Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2019, підстава - z0445-19

ціна викупу акції;

дати укладення відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством.

17. Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов’язаних зі зміною прав акціонерів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

власників якого типу та класу акцій стосуються зміни;

опис змін у статуті емітента, що пов’язані зі зміною прав акціонерів.

18. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів;

дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу;

дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу;

відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення, розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення;

сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів.

19. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам), в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

20. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов’язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (гаранта), розмір власного капіталу поручителя (гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

21. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам);

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

22. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.

23. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства, складаються за формою, наведеною у пункті 4 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

кількість акціонерів на дату прийняття рішення;

опис змін до статуту емітента (зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі/зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі).

24. Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента складаються за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

У Повідомленні розкривається інформація:

стара URL-адреса веб-сайту;

дата зміни адреси веб-сайту;

нова URL-адреса веб-сайту.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом 24 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

25. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу складається за формою, наведеною у пункті 5 додатка 15 до цього Положення.

У Повідомленні розкривається інформація:

назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту;

дата затвердження органом товариства відповідного звіту;

текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

Емітент може не розкривати звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом 25 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

{Глава 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

2. Склад інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення глави 2 розділу II цього Положення.

2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя;

2) відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набрало чинності.

3. Склад проміжної інформації емітентів цінних паперів

{Назва глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

1. Проміжна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента);

зміст;

основні відомості про емітента (включають, зокрема, відомості про розмір статутного капіталу, інформацію про органи управління емітента, засновників);

інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості про цінні папери емітента;

відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах;

інформацію щодо корпоративного секретаря;

інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

проміжну (квартальну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва);

проміжну фінансову звітність;

висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);

проміжний звіт керівництва;

твердження щодо проміжної інформації.

Проміжна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш проміжної інформації має містити реквізити, обов’язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності проміжної інформації, реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

{Абзац двадцять другий пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

На титульному аркуші проміжної інформації, яка подається до Комісії, обов’язково зазначаються:

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом двадцять шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито вміст зазначеного Повідомлення;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу проміжної інформації. Щодо кожного з пунктів, наведених у змісті, емітент повинен обов’язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності зазначити причини відсутності у примітках;

3) основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положення;

4) інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності має містити дані відповідно до розділу IV додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці «Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності» розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії;

5) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкриваються інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

6) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць «Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента», «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції», «Інформація про собівартість реалізованої продукції», наведених у розділі VI додатка 29 до цього Положення.

Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

7) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць «Інформація про випуски акцій емітента», «Інформація про облігації емітента», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом», «Інформація про похідні цінні папери емітента», наведених у розділі VII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов’язково зазначаються причини;

8) відомості щодо участі емітента у юридичних особах мають містити дані відповідно до розділу VIIІ додатка 29 до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються окремо;

9) інформація щодо корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу ІХ додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

10) інформація про вчинення значних правочинів має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі X додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом сорок восьмим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

11) інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XІ додатка 29 до цього Положення

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

12) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XІІ додатка 29 до цього Положення;

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 29 до цього Положення.

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом п’ятдесят п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

13) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов’язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі XІІІ додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

14) проміжна (квартальна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації;

15) звіт про стан об’єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;

16) якщо проміжна фінансова звітність була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), емітентом надається висновок про огляд проміжної фінансової звітності (за наявності), який має містити дані відповідно до розділу XIV додатка 29 до цього Положення;

{Абзац шістдесят перший пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), про це окремо зазначається у проміжній фінансовій звітності в описовій формі.

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом шістдесят другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

Якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов’язаний складати консолідовану проміжну фінансову звітність, така Інформація складається відповідно до додатка 44 до цього Положення;

{Пункт 1 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом шістдесят третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

17) проміжний звіт керівництва має містити дані відповідно до розділу ХV додатка 29 до цього Положення;

18) твердження щодо проміжної інформації має містити дані відповідно до розділу ХVІ додатка 29 до цього Положення.

{Пункт 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

2. Проміжна інформація емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних облігацій, емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, емітентів, які здійснили публічну пропозицію сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:

{Абзац перший пункту 2 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

конвертацію цінних паперів;

заміну управителя;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

іпотечне покриття;

заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього Положення.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.

Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 32 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 34 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 35 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 36 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 37 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів включає:вгору