (записи) про скасування державної реєстрації права власності до»;

слово та цифри «пунктом 38» замінити словом та цифрами «пунктом 41»;

у виносці 5 слова «скасування запису Державного реєстру прав» замінити словами «внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

виноску 9 виключити.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3267/5 від 18.11.2016}

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3267/5 від 18.11.2016}

8. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 квітня 2012 року за № 590/20903, такі зміни:

8.1. У пункті 1:

абзаци дев’ятий, десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - дев’ятнадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«заяви про скасування;»;

в абзаці дев’ятнадцятому слова «, що подаються органу державної реєстрації прав» замінити словами «у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

8.2. Форми заяв, додатка до заяв, вимоги до заповнення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 590/20903, викласти в новій редакції, що додаються.

8.3. У Картці прийому заяви та Вимогах до заповнення картки прийому заяви, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 590/20903:

слова «найменування органу державної реєстрації прав» замінити словами «нотаріуса, найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу»;

слова «(П.І.Б. посадової особи)» замінити словами «(П.І.Б. посадової особи, нотаріуса)»;

після слів «(далі - посадова особа)» доповнити словом «, нотаріусом».

8.4. У Вимогах до заповнення картки прийому заяви, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 590/20903:

у пункті 3 слова «яка прийняла заяву, найменування органу державної реєстрації, посадовою особою якого прийнято заяву» замінити словами «нотаріуса, який прийняв заяву, найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу»;

у пункті 6 слова «яка прийняла» замінити словами «нотаріуса, який прийняв»;

у пункті 7 слова «яка отримала» замінити словами «нотаріуса, який отримав»;

пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту:

«Відомості не зазначаються, якщо заява подавалася в електронному вигляді та додатково не подавалися документи в паперовому вигляді.»;

доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. На заяву, подану в електронному вигляді, надається картка прийому заяв та запитів в електронному вигляді, підписана електронним цифровим підписом посадової особи, яка зареєструвала заяву.».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про розгляд заяви


Додаток 16
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про зупинення державної реєстрації прав


Додаток 17
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про відмову у зупиненні державної реєстрації прав


Додаток 18
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про відновлення державної реєстрації прав


Додаток 21
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про скасування


Додаток 22
до наказу Міністерства
юстиції України
26.12.2011  № 3601/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

РІШЕННЯ
про відмову у скасуванні


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1841/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо права власності)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо права власності на єдиний майновий комплекс)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо обтяження речового права)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо відмови від речового права)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна)

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про скасування

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про відкликання заяви

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ЗАЯВА
про надання дубліката свідоцтва про право власності

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ДОДАТОК
до заяви

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2012  № 595/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
14.12.2012 № 1841/5)

ВИМОГИ
до заповнення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Заява заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами кульковою ручкою синього кольору. Дати у заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі - "день, місяць, рік".вгору