Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2013  № 1177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2013 р.
за № 2153/24685

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 963 від 28.11.2017}

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1403 від 26.12.2014}

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (зі змінами), з метою підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, науково-дослідних установ МВС України, командувачу Національної гвардії України, ректорам (начальникам) вищих навчальних закладів МВС України забезпечити виконання цього наказу.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1403 від 26.12.2014}

3. Скасувати наказ МВС України від 28 квітня 2006 року № 421 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах МВС України" (зі змінами).

4. Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Дивак М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр генерал
внутрішньої служби України


В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

В. о. Голови Профспілки  атестованих працівників
органів внутрішніх справ України
Є.М. Суліма


І.П. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
02.12.2013  № 1177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2013 р.
за № 2153/24685

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України

{У тексті Інструкції слова "внутрішні війська" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1403 від 26.12.2014}

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає особливості організації та проведення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів (далі - НПНК) у вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ МВС) і науково-дослідних установах (далі - НДУ) Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (далі - Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).

Підготовка НПНК у ВНЗ МВС та НДУ організовується на підставі Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), МВС та цієї Інструкції.

1.2. НПНК з числа осіб середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільних осіб, які працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, готуються у ВНЗ МВС та НДУ: в докторантурі; на посадах наукових співробітників, призначених для завершення роботи над докторською дисертацією; в ад’юнктурі (денної та заочної форм навчання) та як здобувачі наукового ступеня (далі - здобувачі) шляхом самостійної поза докторантурою або ад’юнктурою роботи над докторською або кандидатською дисертацією.

Підготовка НПНК з числа працівників інших міністерств і центральних органів виконавчої влади в докторантурі або ад’юнктурі (аспірантурі) ВНЗ МВС та НДУ проводиться за цільовим призначенням поза штатом на підставі відповідного договору.

Підготовка НПНК з числа іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

контрактів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

1.3. Фінансування підготовки НПНК здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.

1.4. Рішення про відкриття або закриття докторантури або ад’юнктури (аспірантури) у ВНЗ МВС та НДУ приймає МОН за клопотанням МВС.

1.5. Загальне керівництво підготовкою НПНК у ВНЗ МВС та НДУ здійснює Департамент кадрового забезпечення МВС (далі - ДКЗ МВС).

1.6. ДКЗ МВС щороку визначає обсяги прийому до докторантур та ад'юнктур ВНЗ МВС та здійснює контроль за набором до них.

1.7. Відповідальність за організацію та підготовку НПНК покладається на керівника ВНЗ МВС та НДУ. Керівництво підготовкою НПНК здійснюється через відповідних проректорів ВНЗ МВС (заступників керівника НДУ), вчену (наукову) раду, відділ, до функцій якого належить організація наукової роботи, докторантуру (ад’юнктуру).

1.8. Науковий керівник (консультант) ад’юнкта (аспіранта), докторанта та здобувача здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання ад’юнктом (аспірантом), докторантом та здобувачем дисертації. Начальники кафедр, відділів, лабораторій, де ведеться підготовка докторантів, ад’юнктів (аспірантів) і здобувачів, є їх безпосередніми начальниками та є відповідальними за організацію і хід виконання планів підготовки НПНК.

1.9. Строк перебування в докторантурі не повинен перевищувати трьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19, 20 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Строк перебування особи на посаді наукового співробітника, яка призначена для завершення роботи над докторською дисертацією, не повинен перевищувати двох років.

Строк навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) не повинен перевищувати: за денною формою навчання - трьох років, заочною формою навчання - чотирьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19, 20 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачі прикріплюються до ВНЗ МВС та НДУ, що мають ад’юнктуру (аспірантуру) з відповідних спеціальностей, на строк до п’яти років.

До строку навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена (наукова) рада ВНЗ МВС та НДУ оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає строк, на який продовжується навчання в ад’юнктурі (аспірантурі), перебування в докторантурі (як правило, не більше одного року).

1.10. Дозволяється створювати підготовчі групи для проведення занять з особами, які готуються до складання кандидатських і вступних іспитів до ад’юнктури (аспірантури), із залученням до цієї роботи наукових і науково-педагогічних працівників на умовах погодинної оплати згідно із законодавством України.

1.11. У разі відсутності вчених з необхідних спеціальностей для проведення занять у підготовчих групах, прийняття вступних та кандидатських іспитів, наукового консультування докторантів, наукового керівництва роботою ад’юнктів (аспірантів) і здобувачів можуть залучатися викладачі, провідні вчені та фахівці інших ВНЗ МВС та НДУ, а також установ і організацій інших міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Оплата праці осіб, залучених з інших установ та організацій для приймання вступних і кандидатських іспитів, проведення консультацій ад’юнктів (аспірантів) і здобувачів, а також проведення занять у підготовчих групах здійснюється згідно із законодавством України.

1.12. Ад’юнкти (аспіранти) і докторанти ВНЗ МВС та НДУ користуються правами, які передбачені в пункті 15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, за винятком підпункту 4.

1.13. Обов’язки ад’юнктів (аспірантів) і докторантів ВНЗ МВС та НДУ визначені в пункті 16 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

1.14. Взаємозобов’язання ад’юнкта або докторанта, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, і ВНЗ МВС та НДУ визначаються в Типовій угоді про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення, форма якої наведена в додатку 1 до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

1.15. Строк навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) за денною формою, перебування в докторантурі зараховується до науково-педагогічного стажу.

1.16. Переведення ад’юнктів до іншого ВНЗ МВС та НДУ, на іншу форму навчання здійснюється керівником ВНЗ МВС та НДУ за погодженням з керівником іншого ВНЗ МВС та НДУ, ДКЗ МВС у межах штатної чисельності перемінного складу, що навчається за державним замовленням, а ад’юнктів, які навчаються за цільовим призначенням (контрактом), - тільки за клопотанням (погодженням) організації, установи, яка направила їх на навчання.

1.17. Питання про переведення попередньо розглядається на засіданнях кафедр (лабораторій, відділів) на підставі звернення ад’юнкта, узгодженого з його науковим керівником.

За результатами обговорення кафедрою (лабораторією, відділом) приймається рішення про доцільність переведення ад’юнкта, яке погоджується з керівництвом ад’юнктури та разом з матеріалами про переведення подається на розгляд вченої (наукової) ради для подальшого схвалення.

1.18. До матеріалів про переведення долучаються:

письмове звернення ад’юнкта про переведення, узгоджене з науковим керівником і начальником кафедри (лабораторії, відділу);

рішення кафедри (лабораторії, відділу) про доцільність переведення (витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії чи відділу);

клопотання структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, територіальних управлінь оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України, ВНЗ МВС та НДУ (далі - комплектуючі підрозділи), які направили ад’юнкта на навчання, погоджене з ДКЗ МВС.

{Абзац четвертий пункту 1.18 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1403 від 26.12.2014}

Після схвалення рішення кафедри (лабораторії, відділу) вченою (науковою) радою складається висновок про переведення ад’юнкта на іншу форму навчання, зарахування до іншого ВНЗ МВС та НДУ.

Висновок затверджується керівником ВНЗ МВС та НДУ.

1.19. Ад’юнкт (аспірант) або докторант (особа, призначена на посаду наукового співробітника для завершення роботи над докторською дисертацією) може бути відрахований з ад'юнктури (аспірантури) або докторантури (звільнений з посади наукового співробітника) у випадках, визначених в пункті 22 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

Рішення про відрахування (звільнення з посади наукового співробітника) ад’юнкта (аспіранта) або докторанта (особи, призначеної на посаду наукового співробітника для завершення роботи над докторською дисертацією) приймається вченою (науковою) радою ВНЗ МВС та НДУ. На підставі рішення вченої (наукової) ради ад'юнкт (аспірант) або докторант (особа, призначена на посаду наукового співробітника для завершення роботи над докторською дисертацією) відраховується з ад'юнктури або докторантури (звільняється з посади наукового співробітника) наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ.

Ад’юнкти (докторанти) денної форми навчання за державним замовленням, які відраховані з навчання, відряджаються для подальшого проходження служби до комплектуючих підрозділів.

1.20. Ад’юнкт або докторант, який був зарахований до ад’юнктури чи докторантури за державним замовленням і відрахований з причин, передбачених пунктом 1.19 цього розділу, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

1.21. Ад'юнкт (аспірант) або докторант (особа, призначена на посаду наукового співробітника для завершення роботи над докторською дисертацією), який успішно захистив дисертацію до закінчення строку навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або перебування в докторантурі (на посаді наукового співробітника), вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з ад'юнктури (аспірантури) або докторантури (звільняється з посади наукового співробітника) з дня захисту дисертації.

1.22. Присвоєння чергових спеціальних (військових) звань ад’юнктам, докторантам та особам, призначеним на посади наукових співробітників для завершення роботи над докторською дисертацією, здійснюється згідно з законодавством України.

1.23. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в ад’юнктурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до ад’юнктури і докторантури за державним замовленням.

II. Планування підготовки та розподілу НПНК

2.1. Підготовка НПНК у ВНЗ МВС та НДУ здійснюється за цільовим призначенням, науковими спеціальностями, річним і перспективним планами.

2.2. Річний план прийому до ад’юнктури і докторантури за державним замовленням готує ДКЗ МВС за пропозиціями комплектуючих підрозділів.

Перспективний план підготовки НПНК готує ВНЗ МВС та НДУ, у якому виконуються дисертації, з урахуванням строку навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі.

Тематику дисертаційних робіт ад’юнктів (аспірантів) і докторантів розробляє Державний науково-дослідний інститут МВС (далі - ДНДІ МВС) за пропозиціями ВНЗ МВС, НДУ та комплектуючих підрозділів.

2.3. До 01 грудня року, що передує року прийняття до ад’юнктури та докторантури, комплектуючі підрозділи подають:

до ДКЗ МВС пропозиції до річного плану прийому до ад’юнктури і докторантури у вигляді замовлення на підготовку ад’юнктів (докторантів) за державним замовленням (додаток);

для погодження до ДНДІ МВС пропозиції щодо орієнтовної тематики дисертаційних робіт ад’юнктів та докторантів.

Річний план прийому та тематика дисертаційних робіт ад’юнктів і докторантів за державним замовленням до 01 лютого року початку підготовки подаються на затвердження керівництву МВС.

2.4. Прийом до ад’юнктури і докторантури здійснюється відповідно до річного плану.

На підставі цього плану ДКЗ МВС до 15 березня року початку підготовки доводить до комплектуючих підрозділів план відбору кандидатів для вступу до ад'юнктур і докторантур за державним замовленням.

Після закінчення прийому до ад’юнктури і докторантури керівники ВНЗ МВС та НДУ у п’ятиденний строк подають до ДКЗ МВС звіт про виконання плану відбору до ад’юнктури та докторантури за державним замовленням.

2.5. Протокол персонального розподілу випускників ад’юнктури і докторантури до 01 червня року випуску подається на затвердження заступникові Міністра - керівнику апарату.

Особи, які протягом навчання не захистили дисертації або дисертації яких не прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою, призначаються на посади в комплектуючих підрозділах, не вищі від тих, з яких вони вступали на навчання.

III. Відбір та направлення на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання до ад’юнктури і докторантури за державним замовленням здійснюють комплектуючі підрозділи.

3.2. Документи на кандидатів до вступу в ад’юнктуру (на денну та заочну форми навчання) і докторантуру в установленому порядку оформлюють комплектуючі підрозділи. На денну форму навчання оформлюється особова справа, а на заочну - навчальна справа.

Комплектуючий підрозділ зобов’язаний направити кандидата на навчання до ад’юнктури чи докторантури, а кандидат на навчання зобов’язаний прибути до ВНЗ МВС та НДУ для участі у вступних іспитах.

3.3. До особової (навчальної) справи долучаються:

рапорт (для цивільних осіб - заява) із зазначенням форми навчання, спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

атестаційний лист (на заочну форму навчання та для цивільних осіб - особовий листок з обліку кадрів);

список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, долучають також копію Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі складання кандидатських іспитів);

автобіографія;

медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-у.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту).

Паспорт і дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня кандидата наук вступник пред’являє особисто.

3.4. Особові (навчальні) справи кандидатів на навчання в ад’юнктурі не пізніше ніж за місяць до початку вступних іспитів надсилаються до ВНЗ МВС та НДУ.

3.5. Документи кандидатів на навчання в ад’юнктурі (докторантурі) за державним замовленням, які надійшли до ВНЗ МВС (НДУ) з порушенням зазначених вимог, повертаються до комплектуючих підрозділів.

3.6. Приймальні комісії ВНЗ МВС та НДУ здійснюють прийом до ад’юнктури тільки у межах штатної чисельності перемінного складу та відповідно до визначених обсягів державного замовлення.

Проведення та складання вступних іспитів здійснюються відповідно до вимог Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

IV. Підготовка докторів наук

4.1. До докторантури приймаються особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільні особи, які працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Початок підготовки в докторантурі - з 01 вересня року вступу.

4.2. Комплектуючі підрозділи надсилають до 01 липня року вступу до ВНЗ МВС та НДУ матеріали, передбачені у пункті 3.3 розділу ІІІ цієї Інструкції, для розгляду відповідними кафедрами (лабораторіями, відділами).

Кафедра (лабораторія, відділ) в місячний строк з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена (наукова) рада у місячний строк розглядає висновки кафедри (лабораторії, відділу) щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

4.3. Рішення вченої (наукової) ради затверджується і оформляється наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ.

4.4. Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою (лабораторією, відділом) затверджуються вченою (науковою) радою ВНЗ МВС та НДУ не пізніше тримісячного строку після зарахування його до докторантури.

Тема дисертації повинна бути актуальною, пов’язаною з основною проблематикою оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ та відповідати затвердженій керівництвом МВС тематиці дисертаційних робіт.

4.5. Для надання докторанту допомоги в написанні дисертації за місцем його підготовки з числа докторів наук може призначатися науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом плану підготовки дисертації. Науковими консультантами, як виняток, можуть призначатися також провідні вчені - доктори наук інших установ та організацій, що не належать до сфери управління МВС.

4.6. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта за його згодою, визначає керівник ВНЗ МВС та НДУ. Вона не повинна перевищувати трьох осіб одночасно, включаючи тих докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

4.7. Докторант щороку доповідає про виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (лабораторії, відділу). Звіти докторантів подаються до вченої (наукової) ради, за результатами яких проводиться атестація докторанта та приймається рішення про подальше його перебування в докторантурі. Результати атестації затверджує керівник ВНЗ МВС та НДУ.

4.8. За період перебування в докторантурі докторант повинен завершити роботу над дисертацією та подати її на розгляд до спеціалізованої вченої ради. Успішним закінченням докторантури вважається захист дисертації або прийом її до розгляду спеціалізованою вченою радою.

4.9. Здобувачами, які працюють поза докторантурою, можуть бути особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільні особи, які працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають науковий ступінь кандидата наук і здобутки в певній галузі науки.

Рішення про прикріплення здобувача до ВНЗ МВС та НДУ оголошується наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ.

4.10. Порядок затвердження тем докторських дисертацій здобувачів викладено в пункті 4.4 цього розділу.

4.11. Здобувачам за умови успішного поєднання службової діяльності та наукової роботи за рекомендацією вченої (наукової) ради надається творча відпустка для завершення роботи над дисертацією відповідно до законодавства України.

4.12. Здобувачі з числа керівного складу та науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС або наукових співробітників НДУ, які мають вагомі здобутки в певній галузі науки і виконали не менше двох третин плану дисертаційної роботи, можуть бути призначені (переведені) на термін до двох років на посади наукових співробітників для завершення роботи над докторською дисертацією.

4.13. Призначення здобувачів на посади наукових співробітників для завершення роботи над докторською дисертацією здійснюється наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ.

4.14. Для виконання роботи над дисертацією здобувач, який призначений на посаду наукового співробітника, прикріплюється до кафедри (лабораторії, відділу) за профілем тематики дослідження. Начальник кафедри (лабораторії, відділу) є безпосереднім начальником здобувача.

4.15. Після закінчення строку перебування на посаді наукового співробітника для завершення докторської дисертації здобувач зобов’язаний подати в спеціалізовану вчену раду завершену докторську дисертацію.

4.16. Особами, які успішно пройшли підготовку як здобувачі наукового ступеня доктора наук, вважаються ті, хто протягом встановленого строку повністю виконали індивідуальний план роботи та захистили дисертацію або дисертація яких прийнята до розгляду спеціалізованою вченою радою.

4.17. Здобувачі, які призначені на посади наукових співробітників для завершення роботи над докторською дисертацією, звільняються з цих посад з причин, викладених у пунктах 1.19 та 1.21 розділу I цієї Інструкції.

V. Підготовка кандидатів наук

5.1. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільні особи, які працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають стаж практичної роботи не менше 3-х років, повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр".

Початок підготовки в ад’юнктурі - з 01 вересня року вступу.

5.2. Складання вступних іспитів до ад’юнктури здійснюється у порядку, визначеному Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

Вступні іспити до ад’юнктури проводяться щороку до 30 серпня включно.

5.3. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до ад’юнктури, для підготовки та складання вступних іспитів один раз на рік надається додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до ад’юнктури з одним або декількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишилися, з розрахунку 10 днів на кожний іспит. До додаткової відпустки не включається час проїзду від місця проходження служби до місцезнаходження ВНЗ МВС та НДУ. Документом, який засвідчує право вступника до ад’юнктури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії ВНЗ МВС та НДУ за підписом відповідального секретаря про його допуск до складання вступних іспитів.

5.4. Кандидати на денну форму навчання в ад’юнктурі перед відбуттям для складання вступних іспитів із займаних посад не звільняються.

5.5. На підставі результатів вступних іспитів до ад’юнктури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Про зарахування або про відмову в зарахуванні до ад’юнктури вступникові повідомляється у п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

5.6. Зарахування до ад’юнктури здійснюється наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ.

5.7. Тема, розгорнутий план дисертації ад’юнкта розглядаються та затверджуються вченою (науковою) радою не пізніше тримісячного строку після зарахування до ад’юнктури.

Тема дисертації повинна бути актуальною, пов’язаною з основною проблематикою оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ та відповідати затвердженій керівництвом МВС тематиці дисертаційних робіт.

5.8. Ад’юнкт працює за індивідуальним планом роботи, який розробляється під керівництвом наукового керівника на весь період навчання в ад’юнктурі. Двічі на рік ад’юнкт доповідає про виконання індивідуального плану роботи на засіданні кафедри (лабораторії, відділу), а також щороку атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ ад’юнкт переводиться на наступний рік навчання або відраховується з ад’юнктури.

5.9. Підготовка ад’юнктом дисертації здійснюється на кафедрі (у лабораторії, відділі). Безпосередній контроль та відповідальність за підготовку ад’юнктів, виконання ними індивідуальних планів роботи та проходження педагогічної практики покладаються на начальників кафедр (лабораторій, відділів) та наукових керівників.

5.10. Навчальний час теоретичної та практичної підготовки ад’юнктів, форми звітності з навчальних дисциплін визначаються керівником ВНЗ МВС та НДУ, виходячи з потреб навчання за кожною науковою спеціальністю.

5.11. Кожному ад’юнктові одночасно з його зарахуванням на навчання наказом керівника ВНЗ МВС та НДУ призначається науковий керівник, як правило, доктор наук, або, за рішенням вченої (наукової) ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник ад’юнкта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контроль за виконанням індивідуального плану роботи і несе особисту відповідальність за якісне написання ад’юнктом дисертації.

Кількість ад’юнктів, прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не повинна перевищувати п’яти осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника - кандидата наук - трьох осіб, включаючи ад’юнктів (аспірантів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

5.12. Діяльність ад’юнктури контролює відповідний проректор ВНЗ МВС (заступник начальника НДУ).

5.13. Ад’юнктам заочної форми навчання за умови успішного виконання індивідуального плану роботи за місцем служби (роботи) надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією.

5.14. Ад’юнкти денної форми навчання, які успішно закінчили навчання в ад’юнктурі, працевлаштовуються згідно з протоколом комісії з персонального розподілу.

5.15. Педагогічна і науково-дослідна практика (обсягом до 100 навчальних годин) проводиться протягом другого або третього року навчання за програмою, яка розробляється індивідуально для кожного ад’юнкта і затверджується начальником кафедри (лабораторії, відділу).

Педагогічну практику проходять ад’юнкти, які готуються для заміщення посад науково-педагогічних працівників.

Практика включає:

розробку навчально-методичних матеріалів;

проведення різних видів занять;

відвідування занять, які проводять досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри і ВНЗ МВС та НДУ;

участь у методичній роботі кафедри.

Для ад’юнктів, зарахованих в ад’юнктуру з посад викладачів, які мають педагогічний стаж понад два роки, педагогічна практика рішенням кафедри може бути скорочена або зовсім не проводитися.

Науково-дослідну практику в наукових підрозділах проходять ад’юнкти, які готуються для заміщення посад наукових співробітників.

Програма науково-дослідної практики складається начальником науково-дослідного підрозділу та затверджується відповідним проректором ВНЗ МВС (заступником начальника НДУ).

Під час науково-дослідної практики ад’юнкт повинен брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, розробці методик проведення наукових досліджень і експериментів, оволодівати практичними навиками проведення наукових експериментів.

5.16. Ад’юнкти звільняються від занять у системі службової підготовки, за винятком занять з фізичної, вогневої та стройової підготовки.

Ад’юнкти залучаються до несення внутрішньої служби, заходів з охорони громадського порядку на загальних підставах.

5.17. Ад’юнкт за період навчання в ад’юнктурі повинен повністю виконати індивідуальний план роботи та завершити роботу над дисертацією. Успішним закінченням ад’юнктури вважається захист дисертації або прийом її до розгляду спеціалізованою вченою радою.

5.18. Здобувачами, які працюють над дисертаціями поза ад’юнктурою, можуть бути особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільні особи, які працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр".

5.19. Підготовка здобувачів здійснюється згідно з положеннями, викладеними у пунктах 46-56 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

5.20. Особами, які успішно пройшли підготовку як здобувачі наукового ступеня кандидата наук, вважаються ті, хто протягом встановленого строку повністю виконали індивідуальні плани роботи, захистили дисертацію або дисертацію яких прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою.

5.21. Складання кандидатських іспитів здійснюється у порядку, визначеному в пунктах 67-85 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
генерал-лейтенант міліції
М.М. Дивак
Додаток
до Інструкції про організацію
підготовки науково-педагогічних
і наукових кадрів у вищих навчальних
закладах та науково-дослідних
установах Міністерства внутрішніх
справ України
(пункт 2.3)

ЗАМОВЛЕННЯ
_________________________________
(комплектуючий підрозділ)
на підготовку ад’юнктів (докторантів) за державним замовленням
у _____ році

№ з/п

Вищий навчальний заклад МВС (науково-дослідна установа)

Шифр спеціальності та її назва

Кількість осіб

Форма навчання

Примітка

до ад’юнктури

до докторантури
Керівник

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

__________ М.М. Дивак
Публікації документа