Документ z2117-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z1123-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.11.2012  № 1693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2117/22429

Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1337 від 30.07.2013
№ 1710 від 16.12.2014
№ 633 від 13.09.2018}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 листопада 2008 року № 1377 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 року за № 1222/15913 (із змінами).

3. Адміністративні дані щодо діяльності за 2012 рік подаються управителями іпотечним покриттям до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовим актом, який діяв на звітну дату складання таких даних.

4. Пункт 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646 «Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, викласти в такій редакції:

«2. Встановити наступне:

Система довідників є обов`язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, депозитаріями цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, зберігачами цінних паперів, організаторами торгівлі, торговцями цінних паперів та управителями іпотечним покриттям при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.».

5. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.В. СоркінМ.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 29.11.2012 № 53
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
29.11.2012 № 1693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2117/22429

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (далі - Дані).

2. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, коли Управителю стало відомо про виникнення змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації";

нерегулярні Дані - Дані управителя іпотечним покриттям (далі - Управитель) щодо змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації".

4. Подання Даних здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 5 цього розділу.

5. На письмову вимогу уповноваженої особи Управитель зобов’язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника Управителя або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника (кількість) аркушів.

{Абзац другий пункту 5 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1710 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 633 від 13.09.2018}

6. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, строк подання продовжується до першого після неробочого робочого дня.

7. У разі подання виправлених Даних Управитель зобов'язаний подати їх до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділі ІІ цього Положення.

Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення строку їх подання до Комісії.

8. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

а) вилученням документів Управителя у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

9. Управитель зобов'язаний подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

10. Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

11. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

12. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності  затверджуються окремим наказом Голови Комісії.

II. Строки подання та склад Даних

1. Управителі подають Дані до центрального апарату Комісії у строки:

1.1. Квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним кварталом.

1.2. Нерегулярні - протягом двох робочих днів після дати виникнення нерегулярних Даних.

2. Квартальні Дані складаються з:

2.1. Титульного аркуша (додаток 1).

2.2. Відомостей про управителя іпотечним покриттям (додаток 2).

2.3. Відомостей про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям (додаток 3).

2.4. Відомостей про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період (додаток 4).

2.5. Відомостей про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб (додаток 5).

2.6. Відомостей про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття (додаток 6).

2.7. Відомостей про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям (додаток 7).

2.8. Відомостей щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду (додаток 8).

2.9. Відомостей про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (додаток 9).

2.10. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття у звітному періоді відповідно до вимог, встановлених відповідним нормативно-правовим актом Комісії, Управитель додає звіт аудитора на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" до паперової форми квартальних Даних.

2.11. Фінансової звітності (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

ідпункт 2.11 пункту 2 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1337 від 30.07.2013}

3. Дані за IV квартал складаються з:

3.1. Титульного аркуша (додаток 1).

3.2. Відомостей, визначених підпунктами 2.2 - 2.10 пункту 2 цього розділу.

3.3. Фінансової звітності (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

ідпункт 3.3 пункту 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1337 від 30.07.2013}

3.4. Відомостей про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду (додаток 10).

3.5. Відомостей про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття (додаток 11).

3.6. Аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності (крім емітентів цінних паперів), який подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Управителі - емітенти цінних паперів подають аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності у складі річної регулярної інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

{Підпункт 3.6 пункту 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 633 від 13.09.2018}

4. Нерегулярні Дані складаються з:

4.1. Відомостей про заміни у реєстрі іпотечного покриття (додаток 12).

4.2. Відомостей про заміну управителя іпотечного покриття (додаток 13).

4.3. Відомостей про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття (додаток 14).

4.4. Відомостей про звернення стягнення на іпотечне покриття (додаток 15).

4.5. Відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" (додаток 16).

ІІІ. Порядок та обсяг оприлюднення Даних

1. Оприлюднення Даних здійснюється в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в її інформаційному ресурсі (стрічці новин), на веб-сайті емітента та на веб-сайті Управителя.

2. Дані, зазначені у розділі ІІ, мають бути оприлюднені до моменту їх подання Управителем до Комісії.

3. У стрічці новин Управитель оприлюднює нерегулярні Дані.

4. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Т.в.о. директора департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
В. Дерев’янкін
Додаток 1
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Звітна дата

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Прізвище та ініціали керівника

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям-1

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок

Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям

Факс управителя іпотечним покриттям

Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 2
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про управителя іпотечним покриттям

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Номер ліцензії

Дата видачі ліцензії

Територія (область)-1

Статутний капітал (грн)-2

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі-3

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

Код другого основного виду діяльності за КВЕД

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД

Код третього основного виду діяльності за КВЕД

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД

Органи управління підприємства

Засновники підприємства-4

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-2 На дату складання Даних.
-3 За наявності.
-4 Заповнюється в Даних за IV квартал.Додаток 3
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Найменування

Організаційно-правова форма-1

Код за ЄДРПОУ

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Вид діяльності

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 4
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Дата укладання договору

Дата розірвання договору

Номер договору

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Строк обігу іпотечних облігацій (днів)

Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)
Додаток 5
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій - прості іменні

Кількість за видами акцій - прості на пред'явника

Кількість за видами акцій - привілейовані іменні

Кількість за видами акцій - привілейовані на пред'явника
Додаток 6
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Дата укладання договору

Номер договору

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках)

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу

Вартість іпотечних активів, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу

Вартість іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу

Вартість іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття
Додаток 7
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата укладання договору

Номер договору

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)
Додаток 8
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Дата укладання договору

Номер договору

Розмір іпотечного покриття станом на кожну дату

Сума розміру іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)
Додаток 9
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Дата прийняття рішення

Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів

Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів

Найменування

Код за ЄДРПОУ фінансової установи

Місцезнаходження фінансової установи

Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
Додаток 10
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період-1 (грн)

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період-1 (грн)

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

__________
-1 За кожним договором окремо.Додаток 11
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
Додаток 12
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про заміни у реєстрі іпотечного покриття

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата складання нерегулярних даних

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата укладання договору

Номер договору

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій-1

Дата прийняття рішення про заміну

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття, іпотечні активи

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття, інші активи

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, найменування активу

Вартість іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, найменування активу

Вартість іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття

Прізвище та ініціали керівника

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 13
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про заміну управителя іпотечного покриття

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата складання нерегулярних даних

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Номер договору, дата укладання договору

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
Додаток 14
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата складання нерегулярних даних

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Дата розірвання договору

Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір

Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

Місцезнаходження фінансової установи, з якою розірвано договір

Підстави для розірвання договору

Прізвище та ініціали керівника

Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Додаток 15
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про звернення стягнення на іпотечне покриття

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата складання нерегулярних даних

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата виникнення відомостей

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

Прізвище та ініціали керівника

Посада особи, яка підписує адміністративні дані
Додаток 16
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

ВІДОМОСТІ
про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата складання нерегулярних даних

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям

Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

Найменування аудиторської фірми (аудитора), що проводила позапланову аудиторську перевірку

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) аудиторської фірми (аудитора), що проводить позапланову аудиторську перевірку

Підстави для проведення позапланової аудиторської перевірки

Прізвище та ініціали керівника

Посада особи, яка підписує адміністративні дані
вгору